ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม (1)

» หน้าถัดไป


💠 คู่มือพระสังฆาธิการ
พระสังฆาธิการนับเป็นบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ เริ่มตั้งแต่ระดับวัดซึ่งมี เจ้าอาวาสเป็นผู้บริหารจัดการวัด มีเจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และภาค ทำหน้าที่ปกครองให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย

💠 ตายก่อนตาย
“มรณานุสสติ” โดย พระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ

💠 ปลูกต้นไม้ทิศไหนดี
การปลูกต้นไม้ตามทิศ เป็นความเชื่อที่ถือว่าเป็นสิริมงคล เป็นเรื่องที่ดีมีคุณค่า และเป็นเหตุเป็นผลในวิถีชีวิต

💠 ธรรมะในการดำเนินชีวิต
หลักศีลธรรมสำหรับชาวพุทธที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานสั่งสอนไว้ มีมากมายหลายระดับ ทั้งที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตประจำวัน และระดับที่สูงขึ้นไป

💠 พระพุทธมนต์
ผู้สวดหรือผู้ฟังอุปปาตะสันติย่อมได้ประโยชน์ที่ตนต้องการ คือ ผู้ประสงค์ความปลอดภัยย่อมได้ความปลอดภัย คนอยากสบายย่อมได้ความสุข คนอยากมีอายุยืน

💠 สมถะวิปัสสนา
สมถะวิปัสสนากรรมฐาน จากพระไตรปิฎก ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ให้ผู้ปฎิบัติกรรมฐาน ได้ศึกษาหาความรู้ และพูดเรื่องการปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง ตามหลักในพระไตรปิฎก

💠 พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
วิถีชีวิตของคนไทยผูกพันอยู่อย่างแนบแน่นกับพระพุทธศาสนา ความเชื่อถือและหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนาซึ่งแทรกผสมผสานอยู่ในแนวความคิด จิตใจ และกิจกรรมแทบทุกด้านของชีวิตไทยมาตลอดเวลายาวนาน

💠 หอพระไตร
รวมธรรมบรรยาย พุทธภาษิต พระไตรปิกฎ พระสูตร คำสอน รวมคาถา บทสวดมนต์

💠 การปฏิบัติราชการตามหลักทศพิธราชธรรม
เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีหลักธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล

💠 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการ
คุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการ คือ การใช้หลักธรรมปฏิบัติในการบริหารงานทุกระดับ ตั้งแต่ ระดับปฏิบัติการ และผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง หรือระดับสูง ให้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพสูง โดยการปกครองและบริหารที่ดี

💠 การรู้ธรรม เห็นธรรม
ในเมื่อจิตรู้ว่าความทุกข์นั้นเกิดขึ้นมาจากอำนาจของโลภะ เกิดมาจากอำนาจของโทสะ เกิดมาจากอำนาจของโมหะ จิตมันก็จะยอมรับว่าไฟ คือ โลภะ โทสะ โมหะ เป็นอันว่าจิตรู้ธรรมเห็นธรรม

💠 คุณธรรม 4 ประการ
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย คราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

💠 หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
 ความไม่คลาดธรรม (อวิโรธนะ) คือ ความตั้งมั่นในธรรม ไม่หวั่นไหวในเรื่องดี เรื่องร้าย ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความดีงาม ไม่ประพฤติผิดทำนองคลองธรรม

💠 อธิปไตย ตามหลักธรรม
 ความไม่คลาดธรรม (อวิโรธนะ) คือ ความตั้งมั่นในธรรม ไม่หวั่นไหวในเรื่องดี เรื่องร้าย ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความดีงาม ไม่ประพฤติผิดทำนองคลองธรรม

💠 ลักษณะประเสริฐ 32 ประการ ของพระพุทธเจ้า
เมื่อครั้งพุทธกาล โกณฑัญญะพราหมณ์ ได้ถวายคำพยากรณ์พระศิริลักษณะพระสิทธัตถะกุมารว่า พระราชกุมารจะต้องเสด็จออกบรรพชา และจะได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และจะได้เป็นศาสดาเอกของโลก

💠 พระนันทเถระ เอตทัคคะในทางผู้สำรวมอินทรีย์
พระนันทศากยะ เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ กับพระนางมหาปชาบดีโคตมี พระน้านางเป็นพุทธอนุชาร่วมพระบิดาเดียวกัน

💠 ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

💠 หลักธรรมในพระพุทธศาสนา
คำสอนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงบัญญัติให้พุทธศาสนิกชนยึดเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยตั้งหลักคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา

💠 ตำนานพระฤๅษี
ที่วางไว้พระฤๅษี เป็นคำที่เรียกคนที่มีพลังจิตเด็ดเดี่ยวมุ่งปฏิบัติจนประสบผลสำเร็จในอย่าง ใดอย่างหนึ่ง หรือหลายๆอย่าง เช่นสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ มีวาจาสิทธิ์ และอีกมากมาย

💠 พระภัททากุณฑลเกสาเถรี
พระภัททากุณฑลเกสาเถรี เป็นธิดาของเศรษฐี ในกรุงราชคฤห์ บิดามารดาตั้งชื่อให้ว่า “ภัททา”

💠 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก เป็นคัมภีร์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นคัมภีร์ที่บันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาไว้ทุกด้าน

💠 วันโลกาวินาศ คำทำนายของนักบุญตอนสิ้นโลก
ในการบำเพ็ญภาวนาติดต่อกับพระเจ้า และอยู่ในญาณนิมิตของบรรดาเหล่าท่านนักบุญทั้งหลายนั้น อาจสามารถมองเห็นเหตุการณ์ต่างๆ ในอนาคต ได้จากญาณนิมิตของท่าน

💠 มนต์เสื่อมเพราะลบหลู่อาจารย์ (นิทานชาดก)
พระเทวทัตกล่าวว่าเราเป็นพระพุทธเจ้า พระสมณโคดมมิใช่อาจารย์ ไม่ได้บวชให้เรา เมื่อกล่าววาจาเช่นนั้น ก็เสื่อมจากฌาน

💠 ความรักเพศเดียวกันในทัศนะพระพุทธศาสนา
รูปแบบความรักของมนุษย์ที่เราพบเห็นเป็นปกติในสังคม ก็คือ ความรักระหว่างต่างเพศ คือ ชายรักหญิง หญิงรักชาย เป็นจุดเริ่มต้นของระบบครอบครัว

💠 อุปมาโวหารที่ปรากฏในคัมภีร์ฤคเวทสังหิตา
คัมภีร์พระเวทเป็นเอกสารที่เก่าแก่ที่สุดฉบับหนึ่งของโลก คำว่าเวท มาจากรากศัพท์ในภาษาสันสกฤตว่า วิทฺ แปลว่า รู้

💠 การอุบัติขึ้นและลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาเป็นเรื่องความพากเพียรพยายามที่ถูกทางเป็นเรื่องคุณงามความดีที่สร้างสมอบรมมาในชาติต่างๆ จนบารมีเต็มบริบูรณ์ จนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

💠 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
ชนชาติไทยปัจจุบันจะมีความเป็นตัวของตัวเอง รักษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาแต่อดีตให้สามารถคงอยู่ พัฒนาให้มีคุณค่าสืบต่อไป

💠 จุดเริ่มต้นแห่งสุริยะเทพ พระแม่ และพระบุตรผู้ฟื้นคืนชีพ
จุดเริ่มต้นและจุดจบของเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่ดินแดนแห่งนี้ เยรูซาเล็มแผ่นดินเกิดของท่านนบีอีซา และมันจะไม่สิ้นสุดตราบจนวันสุดท้าย

💠 สุริยสูตร
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน ไม่น่าชื่นชม นี้เป็นกำหนดควรเบื่อหน่าย ควรคลายกำหนัด ควรหลุดพ้น ในสังขารทั้งปวง

💠 พระเรวตขทิรวนิยเถระ
พระเรวตขทิรวนิยะ เป็นบุตรของพราหมณ์ชื่อ วังคันตะ มารดาชื่อ นางสารี เกิดในหมู่บ้านของตำบลนาลันทา แคว้นมคธ

💠 เต๋าแห่งฟิสิกส์
หนทางที่กอปรด้วยหัวใจ ฟิสิกส์สมัยใหม่มีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อสังคมมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ เกือบทั้งหมด

💠 ลัทธิเต๋า
เล่าจื้อ ไม่ชอบชีวิตหรูหรา แต่ทุกคนดูเหมือนจะมุ่งมั่นเพื่อเงินชื่อเสียงและอำนาจ ในขณะเดียวกันทั้งเมืองก็เต็มไปด้วยการโกงกินกันอย่างมโหฬาร

💠 พระพุทธรูปที่สำคัญของไทย
พระแก้วมรกต
พระพุทธชินราช
พระพุทธสิหิงค์
พระพุทธเทวปฏิมากร
พระศรีสากยมุนี
พระพุทธชินสีห์
พระศาสดา
พระโต วัดบวรนิเวศวิหาร
พระสิทธารถ
หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์
พระพุทธไตรรัตนนายก
หลวงพ่อวัดมงคลบพิตร
พระไสยา
พระนอนจักรสีห์
พระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมก
พระนอนวัดขุนอินทประมูล
พระพุทธไสยาสน์วัดโพธิ์
พระนอนวัดคูหาภิมุข (วัดหน้าถ้ำ)
พระพุทธโสธร
หลวงพ่อเพชร
หลวงพ่อบ้านแหลม
หลวงพ่อโตวัดอินทร์

» หน้าถัดไป


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย