ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ (3)

» ย้อนกลับ


💠 อรรถศาสตร์ของจาณักยะ
ในบรรดางานเขียนทางการเมืองของอินเดียด้วยกันแล้ว อรรถศาสตร์ (Arthasatra) เป็นผลงานที่นักวิชาการจากโลกตะวันตกรู้จักกันมากที่สุดเล่มหนึ่ง

💠 ปรัชญาตะวันตกยุคโบราณ
ปรัชญาเปรียบได้กับรากตึก ปรัชญาบริสุทธิ์เปรียบได้กับพื้นล่างซึ่งรองรับตึกทั้งหลัง ปรัชญาประยุกต์แต่ละแขนงเปรียบได้กับห้องที่สร้างไว้ใช้สอยเพื่อปรระโยชน์ต่าง ๆ กัน

💠 สรุปปรัชญาพุทธศาสนา ภาคอภิปรัชญาพุทธศาสนา
อภิปรัชญาตะวันตกโดยมากมักจะศึกษาปัญหาปฐมเหตุของโลกและจักวาล และโลกและจักรวาลมีพัฒนาการมาจากปฐมเหตุนั้นอย่างไร ปฐมเหตุหรือปฐมธาตุนั้นเรียกว่าสิ่งที่แท้จริง หรือสิ่งที่มีอยู่จริง (reality) หรือ เรียกง่ายๆว่า ความจริงทางอภิปรัชญา

💠 สุขแท้ด้วยปัญญา
ปัญญา เป็นแสงสว่างทางชีวิต เพื่อก้าวเดินจากมุมมืด จากอวิชชา คือความไม่รู้ ไปสู่เส้นทางที่มั่นคง (secure) ปลอดภัย (safe) ราบรื่น ไม่ขรุขระ ไม่สะดุดชะงัก (smooth) สงบสันติ (peace) และมีความสุข (happy) สำหรับพุทธศาสนิกชนแล้ว ความสุขที่แท้ คือ ความพ้นทุกข์

💠 ศึกษาความหมายและความเป็นมาของวิชาปรัชญา
มนุษย์ ถือได้ว่าเป็นสัตว์ประเสริฐที่รู้จักคิด มีการพัฒนาการมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ จนกระทั่งปัจจุบัน มนุษย์ในสมัยก่อนได้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ เห็นภัยธรรมชาติ จึงเกิดความสงสัยและประหลาดใจในสิ่งที่ได้พบเห็น จึงพากันพยายามที่จะทำความเข้าใจกับสภาพเหล่านั้น

💠 ภาวะวิทยา ญาณวิทยา และวิธีวิทยา
แนวพินิจทางรัฐศาสตร์ ซึ่งมีทั้งแบบจุลภาค, และแบบมหภาค, แต่ละแนว ย่อมมีทั้ง “จุดแข็ง” และ “จุดอ่อน”. แนวพินิจแบบจุลภาค มี “จุดแข็ง” ตรงที่ สามารถที่จะมองเห็น “รายละเอียด” ได้มากกว่า และชัดเจนกว่า

💠 โลกทัศน์อภิปรัชญาของเพลโต
เพลโต้ (Plato) เป็นนักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งของกรีกและของโลก อีกทั้งเป็นบุคคลแรกของประวัติศาสตร์โลก ที่สร้างปรัชญาขึ้นมาอย่างมีระบบ มีความสมบูรณ์ และมีขอบข่ายกว้างขวางครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ

💠 สรุปปรัชญาจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีราชวงศ์ปกครองประเทศนับร้อยราชวงศ์ มีช่วงสงครามกลางเมืองที่ยาวนานนับร้อยปีหลายครั้ง ประชาชนต่างได้รับความเดือดร้อนจากการแย่งชิงอำนาจของเหล่าชนชั้นสูง

💠 การศึกษเรื่องในพุทธปรัชญา
พุทธปรัชญาในฐานะนานานิยม ก่อนอื่นต้องคำว่า นานา กับคำว่า นิยม นานา แปลว่า ต่าง ๆ ส่วนคำว่า นิยม ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Ism แปลได้ความหมายเท่ากันซึ่งอาจจะตรงกับคำที่ใช้ในภาษาไทยหลายคำ เช่น ลัทธิ ทฤษฎี ทิฏฐิ ทัศนะ

💠 แนวคิดภายนอกนิยม
ญาณวิทยาเชิงบรรทัดฐานมีความพยายามที่จะตอบคำถามของพวก skepticism ที่ว่าอะไรคือความรู้ สิ่งที่มนุษย์กล่าวว่ารู้นั้น เราจะแน่ใจได้อย่างไร แต่ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่มนุษย์ไม่สามารถยืนยันได้เลยว่าสิ่งใดคือความรู้

💠 ลักษณะทั่วไปของปรัชญาตะวันตก – ปรัชญาตะวันออก
ปรัชญา (ของตะวันออก) หมายถึง ความรู้อันประเสริฐอันได้แก่ ความรู้อันสุดท้ายซึ่งเมื่อบรรลุถึงแล้วความอยากจะรู้จะหมดไป เพราะไม่มีอะไรเหลือให้อยากรู้อีกต่อไป

💠 ปรัชญาอินเดีย
ทุกระบบของปรัชญาอินเดียจะเน้นการครองตน การมีชีวิตที่สมบูรณ์ และการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

💠 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรีชญาที่ถือว่าเป็นนวตกรรมที่มีคุณค่ายิ่ง และยังมีความลึกซึ้งก้าวหน้าและเหมาะสมสำหรับสังคม

💠 โสกราตีส
ความเชื่อตามจารีตของชนชาวกรีกโบราณ พวกเขาเชื่อว่า บ้านเมืองต่างๆของพวกเขานั้นได้รับกฎเกณฑ์ต่างๆมาจากเทพเจ้าทั้งหลาย

💠 ทฤษฎีพัฒนาการทางจิต-เพศ
ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud, 1856-1939) จิตแพทย์ชาวออสเตรีย และนักจิตวิทยาในกลุ่มจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) ที่มีชื่อเสียงมาก โดยมีความเชื่อพื้นฐานว่า บุคลิกภาพของมนุษย์พัฒนามาจากแรงขับพื้นฐาน 3 ประการ

💠 จิตวิทยา
จิตวิทยา คือ การศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพฤติกรรมและกระบวนการของจิต โดยมีเป้าหมายเพื่ออธิบาย พยากรณ์ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจิต

💠 จิตวิทยาการเรียนรู้
การเรียนรู้ช่วยให้มนุษย์รู้จักวิธีดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสภาพการต่างๆ ได้

💠 วิทยากับผู้นำ
จิตวิทยา ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมทุกชนิดของมนุษย์เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงสาเหตุต่าง ๆ ที่ส่งผลให้แต่ละบุคคลมีลักษณะเฉพาะตัว

💠 จิตวิทยาพื้นฐาน
จิตวิทยามีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อผู้นำหรือผู้บังคับบัญชา ซึ่งจะต้องมีความสามารถในการบังคับบัญชา จูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ

💠 ปรัชญากรีกสมัยรุ่งเรือง
ปรัชญากรีกสมัยเริ่มต้นมาสิ้นสุดที่เดมอคริตุส ปรัชญากรีกสมัยรุ่งเรือง มีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเอเธนส์ มีความเจริญก้าวหน้าถึงขีดสุด

💠 ปรัชญากรีกสมัยเสื่อม
หลักจากที่จักรพรรคดิยุสติเนียนแห่งโรมได้สั่งปิดสำนักปรัชญากรีกที่ไม่นับถือศาสนาคริสต์เมื่อ พ.ศ.1072 ทำให้สำนักปรัชญาอะคาเดมีและลีเซอุมไม่มีการพัฒนาการทางด้านแนวคิดทางปรัชญาแต่อย่างใด

💠 ปรัชญาการศึกษา
สิ่งทั้งหลายที่เห็นตามธรรมชาตินั้นเป็นจริงในตัวของมันเองไม่ขึ้นอยู่กับจิต และโลกแห่งวัตถุนี้จะเป็นโลกที่เปิดเผยความจริงและความรู้ให้แก่เรา

💠 มนุษยนิยมในปรัชญามาร์กซ์
 จากการที่ระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสม์ในหลายประเทศได้ล่มสลายลงในช่วง พ.ศ. 2530 – 2540 ได้เกิดคำถามตามมาว่า ปรัชญามาร์กซ์ยังใช้ได้กับโลกปัจจุบันอยู่หรือไม่

💠 โลกทัศน์อภิปรัชญาของเพลโต
เพลโต้ (Plato) เป็นนักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งของกรีกและของโลก อีกทั้งเป็นบุคคลแรกของประวัติศาสตร์โลก ที่สร้างปรัชญาขึ้นมาอย่างมีระบบ

💠 ลัทธิของค้านท์
สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเจตนา สำหรับค้านท์ เขาถือว่าการกระทำที่ถูกต้องคือการกระทำที่เกิดจากเจตนาที่ดี

» ย้อนกลับ


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย