วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา


บ้านจอมยุทธบล็อก

>> ซุนปิน >> พลังจิตและการใช้ผลย้อนกลับทางชีวภาพ(3)

ซุนปิน
จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อจุดประกายไอเดียความคิดใหม่ๆและจินตนาการเพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่

พลังจิตและการใช้ผลย้อนกลับทางชีวภาพ(3)

Jan.30.2007 11:26:50 am

พลังจิตและการใช้ผลย้อนกลับทางชีวภาพ(3)

           ที่จริงแล้วในตอนที่ 1 และ 2 หัวข้อที่ข้าฯจะกล่าวถึงคือเรื่องการสร้างพลังจิตด้วยแบบวิธีต่างๆหลายรูปแบบ ….แต่ข้าฯต้องกล่าวถึงประสบการณ์ที่ข้าฯได้สัมผัสมาในรอบเกือบ2เดือนที่ผ่านมา……
          ก่อนที่จะกล่าวถึงเรื่องนี้ต่อ….ข้าฯขอทบทวนทำความเข้าใจเกี่ยวกับ กระบวนทัศน์องค์รวมพหุภาพ 9 มิติ ที่ข้าฯนำเสนอในนามกระบี่ดาวแดง  เพียงคร่าวๆก่อน…ซุนปินเป็นชื่อที่ข้าฯเคยใช้เมื่อ3-4ปีที่แล้ว…กระบวนทัศน์นี้ที่จริงแล้วข้าฯคิดขึ้นเมื่อราว10ปีที่ผ่านมา….แนวคิดที่นำเสนอมาหลายเรื่องก็เป็นการคิดมาหลายปีแล้วเช่นเรื่อง จานบิน..ฯลฯ….
         นับตั้งแต่วันที่ข้าฯใช้ชื่อซุนปิน ในบล็อกบ้านจอมยุทธ์ หากเห็นชื่อซุนปินในบล็อกอื่น   ย่อมมิใช่ข้าฯ….เพราะปัจจุบันข้าฯใช้ชื่อนี้เพียงเฉพาะที่นี่เท่านั้น….หากจะมีบางเว็บที่ตัดต่อนำเอาความคิดเห็นเก่าๆหลายปีแล้วที่ข้าฯเคยนำเสนอมาเรียบเรียงใหม่…ก็มีบ้างบางแห่ง..
         แต่ปัจจุบัน…ชื่อซุนปินที่แทนตัวข้าฯมีบันทึกที่นี่แห่งเดียวเท่านั้น…คือในทั้งทางวิชาการ…และส่วนบทกวี…ในมินิไดอารี่…ที่ใช้ชื่อว่า บันทึก…จากดาริกา…
          ข้าฯต้องเขียนทั้งด้านวิชาการและบทกวีไปพร้อมๆกันเพื่อให้เกิดจินตนาการของสมองสองซีก…
เพราะ วิทยาศาสตร์ ก็คือจินตนาการ ที่มนุษย์เราคิดขึ้นกันและกระทำให้เป็นจริงในเชิงประจักษ์นิยม…ส่วนด้านงานศิลปะ…หรือด้านสุนทรียภาพ ก็คือจินตนาการเช่นกัน…หากแต่เป็นส่วนสะท้อนออกของอารมณ์  การยึดมั่น อุดมคติ  คุณธรรม ความดีงาม  ความรัก  เป็นต้น  ดังนั้นไม่ว่าวิทยาศาสตร์และศิลปะต่างก็ต้องใช้จินตนาการ ทั้งสิ้น….
        ขอทบทวน กระบวนทัศน์องค์รวมพหุภาพ9มิติ ที่ข้าเรียกว่า ฟิสิกส์ระบำปลายเท้า(TOE) หรือท่านจะเรียกว่าหัวแม่ตีนก็ไม่ว่ากัน….เพราะอวัยวะร่างกายเราทุกส่วนล้วนสำคัญทั้งสิ้น…ไม่มีอะไรสูงและต่ำต้อยด้อยค่ากว่ากัน…

        นอกจากกาลาวกาศ 4 มิติ ดังท่านไอน์สไตน์ เสนอมาคือ มิติแห่งความกว้าง ความยาว ความสูง และเวลา ….ที่ข้าฯนำเสนอเพิ่มเติมมา ก็มี  มิติ เงา,มิติวงแหวน,มิติการทับซ้อน,มิติพหุภาพเวลา,และมิติองค์รวมพหุภาพของมิติทั้งหมด…..ที่จริงแล้วมิติมีจำนวนอนันต์….ในการประมาณการในทางวิทยาศาสตร์ในเชิงประจักษ์นิยม…ข้าฯขอทบทวนใหม่คร่าวๆดังนี้

        - มิติที่5   มิติเงา….ที่ข้าฯเคยอธิบายว่าเงาในเชิงนามธรรมและเชิงรูปธรรม กล่าวโดยสรุปแล้วก็คือร่องรอย  แห่งอดีต  ปัจจุบัน  และอนาคต…แห่งการก่อรูปการในสรรพสิ่ง…ดังที่ข้าฯได้กล่าวมาคือการก่อรูปการทางวัตถุใดๆ โดยส่วนใหญ่จะเป็นไปตามร่องรอย…ตัวอย่างเงาแห่งอนาคต เช่นโครงการ แผนการ  แผนงาน  นโยบาย  อุดมการณ์ อุดมคติฯลฯ  เราเองก็มักจะทำตามร่องรอยจินตนาการเช่นนั้น…
          การหลุดพ้นจากร่องรอยเหล่านั้น ก็ขึ้นกับระดับแห่งพลังงานของมวลพลังงานใดๆ…มวลพลังานที่มีค่าสูงก็ย่อมครอบคลุมอดีต ปัจจุบัน  และอนาคต แห่งการก่อรูปการใดๆ…
- มิติที่ 6 มิติแห่งวงแหวน หมายถึงอัตตลักษณ์แห่งรูปการทางวัตถุนั้นๆ ที่มีการส่งผลสะเทือนหรือเกิดอันตรกิริยาต่อภายนอก เช่น สรรพสิ่งย่อมมีการกระจายออกไปจากตัวตนในรูปมวลพลังงาน อย่างหนึ่งอย่างใดในหลายๆรูปการ….เช่น คนเรามีบารมี…ความเชื่อมั่น ความศรัทธา ความงาม ความรัก ฯลฯ
ที่เกิดขึ้นต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด…เป็นต้น.. การแผ่รังสี, ออร่า  ฯลฯ ล้วนแล้วก็คือมวลพลังงานของสรรพสิ่งที่กระจายออกไปจากตัวตน….และคุณสมบัติทางกายภาพแห่งสรรพสิ่งนั้นๆที่กระจายออกไปกระทำปฏิกิริยาหรือก่อเกิดอันตรกิริยาต่อภายนอก…เช่นเราเห็นหน้าปกหนังสือบางเล่มเรารู้สึกอยากอ่านเป็นต้น..นั่นคือการเกิดอันตรกิริยา ระหว่างจิตของเรา กับหนังสือที่มีรูปลักษณ์อันดึงดูดสายตาเรา..
- มิติที่ 7 มิติแห่งการทับซ้อน…การก่อรูปการใดๆของสรรพสิ่ง  ล้วนแล้วเกิดการทับซ้อนของหลายๆรูปการทั้งสิ้น…มีร่องรอยแห่งการเชื่อมต่อระหว่างมวลพลังงานที่สูงและต่ำกว่า รูปการที่เป็นอัตลักษณ์รูปการหนึ่งใดๆ….ในอีกหลายๆแกนโคออดิเนต..
- มิติที่ 8  มิติแห่งพหุภาพเวลา….ตัวอย่างดังข้าฯได้อธิบายถึง ในสามสมการในหัวข้อที่ผ่านมา….เวลาปัจจุบันวัตถุใดๆ ล้วนเกิดจากการเปรียบเทียบ…และมีการทับซ้อนอันเกิดจากพหุภาพแห่งมวลพลังงานที่แตกต่างกัน…และความต่อเนื่องแห่งการขาดหายไปของเหตุการณ์ที่ไม่เท่าเทียมกันของสรรพสิ่ง
        -     มิติที่ 9 มิติแห่งองค์รวมพหุภาพ   ก็คือคุณสมบัติที่เป็นอัตตลักษณ์แห่งองค์รวมใดๆ ที่แตกต่างกับการแยกย่อย….กล่าวสั้นๆหมายถึงองค์รวมแห่งมิติทั้งหมดที่กล่าวมา…เช่นหน่วยย่อยเซลล์ที่ประกอบเป็นคน ย่อมมีคุณสมบัติแตกต่างจากองค์รวมที่เป็นตัวตนเรา…ที่มีทั้งระบบทางกายภาพและทางจิตวิญญาณที่มีศักยภาพอันแตกต่างกัน…
              นอกจากนี้เรายังจะต้องทำความเข้าใจในการดำรงอยู่ในสิ่งที่เราเรียกว่า สสารมืด…ที่เป็นพื้นที่รองรับรูปการใดๆทางวัตถุ…ความต่อเนื่องแห่งการขาดหาย…การเบี่ยงเบน การสอดแทรก…การเหนี่ยวนำ…การต้านทาน….การจำลองแบบที่เกิดการเหนี่ยวนำ….ปฏิสสารใดๆ…ฯลฯ
              อัตตลักษณ์แห่งสรรพสิ่งใดๆ…ล้วนเกี่ยวพันกันกับสิ่งอื่นภายนอกทั้งสิ้น….ที่เกิดขึ้นภายใต้การรังสรรค์ใหม่ตลอดเวลา…..
       
(ยังมีต่อ)

  
ซุนปิน : leehonglong@hotmail.com
ข้าฯเองมิใช่นักฟิสิกส์….เป็นเพียงนักโรแมนติกฟิสิกส์ที่จินตนาการไปตามอัตตาของตน…

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» กีฏวิทยา
แมลงมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก และมีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลก ประมาณร้อยละ 75 ของสัตว์ที่พบ

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-