Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม (3)

» ย้อนกลับ

ตำนานการสร้างพระผงจตุคามรามเทพ
การสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่า “วัตถุมงคล” และ “เครื่องรางของขลัง” เพื่อให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริง ไม่ใช่เป็นการหลอกลวงต้มตุ๋นนั้น ปรากฏหลักฐานอยู่ใน “คัมภีร์พระเวท” ของอินเดียในบทว่าด้วย “วิชาอาถรรพณ์เวท” และ “ โชติยศาสตร์”

ประทีปแห่งทวีปเอเชีย
มีมหาชนมากกว่าเศษหนึ่งส่วนสามของจำนวนมนุษย์ทั้งโลก ต้องนับถือเคารพในพระจรรยานุวัตร และพระศาสนาของพระพุทธเจ้า ผู้ทรงไว้ซึ่งบารมีพระองค์นี้

การถือศีลอด
จิตใจที่ดีและแน่วแน่ก็เพราะด้วยการทุ่มแรงใจทั้งหมดมุ่งสู่อัลลอฮฺแต่พระองค์เดียว และเมื่ออาหาร เครื่องดื่ม การพูด การนอน และการคลุกคลีกับพวกพ้องที่เกินแก่ความพอดีเป็นเหตุที่ทำให้เขาหันเหออกจากอัลลอฮฺ

การมีภรรยามากกว่าหนึ่งในอิสลาม
การมีภรรยามากกว่าหนึ่งนั้นถือเป็นบทบัญญัติที่ได้รับการอนุมัติจากพระเจ้า สําหรับผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและบรรดาคัมภีร์จากฟากฟ้าไม่อาจจะปฏิเสธหรือคัดค้านเรื่องนี้ได้

คัมภีร์ภาษาบาลีในประเทศไทย
ภาษาบาลีเป็นภาษาใช้บันทึกหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาในนิกายเถรวาท ดังนั้นประเทศที่ใช้ภาษาบาลีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงได้แก่ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท

กรรมและการเกิดใหม่
พระพุทธศาสนามีหลักคำสอนเรื่องกรรมและการเกิดใหม่เป็นปัญหาที่ยากแก่การตอบ แต่ก็มักจะมีคนถามอยู่เสมอ บางครั้งอาจตอบตามหลักธรรมที่พระพุทธองค์แสดงไว้

การทอดกฐิน
การได้มาของผ้าไตรจีวรอันจะนำมากรานกฐินนี้ พระพุทธองค์ไม่ทรงห้ามการรับผ้าจากผู้ศรัทธาเพื่อนำมากรานกฐิน

คลื่นพระราหู
ดาวพระเคราะห์ ดาวฤกษ์ ซึ่งโคจรอยู่ในท้องฟ้าไม่ว่าใน ระบบสุริยจักรวาล หรือใน ระบบดาราจักร (กาแล็คซี่) จะไม่มีอำนาจอิทธิพลอะไรเลยต่อโลกของเรา

ศาสนาในสังคมไทย
ประเทศไทย ให้สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาแก่ประชาชน พร้อมกันนั้นยังมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ศาสนูปถัมภกทุกศาสนา

คัมภีร์ของศาสนาคริสต์
ศาสนาคริสต์และศาสนายูดาย ต่างให้ความเคารพในคัมภีร์ไบเบิ้ล โดยถือว่าเป็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้า

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลกเมื่อ 45 ปีก่อนพุทธศักราช ในดินแดนชมพูทวีปซึ่งในปัจจุบันได้แก่ ประเทศอินเดียและเนปาล

ศาสนพิธี
ศาสนพิธี หมายถึงพิธี,แบบอย่าง หรือแบบแผนที่พึงปฏิบัติในศาสนา บรรดาศาสนาต่างๆ

ราหูอมจันทร์
ตัวบทหรือคัมภีร์ทางศาสนามีความสัมพันธ์กับบริบทแวดล้อมทางสังคมอย่างแยกกันไม่ออก เนื้อหาที่บรรจุอยู่ในตัวบทหรือคัมภีร์ ก็คือภาพสะท้อนของบริบทหรือจักรวาลวิทยาของสังคมยุคนั้น ๆ

ตำนานกรณียเมตตสูตร
เมื่อไปที่ไหนก็ควรให้ความเคารพแก่สถานที่นั้น ตำนานกรณียเมตตสูตร ได้ให้ข้อสอนใจเกี่ยวกับการเข้าไปทำกิจใดๆ ในสถานที่หนึ่ง

ศาสนา
ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ ในหลักอภิปรัชญาว่าทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นมาดำรงอยู่และจะเป็นเช่นไรต่อไป

นิกายโปรเตสแตนต์
กำเนิดมาจากความคิดเห็นที่แตกแยกกันในเรื่องความเชื่อและชีวิต คริสตชน โดยเรียกพวกที่ไม่ใช่คาทอลิก หรือออร์ทอดอกซ์ว่า "โปรเตสแตนต์"

สตรีมุสลิมในประวัติศาสตร์
ตำนานของนครอาเจะห์ อ้างถึงฟัตวาผู้นำปกาศิตจากนครเมกกะมาถึงนครอาเจะห์ ดารุสสลามในปีพุทธศักราช 2242 (ค.ศ.1699) ประกาศว่า สตรีไม่ได้รับอนุญาตให้ปกครองดินแดนใดในรัฐอิสลาม เพราะขัดกับพระโองการขององค์อัลเลาะห์

กฎหมายอิสลาม
อัลลอฮ คือ พระเจ้าในศาสนาอิสลาม บุคคลที่นับถือศาสนาอิสลามเรียกว่า “มุสลิม” ซึ่งมีความหมายว่า ผู้นอบน้อมถ่อมตน ผู้รักสันติ ผู้จำนนต่อพระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดียว

วันมหาวิปโยค
เกี่ยวกับเรื่องที่จะได้นำมาให้อ่านต่อไปนี้ ได้มาจากหนังสือเรื่อง “สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เห็นวันโลกาวินาศ” ซึ่งท่านผู้ใช้นามปากกาว่า “ศุภนิมิต”ได้เรียบเรียง จากต้นฉบับที่เป็นภาษาจีนอีกทีหนึ่ง

มหิธรปุระแห่งดินแดนปราสาทพนมรุ้ง
กษัตริย์หิรัณยวรมัน และพระนางหิรัณยลักษมี ผู้ทรงสร้างเมืองอย่างมั่นคงที่ “กษิตีนทรคาม” และมีพระโอรส คือ พระเจ้าชัยวรมันที่ 6

พระเยซู
ชาวยิวถามพระเยซู ตลอด 2,000 ปีมา ชาวคริสต์คิดว่าเขารู้คำตอบ ปัจจุบันทั้งผุ้มีศัรทธาและนักวิชาการต่างจำเป็นต้องร่วมเสียงกันถามอีกครั้งหนึ่งว่า “ท่านเป็นใคร”

พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
บางครั้งเราจะเห็นว่าเนื้อหาของวิทยาศาสตร์บางอย่างอาจดูเหมือนจะส่งผลกระทบด้านลบต่อความเชื่อทางศาสนา

หนังสือพุทธทำนาย
ในปีจอถึงปีกุล เมื่อเดือนหงายจะมีงูพิษอยู่บนศรีษะฉกกัดให้ถึงตาย และผู้คนทั้งหลายจะเกิดความเดือดร้อนหลายประการ

พันธสัญญา
พระคัมภีร์ไบเบิลคือพยานหลักฐานของความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ซึ่งได้ดำเนินการมาในประวัติศาสตร์ในรูปแบบของพันธสัญญา

พระสังฆราช Bishop หรือ มุขนายก
พระสังฆราช แปลว่า ตำแหน่งผู้เป็นใหญ่ในสังฆมณฑล ซึ่งเป็นคำที่ใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา หมายถึง ประมุขคริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก

ฮวงจุ้ยและชัยภูมิ
ยืนยันความเป็นแม่แห่งศาสตร์ทั้งหลายของภูมิศาสตร์ โดยนำเอาโบราณอุบาย “ฮวงจุ้ย” และ “ชัยภูมิ” ซึ่งเป็นหลักคิดในการเลือกทำเลและที่ตั้งที่เหมาะสมเป็นตัวตั้ง

บทวิเคราะห์เรื่องพุทธปรัชญา
พุทธศาสนาเป็นศาสตร์ที่มีจุดมุ่งหมายอยู่ที่ “สอนวิธีการกำจัดความทุกข์ของจิตใจในปัจจุบันด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์” แต่ในปัจจุบันจุดมุ่งหมายนี้ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วยความเข้าใจผิด คือกลายเป็นว่าพุทธศาสนาเป็นเพียงที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้ที่นับถือเท่านั้น

ประวัติพระพุทธโฆษาจารย์
ชาวพุทธทั่วไปย่อมทราบดีว่าหมายถึง คัมภีร์ที่รวบรวมหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุด ถือว่าเป็นวรรณกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์พุทธศาสนา

พุทธปรัชญาในคัมภีร์มิลินทปัญหา
ปรัชญาตะวันออกไม่ว่าจะเป็นปรัชญาอินเดีย (ฮินดู) ปรัชญาตะวันออกกลาง (อิสลาม) หรือปรัชญาจีน (เต๋า) ก็ล้วนแต่ไม่สามารถจะแยกออกจากศาสนาได้ เพราะในทางตะวันออก ปรัชญาและศาสนาเป็นเรื่องเดียวกัน

กำเนิดพุทธปรัชญา
การปฏิบัติธรรม (ศีล-สมาธิ-ปัญญา) คือ การเดินทางตามมรรค ซึ่งได้รับการหล่อ เลี้ยงด้วยการดำรงชีวิตอย่างมีสติความมีสตินำไปสู่สมาธิและปัญญาซึ่งจะปลดปล่อย ให้พ้นจากความทุกข์และความโศกเศร้าทั้งมวล 

พุทธสัจจะ
จิตพระองค์เป็นสมาธิจนบรรลุขั้นปฐมฌาน ครั้นบรรลุสัมโพธิญาณ พระองค์ก็เสด็จจาริกไปตามแคว้นต่างๆ เพื่อแสดงสัจธรรม คืออริยสัจ 4 ตลอดระยะเวลา 45 พรรษา

มนุษยนิยมในปรัชญามาร์กซ์
จากการที่ระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสม์ในหลายประเทศได้ล่มสลายลงในช่วง พ.ศ. 2530 – 2540 ได้เกิดคำถามตามมาว่า ปรัชญามาร์กซ์ยังใช้ได้กับโลกปัจจุบันอยู่หรือไม่

นกการเวก(ปักษาวายุภักษ์)
เรียกกันอีกชื่อหนึ่งในวรรณคดีเรื่องไตรภูมิพระร่วงว่า นกกรวิค อธิบายว่ามีเสียงไพเราะยิ่งนัก สัตว์ทุกชนิดเมื่อได้ยินเสียงนกกรวิคแล้วจะต้องหยุดฟัง

พระเยโฮวาห์
พระยาเวห์ หรือพระยะโฮวา เป็นพระนามของพระเจ้าองค์สูงสุดที่ปรากฏในพระคัมภีร์ไบเบิล

โหราศาสตร์คัมภีร์พระเวท
โหราศาสตร์คัมภีร์พระเวท หรือชโยทิศ หมายถึงศาสตร์แห่งแสงสว่างซึ่งปราชญ์ชาวอินเดียคิดค้นขึ้นเมื่อราว 5,000 ปีก่อน เพื่อเป็นเครื่องมือให้มนุษย์ใช้ค้นหา "ทิศทางและแสงสว่างในใจ"

ทะไลลามะ ประมุขแห่งธิเบต
แม้ประวัติศาสตร์มิอาจเปลี่ยนแปลงได้แต่ ณ ที่แห่งนี้ “เมืองธรรมศาลา” ความเป็นชนชาติธิเบต ทั้งความเชื่อ ภาษา ประเพณี และวัฒนธรรม ยังดำรงอยู่ พร้อมที่จะถ่ายทอดแบ่งปันให้กับผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษา

กรรมกับอนัตตาในพระพุทธศาสนา
แนวคิดเรื่อง อัตตา หรือ อาตมัน เป็นแนวความคิดกระแสหลักที่สำนักปรัชญาอินเดียโบราณเกือบทุกสำนักยอมรับมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะสำนักปรัชญาที่ยอมรับคัมภีร์พระเวท

อำนาจแห่งหัวใจศิวะเทพ
เมื่อหัวใจไร้ความศักดิ์สิทธิ์ก็จะดับสูญ ถือเป็นสัจจะแห่งชีวิตของสรรพสัตว์ที่ไม่มีผู้ใดหลีกพ้น

จิตเท่านั้นมีอยู่
แนวคิดเรื่อง “จิตมาตร” (Mind-Only) หรือ “วิชญาณมาตร” ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของนิกายโยคาจารเลยทีเดียว

ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร
ปฐมเทศนาทรงแสดงเมื่อ วันเพ็ญ เดือน 8 หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน

ปรมัตถธรรม
ปรมัตถธรรม คือ สภาพของรูปนามที่เป็นองค์ธรรมอันประเสริฐ ไม่มีการผิดแปลกผันแปรอย่างไร

หมอชีวกโกมารภัจจ์ เอตทัคคะในฝ่ายผู้เลื่อมใสในบุคคล

พระอุบาลีเถระ
พระอุบาลี เกิดในตระกูลช่างกัลบก ในกรุงกบิลพัสดุ์ เมื่อเจริญเติบโต ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นช่างกัลบก หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ช่างภูษามาลา

พระกีสาโคตมีเถรี
พระกีสาโคตมีเถรีถือกําเนิดในสกุลคนเข็ญใจในกรุงสาวัตถี บิดามารดาตั้งชื่อให้นางว่า โคตมี

ศาสนาโซโรอัสเตอร์
ศาสนาโซโรอัสเตอร์เกิดในประเทศเปอร์เซีย หรือประเทศอิหร่านในปัจจุบัน เมื่อประมาณ 117 ปีก่อน พ.ศ.หรือ 660 ปีก่อน ค.ศ.โดยคิดตามสมัยของโซโรอัสเตอร์ หรือซาราธุสตรา ผู้เป็นศาสดา

พระวิษณุ
พระวิษณุ หรือเรียกอีกอย่างว่า พระนารายณ์ เป็น1 ใน 3 มหาเทพ มีหน้าที่คุ้มครองแลดูแลรักษาทั้ง 3 โลก

คัมภีร์ทักษา
หน้านี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการตั้งชื่อบุตรหลานเกิดใหม่และผู้ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ

สัมภเวสี
สัมภเวสี เป็นเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งในพระพุทธศาสนาเพราะเป็นหลักยืนยันว่า คนเราตายไปแล้วเกิดใหม่จริง

การตั้งศาลพระภูมิ
ศาล พรหม - เทพ - เทพารักษ์ หากเป็นตำราโบราณ กำหนดลักษณะในการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสวรรค์ ดาวดึงส์ พรหมโลก เทวโลก เทพเทวดาชั้นฟ้าทั้งหลาย

ตำนานนักบุญ
ข้าแต่พระบิดา ขอพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าเป็นเครื่องมือของพระองค์ เพื่อสร้างสันติ โปรดให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ช่วยบรรเทา มากกว่าที่จะรับการบรรเทา

ศาสนา
ศาสนา (religion) หมายถึง ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ

ตู้พระไตรปิฎก
ตู้พระไตรปิฎก วัตถุโบราณชนิดหนึ่ง ที่คนส่วนใหญ่มักชื่นชมเพียงคุณค่าภายนอก แต่แท้จริงแล้วเปรียบได้ดั่งบทเรียนชีวิตอันทรงคุณค่า

พราหมณ์ในแผ่นดินสยาม
ภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพานไม่นานศาสนาพราหมณ์ที่ครองความเป็นใหญ่อยู่ในหัวใจของชาวฮินดูมาก่อนเป็นพันๆ ปี

ศาสนาพราหมณ์
ความพิเศษของศาสนาพราหมณ์คือไม่มีศาสดาของศาสนาแต่มีการนับถือพระเป็นเจ้า หรือ เทวะ ผู้เป็นใหญ่ในศาสนามากถึง 3 พระองค์ด้วยกัน

พุทธประวัติ
บอกเล่าเรื่องราวของพระบรมศาสดา ผ่านความอลังการของจิตรกรรมฝาฝนัง และความงดงามแห่งศิลปะลายไทย

ศาสนาชินโต
ชินโต ผูกพันแนบแน่นกับวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่น นับตั้งแต่ประวัติศาสตร์มาจนถึงปัจจุบัน

นิกายเซน
นิกายนี้เจริญมาก แม้กระทั่งในปัจจุบันก็ยังแพร่หลายไปในยุโรป – อเมริกา ผู้ต้นนิกายชื่อ โพธิธรรม ชาวอินเดียภาคใต้ จาริกไปเมืองจีนสมัยต้นศตวรรษที่ 10

คำพยากรณ์โลก
หากทุกอย่างเป็นความจริงตามที่เผยให้รู้ไว้ล่วงหน้านี้ ย่อมจะเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าองค์จิตจักรวาล ผู้เป็นพระบิดาหรือพระผู้สร้างหรือว่าพระเจ้าล้วนมีจริงเป็นแน่แท้

พญานาคกับพระพุทธศาสนา
พญานาค ในตำนานของฝรั่ง หรือชาวตะวันตก ถือว่าเป็นตัวแทนของกิเลส ความชั่วร้าย ตรงข้ามกับชาวตะวันออก ที่ถือว่า งูใหญ่ พญานาค มังกร เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์

การอยู่จำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์
ในฤดูฝนเช่นนี้พวกเดียรถีย์ ยังหยุดไม่-จาริกไปไหน แม้แต่พวกสัตว์ดิรัจฉานบางจำพวก ก็ยังหยุดอยู่ประจำที่-ไม่ไปไหน ส่วนพวกสมณศากยบุตรนี้ ยังเที่ยวจาริกตลอดปีไม่หยุดเลย

เครื่องรางของขลัง
ในด้านของพุทธศาสนานั้น พระสงฆ์ ผู้มีหน้าที่เผยแพร่และสืบต่อพุทธศาสนา ควรให้ความเข้าใจรวมไปถึงท่าทางการแสดงออกต่อสังคมต่อพุทธศาสนิกชนที่ถูกต้อง

» ย้อนกลับ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com