วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา


บ้านจอมยุทธบล็อก

>> ซุนปิน >> กลศาสตร์การเคลื่อนที่ของผี

ซุนปิน
จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อจุดประกายไอเดียความคิดใหม่ๆและจินตนาการเพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่

กลศาสตร์การเคลื่อนที่ของผี

Feb.08.2007 11:32:20 am

กลศาสตร์การเคลื่อนที่ของผี

      ดังที่ข้าฯได้เกริ่นมาแล้วว่า  หากเราสามารถที่จะกระทำให้จิตของเราเกิดสมาธิ จากหยาบและละเอียดลงไปเรื่อยๆ โดยทำความเข้าใจในแต่ละระดับของความละเอียดแห่งสมาธิในแต่ละรูปการนั้นๆเพื่อจะรับรู้การสัมผัสของมวลพลังงานในแต่ละระดับ…และก่อรูปการใหม่ที่ละเอียดลงไปเรื่อยๆ…
      ในแต่ละระดับที่เราค่อยๆสแกนให้ลึกลงไปทำความเข้าใจในแต่ละรูปการที่เกิดขึ้นเพื่อรับผลกระเทือนอันแผ่วเบาลงไปเรื่อยๆ เราก็อาจจะรับรู้มวลพลังงานอันแตกต่างกันไปที่มาสัมผัสและเกิดภาพที่มีการรังสรรค์ขึ้นมาได้จากจิตวิญญาณของเราที่เป็นเครื่องมือตรวจวัด…
      ปัจจุบัน การสร้างเครื่องมือตรวจวัดมวลพลังงานของเรา หากกล่าวถึงด้านปริมาณคลื่นความถี่มวลพลังงานที่มาก ก็ยังอยู่ในระดับ giga หรือ 10 ยกกำลัง9 เป็นส่วนใหญ่…ส่วนปริมาณในระดับ tera หรือ10 ยกกำลัง12 ,peta 10ยกกำลัง16 และeza หรือ10ยกกำลัง 18 นั้นเราทำความรู้จักน้อยมาก…
      และในทางตรงข้ามของปริมาณที่เล็กลงไป เราเองก็ยังทำความเข้าใจได้อยู่ในระดับ micro หรือ10ยกกำลังลบ6และnano หรือ10ยกกำลังลบ9 เป็นส่วนใหญ่ ส่วน pico หรือ10ยกกำลังลบ12 ,temto หรือ10ยกกำลังลบ15 และatto หรือ10ยกกำลังลบ18 นั้นเรายังไม่สามารถทำความเข้าใจในรายละเอียดได้..
      เราลองเปรียบเทียบ กับมนุษย์เมื่อ2พันปีดูก็จะเห็นว่าหน่วยวัดและเครื่องมือในการวัดในเชิงประจักษ์นิยมจะมีความหยาบมากกว่าปัจจุบันนี้  
       และลองสมมติดูว่ามนุษย์อีก100 ปีข้างหน้าในอนาคตสามารถทำความเข้าใจได้ในระดับ atto และระดับ eza ได้นั้น เราก็อาจจะทราบรายละเอียดโครงสร้างของมวลพลังงานได้ลึกซึ้งลงไปอีกก้าวหนี่ง

       การก่อรูปการทางวัตถุของมนุษย์ย่อมประกอบไปด้วยรูปการทางอินทรียวัตถุและรูปการแห่งจิตวิญญาณ  ประกอบกันขึ้นเป็นองค์รวมแห่งรูปการมนุษย์  และไม่เหมือนกันอย่างสัมบูรณ์ ในแต่ละคนบนโลก….
       รูปการทางจิตวิญญาณของมนุษย์ผู้ใดผู้หนื่ง ย่อมมิใช่เกิดจากจินตนาการที่เลื่อนลอย หากเกิดจากการสัมผัสด้วยอายตนะภายนอกและภายในของผู้นั้น….
       ในสิ่งที่เราเรียกว่าวิทยาศาสตร์เองเราก็ยังจำกัดด้วยกรอบและขอบเขต แห่งค่าการประมาณการเท่านั้น…และคิดเอาว่าสิ่งที่เราไม่มีเครื่องมือตรวจวัดได้เป็นสิ่งเหลวไหล..
       ข้าฯ ลองสมมติดูว่า สิ่งที่เล็กและแผ่วเบาในระดับ 10 ยกกำลังลบ 100 ดู และข้าฯก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ก็ย่อมมีการดำรงอยู่…มิต่างจากมนุษย์ยุคดึกดำบรรพ์ที่ย่อมไม่เข้าใจว่าเครื่องบินมันบินได้อย่างไร..
       ทุกอย่างย่อมเป็นจริงได้ แม้จะมีโอกาสแค่ 10ยกกำลังลบ1ล้านก็ตาม
       ปัจจุบันเราทำความเข้าใจในมวลอนุภาคในระดับควาร์ก …ตัวอย่างเช่น ควาร์กคัลเลอร์ต่างๆประกอบไปด้วย red ,blue ,green,colourless  และ anti quark  เป็นต้น และเชื่อว่าคุณสมบัติที่สมมติว่าเป็นคัลเลอร์นั้น เป็นแรงที่ยึดเหนี่ยวของควาร์กต่างๆ หรือ colour force  หรือควาร์ก-กลูออลพลาสมา

        ข้าฯเชื่อว่า…มันจะต้องมี dark colour quark  และสนามแรงตรงข้าม อันได้แก่ anti-charge,anti-gravity,anti-strong force และanti- weak force เป็นต้น นอกเหนือสนามแรงทางด้านจิตวิญญาณ
       
        ผี..ตามความเชื่อของคนเราเชื่อว่าคือรูปการหนึ่งของมวลพลังงานทางจิตวิญญาณ..และดำรงอยู่ในกาลาวกาศที่แน่นอนหนึ่งๆ อันแตกต่างจากสนามแรงที่ประกอบขึ้นเป็นรูปการทางอินทรีย์ของมนุษย์

        ดังข้าฯได้กล่าวมาแล้วใน ฟิสิกส์ระบำปลายเท้า(TOE) ว่า…การก่อรูปการทางวัตถุใดๆก่อเกิดจากร่องรอย อันเป็นทิศทางที่มวลพลังงานนั้นๆมีแนวโน้มที่จะก่อรูปการขึ้น…และหลักการที่ว่า มวลพลังงานที่สูงย่อมครอบคลุม อดีต,ปัจจุบัน และอนาคต ของมวลพลังงานต่ำกว่า…
        และหากนิยามความหมายว่าผี คือรูปการที่มิใช่มนุษย์หรือ อมนุษย์….ดังนั้นในสิ่งที่เป็นอมนุษย์ย่อมจะมีทั้งที่มีมวลพลังงานที่สูงกว่ามนุษย์และที่มีมวลพลังงานที่ต่ำกว่าการก่อรูปการเป็นมนุษย์…

(ยังมีต่อ)

  
ซุนปิน : leehonglong@hotmail.com
ข้าฯเองมิใช่นักฟิสิกส์….เป็นเพียงนักโรแมนติกฟิสิกส์ที่จินตนาการไปตามอัตตาของตน…

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» กีฏวิทยา
แมลงมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก และมีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลก ประมาณร้อยละ 75 ของสัตว์ที่พบ

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-