ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม (5)

» ย้อนกลับ


หมอชีวกโกมารภัจจ์ เอตทัคคะในฝ่ายผู้เลื่อมใสในบุคคล

พระอุบาลีเถระ
พระอุบาลี เกิดในตระกูลช่างกัลบก ในกรุงกบิลพัสดุ์ เมื่อเจริญเติบโต ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นช่างกัลบก หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ช่างภูษามาลา

พระกีสาโคตมีเถรี
พระกีสาโคตมีเถรีถือกําเนิดในสกุลคนเข็ญใจในกรุงสาวัตถี บิดามารดาตั้งชื่อให้นางว่า โคตมี

ศาสนาโซโรอัสเตอร์
ศาสนาโซโรอัสเตอร์เกิดในประเทศเปอร์เซีย หรือประเทศอิหร่านในปัจจุบัน เมื่อประมาณ 117 ปีก่อน พ.ศ.หรือ 660 ปีก่อน ค.ศ.โดยคิดตามสมัยของโซโรอัสเตอร์ หรือซาราธุสตราผู้เป็นศาสดา

พระวิษณุ
พระวิษณุ หรือเรียกอีกอย่างว่า พระนารายณ์ เป็น1 ใน 3 มหาเทพ มีหน้าที่คุ้มครองแลดูแลรักษาทั้ง 3 โลก

คัมภีร์ทักษา
หน้านี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการตั้งชื่อบุตรหลานเกิดใหม่และผู้ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ

สัมภเวสี
สัมภเวสี เป็นเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งในพระพุทธศาสนาเพราะเป็นหลักยืนยันว่า คนเราตายไปแล้วเกิดใหม่จริง

การตั้งศาลพระภูมิ
ศาล พรหม - เทพ - เทพารักษ์ หากเป็นตำราโบราณ กำหนดลักษณะในการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสวรรค์ ดาวดึงส์ พรหมโลก เทวโลก เทพเทวดาชั้นฟ้าทั้งหลาย

ตำนานนักบุญ
ข้าแต่พระบิดา ขอพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าเป็นเครื่องมือของพระองค์ เพื่อสร้างสันติโปรดให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ช่วยบรรเทา มากกว่าที่จะรับการบรรเทา

ศาสนา
ศาสนา (religion) หมายถึง ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ

ตู้พระไตรปิฎก
ตู้พระไตรปิฎก วัตถุโบราณชนิดหนึ่ง ที่คนส่วนใหญ่มักชื่นชมเพียงคุณค่าภายนอก แต่แท้จริงแล้วเปรียบได้ดั่งบทเรียนชีวิตอันทรงคุณค่า

พราหมณ์ในแผ่นดินสยาม
ภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพานไม่นานศาสนาพราหมณ์ที่ครองความเป็นใหญ่อยู่ในหัวใจของชาวฮินดูมาก่อนเป็นพันๆ ปี

ศาสนาพราหมณ์
ความพิเศษของศาสนาพราหมณ์คือไม่มีศาสดาของศาสนาแต่มีการนับถือพระเป็นเจ้า หรือ เทวะ ผู้เป็นใหญ่ในศาสนามากถึง 3 พระองค์ด้วยกัน

พุทธประวัติ
บอกเล่าเรื่องราวของพระบรมศาสดา ผ่านความอลังการของจิตรกรรมฝาฝนัง และความงดงามแห่งศิลปะลายไทย

ศาสนาชินโต
ชินโต ผูกพันแนบแน่นกับวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่น นับตั้งแต่ประวัติศาสตร์มาจนถึงปัจจุบัน

นิกายเซน
นิกายนี้เจริญมาก แม้กระทั่งในปัจจุบันก็ยังแพร่หลายไปในยุโรป – อเมริกา ผู้ต้นนิกายชื่อ โพธิธรรม ชาวอินเดียภาคใต้ จาริกไปเมืองจีนสมัยต้นศตวรรษที่ 10

คำพยากรณ์โลก
หากทุกอย่างเป็นความจริงตามที่เผยให้รู้ไว้ล่วงหน้านี้ ย่อมจะเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าองค์จิตจักรวาล ผู้เป็นพระบิดาหรือพระผู้สร้างหรือว่าพระเจ้าล้วนมีจริงเป็นแน่แท้

พญานาคกับพระพุทธศาสนา
พญานาค ในตำนานของฝรั่ง หรือชาวตะวันตก ถือว่าเป็นตัวแทนของกิเลส ความชั่วร้าย ตรงข้ามกับชาวตะวันออก ที่ถือว่า งูใหญ่ พญานาค มังกร เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์

การอยู่จำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์
ในฤดูฝนเช่นนี้พวกเดียรถีย์ ยังหยุดไม่-จาริกไปไหน แม้แต่พวกสัตว์ดิรัจฉานบางจำพวก ก็ยังหยุดอยู่ประจำที่-ไม่ไปไหน ส่วนพวกสมณศากยบุตรนี้ ยังเที่ยวจาริกตลอดปีไม่หยุดเลย

เครื่องรางของขลัง
ในด้านของพุทธศาสนานั้น พระสงฆ์ ผู้มีหน้าที่เผยแพร่และสืบต่อพุทธศาสนา ควรให้ความเข้าใจรวมไปถึงท่าทางการแสดงออกต่อสังคมต่อพุทธศาสนิกชนที่ถูกต้อง

รวมพุทธสุภาษิต
พระจันทร์ พระอาทิตย์ สมณพราหมณ์ และ ฝั่งทะเล ต่างก็มีกำลัง แต่สตรีมีกำลังยิ่งกว่ากำลัง เหล่านั้น

» ย้อนกลับ


แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย