ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม (3)

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป


💠 ตำราสร้างบ้าน
ขึ้นทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จะมีแต่ความสุขสบาย เย็นใจ มีโชคลาภขึ้นทางทิศเหนือ จะมีลูกหลานบริวารและญาติพี่น้องมาก

💠 พุทธมงคล 38 ประการ
ปุพฺเพ จกตปุณฺญตา - เคยเป็นผู้ที่มีความดีสร้างไว้แต่ปางก่อน

💠 มันตรยานและสหัชยาน
บรรดานิกายต่างๆ ของพระพุทธศาสนา นิกายมันตรยาน และสหัชยานนับว่ามีคนรู้จักน้อยที่สุด ทั้งนี้เพราะเป็นนิกายที่เกิดขึ้นในชั้นหลัง

💠 เทศน์มหาชาติ
พระอรรถกถาจารย์พรรณนาถึงเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อไว้ว่า ผู้ที่ได้ฟังเทศน์มหาชาติครบทั้ง ๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถาจบภายในวันเดียวจะได้อานิสงส์มาก

💠 มิลาเรปะ
เรื่องราวและธรรมเทศนาของท่าน มิลาเรปะ เป็นคัมภีร์ที่ทรงคุณค่ามากที่สุดคัมภีร์หนึ่งของทิเบต สภาพความเป็นอยู่ของชนชาวทิเบต ที่ผูกพันอยู่กับพระศาสนา ได้ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด

💠 ลักษณะบุรุษ
ลักษณะ 80 ประการต่อไปนี้จะมีได้เฉพาะอัจฉริยะบุคคลเท่านั้น คือเป็นผู้มีบุญ วาสนา มีโชคลาภว่าคนทั่วไป

💠 กวนอู
กวนอูเดิมเป็นชาวอำเภอไก่เหลียง ดินแดนฮอตั๋ง ชื่อเดิมคือเผิงเสียน ชื่อรองโซ่วฉางรูปร่างสูงใหญ่ สง่างามน่าเกรงขามแก่ผู้พบเห็น

💠 กำเนิดพระโพธิสัตว์กวนอิม
ปัจจุบันพระโพธิสัตว์กวนอิมนับวันจะมีผู้นับถือมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะธรรมานุภาพของกวนอิม แต่ประชาชนส่วนใหญ่มักนับถือพระองค์ในทางหลงงมงาย

💠 การทอดกฐิน
การทอดกฐิน คือ การถวายผ้าพระกฐิน แด่พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาไม่ขาดถ้วนไตรมาส ให้มีโอกาสได้กรานกฐิน

💠 กาลามสูตร
กาลามสูตรกังขานิยฐาน 10 หมายถึง วิธีปฎิบัติในเรื่องที่ควรสงสัย หรือหลักความเชื่อ ที่ตรัสไว้ในกาลามสูตร

💠 สวรรค์
ดินแดนแห่งสันติสุข และความเป็นนิรันดร์ ที่ทุกชีวิตใฝ่ฝันที่จะไป ทั้งที่อาจจะเป็นแต่...แค่เพียงความว่างเปล่า...เท่านั้น

💠 นรก
ที่ใดที่เรียกว่า นรก นั้น ย่อมปราศจากความสุข ที่ใดที่มีแต่ทุกข์ หาความสุขมิได้ ที่นั่นเรียกว่านรก

💠 มงคลจีน
โป๊ยเซียน ถือเป็นดอกไม้มงคล หากสามารถปลูกโป๊ยเซียนแล้วออกดอก 8 ดอก จะถือว่ามีโชคลาภอย่างยิ่ง

💠 ชีวิตเพื่อสันติสุขและสันติภาพ
มนุษย์มีความสนใจในเรื่องของจักรวาลมาตั้งแต่สมัยโบราณ มีปรัชญาและคำสอนในศาสนาต่าง ๆ ที่ได้กล่าวถึงเรื่องของจักรวาล โลก และมนุษย์ไว้มากมาย

💠 ความฝัน
ความฝัน เป็นเรื่องที่รู้จักกันดีของคนทั้งหลาย เพราะไม่ว่าใครๆ เกือบทุกคนย่อมจะเคยฝันกันมาแล้วทั้งนั้น มากบ้าง น้อยบ้าง จริงบ้าง ไม่จริงบ้าง

💠 พระธาตุเจดีย์ในประเทศไทย
อัฐิ (กระดูกที่เผาแล้ว) ของพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันต์ ถ้าเป็นอัฐิของพระพุทธเจ้า เรียกว่า พระบรมสารีริกธาตุ หรือพระบรมธาตุ ถ้าเป็นอัฐิพระอรหันต์ เรียกว่า พระธาตุ แต่โดยทั่วไปแล้วจะเรียกรวม ๆ ว่า พระธาตุ

💠 ตำนานอุรังคธาตุ
ความสำคัญของตำนานอุรังคธาตุ ไม่ได้มีอยู่แต่เพียงว่า เป็นตำนานที่มีเนื้อหาสาระของการเป็นตำนานประวัติศาสตร์สังคม วัฒนธรรม

💠 สารัตถธรรมจากคัมภีร์ปัถเวทน์
พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงเป็นศิษย์เก่าแห่งตักสิลาแห่งคันธาระรัฐ โดยได้เสด็จไปศึกษากับอาจารย์ทิศาปาโมกข์ สมัยที่ทรงดำรงพระยศเป็นมกุฎราชกุมาร

💠 คู่มือทำวัตรกรรมฐาน
ของ สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (หลวงปู่สุก ไก่เถื่อน)

💠 ศาสนาพุทธในทิเบต
ทิเบตคือดินแดนแห่งศาสนาในยุคดั้งเดิม ลัทธิบอนมีบทบาทและอิทธิพลต่อวิถีชีวิตชาวทิเบต ในยุคต่อมาพระพุทธศาสนาเข้าไปมีส่วนร่วมในวิถีชีวิตชาวทิเบต ทำให้มีสีสันแห่งศาสนาหลากหลายยิ่งขึ้น

💠 ลักษณะการปกครองสงฆ์
พระพุทธเจ้า – พระธรรมราชา มีพระสารีบุตร เป็นพระธรรมเสนาบดี ช่วยตามที่โปรดให้ช่วยกับพระโมคคัลลานะ และพระเถระทั้งหลายผู้เป็นพระสังฆบิดรพระสังฆปริณายก

💠 พระประวัติของพระบรมศาสดา
เจ้าชายสิทธัตถะทรงเบื่อหน่ายในโลกียวิสัย ถึงแม้ว่าพระองค์จะทรงสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติอย่างเหลือล้น พระองค์ก็ยังคงตริตรองถึงชีวิตคน ฝักใฝ่พระทัยคิดค้นหาวิธีทางดับทุกข์

💠 สันโดษเคล็ดลับของความสุข
เป็นมงคลข้อที่ 24 ในมงคล 38ประการ มงคลเป็นเหตุแห่งความสุข ความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต

💠 กลียุค 7 ปี
ปรปักษ์พระคริสต์จะฉีกสัญญา แล้วเข้าไปนั่งในพระวิหาร และประกาศตัวเองเป็นพระเจ้า

💠 หลักปัญจศีล
ไม่แทรกแซงซึ่งกันและกัน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและลัทธินิยม

💠 กำเนิดแห่งเซน
เซนเป็นลัทธิหนึ่งในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเป็นลัทธิที่ใหญ่และมีศรัทธามากล้นจากทั่วโลกการเผยแผ่ลัทธิเซนนี้เริ่มจากประเทศจีนก่อนเป็นลำดับแรก แล้วแผ่ขยายไปยังประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี ฮ่องกง

💠 วัชรยาน
ความทุกข์ทั้งหมดเกิดขึ้นจากการเห็นแก่ตัว ความสุขทั้งหมดเกิดขึ้นจากการหวังดีให้ผู้อื่นมีความสุข

💠 สงครามศาสนา
ศาสนาอิสลามไม่ได้สอนให้คนเราทำลายชีวิตผู้นับถือศาสนาอื่น การสู้รบระหว่างชาวมุสลิมกับชาวเมกกะในสมัยพระมะหะหมัดยังมีชีวิตอยู่ หลักสำคัญของการต่อสู้นั้นคือเพื่อความอยู่รอด

💠 พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์
พวกฮิบรูที่อพยพเข้ามาภายหลังตอนแรก ๆ ต้องอาศัยพวกเคนันไนท์อยู่นอกำแพงเมือง พวกเคนันไนท์ซึ่งเป็นเจ้าของถิ่นเดิม เรียกผู้อพยพมาอยู่ใหม่เหล่านี้ว่า "ฮิบรู" (Hebrew)

💠 ธรรมรักษา
พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้วข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

💠 พุทธศาสนาแบบตันตระ
คำว่าพระพุทธศาสนาแบบตันตระ นั้นโดยทั่วไป ใช้เรียกพระพุทธศาสนาในอินเดียยุคหลัง

💠 พญาครุฑ
พญาครุฑนั้นก็มีวิมานฉิมพลีอยู่ที่เชิงเขาไกรลาสและได้รับพรให้เป็นอมตะ ไม่มีศาสตราวุธใดๆสามารถทําร้ายได้ แม้แต่สายฟ้าของพระอินทร์

💠 โลกสิทธิ
บุคคลผู้มีพระคุณ ผู้มีปัญญาย่อมไม่ผลักไส ลืมคุณได้ แม้ผู้นั้น เป็นข้าศึกศัตรู ไม่ควรหาเรื่องใส่ความเขา แม้ทรัพย์สินของเรา จะลดน้อยถอยลงไป ก็ดี ทรัพย์สินของผู้อื่นให้ฉิบหายไป ก็ดีไม่ควรคิดร้าย

💠 ศาสนาเปรียบเทียบ
ทุกศาสนาคือหนทางสู่สันติ ทุกศาสดาพร่ำสอนให้ประพฤติดี ทำดี ไม่เบียดเบียนกัน

💠 อิ๊กคิวซัง
อิ๊กคิวซังมีชื่อในวัยเด็กว่า "เซนงิกามารุ" เกิด 1 ม.ค. ค.ศ.1349 หรือ พ.ศ.1892 เมืองซะกะโน

💠 คู่มือดับทุกข์
แนวทางในการที่จะเอาชนะความทุกข์ในชีวิต การปฎิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้น   อันเป็นเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงพระประสงค์ ที่จะให้ทุกคนเข้าถึง เพื่อความหมดทุกข์ทางใจ

💠 นิกายในทิเบต
ณิงมา เป็น นิกายแรกและเก่าแก่ดั้งเดิม และยังคงดำรงอยู่จนถึงปัจจุบัน โดยถือ ว่ากำเนิดจากท่านคุรุปัทมสมภพ ณิงมาปะ

💠 โหราศาสตร์คัมภีร์พระเวท
โหราศาสตร์คัมภีร์พระเวท หรือชโยทิศ หมายถึงศาสตร์แห่งแสงสว่างซึ่งปราชญ์ชาวอินเดียคิดค้นขึ้นเมื่อราว 5,000 ปีก่อน

💠 ตำรายืดหดเส้นเอ็น ล้างพิษเพิ่มไขกระดูก
"ตำรายืดหดเส้นเอ็น" นี้ ท่านต้กม้อโจวซือ (พระโพธิธรรมมหาเถระ) เป็นผู้นำมาจากชมพูทวีป ท่านตักม้อเป็นชาวอินเดีย ได้เขียนตำรายืดหดเส้นเอ็นและตำราล้างพิษไขกระดูก ไว้ที่วัดเส้าหลินในสมัยพระเจ้าถังไท้จงฮ่องเต้

💠 สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) มีประวัติเป็นที่ประทับใจประชาชนคนไทยอย่างไรเห็นจะไม่ต้องพูดกัน เพราะหลายท่านทราบกันดีอยู่แล้วในกิตติศัพท์อันเลื่องลือของ "สมเด็จโต"

💠 พญานาค
นาค หรือ พญานาค งูใหญ่มีหงอน สัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ ความมีวาสนา

💠 พลังโอสถทิพย์
หลายพันปีผ่านไป พลังแท้ที่เกิดจากธรรมชาตินี้ ได้อาศัยรูปแบบของศาสนาและปรัชญามาปรากฎอยู่ในวัฒนธรรมหลายแขนง และถูกเรียนรู้ว่า เป็นพลังตัวจริงของจักรวาล หรือพลังแห่งชีวิต

💠 พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์
เมื่อเราตรวจสอบประวัติอันยาวนาน และรุ่งเรืองของความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า เราจะพบชื่อของสองบุคคลที่ปรากฏเด่นชัด คือนักบุญมาร์กาเร็ต มารีย์ อาลาก๊อก และพระสงฆ์วิญญาณารักษ์ของเธอ คือนักบุญโคลด ลา โกลอมบีแอร์

💠 พระสาคตเถระ
พระสาคตะ เกิดในวรรณะพราหมณ์ ในเมืองสาวัตถี เมื่อเจริญเติบโตขึ้นมาได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดา

💠 พระราหุลเถระ
พระราหุลกุมาร เป็นโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะ (พุทธโอรส) กับพระนางยโสธรา หรือ พิมพา เป็นพระราชนัดดาของพระเจ้าสุทโธทนะ

💠 ศาสดาพยากรณ์
การทำนาย การทายทัก การพยากรณ์ใด ๆ ไม่มีการทำนายทายทักและการพยากรณ์ใด ๆ จะยิ่งใหญ่ไปกว่าศาสดาพยากรณ์

💠 สัญลักษณ์ธรรม ในพระมหาชนก
"พระมหาชนก" ฉบับพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เป็นวรรณคดีในพระพุทธศาสนา ปรากฎอยู่ในทศชาติชาดก

💠 พระพิฆเณศ
คเณศ หมายถึง ผู้เป็นใหญ่ในคณะ เป็นเครื่องหมายแห่งปัญญาแห่งโมกษะ อันหมายถึงปรพรหมด้วย

💠 ลักษณะขวัญดีร้ายของโค
วัตถุประสงค์ที่นำมาเผยแพร่ เพื่อมิต้องการให้ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตสูญหายไปตามกาลเวลา และเพื่อเป็นการชี้ให้เห็นถึงความเชื่อของชาวบ้านที่ผูกพันกับการเกษตรกรรม

💠 นิพพาน
นิพพาน เป็นสภาวะของจิตที่ปราศจากกิเลส อันเป็นเครื่องมือร้อยรัดจิตใจให้ห่วง กังวล วุ่นวาย สับสน รุ่มร้อน เมื่อจิตใจปราศจากกิเลสเสียแล้วก็ไม่วุ่นวาย สับสน หรือรุ่มร้อนใดๆอีก

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย