วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา


บ้านจอมยุทธบล็อก

>> ปุถุชน >> ทาสไม่ยอมปลดปล่อย

ปุถุชน
มรรคากระบี่ วิถีบูรพา

ทาสไม่ยอมปลดปล่อย

Jun.01.2009 4:30:03 pm

..เ มื่ อ อ า ส ว ะ  ขึ้ น เ ถ ลิ ง อํ า น า จ

หั ว ใ จ ข้ า ต ก เ ป็ น ท า ส…..ต ร า บ สิ้ น

คํ า ทั ก ท้ ว ง น า น า   ข้ า ปิ ด กั้ น…..ย า ก ยล ยิ น

วิ ญ ญ า ณ เ ป็ น โ อ ช ะ แ ห่ ง งู ดิ น……สิ้ น กั ล ป์

เ กิ ด โ ศ ก น า ฎ ก ร ร ม …..ซ้ำ แ ล้ ว ซ้ำ เ ล่ า

ขื่ น  ต ร ม   ข ม  ร้ า ว …….ฤา จั ก สิ้ น

ยั  ง เ พ รี ย ก ห า โ ซ่ ต ร ว น….ดั่ ง ท า ส - เ ค ย ชิ น

น ก ป ล ด ป ล่ อ ย แ ล้ ว    มิ ย อ ม บิน……..สู่ เ ส รี

 

  
ปุถุชน :: wi_sdom@hotmail.com

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» กีฏวิทยา
แมลงมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก และมีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลก ประมาณร้อยละ 75 ของสัตว์ที่พบ

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-