ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ (2)

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป


💠 ซอฟต์แวร์ระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกประเภทที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ ซอฟต์แวร์ แบ่งแยกได้เป็นสองประเภท คือซอฟต์แวร์ระบบ กับซอฟต์แวร์ประยุกต์

💠 การอ่านอักษรควบ (คำควบกล้ำ)
อักษรควบไม่แท้ คือ อักษรควบที่เกดจากพยัญชนะ ๒ ตัว ควบหรือกล้ำอยู่ในสระเดียวกันโดยมี ร เป็นตัวกล้ำเท่านั้น

💠 คู่มือการดำรงชีพของนักเรียนและนักศึกษาในสหรัฐอเมริกา
จะต้องทำอะไร และต้องเตรียมอะไรบ้าง มาเริ่มต้นศึกษากัน ว่าต้องเตรียมอะไร และควรจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้าง

💠 สิ่งแรกและสิ่งสำคัญในประเทศไทย
โปรตุเกส เป็นฝรั่งพวกแรกที่เข้ามาติดต่อกับไทย ครั้งแรกในสมัยพระรามาธิบดีที่ 2 แห่งกรุงศรีอยุธยา

💠 กำเนิดเดือนทั้ง 12
เดือนมกราคม (January) ตั้งตามนามของเอนัส ผู้รักษาประตูแห่งสวรรค์

💠 ที่สุดในโลก
แม่น้ำที่เกิดอุทกภัยมากที่สุดในโลก แม่น้ำฮวงโห ในประเทศจีน คาบสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลก คาบสมุทรอาหรับ

💠 10 ภาษาที่ใช้พูดกันมากที่สุดในโลก
10 ภาษา ที่ประชากรโลกใช้พูดสื่อสาร ติดต่อกันมากที่สุด 10 ลำดับ

💠 10 มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของโลก
10 มหาวิทยาลัย ตามลำดับที่นับว่าตั้งขึ้นก่อนมหาวิทยาลัยอื่นๆ และมีชื่อเสียงมาก จนถึงกับต้องบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์โลก

💠 คณิตศาสตร์ (Mathematics)
คณิตศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่มุ่งค้นคว้าเกี่ยวกับ โครงสร้างนามธรรมที่ถูกกำหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ซึ่งมีการให้เหตุผลที่แน่นอนโดยใช้ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ และสัญกรณ์คณิตศาสตร์

💠 ดอกบัว นานาพันธุ์
"บัว" เป็นไม้น้ำที่มีดอกสวยงามทั้งสีสันและรูปร่าง นำมาปลูกประดับในบริเวณบ้าน หรือตัดดอกเพื่อนำมาบูชาพระ และประดับแจกัน

💠 รู้ค่า รู้ชีวิต
จากพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานเพื่อประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในเรื่องของการรู้จักปรับตัว ให้พร้อมรับ และพร้อมแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ

💠 กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
รัฐบาลต้องการรวมกองทุนต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นกองทุนเดียว จึงได้จัดตั้งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้น

💠 สาระความรู้ จากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
ในการดำเนินงานของโครงการส่วนพระองค์ฯนั้น ได้เน้นหนักให้เห็นถึงการใช้ในด้านทรัพยากรธรรมชาติ และปัจจัยทางการเกษตรที่ประเทศไทยเรามีอยู่ นำมาใช้สอยอย่างประหยัด และให้ได้ประโยชน์สูงสุด

💠 การอ่านในอเมริกา
 ปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมหนังสือในสหรัฐอเมริกาจำหน่ายหนังสือเพิ่มมากขึ้นถึง 3 เท่า เมื่อเทียบกับ 25 ปีที่แล้ว ในปี 2000 มียอดจำหน่ายหนังสือเกินกว่า 2,000 ล้านเล่ม

💠 ชาติพันธุ์ (The races of man)
มนุษย์ปัจจุบันประกอบไปด้วยผู้คนหลายชาติพันธุ์ ทั้งนี้เพราะเป็นรูปลักษณะที่เราสามารถมองเห็นด้วยตาได้อย่างชัดเจน

💠 Yum Brands, Pizza Hut and KFC
ยัมแบรนด์ อิงค์ เป็นบริษัทอาหารฟาสต์ฟู๊ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปี ค.ศ. 2004 บริษัทมีร้าน เคเอฟซี (KFC) พิซซ่า ฮัท (Pizza Hut) ทาโก้ เบล (Taco Bell) ลองจอห์น ซิลเวอร์ (Long John Silver’s)

💠 ประวัติภาษาอังกฤษ
 ในโลกนี้มีคนพยายามเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาอื่น ๆ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ ใช้ในการทำข้อตกลงทางการเมือง การกระทำธุรกิจระหว่างประเทศใช้เป็นภาษาสากลในทางวิทยาศาสตร์และยา

💠 อุปสรรคของการสื่อสาร
อุปสรรคที่ทำให้การสื่อสารไม่สัมฤทธิผลนั้นมีหลายประการอาจเกิดจากความบกพร่องขององค์ประกอบของการสื่อสารสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อทราบว่าอุปสรรคเกิดจากเหตุใด ก็ควรแก้ไขที่จุดบกพร่องนั้น

💠 พื้นฐานคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามชุดคำสั่งอย่างอัตโนมัติ โดยจะทำการคำนวณเปรียบเทียบ ทางตรรกกับข้อมูล และให้ผลลัพธ์ออกมาตามต้องการ

💠 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) หรืออีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) เริ่มขึ้นเมื่อประมาณต้นทศวรรษที่ 1970 โดยเริ่มจากการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาย

💠 ประวัติความเป็นมาของอินเตอร์เน็ต
ปัจจุบัน Internet เป็นการต่อโยงทางตรรกะ (Logic) ของระบบคอมพิวเตอร์นับล้าน ๆ เครื่อง และโยงกับระบบ Wide Area Network (WAN) ต่างๆ

💠 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศ
ในภาวะปัจจุบันที่ทั่วทุกมุมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นประเทศด้อยพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมหรือประเทศที่พัฒนาแล้วก็ตาม ต่างอยู่ในภาวะที่ต้องมีการปรับตัวกันอย่างมาก

💠 การออกแบบหน้า Home Page
บุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บบราวเซอร์ คือ Mark And Reesen ซึ่งเป็นนักศึกษาในสถาบัน NCSA ร่วมกับ เพื่อน ๆ อีก 5 คน ได้ออกจากสถาบัน NCSA และ ร่วมกันตั้ง Mosaic Communication Corporation ขึ้นซึ่งต่อมาได้กลายมาเป็น Netscape Communication Corporation

💠 อินเทอร์เน็ต (Internet)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลายๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า โพรโทคอล (Protocol)

💠 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อการสอน
สื่อการสอน (Instructional Media) หมายถึง สื่อชนิดใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเทปบันทึกเสียง สไลด์ วิทยุ โทรทัศน์ วีดิทัศน์ แผนภูมิ ภาพนิ่ง ฯลฯ ซึ่งบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหรือช่องทางสำหรับผู้สอนส่งไปถึงผู้เรียน

💠 สารสนเทศกับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลต่างๆทั้งทีบันทึกด้วยตัวอักษรตัวเลข หรือรูปภาพ โดยสามารถนำมาใช้อ้างอิงได้ เพราะเป็นข้อเท็จจริงที่ผ่านการศึกษาวิเคราะห์มาแล้ว

💠 ความเป็นมาของ Google
Larry Page และ Sergey Brin ได้เริ่มค้นคว้าเทคโนโลยีจักรกลค้นหาหรือว่า search engines ที่สมัยนั้น ถูกเรียกว่า BackRub ซึ่งหมายถึงความสามารถอันพิเศษที่สามารถสามารถจะเข้าไปวิเคราะห์ “back links” ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้

💠 การศึกษาวิชาประวัติศาสตร์
การศึกษาประวัติศาสตร์เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับสังคมมนุษย์ เนื่องจากประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่ช่วยให้มนุษย์ในสังคมนั้นๆได้ทราบถึงความเป็นมา พัฒนาการตลอดจนถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าของตนเอง

💠 การโฆษณาไทย
ย้อนหลังไปประมาณเกือบ 200 ปี การโฆษณานั้นเป็นแนวความคิดที่เกิดขึ้น และพัฒนามาจากประเทศกลุ่มตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา

💠 คอมพิวเตอร์กราฟิก
ในปี ค.ศ. 1940 คอมพิวเตอร์จะแสดงภาพกราฟิกโดยใช้เครื่องพิมพ์ โดยรูปภาพที่ได้จะเป็นภาพที่เกิดจากการใช้ตัวอักษรมาประกอบกัน

💠 ความรู้เรื่องสมรรถนะ
สมรรถนะพื้นฐาน (Threshold Competencies) ได้แก่ ความรู้ ทักษะพื้นฐานที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจำเป็นต้องมีเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้

💠 การจัดการความรู้
เรื่องที่เกี่ยวกับการระลึกถึงสิ่งเฉพาะ วิธีการและกระบวนการต่าง ๆ รวมถึงแบบกระสวนของโครงการวัตถุประสงค์ในด้านความรู้ โดยเน้นในเรื่องของกระบวนการทางจิตวิทยาของความจำ

💠 คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่มุ่งค้นคว้าเกี่ยวกับ โครงสร้างนามธรรมที่ถูกกำหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ซึ่งมีการให้เหตุผลที่แน่นอนโดยใช้ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์

💠 งานบริการของห้องสมุด
ห้องสมุดเป็นสถาบันที่สำคัญของสังคมเพราะห้องสมุดเกิดขึ้นได้เนื่องจากความจำเป็นของมนุษย์ในอันที่จะหาความรู้หรือค้นคว้าหาคำตอบให้แก่ตนเองเพื่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ และในการสร้างอารยธรรม

💠 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถาน
การเก็บสะสมวัตถุต่างๆ เป็นงานอดิเรกของคนหลายคน โดยแต่ละคนต่างก็มีวัตถุสะสมแตกต่างกันออกไป นักสะสมส่วนใหญ่ล้วนมีความผูกพันกับวัตถุที่ตนเก็บเอาไว้ มีความหวงแหน รักใคร่ ชื่นชม และภาคภูมิใจ

💠 แท๊บเล็ต (Tablet)
สื่อกระแสหลักที่กาลังมาแรงในสังคมยุคออนไลน์หรือสังคมสารสนเทศระบบเปิดในปัจจุบัน

💠 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อม
ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาที่มีความสำคัญควบคู่กับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าซึ่งเป็นปัญหาร่วมกัน ของทุกประเทศ

💠 กฎหมายไทย-พระราชบัญญัติ
กฎมณเฑียรบาล ประกาศของคณะปฏิวัติ กฎหมายไทย พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชกำหนด พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย

💠 เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 9
หนึ่งในวิธีการที่จะแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ยามที่มีวโรกาสพิเศษต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์ท่าน มักมีการจัดสร้างเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก

💠 สัตว์โลกล้านปี

💠 สัตว์โลกผู้น่ารัก

💠 สัตว์โลกผู้น่ารัก 2
ธรรมชาติเอื้ออำนวยให้เกิดความหลากหลายของพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ ร่วมสำรวจความมหัศจรรย์แห่งอาณาจักรสัตว์และความสมดุลของระบบนิเวศน์ ที่มนุษย์พึงรับผิดชอบในการปกปักรักษา

💠 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา
นักเรียนที่มีอายุเท่ากันอาจมีขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงไม่ควรเปรียบเทียบเด็ก ควรให้เด็กมีอิสระที่จะเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของเขาไปตามระดับพัฒนาการของเขา

💠 เดดซี(Dead sea)
ในภาษาฮีบรูเรียกว่า ยัมฮาเมละย์ หมายถึง ทะเลเกลือ เป็นทะเลปิด

💠 การเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
ปัจจัยภายในมีส่วนช่วยทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และความรู้เดิมมีส่วนเกี่ยวข้องและเสริมสร้างความเข้าใจของผู้เรียน

💠 การประชาสัมพันธ์
คำว่าการประชาสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน สาธารณชนหรือกลุ่มชน

💠 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการถ่ายภาพ
การถ่ายภาพ นั้นได้มีการพัฒนาต่อเนื่องกันมาหลายร้อยปีตามลำดับ ก่อนที่จะมีกล้องถ่ายภาพเพื่อการบันทึกภาพให้เหมือนจริงนั้นมนุษย์ในสมัยโบราณได้ใช้วิธีการวาดภาพเพื่อบันทึกความทรงจำ และใช้ในการสื่อความหมาย

💠 คำอุทาน
คำที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงอารมณ์หรือความรู้สึกของผู้พูด เช่น ดีใจ เสียใจ ตกใจ แปลกใจ สงสัย สงสาร เจ็บปวด โกรธ

💠 สื่อสิ่งพิมพ์
ในเมืองไทย พ.ศ.2382 ได้พิมพ์เอกสารทางราชการเป็นชิ้นแรก คือ หมายประกาศห้ามสูบฝิ่น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้จ้างพิมพ์จำนวน 9,000 ฉบับ

💠 บทอาขยานภาษาไทย
สื่อในการถ่ายทอดคุณธรรม คติธรรม และข้อคิดที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชนส่งเสริมให้มีจิตสำนึกทางวัฒนธรรมของคนในชาติ

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย