วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา


บ้านจอมยุทธบล็อก

>> ซุนปิน >> กลศาสตร์การเคลื่อนที่ของผี(5)

ซุนปิน
จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อจุดประกายไอเดียความคิดใหม่ๆและจินตนาการเพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่

กลศาสตร์การเคลื่อนที่ของผี(5)

Feb.13.2007 8:34:23 am

การหาตำแหน่งแห่งที่อันแน่นอนของผีตนใดตนหนึ่งย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก…ด้วยคณิตศาสตร์ในเชิงประจักษ์นิยม ที่อ้างอิงกับค่าคงที่ๆเรามีอยู่ปัจจุบัน….เช่นใช้พลังงานเท่าไหร่ในการปรากฏให้คนเห็น  เป็นต้น…
       ดังข้าฯได้กล่าวมาแล้วว่าการเกิดภาพของคนเรา แบ่งออกกว้างๆได้ 3 วิธี….
       ภาพที่เกิดการเหนี่ยวนำให้เกิดขึ้นในสมองของคนเรา หาได้เกิดจากการเห็นภาพที่ผ่านทางสายตาและไปตกที่เรติน่า ผ่านออฟติกเนิร์ฟและไปสู่สมองเพียงอย่างเดียว…หากยังเกิดจากการเหนี่ยวนำด้วยคลื่นและรังสรรค์จากหน่วยความจำต่างๆ…รวมทั้งกระบวนการเห็นภาพด้วยกระบวนการแห่งสมาธิทางจิตวิญญาณของมนุษย์..ที่มิได้ใช้การรับรู้แห่งอายตนะภายนอกมาเป็นสิ่งประมวลผล
       ผี…ในทัศนะข้าฯย่อมหมายถึงสิ่งที่มีคลื่นความถี่ของพลังงานสูง…และสิ่งที่มีพลังงานต่ำ…เกินกว่าสิ่งที่ประกอบเป็นอินทรีย์ทางกายภาพของมนุษย์จะสัมผัสได้โดยรูปแบบปกติธรรมดาทั่วๆไปที่มนุษย์ใช้อายตนะในการรับรู้ทั่วๆไปตามปกติวิสัย…
       การมองเห็นภาพเหล่านั้นย่อมเกิดจากทั้งการเหนี่ยวนำจากพลังงานเหล่านั้น…และจากการใช้สมาธิของผู้หนึ่งผู้ใดที่สามารถรับรู้ถึงความถี่แห่งมวลพลังงานเหล่านั้น
       จากการอ่านจากหนังสือที่มีบันทึกถึงประสบการณ์ใกล้ตาย หรือNDE ที่มีประสบการณ์คล้ายคลึงกัน  ทำให้ข้าฯต้องตั้งสมมติฐานว่า….ผี  แต่ละจิตวิญญาณย่อมมีกาลาวกาศที่ดำรงอยู่  และอยู่นอกเหนือกาลาวกาศแห่งการดำรงอยู่ภายใต้องค์รวมทางกายภาพอินทรีย์มนุษย์…
        สิ่งที่มนุษย์จะสัมผัสได้ก็ภายใต้องค์รวมแห่งจิตวิญญาณของคนๆนั้น…ที่มีความสอดคล้องกับการรับคลื่นสัญญาณเหล่านั้นได้…
        ทั้งนี้การดำรงอยู่แห่งชีวิตมนุษย์ในองค์รวมทางกายภาพอินทรีย์และจิตวิญญาณนั้น…มีการทับซ้อนของแกนโคออดิเนตอยู่ 3 แกนที่มนุษย์เราจะสามารถเชื่อมต่อไปสู่แกนใดแกนหนึ่งได้หลังการสิ้นชีวิตแห่งอินทรีย์ทางกายภาพ…
         ที่จริงแล้วการตายแบบ Clinically  Dead หรือเส้นกราฟสัญญาณไฟฟ้าในสมองที่เป็นเส้นตรงอันหมายความว่าไม่มีการส่งสัญญาณไฟฟ้าในเซลล์ประสาทใดๆในสมองแล้ว…แต่ก็ยัง มีบางคนแม้ว่าจะตายไปแล้วถึง20-30 นาทีก็ยังฟื้นได้
          ทำไมคนที่ตายแล้วฟื้นแม้จะใช้เวลาเพียง 10-20นาทีแต่ก็ไปได้ไกลหลายแห่งหลายที่ก็เนื่องจาก…เวลาในระบบของความเร็วสูงของระบบจิตวิญญาณมีความยาวนานกว่าเวลาของระบบอินทรีย์กายภาพของมนุษย์ที่มีความหยาบและมีระบบเวลาที่เร็วกว่ากันมาก เมื่อเทียบอย่างสัมพัทธ์
           ผี…ที่ข้าฯกล่าวถึงอีกกลุ่มที่มีพลังงานต่ำ หมายถึงสภาวะแห่งจิตวิญญาณที่ดำรงอยู่ในกาลาวกาศแห่งทางจิตวิญญาณ ที่มีมวลแห่งกิเลสยังหนาแน่นย่อมมิอาจจะหลุดพ้นจากร่องรอยแห่งการก่อรูปการใดๆ….อันเนื่องจากจิตวิญญาณเหล่านั้นยังคงยึดมั่นในร่องรอยแห่งกิเลสที่เคยดำรงอยู่ในสภาวะมนุษยภาพ….
           ส่วน ผีอีกประเภท…ข้าหมายถึงกลุ่มพลังงานที่มีพลังงานสูง ที่มีมวลแห่งกิเลสน้อย และน้อยมากและถึงที่สุดคือการสูญสลายกระจายอยู่ในจักรวาล อันมิก่อรูปการทางวัตถุด้วยกิเลสเป็นรูปการจิตวิญญาณแห่งตัวตนเองหรือที่เรียกว่านิพพาน…..หากจะสูญสลายกลายเป็นเพียงมวลพลังงานกระจายอยู่ในจักรวาลที่สรรพสิ่งต่างๆจะนำมาก่อรูปการใดๆ…..จิตวิญญาณในระดับนี้ย่อมรับรู้ด้วยปัญญาและการหลุดพ้นจากร่องรอยแห่งการก่อรูปการทางวัตถุ(จิตวิญญาณ)ใดๆ…หรือการพ้นจากวัฎจักรแห่งการเกิดทุกข์…..เช่นในพุทธศาสนาได้มีการกล่าวถึงเรื่ององคุลีมาล…เมื่อเกิดปัญญาในทางจิตวิญญาณก็ย่อมหลุดพ้นจากร่องรอยอันเกิดจากรูปการทางอินทรีย์มนุษย์ที่ได้กระทำขึ้น เป็นต้น…
          ดังนั้น มวลพลังงานสูงย่อมครอบคลุมอดีต  ปัจจุบัน และอนาคต แห่งมวลพลังงานที่ต่ำกว่าได้…
เราอาจจะเห็นว่า บางคนสามารถระลึกถึงอดีตชาติ…หรือไม่ก็เห็นภาพแห่งอนาคตได้…
          การที่เราทำสมาธิ เมื่อมีความนิ่งอย่างยิ่งย่อมมีความเร็วสัมพัทธ์ที่สูงยิ่งเกินกว่าค่าความเร็วของแสงและสนามแรง 4 แรงที่เรารู้จัก…

  
ซุนปิน : leehonglong@hotmail.com
ข้าฯเองมิใช่นักฟิสิกส์….เป็นเพียงนักโรแมนติกฟิสิกส์ที่จินตนาการไปตามอัตตาของตน…

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» กีฏวิทยา
แมลงมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก และมีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลก ประมาณร้อยละ 75 ของสัตว์ที่พบ

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-