Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม (2)

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป

ตำราสร้างบ้าน
ขึ้นทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จะมีแต่ความสุขสบาย เย็นใจ มีโชคลาภ ขึ้นทางทิศเหนือ จะมีลูกหลานบริวารและญาติพี่น้องมาก

พุทธมงคล 38 ประการ
ปุพฺเพ จกตปุณฺญตา - เคยเป็นผู้ที่มีความดีสร้างไว้แต่ปางก่อน

มันตรยานและสหัชยาน
บรรดานิกายต่างๆ ของพระพุทธศาสนา นิกายมันตรยาน และสหัชยานนับว่ามีคนรู้จักน้อยที่สุด ทั้งนี้เพราะเป็นนิกายที่เกิดขึ้นในชั้นหลัง

เทศน์มหาชาติ
พระอรรถกถาจารย์พรรณนาถึงเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อไว้ว่า ผู้ที่ได้ฟังเทศน์มหาชาติครบทั้ง ๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถาจบภายในวันเดียวจะได้อานิสงส์มาก

มิลาเรปะ
เรื่องราวและธรรมเทศนาของท่าน มิลาเรปะ เป็นคัมภีร์ที่ทรงคุณค่ามากที่สุดคัมภีร์หนึ่งของทิเบต สภาพความเป็นอยู่ของชนชาวทิเบต ที่ผูกพันอยู่กับพระศาสนา ได้ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด

ลักษณะบุรุษ
ลักษณะ 80 ประการต่อไปนี้ จะมีได้เฉพาะอัจฉริยะบุคคลเท่านั้น คือเป็นผู้มีบุญ วาสนา มีโชคลาภว่าคนทั่วไป

กวนอู
กวนอูเดิมเป็นชาวอำเภอไก่เหลียง ดินแดนฮอตั๋ง ชื่อเดิมคือเผิงเสียน ชื่อรองโซ่วฉางรูปร่างสูงใหญ่ สง่างามน่าเกรงขามแก่ผู้พบเห็น

กำเนิดพระโพธิสัตว์กวนอิม
ปัจจุบันพระโพธิสัตว์กวนอิมนับวันจะมีผู้นับถือมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะธรรมานุภาพของกวนอิม แต่ประชาชนส่วนใหญ่มักนับถือพระองค์ในทางหลงงมงาย

การทอดกฐิน
การทอดกฐิน คือ การถวายผ้าพระกฐิน แด่พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาไม่ขาดถ้วนไตรมาส ให้มีโอกาสได้กรานกฐิน

กาลามสูตร
กาลามสูตรกังขานิยฐาน 10 หมายถึง วิธีปฎิบัติในเรื่องที่ควรสงสัย หรือหลักความเชื่อ ที่ตรัสไว้ในกาลามสูตร

สวรรค์
ดินแดนแห่งสันติสุข และความเป็นนิรันดร์ ที่ทุกชีวิตใฝ่ฝันที่จะไป ทั้งที่อาจจะเป็นแต่...แค่เพียงความว่างเปล่า...เท่านั้น

นรก
ที่ใดที่เรียกว่า นรก นั้น ย่อมปราศจากความสุข ที่ใดที่มีแต่ทุกข์ หาความสุขมิได้ ที่นั่นเรียกว่านรก

มงคลจีน
โป๊ยเซียน ถือเป็นดอกไม้มงคล หากสามารถปลูกโป๊ยเซียนแล้วออกดอก 8 ดอก จะถือว่ามีโชคลาภอย่างยิ่ง

ชีวิตเพื่อสันติสุขและสันติภาพ
มนุษย์มีความสนใจในเรื่องของจักรวาลมาตั้งแต่สมัยโบราณ มีปรัชญาและคำสอนในศาสนาต่าง ๆ ที่ได้กล่าวถึงเรื่องของจักรวาล โลก และมนุษย์ไว้มากมาย

ความฝัน
ความฝัน เป็นเรื่องที่รู้จักกันดีของคนทั้งหลาย เพราะไม่ว่าใครๆ เกือบทุกคนย่อมจะเคยฝันกันมาแล้วทั้งนั้น มากบ้าง น้อยบ้าง จริงบ้าง ไม่จริงบ้าง

พระธาตุเจดีย์ในประเทศไทย
อัฐิ (กระดูกที่เผาแล้ว) ของพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันต์ ถ้าเป็นอัฐิของพระพุทธเจ้า เรียกว่า พระบรมสารีริกธาตุ หรือพระบรมธาตุ ถ้าเป็นอัฐิพระอรหันต์ เรียกว่า พระธาตุ แต่โดยทั่วไปแล้วจะเรียกรวม ๆ ว่า พระธาตุ

ตำนานอุรังคธาตุ
ความสำคัญของตำนานอุรังคธาตุ ไม่ได้มีอยู่แต่เพียงว่า เป็นตำนานที่มีเนื้อหาสาระของการเป็นตำนานประวัติศาสตร์สังคม วัฒนธรรม

สารัตถธรรมจากคัมภีร์ปัถเวทน์
พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงเป็นศิษย์เก่าแห่งตักสิลาแห่งคันธาระรัฐ โดยได้เสด็จไปศึกษากับอาจารย์ทิศาปาโมกข์ สมัยที่ทรงดำรงพระยศเป็นมกุฎราชกุมาร

คู่มือทำวัตรกรรมฐาน
ของ สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (หลวงปู่สุก ไก่เถื่อน)

ศาสนาพุทธในทิเบต
ทิเบตคือดินแดนแห่งศาสนาในยุคดั้งเดิม ลัทธิบอนมีบทบาทและอิทธิพลต่อวิถีชีวิตชาวทิเบต ในยุคต่อมาพระพุทธศาสนาเข้าไปมีส่วนร่วมในวิถีชีวิตชาวทิเบต ทำให้มีสีสันแห่งศาสนาหลากหลายยิ่งขึ้น

ลักษณะการปกครองสงฆ์
พระพุทธเจ้า – พระธรรมราชา มีพระสารีบุตร เป็นพระธรรมเสนาบดี ช่วยตามที่โปรดให้ช่วยกับพระโมคคัลลานะ และพระเถระทั้งหลายผู้เป็นพระสังฆบิดรพระสังฆปริณายก

พระประวัติของพระบรมศาสดา
เจ้าชายสิทธัตถะทรงเบื่อหน่ายในโลกียวิสัย ถึงแม้ว่าพระองค์จะทรงสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติอย่างเหลือล้น พระองค์ก็ยังคงตริตรองถึงชีวิตคน ฝักใฝ่พระทัยคิดค้นหาวิธีทางดับทุกข์

สันโดษเคล็ดลับของความสุข
เป็นมงคลข้อที่ 24 ในมงคล 38 ประการ มงคลเป็นเหตุแห่งความสุข ความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต

กลียุค 7 ปี
ปรปักษ์พระคริสต์จะฉีกสัญญา แล้วเข้าไปนั่งในพระวิหาร และประกาศตัวเองเป็นพระเจ้า

หลักปัญจศีล
ไม่แทรกแซงซึ่งกันและกัน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและลัทธินิยม

กำเนิดแห่งเซน
เซนเป็นลัทธิหนึ่งในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเป็นลัทธิที่ใหญ่และมีศรัทธามากล้นจากทั่วโลกการเผยแผ่ลัทธิเซนนี้เริ่มจากประเทศจีนก่อนเป็นลำดับแรก แล้วแผ่ขยายไปยังประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี ฮ่องกง

วัชรยาน
ความทุกข์ทั้งหมดเกิดขึ้นจากการเห็นแก่ตัว ความสุขทั้งหมดเกิดขึ้นจากการหวังดีให้ผู้อื่นมีความสุข

สงครามศาสนา
ศาสนาอิสลามไม่ได้สอนให้คนเราทำลายชีวิตผู้นับถือศาสนาอื่น การสู้รบระหว่างชาวมุสลิมกับชาวเมกกะในสมัยพระมะหะหมัดยังมีชีวิตอยู่ หลักสำคัญของการต่อสู้นั้นคือเพื่อความอยู่รอด

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์
พวกฮิบรูที่อพยพเข้ามาภายหลังตอนแรก ๆ ต้องอาศัยพวกเคนันไนท์อยู่นอกำแพงเมือง พวกเคนันไนท์ซึ่งเป็นเจ้าของถิ่นเดิม เรียกผู้อพยพมาอยู่ใหม่เหล่านี้ว่า "ฮิบรู" (Hebrew)

ธรรมรักษา
พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้วข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

พุทธศาสนาแบบตันตระ
คำว่าพระพุทธศาสนาแบบตันตระ นั้นโดยทั่วไป ใช้เรียกพระพุทธศาสนาในอินเดียยุคหลัง

พญาครุฑ
พญาครุฑนั้นก็มีวิมานฉิมพลีอยู่ที่เชิงเขาไกรลาสและได้รับพรให้เป็นอมตะ ไม่มีศาสตราวุธใดๆสามารถทําร้ายได้ แม้แต่สายฟ้าของพระอินทร์

จ้วนฝ่าหลุน
“ฝอฝ่า(พุทธธรรม)”เป็นสิ่งที่เลิศล้ำสุดยอด เป็นวิชาที่เหนือวิทยาศาสตร์ ลึกล้ำมหัศจรรย์เกินกว่าบรรดาทฤษฎีทั้งหลายในโลก หากจะเข้าไปสู่อาณาเขตนี้ ควรจะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนจากรากเหง้า

จ้วนฝ่าหลุน เล่ม 2
 “พระธรรม”เป็นสิ่งที่เลิศล้ำสุดยอด เป็นวิชาที่เหนือวิทยาศาสตร์ ลึกล้ำมหัศจรรย์เกินกว่าบรรดาทฤษฎีทั้งหลายในโลก

ธรรมจักรพุทธธรรม หลักธรรมใหญ่แห่งความสำเร็จ
ฟาหลุนกง หรือฟาหลุนต้าฝ่า หนึ่งในการฝึกชี่กงของชาวจีน เป็นระบบกระบวนท่าและการสอน ซึ่งมุ่งพัฒนาจิตใจและร่างกาย

โลกสิทธิ
บุคคลผู้มีพระคุณ ผู้มีปัญญาย่อมไม่ผลักไส ลืมคุณได้ แม้ผู้นั้น เป็นข้าศึกศัตรู ไม่ควรหาเรื่องใส่ความเขา แม้ทรัพย์สินของเรา จะลดน้อยถอยลงไป ก็ดี ทรัพย์สินของผู้อื่นให้ฉิบหายไป ก็ดีไม่ควรคิดร้าย

ศาสนาเปรียบเทียบ
ทุกศาสนาคือหนทางสู่สันติ ทุกศาสดาพร่ำสอนให้ประพฤติดี ทำดี ไม่เบียดเบียนกัน

อิ๊กคิวซัง
อิ๊กคิวซังมีชื่อในวัยเด็กว่า "เซนงิกามารุ" เกิด 1 ม.ค. ค.ศ.1349 หรือ พ.ศ.1892 เมืองซะกะโน

คู่มือดับทุกข์
แนวทางในการที่จะเอาชนะความทุกข์ในชีวิต การปฎิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้น   อันเป็นเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงพระประสงค์ ที่จะให้ทุกคนเข้าถึง เพื่อความหมดทุกข์ทางใจ

นิกายในทิเบต
ณิงมา เป็น นิกายแรกและเก่าแก่ดั้งเดิม และยังคงดำรงอยู่จนถึงปัจจุบัน โดยถือ ว่ากำเนิดจากท่านคุรุปัทมสมภพ ณิงมาปะ

โหราศาสตร์คัมภีร์พระเวท
โหราศาสตร์คัมภีร์พระเวท หรือชโยทิศ หมายถึงศาสตร์แห่งแสงสว่างซึ่งปราชญ์ชาวอินเดียคิดค้นขึ้นเมื่อราว 5,000 ปีก่อน

ตำรายืดหดเส้นเอ็น ล้างพิษเพิ่มไขกระดูก
"ตำรายืดหดเส้นเอ็น" นี้ ท่านต้กม้อโจวซือ (พระโพธิธรรมมหาเถระ) เป็นผู้นำมาจากชมพูทวีป ท่านตักม้อเป็นชาวอินเดีย ได้เขียนตำรายืดหดเส้นเอ็นและตำราล้างพิษไขกระดูก ไว้ที่วัดเส้าหลิน ในสมัยพระเจ้าถังไท้จงฮ่องเต้

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) มีประวัติเป็นที่ประทับใจประชาชนคนไทยอย่างไรเห็นจะไม่ต้องพูดกัน เพราะหลายท่านทราบกันดีอยู่แล้วในกิตติศัพท์อันเลื่องลือของ "สมเด็จโต"

พญานาค
นาค หรือ พญานาค งูใหญ่มีหงอน สัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ ความมีวาสนา

พลังโอสถทิพย์
หลายพันปีผ่านไป พลังแท้ที่เกิดจากธรรมชาตินี้ ได้อาศัยรูปแบบของศาสนาและปรัชญามาปรากฎอยู่ในวัฒนธรรมหลายแขนง และถูกเรียนรู้ว่า เป็นพลังตัวจริงของจักรวาล หรือพลังแห่งชีวิต

พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์
เมื่อเราตรวจสอบประวัติอันยาวนาน และรุ่งเรืองของความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า เราจะพบชื่อของสองบุคคลที่ปรากฏเด่นชัด คือนักบุญมาร์กาเร็ต มารีย์ อาลาก๊อก และพระสงฆ์วิญญาณารักษ์ของเธอ คือนักบุญโคลด ลา โกลอมบีแอร์

พระสาคตเถระ
พระสาคตะ เกิดในวรรณะพราหมณ์ ในเมืองสาวัตถี เมื่อเจริญเติบโตขึ้นมาได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดา

พระราหุลเถระ
พระราหุลกุมาร เป็นโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะ (พุทธโอรส) กับพระนางยโสธรา หรือ พิมพา เป็นพระราชนัดดาของพระเจ้าสุทโธทนะ

ศาสดาพยากรณ์
การทำนาย การทายทัก การพยากรณ์ใด ๆ ไม่มีการทำนายทายทักและการพยากรณ์ใด ๆ จะยิ่งใหญ่ไปกว่าศาสดาพยากรณ์

สัญลักษณ์ธรรม ในพระมหาชนก
"พระมหาชนก" ฉบับพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เป็นวรรณคดีในพระพุทธศาสนา ปรากฎอยู่ในทศชาติชาดก

พระพิฆเณศ
คเณศ หมายถึง ผู้เป็นใหญ่ในคณะ เป็นเครื่องหมายแห่งปัญญาแห่งโมกษะ อันหมายถึงปรพรหมด้วย

ลักษณะขวัญดีร้ายของโค
วัตถุประสงค์ที่นำมาเผยแพร่ เพื่อมิต้องการให้ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตสูญหายไปตามกาลเวลา และเพื่อเป็นการชี้ให้เห็นถึงความเชื่อของชาวบ้านที่ผูกพันกับการเกษตรกรรม

นิพพาน
นิพพาน เป็นสภาวะของจิตที่ปราศจากกิเลส อันเป็นเครื่องมือร้อยรัดจิตใจให้ห่วง กังวล วุ่นวาย สับสน รุ่มร้อน เมื่อจิตใจปราศจากกิเลสเสียแล้วก็ไม่วุ่นวาย สับสน หรือรุ่มร้อนใดๆอีก

ธรรมะ
ความหมายของธรรม  ถ้าจะว่ากันแท้จริงแล้ว  ชีวิตก็เป็นธรรมะอยู่แล้ว  แต่มีธรรมะอีกหลาย ๆ อย่างที่ต้องประกอบกันอยู่

ศาสนาคริสต์
คนที่เป็นสาวกของพระองค์ต้องมีความรัก หากไม่มีความรัก ไม่ใช่สาวกของพระองค์

นิกายในศาสนาคริสต์
นิกายโรมันคาทอลิก (Roman Catholic) มีศูนย์กลางอำนาจอยู่ที่สำนักวาติกัน (Vatican) กรุงโรม ใช้ภาษาละตินเป็นภาษาทางศาสนา ประมุขสูงสุดคือพระสันตะปาปา

ต้นกำเนิดคริสตมาส
ก่อนพระเยซูจะประสูติประมาณ 700 ปี ได้มีผู้พยากรณ์เกี่ยวกับ การบังเกิด การสิ้นพระชนม์ และการฟื้นคืนพระชนม์ ของพระองค์ไว้ก่อนแล้ว

ศาสนาชินโต
ชินโต ผูกพันแนบแน่นกับวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่น นับตั้งแต่ประวัติศาสตร์มาจนถึงปัจจุบัน

พระคาถาชินบัญชร
ก่อนที่จะเจริญภาวนาให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วระลึกถึงและบูชาเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

กำเนิดพรรคคอมมิวนิสต์จีน
ผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือ เฉินตู้สิว คณบดีคณะอักษรศาสตร์กับลีต้าเจา อาจารย์ประวัติศาสตร์ ทั้งคู่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยปักกิ่ง

ลักษณะแมวมงคล
แมวสีดำ ไม่ควรเลี้ยงในบ้าน เพราะเป็นแมวคราว มีผีสิงให้เอาไปปล่อยวัด เพราะจะทำให้เจ้าของและบริวารเจ็บไข้ได้ป่วย

พุทธทำนาย
พระอินทร์ พรหม ยมราช ได้สั่งไว้ว่า ถ้าบุคคลใดได้รู้แล้ว จงรีบบอกให้คนอื่นฟังหรือพิมพ์แจกตามกำลังศรัทธา

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com