ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม (4)

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป


ธรรมะ
ความหมายของธรรม  ถ้าจะว่ากันแท้จริงแล้ว  ชีวิตก็เป็นธรรมะอยู่แล้ว  แต่มีธรรมะอีกหลาย ๆ อย่างที่ต้องประกอบกันอยู่

ศาสนาคริสต์
คนที่เป็นสาวกของพระองค์ต้องมีความรัก หากไม่มีความรัก ไม่ใช่สาวกของพระองค์

นิกายในศาสนาคริสต์
นิกายโรมันคาทอลิก (Roman Catholic)มีศูนย์กลางอำนาจอยู่ที่สำนักวาติกัน (Vatican) กรุงโรม ใช้ภาษาละตินเป็นภาษาทางศาสนา ประมุขสูงสุดคือพระสันตะปาปา

ต้นกำเนิดคริสตมาส
ก่อนพระเยซูจะประสูติประมาณ 700 ปี ได้มีผู้พยากรณ์เกี่ยวกับ การบังเกิด การสิ้นพระชนม์ และการฟื้นคืนพระชนม์ ของพระองค์ไว้ก่อนแล้ว

ศาสนาชินโต
ชินโต ผูกพันแนบแน่นกับวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่น นับตั้งแต่ประวัติศาสตร์มาจนถึงปัจจุบัน

พระคาถาชินบัญชร
ก่อนที่จะเจริญภาวนาให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วระลึกถึงและบูชาเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

กำเนิดพรรคคอมมิวนิสต์จีน
ผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือ เฉินตู้สิว คณบดีคณะอักษรศาสตร์กับลีต้าเจา อาจารย์ประวัติศาสตร์ ทั้งคู่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยปักกิ่ง

ลักษณะแมวมงคล
แมวสีดำ ไม่ควรเลี้ยงในบ้าน เพราะเป็นแมวคราว มีผีสิงให้เอาไปปล่อยวัด เพราะจะทำให้เจ้าของและบริวารเจ็บไข้ได้ป่วย

พุทธทำนาย
พระอินทร์ พรหม ยมราช ได้สั่งไว้ว่า ถ้าบุคคลใดได้รู้แล้ว จงรีบบอกให้คนอื่นฟังหรือพิมพ์แจกตามกำลังศรัทธา

ตำนานการสร้างพระผงจตุคามรามเทพ
การสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่า “วัตถุมงคล” และ “เครื่องรางของขลัง” เพื่อให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริง ไม่ใช่เป็นการหลอกลวงต้มตุ๋นนั้น ปรากฏหลักฐานอยู่ใน “คัมภีร์พระเวท” ของอินเดียในบทว่าด้วย “วิชาอาถรรพณ์เวท” และ “ โชติยศาสตร์”

ประทีปแห่งทวีปเอเชีย
มีมหาชนมากกว่าเศษหนึ่งส่วนสามของจำนวนมนุษย์ทั้งโลก ต้องนับถือเคารพในพระจรรยานุวัตร และพระศาสนาของพระพุทธเจ้า ผู้ทรงไว้ซึ่งบารมีพระองค์นี้

การถือศีลอด
จิตใจที่ดีและแน่วแน่ก็เพราะด้วยการทุ่มแรงใจทั้งหมดมุ่งสู่อัลลอฮฺแต่พระองค์เดียว และเมื่ออาหาร เครื่องดื่ม การพูด การนอน และการคลุกคลีกับพวกพ้องที่เกินแก่ความพอดีเป็นเหตุที่ทำให้เขาหันเหออกจากอัลลอฮฺ

การมีภรรยามากกว่าหนึ่งในอิสลาม
การมีภรรยามากกว่าหนึ่งนั้นถือเป็นบทบัญญัติที่ได้รับการอนุมัติจากพระเจ้า สําหรับผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและบรรดาคัมภีร์จากฟากฟ้าไม่อาจจะปฏิเสธหรือคัดค้านเรื่องนี้ได้

คัมภีร์ภาษาบาลีในประเทศไทย
ภาษาบาลีเป็นภาษาใช้บันทึกหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาในนิกายเถรวาท ดังนั้นประเทศที่ใช้ภาษาบาลีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงได้แก่ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท

กรรมและการเกิดใหม่
พระพุทธศาสนามีหลักคำสอนเรื่องกรรมและการเกิดใหม่เป็นปัญหาที่ยากแก่การตอบ แต่ก็มักจะมีคนถามอยู่เสมอ บางครั้งอาจตอบตามหลักธรรมที่พระพุทธองค์แสดงไว้

การทอดกฐิน
การได้มาของผ้าไตรจีวรอันจะนำมากรานกฐินนี้ พระพุทธองค์ไม่ทรงห้ามการรับผ้าจากผู้ศรัทธาเพื่อนำมากรานกฐิน

คลื่นพระราหู
ดาวพระเคราะห์ ดาวฤกษ์ ซึ่งโคจรอยู่ในท้องฟ้าไม่ว่าใน ระบบสุริยจักรวาล หรือใน ระบบดาราจักร (กาแล็คซี่) จะไม่มีอำนาจอิทธิพลอะไรเลยต่อโลกของเรา

ศาสนาในสังคมไทย
ประเทศไทย ให้สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาแก่ประชาชน พร้อมกันนั้นยังมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ศาสนูปถัมภกทุกศาสนา

คัมภีร์ของศาสนาคริสต์
ศาสนาคริสต์และศาสนายูดาย ต่างให้ความเคารพในคัมภีร์ไบเบิ้ล โดยถือว่าเป็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้า

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลกเมื่อ 45 ปีก่อนพุทธศักราช ในดินแดนชมพูทวีปซึ่งในปัจจุบันได้แก่ ประเทศอินเดียและเนปาล

ศาสนพิธี
ศาสนพิธี หมายถึงพิธี,แบบอย่าง หรือแบบแผนที่พึงปฏิบัติในศาสนา บรรดาศาสนาต่างๆ

ราหูอมจันทร์
ตัวบทหรือคัมภีร์ทางศาสนามีความสัมพันธ์กับบริบทแวดล้อมทางสังคมอย่างแยกกันไม่ออก เนื้อหาที่บรรจุอยู่ในตัวบทหรือคัมภีร์ ก็คือภาพสะท้อนของบริบทหรือจักรวาลวิทยาของสังคมยุคนั้น ๆ

ตำนานกรณียเมตตสูตร
เมื่อไปที่ไหนก็ควรให้ความเคารพแก่สถานที่นั้น ตำนานกรณียเมตตสูตร ได้ให้ข้อสอนใจเกี่ยวกับการเข้าไปทำกิจใดๆ ในสถานที่หนึ่ง

ศาสนา
ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ ในหลักอภิปรัชญาว่าทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นมาดำรงอยู่และจะเป็นเช่นไรต่อไป

นิกายโปรเตสแตนต์
กำเนิดมาจากความคิดเห็นที่แตกแยกกันในเรื่องความเชื่อและชีวิต คริสตชน โดยเรียกพวกที่ไม่ใช่คาทอลิก หรือออร์ทอดอกซ์ว่า "โปรเตสแตนต์"

สตรีมุสลิมในประวัติศาสตร์
ตำนานของนครอาเจะห์ อ้างถึงฟัตวาผู้นำปกาศิตจากนครเมกกะมาถึงนครอาเจะห์ ดารุสสลามในปีพุทธศักราช 2242 (ค.ศ.1699) ประกาศว่า สตรีไม่ได้รับอนุญาตให้ปกครองดินแดนใดในรัฐอิสลาม เพราะขัดกับพระโองการขององค์อัลเลาะห์

กฎหมายอิสลาม
อัลลอฮ คือ พระเจ้าในศาสนาอิสลาม บุคคลที่นับถือศาสนาอิสลามเรียกว่า “มุสลิม” ซึ่งมีความหมายว่า ผู้นอบน้อมถ่อมตน ผู้รักสันติ ผู้จำนนต่อพระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดียว

วันมหาวิปโยค
เกี่ยวกับเรื่องที่จะได้นำมาให้อ่านต่อไปนี้ ได้มาจากหนังสือเรื่อง “สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เห็นวันโลกาวินาศ” ซึ่งท่านผู้ใช้นามปากกาว่า “ศุภนิมิต”ได้เรียบเรียง จากต้นฉบับที่เป็นภาษาจีนอีกทีหนึ่ง

มหิธรปุระแห่งดินแดนปราสาทพนมรุ้ง
กษัตริย์หิรัณยวรมัน และพระนางหิรัณยลักษมี ผู้ทรงสร้างเมืองอย่างมั่นคงที่ “กษิตีนทรคาม” และมีพระโอรส คือ พระเจ้าชัยวรมันที่ 6

พระเยซู
ชาวยิวถามพระเยซู ตลอด 2,000 ปีมา ชาวคริสต์คิดว่าเขารู้คำตอบ ปัจจุบันทั้งผุ้มีศัรทธาและนักวิชาการต่างจำเป็นต้องร่วมเสียงกันถามอีกครั้งหนึ่งว่า “ท่านเป็นใคร”

พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
บางครั้งเราจะเห็นว่าเนื้อหาของวิทยาศาสตร์บางอย่างอาจดูเหมือนจะส่งผลกระทบด้านลบต่อความเชื่อทางศาสนา

หนังสือพุทธทำนาย
ในปีจอถึงปีกุล เมื่อเดือนหงายจะมีงูพิษอยู่บนศรีษะฉกกัดให้ถึงตาย และผู้คนทั้งหลายจะเกิดความเดือดร้อนหลายประการ

พันธสัญญา
พระคัมภีร์ไบเบิลคือพยานหลักฐานของความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ซึ่งได้ดำเนินการมาในประวัติศาสตร์ในรูปแบบของพันธสัญญา

พระสังฆราช Bishop หรือ มุขนายก
พระสังฆราช แปลว่า ตำแหน่งผู้เป็นใหญ่ในสังฆมณฑล ซึ่งเป็นคำที่ใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา หมายถึง ประมุขคริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก

ฮวงจุ้ยและชัยภูมิ
ยืนยันความเป็นแม่แห่งศาสตร์ทั้งหลายของภูมิศาสตร์ โดยนำเอาโบราณอุบาย “ฮวงจุ้ย” และ “ชัยภูมิ” ซึ่งเป็นหลักคิดในการเลือกทำเลและที่ตั้งที่เหมาะสมเป็นตัวตั้ง

บทวิเคราะห์เรื่องพุทธปรัชญา
พุทธศาสนาเป็นศาสตร์ที่มีจุดมุ่งหมายอยู่ที่ “สอนวิธีการกำจัดความทุกข์ของจิตใจในปัจจุบันด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์” แต่ในปัจจุบันจุดมุ่งหมายนี้ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วยความเข้าใจผิด คือกลายเป็นว่าพุทธศาสนาเป็นเพียงที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้ที่นับถือเท่านั้น

ประวัติพระพุทธโฆษาจารย์
ชาวพุทธทั่วไปย่อมทราบดีว่าหมายถึง คัมภีร์ที่รวบรวมหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุด ถือว่าเป็นวรรณกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์พุทธศาสนา

พุทธปรัชญาในคัมภีร์มิลินทปัญหา
ปรัชญาตะวันออกไม่ว่าจะเป็นปรัชญาอินเดีย (ฮินดู) ปรัชญาตะวันออกกลาง (อิสลาม) หรือปรัชญาจีน (เต๋า) ก็ล้วนแต่ไม่สามารถจะแยกออกจากศาสนาได้ เพราะในทางตะวันออก ปรัชญาและศาสนาเป็นเรื่องเดียวกัน

กำเนิดพุทธปรัชญา
การปฏิบัติธรรม (ศีล-สมาธิ-ปัญญา) คือ การเดินทางตามมรรค ซึ่งได้รับการหล่อ เลี้ยงด้วยการดำรงชีวิตอย่างมีสติความมีสตินำไปสู่สมาธิและปัญญาซึ่งจะปลดปล่อย ให้พ้นจากความทุกข์และความโศกเศร้าทั้งมวล 

พุทธสัจจะ
จิตพระองค์เป็นสมาธิจนบรรลุขั้นปฐมฌาน ครั้นบรรลุสัมโพธิญาณ พระองค์ก็เสด็จจาริกไปตามแคว้นต่างๆ เพื่อแสดงสัจธรรม คืออริยสัจ 4 ตลอดระยะเวลา 45 พรรษา

มนุษยนิยมในปรัชญามาร์กซ์
จากการที่ระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสม์ในหลายประเทศได้ล่มสลายลงในช่วง พ.ศ. 2530 – 2540 ได้เกิดคำถามตามมาว่า ปรัชญามาร์กซ์ยังใช้ได้กับโลกปัจจุบันอยู่หรือไม่

นกการเวก(ปักษาวายุภักษ์)
เรียกกันอีกชื่อหนึ่งในวรรณคดีเรื่องไตรภูมิพระร่วงว่า นกกรวิค อธิบายว่ามีเสียงไพเราะยิ่งนัก สัตว์ทุกชนิดเมื่อได้ยินเสียงนกกรวิคแล้วจะต้องหยุดฟัง

พระเยโฮวาห์
พระยาเวห์ หรือพระยะโฮวา เป็นพระนามของพระเจ้าองค์สูงสุดที่ปรากฏในพระคัมภีร์ไบเบิล

โหราศาสตร์คัมภีร์พระเวท
โหราศาสตร์คัมภีร์พระเวท หรือชโยทิศ หมายถึงศาสตร์แห่งแสงสว่างซึ่งปราชญ์ชาวอินเดียคิดค้นขึ้นเมื่อราว 5,000 ปีก่อน เพื่อเป็นเครื่องมือให้มนุษย์ใช้ค้นหา "ทิศทางและแสงสว่างในใจ"

ทะไลลามะ ประมุขแห่งธิเบต
แม้ประวัติศาสตร์มิอาจเปลี่ยนแปลงได้แต่ ณ ที่แห่งนี้ “เมืองธรรมศาลา” ความเป็นชนชาติธิเบต ทั้งความเชื่อ ภาษา ประเพณี และวัฒนธรรม ยังดำรงอยู่ พร้อมที่จะถ่ายทอดแบ่งปันให้กับผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษา

กรรมกับอนัตตาในพระพุทธศาสนา
แนวคิดเรื่อง อัตตา หรือ อาตมัน เป็นแนวความคิดกระแสหลักที่สำนักปรัชญาอินเดียโบราณเกือบทุกสำนักยอมรับมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะสำนักปรัชญาที่ยอมรับคัมภีร์พระเวท

อำนาจแห่งหัวใจศิวะเทพ
เมื่อหัวใจไร้ความศักดิ์สิทธิ์ก็จะดับสูญ ถือเป็นสัจจะแห่งชีวิตของสรรพสัตว์ที่ไม่มีผู้ใดหลีกพ้น

จิตเท่านั้นมีอยู่
แนวคิดเรื่อง “จิตมาตร” (Mind-Only) หรือ “วิชญาณมาตร” ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของนิกายโยคาจารเลยทีเดียว

ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร
ปฐมเทศนาทรงแสดงเมื่อ วันเพ็ญ เดือน 8 หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน

ปรมัตถธรรม
ปรมัตถธรรม คือ สภาพของรูปนามที่เป็นองค์ธรรมอันประเสริฐ ไม่มีการผิดแปลกผันแปรอย่างไร

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย