สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ (2)

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป


💠 สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์
คำว่า "Charisma" หรือ "ความสามารถพิเศษ" มาจากภาษากรีก หมายถึงบุคคลที่มีพรสวรรค์ที่สามารถทำงานได้สำเร็จ อย่างน่าอัศจรรย์ ทั้งยังสามารถทำนายเหตุการณ์และคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ

💠 วันรัฐธรรมนูญ
“ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใด โดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาด และโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎร”

💠 วิวัฒนาการและโลกทัศน์ของแนวคิดยุคใหม่
ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งหมายถึงการที่ผู้คน สินค้า เงินตรา แรงงาน ความรู้ และข่าวสารข้อมูลเดินทางไปทั่วโลกได้อย่างอิสระและรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

💠 แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดความรู้ของมนุษย์
มนุษย์คือมาตรการสำหรับทุกสิ่ง (Man is the measure of all things.) : ความรู้และความจริงเป็นอัตวิสัย โปรตากอรัสเห็นว่าสิ่งที่เรียกว่า “ความรู้” นั้นเป็นเพียงความเห็นหรือทัศนะของแต่ละคน

💠 เซนต์เบอร์นาร์ด(Saint bernard)
เซนต์ เบอร์นาร์ด เป็นสุนัขสายพันธุ์เก่าแก่ซึ่งถูกค้นพบโดยนักบุญเซนต์ เบอร์นาร์ด เดอ เมนธอน

💠 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ในชนบทของไทยเราแต่เดิมมานั้น มีลักษณะเป็นสังคมที่ประชาชนอาศัยกันเป็นกลุ่มใน แต่ละกลุ่มก็มีหัวหน้าทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองคอยดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในกลุ่มอย่างใกล้ชิด

💠 ทำไมมุสลิมจึงร่วมพิธีกรรมไหว้ครูไม่ได้
ในสมัยก่อนเมื่อเด็กจะเข้าเรียนหนังสือมักจะนำไปฝากกับพระในวันพฤหัสบดี เพราะถือว่าเป็นวันครู ที่ต้องนำไปฝากพระก็เพราะว่ายังไม่มีโรงเรียนอย่างทุกวันนี้

💠 ประโยชน์ของการอนุรักษ์สัตว์ป่า
ทุกครั้งที่สัตว์พันธุ์ใดพันธุ์หนึ่งรอดพ้นจากการสูญพันธุ์ ย่อมหมายถึงมรดกที่จะตกทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานของเรา

💠 เบื้องหลังแห่งความสำเร็จ
อริสโตเติล นักปราชญ์ชาวกรีกได้กล่าวถึงเคล็ดลับแห่งการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นให้ราบรื่นไว้ว่า “มนุษย์ต้องรู้จักแสดงอารมณ์โกรธกับบุคคลที่ควรโกรธ ด้วยระดับความโกรธที่เหมาะสม ถูกเวลา ถูกวัตถุประสงค์ และถูกวิธี

💠 เกิดมาทำไม
พระพุทธศาสนา ถือว่ามนุษย์-สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน มีกรรมเป็นทายาท มีกรรมเป็นกำเนิด (แดนเกิด) มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย

💠 ความขัดแย้ง
ความขัดแย้ง หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ที่มีลักษณะของความไม่เป็นมิตรหรือตรงกันข้ามหรือไม่ลงรอยกันหรือความไม่สอดคล้องกัน

💠 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
ศึกษาลักษณะการปกครองของประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส เพื่อเป็นแนวทางทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการปกครองของประเทศไทยในปัจจุบัน

💠 ความคิดสร้างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์ คือ กระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม

💠 มนุษย์
มนุษย์ได้พัฒนาตนเองผ่านยุคต่างๆ มากมาย มนุษย์สามารถเดินทางไปดวงจันทร์ได้เมื่อเกือบ 40 ปีมาแล้ว และกำลังมีแผนการเดินทางไปสู่ดวงดาวอื่นๆ อีก

💠 อุดมการณ์และระบอบการเมือง
ผู้ปกครองมีอำนาจเหนือผู้อยู่ใต้การปกครอง การใช้อำนาจของผู้ปกครองเป็นไปโดยอำเภอใจ ไม่มีขอบเขตหรือการควบคุมจากภายนอก

💠 ภาษามนุษย์
ภาษาในความหมายอย่างกว้าง หมายถึง กริยาอาการที่แสดงออกมาแล้วสามารถทำความเข้าใจกันได้ ไม่ว่าจะเป็นระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสัตว์ หรือสัตว์กับสัตว์

💠 มนุษยชาติ
ในด้านพฤติกรรม ความเป็นมนุษย์นิยามด้วยการใช้ภาษา การจัดโครงสร้างสังคมอันซับซ้อนในรูปของกลุ่ม ชาติ รัฐ และสถาบัน และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

💠 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย
เพื่อรับรองสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้เสมอด้วยกระดาษ อันเป็นการรองรับนิติสัมพันธ์ต่าง ๆ ซึ่งแต่เดิมอาจจะจัดทำขึ้นในรูปแบบของหนังสือให้เท่า เทียมกับนิติสัมพันธ์รูปแบบใหม่

💠 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ MERCOSUR (เมร์โกซูร์)
ตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง (Southern Common Market)หรือ MERCOSUR เริ่มก่อร่างขึ้นโดยสนธิสัญญา Asunción ประเทศปารากวัย

💠 การจัดองค์การ
ประเภทขององค์การ หากจำแนกโดยยึดโครงสร้าง แบ่งได้ 2 แบบ คือองค์การแบบเป็นทางการ และ องค์การแบบไม่เป็นทางการ

💠 การฟอกเงิน (Money Laundering)
"การฟอกเงิน" (Money Laundering) คือ การเปลี่ยนแปลงเงิน หรือทรัพย์สินที่ ได้มาจากากรกระทำความผิดมูลฐานให้กลายเป็นเงิน หรือทรัพย์สินที่ดูเสมือนหนึ่งว่าได้มาโดย ชอบด้วยกฎหมาย

💠 ประชาธิปไตยกับการเมืองไทย
จากการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 ประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครองระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญเขียนฉบับแรกได้ถูกร่างขึ้น

💠 ระบบรัฐสภา (Parliamentary System)
การปกครองระบบรัฐสภา เป็นการปกครองที่เกิดขึ้นในศตวรรษที 17 ซึ่งเป็นผลมา จากการการช่วงชิงอำนาจระหว่างกษัตริย์กับสภาที่ประเทศอังกฤษ

💠 สถาบันการเมือง
สถาบันทางการเมือง (Political Institution) นับเป็นสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการปกครองโดยตรงซึ่งมีมากมาย

💠 สงครามมหาเอเซียบูรพา
อาณานิคมของชาติตะวันตกในเอเซียอาคเนย์ เห็นว่าไทยคงหลีกสงครามไปไม่พ้น จะต้องเตรียมสืบเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของฝรั่งเศส ตามชายแดนในเขตเขมรและลาว จึงได้จัดตั้งโรงเรียนสืบราชการลับขึ้น โดยความร่วมมือกันระหว่างทหารและตำรวจ

💠 วิกฤตศรัทธาผู้นำไทย
ผู้นำของประเทศควรจะมีบุคลิกลักษณะอย่างไร อะไรคือ ลักษณะที่พึงปรารถนาที่เชื่อกันว่าผู้นำจะต้องมี

💠 อำนาจและการเมืองในองค์การ
ผู้บริหารหนึ่งในสามที่เชื่อว่าพฤติกรรมเชิงการเมืองมีผลต่อการตัดสินใจเรื่องเงินเดือน ส่วนอีก 28 เปอร์เซ็นต์เชื่อว่ามีผลต่อการตัดสินใจในการจ้างงาน

💠 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
เหตุที่วัฒนธรรมการเมืองของประเทศไทยไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ เพราะระบบของการเมืองบางระบบเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา

💠 บทบาทสื่อมวลชนกับการปฏิรูปการเมือง
การที่เราจะปฏิรูปประเทศเพื่อยุติวิกฤตและป้องกันประวัติศาสตร์ซ้ำรอย เราจึงต้องรู้สาเหตุของวิกฤตเสียก่อน และเราไม่อาจรู้สาเหตุของวิกฤตได้ ด้วยการพิจารณาข้อขัดแย้งในปัจจุบันเท่านั้น

💠 วิถีโลก
การศึกษาวิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของสังคมโลก จะต้องเริ่มศึกษาตั้งแต่มีมนุษย์เกิดขึ้นในโลก

💠 นิยามความหมายของการเมือง
เหตุใดมนุษย์จึงต้องปกครองกัน ทำไมไม่ปล่อยให้มนุษย์อยู่กันเอง กระทั่งอาจเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า การเมืองกับการปกครองเป็นเรื่องใกล้ตัว

💠 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
การไปลงคะแนนเลือกตั้ง เป็นการมีส่วนร่วมทางการเมือง ที่ประชาชนของไทยรู้จักดีมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง

💠 รัฐศาสตร์และการเมือง
สังคมศาสตร์ คือ ความรู้เกี่ยวกับสังคมและมนุษย์ที่มาอยู่ร่วมกันในสังคม ตลอดจนปรากฏการณ์ต่างๆ ทางสังคม

💠 ระบบประธานาธิบดี (Presidential System)
รูปแบบรัฐบาลระบบประธานาธิบดีเกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นแห่งแรก โดย ผู้นำ ของสหรัฐอเมริกาในขณะนั้น ได้พัฒนาระบบการปกครองแบบประธานาธิบดีนี้ขึ้น

💠 หลักธรรมาภิบาล
โดยแสดงผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ

💠 กฎหมายมหาชน
นักปรัชญากฎหมายเชื่อว่า กฎหมายนั้นไม่ได้ทำหน้าที่หรือมีบทบาทในสังคมเหมือนกันเสมอไป กฎหมายบางประเภทกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล หรือระหว่างรัฐกับบุคคล หรือระหว่างรัฐกับรัฐ

💠 รายการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุกระจายเสียงนับเป็นสื่อมวลชนแขนงหนึ่ง ที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวัน ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ารายการโทรทัศน์

💠 ข้าว
“ข้าว” หมายถึงพืชประจำถิ่นที่เป็นอาหารหลักของชาวไทย และชาวเอเชียอีกหลายชาติ

💠 สวัสดิการสังคม
ความสำคัญของงานสวัสดิการสังคม งานสวัสดิการสังคมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนทุกคนในสังคม ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งตาย

💠 ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ
ความสัมพันธ์ไทยกับสหรัฐฯ ได้มีความพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปหลายครั้งด้วยกัน นโยบายต่างประเทศไทยในยุควิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่ได้เหินห่างจากสหรัฐอเมริกา โดยไทยได้ให้ความสำคัญกับการทูตรอบทิศทาง

💠 แนวความคิดว่าด้วยรัฐ
รัฐ หรือประเทศเป็นหน่วยการเมืองที่สำคัญที่สุด และเป็นส่งที่มีบทบาทอย่างมากในการเมืองสมัยใหม่

💠 การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องพุทธศาสนากับการทำแท้ง
การทำแท้งเป็นปัญหาทางสังคมปัญหาหนึ่งที่ต้องรีบหาทางแก้ไข เป็นปัญหาที่พบได้ทุกสังคมและทุกยุคทุกสมัย ปัญหานี้ได้ถูกนำมาถกเถียง วิพากษ์วิจารณ์และหาแนวทางแก้ไขกันอยู่เสมอ

💠 วิถีชีวิตบรรพชนไทย
วิถีชีวิตของชาวเมืองที่มองเห็นอย่างง่าย ๆ ก็คือ ความยิ้มแย้มแจ่มใสและเอื้ออารีต่อผู้มาเยือน มีความผูกพันในหมู่เครือญาติที่อบอุ่น ความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายและมั่นคงในพระพุทธศาสนา

💠 ความเป็นมาของแนวคิด ERP
แนวคิด ERP เริ่มในยุคปี ค.ศ. 1990 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จุดกำเนิดเริ่มแรกของ ERP มาจากแนวคิดของการพัฒนาระบบการบริหารการผลิตรวม (Material Requirement Resource Planning / Manufacturing Resource Planning, MRP System) ของอุตสาหกรรมการผลิตในอเมริกา

💠 ประวัติศาสตร์สังคม
หากไม่มีนักประวัติศาสตร์ไปขุดค้นเอาข้อมูลจากบันทึกของคนร่วมสมัยในอดีตออกมา เราคงไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังเรื่องแปลกๆที่แสนจะส่วนตัว

💠 ตำนานหอยสังข์ (นิทานอินเดีย)
สังข์อสูรเป็นยักษ์ที่มีฤทธิ์มาก สามารถเหาะเหินเดินอากาศและดำลงไปในมหาสมุทรเมืองบาดาลได้

💠 ตำนานดอกกุหลาบ
เป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกไว้ชื่นชมมาแต่โบราณ ประมาณกันว่ากุหลาบเกิดขึ้นเมื่อกว่า 70 ล้านปีมาแล้ว เคยมีการค้นพบฟอสซิลของกุหลาบใน รัฐโคโลราโด และ รัฐโอเรกอน

💠 นันทนจิต (Leisure)
แนวทางสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการด้านนันทนจิตศึกษา (Leisure Study) ในอนาคต

💠 กระบวนทัศน์
ที่เป็นที่ยอมรับ อันมีนัยยะ ว่า เป็นตัวอย่าง สำหรับการทำซ้ำ อย่างไรก็ตาม สำหรับคูห์น กระบวนทัศน์ ในเชิงวิทยาศาสตร์ ไม่ได้มีนัยยะเพียงแค่การทำซ้ำ

💠 แจ็ค รัสเซลล์ เทอร์เรีย
แจ็ค รัสเซลล์ได้มีการเพาะพันธุ์สายพันธุ์ขึ้นมาใหม่เมื่อต้นปี ค.ศ. 1800 ในประเทศอังกฤษโดยศาสนจารย์ Jack Russell

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย