สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ (2)

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป

ภาวะผู้นำปริวรรต
ผู้บริหารจะทำหน้าที่บริหารงานต่างๆ ให้ดำเนินไปด้วยความพร้อมเพรียงมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เรียบร้อย ประหยัดกำลังคน กำลังทรัพย์ และบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้

ภาวะผู้นำแบบสร้างสรรค์
การสร้างวัฒนธรรมใหม่และการปรับปัจจัยเกื้อหนุนต่าง ๆ ของโรงเรียนที่ทำให้ทุกคนสามารถแสดงภาวะผู้นำได้อย่างกว้างขวาง ทั่วทั้งโรงเรียนจึงเต็มไปด้วยผู้นำ

ภาวะผู้นำ
ผู้นำ (Leader) คือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือการเลือกตั้งหรือการยกย่องจากกลุ่มให้ทำหน้าที่ของตำแหน่งผู้นำ

ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม
จีนซึ่งมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและทางทหารขึ้นมากแล้ว มีข้อวิวาทเรื่องแหล่งน้ำมันในทะเลจีนใต้กับเวียตนาม จนในที่สุดจีนได้เปิดฉากโจมตีเวียตนามก่อน ส่วนเวียตนาม ซึ่งมีสัมพันธไมตรีกับวอชิงตัน

ทฤษฎีนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยากับกฎหมายการค้ามนุษย์
นิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยาเป็นทฤษฎีทางนิติปรัชญาที่เน้นบทบาทความสัมพันธ์ของกฎหมายต่อสังคม เป็นการพิจารณาถึงบทบาทหน้าที่ของกฎหมายยิ่งกว่าการพิจารณาแต่เนื้อหาของกฎหมาย

กบฎไพร่ สมัยอยุธยา
กลุ่มผู้แย่งชิงอำนาจทางการเมืองหรือแสดงออกซึ่งการแข็งข้อทางการเมืองจะเป็นพวกพระญาติพระวงศ์และขุนนางผู้ใหญ่ทั้งส่วนกลางและระดับท้องถิ่นเป็นสำคัญ

ประวัติการเมืองการปกครองไทย
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 13 ชนชาติไทยได้ตั้งมั่นอยู่แล้วทางภาคเหนือของดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบัน มีการสร้างเมืองต่าง ๆ ซึ่งปรากฏชื่อในตำนาน

กบฏผีบุญ
กบฏผู้มีบุญหรือขบถผีบุญ หรือกบฏผีบ้าผีบุญตามที่รัฐนิยามให้ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง พ.ศ.2443-2446 หรือในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทักษะการเป็นผู้นำ
ความเป็นผู้นำเคยถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิด ด้วยความที่มันถูกแสดงให้เห็นเด่นชัดโดยบุคคลที่เป็นวีรบุรุษ ความเป็นผู้นำจึงถูกมองว่าเป็นการผสมผสานระหว่างความกล้า บารมี และความสามารถพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

บันไดสู่ความเป็นผู้นำ
ผู้นำที่ดีต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง เมื่อทำผิดหรือเกิดความผิดพลาดขึ้นก็ต้องยอมรับในความเป็นจริง เพราะแม้แต่ผู้นำที่ดีที่สุดก็เคยทำผิดพลาด

ความยุติธรรม
โสเครตีสมาพบยูไทโฟรหน้าศาล และได้พูดคุยสนทนาซักถามกันว่ามาทำอะไรที่ศาล สำหรับโสเครตีสมาเพื่อรับฟังข้อกล่าวหาจากการถูกเมเลตัสฟ้องว่าโสเครตีสได้ทำให้เด็กหนุ่มเสียคนเพราะสร้างเทพเจ้าองค์ใหม่และไม่เชื่อในเทพเจ้าองค์เดิม

พฤติกรรมมนุษย์
ปัญญาและอารมณ์ (EMOTION) เมื่อมีสิ่งเร้ามากระทบ สติปัญญาหรือารมณ์ จะเป็นตัวตัดสินว่า ควรจะปล่อยกิริยาใดออกไป

ลัทธิเศรษฐกิจ
การศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ทำให้รู้ถึงการดำเนินกิจการทางเศรษฐกิจของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในอดีต ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจว่ามีพัฒนาการอย่างไร

เสรีภาพแห่งท้องทะเล
บิดาแห่งกฎหมายทะเลชาวเนเธอแลนด์ เป็นผู้นำแนวคิดเสรีภาพแห่งท้องทะเลมาสู่ชาวโลกในปี ค.ศ. 1603 อีกครั้งและเป็นครั้งสำคัญเพราะทำให้คนทั่วโลกได้สัมผัสกับหลักเสรีภาพที่มีการรับรองไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

กลุ่มและพรมแดนชาติพันธุ์
การรวมกลุ่มของผู้คนที่ร่วมแบ่งแก่นสาระวัฒนธรรมร่วมกัน และเชื่อมโยงความแตกต่างที่จำแนกแยกแยะแต่ละวัฒนธรรมนั้นออกมาจากผู้อื่นทั้งหมด

จริยธรรม
ทฤษฎีและแนวคิดสำคัญที่มีอิทธิพลต่อเรื่องพัฒนาการด้านจริยธรรม ซึ่งได้ประมวลแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการทางจริยธรรมของ Kohlberg และทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม

จักรวรรดิไบเซ็นไทน์ (Byzantine)
คอนสแตนติโนเปิลคือ อิสตันบูล เมืองหลวงของประเทศตุรกี ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ในช่วงสงครามเย็น เมืองอิสตันบูลจัดว่าเป็นเขตที่สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต

การสื่อสารในการประชุม
การประชุม คือ การสื่อสารอย่างหนึ่งซึ่งบุคคลพบปะกันตามกำหนดนัดหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ต่างๆกัน

การเมืองอเมริกา
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์ของความสำเสร็จ ในการอยู่รวมกันของคนหลากหลายเชื้อชาติ แต่สหรัฐอเมริกาก็สามารถผสมผสานจุดเด่นของความหลากหลายเข้าด้วยกัน

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เกิดเริ่มแรกในนครรัฐเอเธนส์ สมัยกรีกโบราณ และหยุดชะงักไปพร้อมกับการล่มสลายของนครรัฐเอเธนส์

รัฏฐาธิปัตย์ในระบอบประชาธิปไตย
ทุกประเทศในโลกนี้ล้วนมีกฎหมายใช้บังคับในการปกครองประเทศทั้งสิ้น  ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรหรือกฎหมายจารีตประเพณีก็ตาม

ประชาธิปไตยสายกลาง
โดยธรรมชาติของมนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคม (การเมือง) เมื่อมนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นเวลานานแล้วมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นมนุษย์ได้สร้างเครื่องมือขึ้นมาเพื่อจัดการความอยากมนุษย์

ลัทธิสังคมนิยมกับสงคราม
ชาวสังคมนิยมได้ประณามสงครามระหว่างประชาชาติต่าง ๆ เสมอมาว่าป่าเถื่อนและโหดร้าย แต่ท่าทีต่อสงครามของเราแตกต่างกับท่าทีของนักสันตินิยมชนชั้นนายทุน (ผู้สนับสนุนและผู้เสนอให้มีสันติภาพ) และพวกอนาธิปไตยโดยรากฐาน

ปฎิวัติ ร.ศ.130
ปฐมบทแรกแห่งการปฎิวัติ โค่นล้มลัทธิการปกครอง อรุณรุ่งแห่งประชาธิปไตย ที่เป็นได้แค่เพียงความฝันลมๆแล้งๆ ของสามัญชนกลุ่มหนึ่ง ผู้ไม่เคยได้รับการขนานนาม

กฎว่าด้วยความก้าวหน้าของมนุษยชาติ
ถ้าข้อยุติที่เราได้บรรลุถึงนั้นถูกต้อง มันย่อมจะตกอยู่ภายใต้หลักทั่วไปที่กว้างขวางกว่าด้วย เพราะฉะนั้นจึงขอให้เราเริ่มต้นการสอบสวนใหม่จากจุดยืนที่สูงกว่า จากจุดนี้เราจะได้สำรวจได้เป็นบริเวณกว้างขวางขึ้น

สัตว์เลี้ยงไทย
มนุษย์มีสัตว์เเลี้ยงเป็นเพื่อนช่วยคลายเหงามาช้านาน ในสมัยโบราณ ประเทศไทยมีสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นที่นิยมอยู่มากแต่บางชนิดกลายเป็นสัตว์ที่หายากในปัจจุบัน

รัฐธรรมนูญไทย
วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี ถือเป็นวันรัฐธรรมนูญของไทย เป็นวันคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้พระราชทาน รัฐธรรมนูญแผ่งราชอาณาจักรสยาม เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ

สังคมวิทยา
สังคมวิทยาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับคนในฐานะที่ไม่อยู่โดดเดี่ยวแต่อยู่รวมกับผู้อื่น สังคมวิทยาจะศึกษาเกี่ยวกับสภาพเงื่อนไขของสังคม

คนพื้นเมือง
เผ่าแซมบูรู (Samburu) อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศคีนยา มีความคล้ายคลึงกับพวกมาไซ นิยมเลี้ยงสัตว์ มีการค้าทาส

เขาพระวิหาร
เขาพระวิหาร หรือ "ปราสาทเขาพระวิหาร" (Prasat Preah Vihear) ที่ประเทศกัมพูชาเรียกขานว่า "เปรี๊ยะวิเฮียร์" เป็นปราสาทหินตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาพนมดงรัก ในพื้นที่ทับซ้อนชายแดนไทย-กัมพูชา

กรณีปราสาทพระวิหาร
ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ปราสาทพระวิหารสร้างขึ้นราว พุทธศตวรรษที่ 15 - 16 เพื่อเป็นศาสนสถานตามคติความเชื่อในศาสนา ฮินดูลัทธิไศวนิกายที่นับถือพระศิวะเป็นเทพสูงสุด

การเมือง
คำว่า “การเมือง” เป็นคำที่มีความหมายกว้างขวางมาก หากตั้งคำถามแก่ผู้ศึกษารัฐศาสตร์ว่า “การเมืองคืออะไร”

ศาสตร์ของรัฐศาสตร์
การศึกษารัฐศาสตร์ตามแนวตะวันตกมีพัฒนาการมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 5 (สมัยเอเธนส์) นักปราชญ์คนสำคัญเช่น เพลโต อริสโตเติล

พระราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ระบอบเผด็จการ
แนวความคิดนี้เชื่อว่ารัฐเป็นเสมือนพระเจ้าทีเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมความดี ความถูกต้อง และความยุติธรรม รัฐจะเป็นผู้ถ่ายทอดเอาความดีงามเหล่านี้ให้กับประชาชน

การควบคุมทางสังคม
สิ่งที่ทำให้สังคมเสื่อมทรามลงคือ ความเสื่อมของค่านิยมทางศีลธรรมและสังคม

การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่นำ ไปสู่ความมีระเบียบในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสังคม

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO (International Labour Organization) เกิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งสันนิบาตชาติ (The League of Nations) เมื่อ พ.ศ. 2462 (ค.ศ. 1919) ภายใต้สนธิสัญญาแวร์ซายส์ (Treaty of Versailles)

สถานภาพและบทบาทของสตรีอินเดียในสมัยก่อนพุทธกาล
ในสมัยก่อนพุทธกาลนั้นสตรีอินเดียผ่านการพัฒนาหลายขั้นตอน ในสมัยพระเวทและสมัยอุปนิษัทสตรีชาวฮินดูก็ได้สร้างความสามารถทางปัญญาและความมีเสรีภาพทางจิตวิญญาณ

การพัฒนาอาชีพ
การพัฒนาอาชีพ หมายถึง การพัฒนาทักษะอาชีพด้านต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด

6 กบฏ
ภายหลังที่คณะรัฐประหาร ได้ยื่นคำขาดให้นายควงออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ภายใน 24 ชั่วโมง นายควงและคณะรัฐมนตรี เห็นว่าพวกคณะรัฐปรัหารเป็นกบฎ ให้จัดการตามกฎหมาย และให้กระทำทุกอย่างในฐานะที่เป็นรัฐบาลชอบด้วยกฎหมาย

การศึกษาไทย
การจัดการศึกษาของประเทศไทยมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยโบราณเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยความเชื่อที่ว่าการศึกษาช่วยกำหนดทิศทางของชาติ เพื่อพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

หลักรัฐศาสตร์ และหลักนิติศาสตร์
การหยิบหลักการใดหลักการหนึ่งขึ้นมาเป็นข้ออ้าง เพื่อให้ใช้เป็นหลักในการแก้ปัญหา เป็นเรื่องที่มีนัยที่สำคัญต่อวงการวิชาชีพนั้นๆ

เศรษฐศาสตร์และการเมือง
เศรษฐศาสตร์และการเมือง (Economics and Politics) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างวิชาเศรษฐศาสตร์และการดำเนินการทางการเมือง

คู่มือ การป้องกันการฆ่าตัวตาย
ในความเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดา ก็ย่อมมีช่วงเวลาของความอ่อนแอ อ่อนล้าในชีวิตอยู่บ้าง เพราะไม่มีใครที่อยู่อย่างปราศจากปัญหา

รัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลก
รัฐธรรมนูญมีประวัติมายาวนาน แต่มีหลักฐานชัดเจนในประเทศอังกฤษ สมัยพระเจ้าจอห์น ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่โหดร้าย และใช้อำนาจอย่างไม่มีขอบเขต

ผู้นำ (Leader)
ผู้นำ คือ บุคคลที่มีความ สามารถในการใช้อิทธิพลให้คนอื่นทำงานในระดับต่าง ๆ ที่ต้องการ ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ศิลปะศรัทธา ถวายพระมหากษัตริย์ไทย
ประเทศไทย มีประวัติศาสตร์การปกครองที่ยาวนาน โดยมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงปรีชาสามารถ แต่ละยุคแต่ละสมัย ซึ่งทรงนำบ้านเมืองสู่ความรุ่งเรืองสถาพร และมีความเป็นเอกราช ตราบเท่าทุกวันนี้

กษัตริย์
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่มีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ต่อสังคม และต่อการสืบทอดวัฒนธรรมของประชาชนชาวไทย

คิด สร้าง ทำ เพื่อวันหน้า
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กะเหรี่ยง
“ กะเหรี่ยง” เป็นชื่อที่คนทั่วไปใช้เรียกกลุ่มชนชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่ง ที่อาศัยอยู่หนาแน่นในเขตบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทย ชื่อว่า “กะเหรี่ยง” แปลความ หมายถึง “ดึกดำบรรพ์”

มนุษยชาติ
ความเป็นมนุษย์นิยามด้วยการใช้ภาษา การจัดโครงสร้างสังคมอันซับซ้อนในรูปของกลุ่ม ชาติ รัฐ และสถาบัน และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

สิทธิมนุษยชน
นอกจากสิทธิตามธรรมชาติ อย่างเช่นการหายใจ การคิด เป็นต้นแล้ว สิทธิมนุษยชนเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ คนอย่างเราๆท่านๆควรจะรู้เอาไว้บ้างเหมือนกัน เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต

การปกครองระบอบประชาธิปไตย
วิวัฒนาการของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เกิดเริ่มแรกในนครรัฐเอเธนส์ สมัยกรีกโบราณ และหยุดชะงักไปพร้อมกับการล่มสลายของนครรัฐเอเธนส์

คำประกาศแห่งความเสมอภาค
ภูติผีแห่งลัทธิคอมมิวนิสต์ มหาอำนาจแห่งยุโรป ที่เก่าแก่ ได้ร่วมผนึกกำลังพันธมิตร อันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อขับไล่ ภูติผีตัวนี้ สันตปาปา และพระเจ้าซาร์ เมตตานิค และไกเซอร์ เพรนซ์ ราดิกัล และตำรวจลับ เยอรมัน มีพรรคฝ่ายค้านที่ใดบ้าง ที่ไม่ถูกใส่ไคล้ ว่าเป็นคอมมิวนิสต์

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
สหประชาชาติได้ประกาศในปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนว่า เด็กมีสิทธิที่จะได้รับการดูแล และการช่วยเหลือเป็นพิเศษ

วิถีคิด วิถีเชื่อแบบตะวันออก-ตะวันตก
โลกของเราได้ถูกแบ่งขั้วกันไปตามภูมิศาสตร์ที่ตั้ง เป็นโลกตะวันออก โลกตะวันตก และด้วยอาศัยเกณฑ์แบ่งนี้ ยังได้แบ่งกระแสหรือวิถีแห่งความคิดและความเชื่อที่เกิดขึ้นในถิ่นนั้นๆ

จรรยาบรรณนักบัญชีตามวิถีพุทธ
การบัญชี(Accounting) เป็นศิลปะของการจดบันทึกรายการ หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการเงินไว้ในรูปแบบของเงินตรา

พลังแผ่นดิน
พระคือกำลังของแผ่นดิน สืบชีวินสืบยุคสืบสมัย ธำรงศักดิ์ ธำรงธรรม ธำรงไทย ธำรงแผ่นดินไว้ให้ธำรง

รู้ค่า รู้ชีวิต
จากพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานเพื่อประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในเรื่องของการรู้จักปรับตัว ให้พร้อมรับ และพร้อมแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย