ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม (2)

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป


💠 คณะสงฆ์อนัมนิกาย
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ญวนที่อยู่เมืองกาญจนบุรี มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ริมคลองผดุงกรุงเกษม แล้วจัดให้เป็นทหารปืนใหญ่ฝ่ายวังหลวง

💠 ทฤษฎีวิวัฒนการโลกตามหลักพุทธศาสนา
ความเป็นไปของโลก ตามเนื้อหาในพระสูตร และยังมีเนื้อหาอันเป็นคำสอนที่มีปรากฎอยู่ในคัมภีร์ของศาสนาต่าง ๆ ในทรรศน์ของนักค้นคว้า และคติความเชื่อของศาสนา

💠 พุทธศาสนากับจริยศาสตร์สมัยปัจจุบัน
จริยศาสตร์ปัจจุบันที่จะนำมาศึกษาร่วมกับพุทธศาสนาคือ อภิจริยศาสตร์ จริยศาสตร์แบบอัตถิภาวนิยม และจริยศาสตร์ของลัทธิมาร์กซ์ เท่านั้น และเป็นการศึกษาพอให้เห็นในภาพกว้าง ในบางแง่มุม

💠 พระพุทธศาสนาในยุโรป-อเมริกา
เรื่องราวของพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นจากจุดเล็กๆ ในแผ่นดินชมพูทวีปแถบเอเชียใต้ ตั้งแต่ยุคโบราณ ประมาณ 2500 ปีมาแล้ว ค่อยขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ ตามกาล และแพร่หลายไปทั่วทุกภูมิภาคของโลกในปัจจุบัน

💠 พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย
ในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา มนุษย์เผ่าละว้าได้ตั้งบ้านเรือนแบบง่าย ๆ ขึ้น ต่อมาชาวอินเดียเดินทางมาสอนอารยธรรมแก่พวกละว้า ชาวอินเดียบางเหล่าก็ได้เดินทางมาปกครองชนเหล่านั้น

💠 วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในสังคมยุคใหม่
สังคมของผู้ประพันธ์มีความโน้มเอียงในลักษณะเช่นใด ย่อมมีส่วนในการเข้าในการเข้าไปกำหนดรูปแบบและเนื้อหาของวรรณกรรมไม่มากก็น้อย

💠 บาป 7 ประการ ตามคติของคริสต์ศาสนา
บาป 7 ประการ เป็นหลักคำสอนของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิคในอดีตกาล ให้มนุษย์ไม่ทำตามสัญชาตญาณของตนมากจนเกินไป

💠 นกแสก
เชื่อกันว่ายามใดที่นกแสกส่งเสียงร้องและบินผ่านหลังคาบ้านใด บ้านนั้นเป็นต้องมีคนเจ็บหรือมีอันเป็นไปไม่เว้นแม้แต่ความฝัน

💠 พุทธศาสนากับวัฒนธรรม
ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นสถาบันทางสังคมที่สำคัญซึ่งมีอิทธิพลในการกำหนดความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมอันเป็นแบบวิถีชีวิตของบุคคลในสังคม

💠 พุทธศาสนากำจัดทุกข์ในสังสารวัฏ
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญเพียรของเจ้าชายสิทธัตถะ จนกระทั่งบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณได้รับการขนานนามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากนั้นจึงเผยแผ่คำสอนของพระองค์ ต่อมาเรียกกันว่าพระพุทธศาสนา

💠 พระพุทธศาสนาสร้างความสงบสุขให้แก่โลก
พระพุทธศาสนาหลักคำสอนตามอริยสัจ 4 มีความสุขแก่ตนเอง และสังคม การปฏิบัติตามคำสั่งสอนจะสร้างความสงบสุขให้แก่ชาวโลก

💠 การเดินทางของพุทธศาสนาสู่ประเทศไทย
พุทธศาสนาเป็นศาสนาหนึ่งที่มีบทบาท และมีความสำคัญยิ่งต่อประเทศไทย มีจุดกำเนิดมาจากไหน ใครเป็นเจ้าของศาสนา และเนื้อหาของคำสอนนั้นเกี่ยวกับอะไรบ้าง

💠 พุทธศาสนาสร้างสรรค์อารยธรรมแก่โลก
อารยธรรม หมายถึง การพัฒนาวัฒนธรรมทั้งทางด้านวัตถุ และด้านจิตใจที่เจริญสูงสุด พระพุทธศาสนาส่งเสริมอารยธรรมทางจิตใจ โดยใช้สติปัญญา

💠 พุทธปรัชญา
พระพุทธเจ้าหรือพระมานเดิมว่า เจ้าชายสิตถะ ผู้เป็นต้นกำเนิดของพุทธปรัชญา

💠 พุทธปรัชญากับธรรมชาตินิยม
ในทางอภิปรัชญา พระพุทธศาสนาน่าจะมีทัศนะใกล้เคียงกับธรรมชาตินิยม(Naturalism)ซึ่งมีหลักฐานยืนยัน

💠 พุทธานุพุทธประวัติ
สหชาต “ผู้เกิดร่วมด้วย” หมายถึง บุคคล (ตลอดจนสัตว์และสิ่งของ) ที่เกิดร่วมวันเดือนปีเดียวกัน หมายถึง ผู้เกิดร่วมปีกัน ตำนาน

💠 ประวัติสมเด็จพระวันรัต
ครอบครัวของเจ้าประคุณสมเด็จ ฯ นั้นเป็นคหบดีผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด ปรากฎหลักฐานว่าร่ำรวยมาจากทั้งสองฝ่าย ทั้งอุบาสกลุ้นฮวดและอุบาสิกากิมหลงล้วนเป็นผู้สืบทอดสกุลที่มีมรดกตกทอดเป็นทรัพย์สินเงินทองจำนวนมาก

💠 พุทธจริยศาสตร์
จริยศาสตร์ (ethics) ตรงกับภาษาละตินว่า ethos, ethikos ซึ่งในสมัยกรีกโบราณจะใช้คำเหล่านี้ในหลายความหมาย อาทิ อุปนิสัย ประเพณี อารมณ์ หรือกิริยาท่าทาง

💠 พุทธจริยศาสตร์กับการศึกษา
หลักพุทธธรรมคำสอน หลักคุณธรรมและหลักจริยธรรมแห่งการปฏิบัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยดีโดยชอบ และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงโปรดสอนแก่ชนนิกรทั่วถ้วนหน้ากัน

💠 พุทธจริยศาสตร์เพื่อมหาชน
จริยศาสตร์เพื่อมหาชน เกิดจากการเน้นหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาที่มหายานเห็นว่า จะสามารถเข้าถึงประชาชนได้สะดวก พร้อม ๆ กับผสมผสานกับความเชื่อและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น

💠 เอตทัคคะ
หมายถึงผู้ประเสริฐสุดในทางใดทางหนึ่ง เป็นตำแหน่งทางพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ประทานแต่งตั้งให้พุทธบริษัท คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผู้มีความรู้ความสามารถเด่นกว่าท่านอื่นๆในด้านนั้นๆ

💠 ประวัติพุทธศาสนา
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประเภทอเทวนิยม และเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากศาสนาหนึ่งของโลก รองจาก ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และ ศาสนาฮินดู

💠 มหาเวสสันดรชาดก ฉบับวิงวอนหลวง(ล้านนา)
เทศน์พื้นเมืองมหาเวสสันดรทำนองล้านนาโดยท่านพระครูอาทรวิสุทธิคุณ(บุญทัน) เจ้าอธิการวัดหนองตอง อำเภอหางดง เชียงใหม่

💠 เทศน์มหาชาติ
การเทศน์มหาชาติ เทศน์มหาชาติ คือ เทศนาเวสสันดรชาดก เป็นบุญพิธีที่นิยมจัดให้มีกันมาแต่โบราณ

💠 โสฬสปัญหา
โลกคือหมู่สัตว์ อันอะไรปิดบังไว้ จึงหลงอยู่ในที่มืด  เพราะอะไรเป็นเหตุ จึงไม่มีปัญหาเห็นปรากฏ

💠 นิกายในศาสนาคริสต์
ในรัชสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนติน (Constantine the Great) พระองค์ได้ตั้ง ราชธานีใหม่ในภาคตะวันออก แถบประเทศตุรกีในปัจจุบัน และได้พระราชทานนามราชธานีนี้ว่า คอนสแตนติโนเปิล

💠 ขงจื้อ
ขงจื้อเป็นนักปฏิรูปคนแรกซึ่งปฏิรูปชีวิตและรัฐบาล (การปกครอง) กล่าวคือ ได้พยายามอบรมสั่งสอนศิษย์ให้มองโลกอย่างกว้าง ๆ

💠 ประวัติพระศาสนจักรในประเทศไทย
กะลาสีโปรตุเกสสามารถเดินเรือมาทางเอเชียถึงอินเดีย มะละกา ญี่ปุ่นและจีน เนื่องจากสองประเทศนับถือคริสตศาสนา จึงมีการเผยแผ่ศาสนาในดินแดนที่พบด้วย

💠 กรรม
 มีคนบางคนที่ทำกรรมชั่ว แต่กลับปรากฏว่าเป็นคนร่ำรวย มีอำนาจวาสนา มีคนเคารพยกย่อง

💠 พระวรสารแห่งชีวิต
ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

💠 คุณค่าพระวรสาร
คุณค่าพระวรสาร คือ คุณค่าที่พระเยซูสั่งสอนและเจริญชีวิตเป็นแบบอย่างแก่บรรดาสานุศิษย์และประชาชน

💠 อุเบกขา
อุเบกขาเป็นคุณลักษณะของปัญญาที่เกิดในองค์ฌานที่เฝ้าสังเกตพิจารณาดูอาการของจิต เจตสิก และรูป หรือขันธ์ห้า

💠 กามเทพ (Cupid)
Eros เป็นทายาทที่เกิดแต่เทพี Aphrodite เทพเจ้าแห่งความรักและเพศรส และบิดาคือ Ares เทพเจ้าแห่งสงคราม

💠 สมาธิ
เหนือความสำเร็จใดๆ ของมนุษย์ สิ่งที่เป็นความปรารถนาอันสำคัญของแต่ละบุคคลคือการเป็น ผู้มีสุขภาพพลานามัยดี

💠 ชีวิต
การเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของตนเองจะทำให้เข้าใจข้อเท็จจริง คุณค่า ความสำคัญ ความเป็นไปและความควรจะเป็นแห่งชีวิตของตนได้อย่างถูกต้อง

💠 พระสงฆ์กับการเมืองไทย
ความเข้าใจที่ว่า พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาคือผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย บำเพ็ญพรตภาวนาอยู่แต่ในอารามนั้น ในความเป็นจริง พระสงฆ์มีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับคฤหัสถ์อยู่เสมอ

💠 พุทธศาสนากับวัฒนธรรม
ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นสถาบันทางสังคมที่สำคัญซึ่งมีอิทธิพลในการกำหนดความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมอันเป็นแบบวิถีชีวิตของบุคคลในสังคม

💠 อนัตตา
พระพุทธองค์ทรงใช้หลักอนัตตาเพื่อการถอดถอนและทำลายความหลงและอคติให้สิ้น แต่ต่อมาพระองค์ทรงใช้หลักการนี้ในการแผ่ขยายหลักแห่งการตรัสรู้หรือนิพพาน

💠 ประวัติอนุพุทธะ
อนุพุทธประวัติ หมายถึง เรื่องที่กล่าวถึงความเป็นไปในชีวประวัติ และปฏิปทาของหมู่ชนผู้ได้สดับฟังคำสั่งสอนของพระบรมศาสดา แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนนั้น

💠 มนุษย์ในทัศนะของเซน
เมื่อพุทธศาสนาแยกออกเป็นนิกายเถรวาทกับมหายานในเวลาต่อมา ฝ่ายมหายานเองแม้จะมีทัศนะหลายอย่างไม่ตรงกับทัศนะของฝ่ายเถรวาท

💠 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
การใช้เหตุผลและการรู้จักใช้ความคิดในการดำเนินชีวิตถือว่า เป็นพัฒนาการสำคัญที่ทำให้มนุษย์ต่างจากสัตว์ชนิดอื่นๆ

💠 สมาธิ (MEDITATION)
สมาธิ คือ การที่จิตตั้งมั่นนึกถึงสิ่งใดสิ่งเดียว หรือ การที่จิตมีความสงบเพ่งอยู่ในสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวหรือการมีอารมณ์อันเดียว ไม่วอกแวก ฟุ้งซ่าน หวั่นไหว ตรงกับภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า “MEDITATION”

💠 พระอภิธรรม 7 คัมภีร์
ธรรมทั้งหลาย ที่เป็นกุศล, ธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศล ธรรมทั้งหลาย ที่เป็นอัพยากฤตธรรมทั้งหลาย ที่เป็นกุศาล เป็นไฉนเล่า

💠 สาระธรรมจากพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาถือกำเนิด ณ ประเทศอินเดียเมื่อประมาณ 2,500 กว่าปีมาแล้ว ภายหลังจึงได้เผยแผ่ขยายออกไปทั่วโลก โดยทั่วไป เชื่อกันว่าหลังจากพระเจ้าอโศกมหาราช ได้อุปถัมภ์ให้มีการสังคายนาพระธรรมวินัย

💠 พระเจ้าสิบชาติ
พระเจ้าสิบชาติ ทศชาติชาดก อภิมหาบารมีแห่งการ บำเพ็ญเพียร

💠 นางวิสาขา
นางวิสาขา เกิดในตระกูลเศรษฐี ในเมืองภัททิยะ แคว้นอังคะ บิดาชื่อว่า ธนญชัย มารดาชื่อว่าสุมนาเทวี และปู่ชื่อเมณฑกเศรษฐี ขณะที่เธอมีอายุอยู่ในวัย 7 ขวบ

💠 จักรวาลในทัศนะของเซน
อาจมีชาวพุทธบางคนเห็นว่า หากเรายอมรับว่าสรรพสิ่งในจักรวาลเนื่องสัมพันธ์ถึงกันหมด ดังนั้น เราย่อมบอกไม่ได้ว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับตัวเราการพยายามค้นหาคำตอบเกี่ยวกับความลี้ลับต่างๆ

💠 ท่านศาสดามูฮัมหมัด
ท่านเป็นผู้เดียวใน ประวัติศาสตร์ที่ได้ประสบความสำเร็จ อย่างสูงสุดทั้งในด้านศาสนาและด้านทางโลก

💠 เซน
เซน เป็นลัทธิหนึ่งในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเป็นลัทธิที่ใหญ่และมีศรัทธามากล้นจากทั่วโลกการเผยแผ่ลัทธิเซนนี้เริ่มจากประเทศจีนก่อนเป็นลำดับแรก

💠 โหราศาสตร์ไทย
ตามคัมภีร์เฉลิมไตรภพได้กล่าวไว้ว่า เมื่อโลกถูกไฟบรรลัยกัลป์เผาผลาญ เหลือแต่ความว่างเปล่า บรรดาพระเวท พระธรรมศาสตร์ ได้รวมตัวกันเข้า เกิดเป็นพระอิศวร พระอิศวรจึงสร้างโลกใหม่ให้บังเกิดมี มนุษย์ สัตว์ และพืช

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย