สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ (3)

» ย้อนกลับ

ชีวิตกับการแสวงหาความงามอันแท้จริง
ในชีวิตมนุษย์สิ่งที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคือความเชื่อ ความศรัทธาหรือศาสนา แต่สำหรับสตริคแลนด์เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเขาคือศิลปะ

การเมืองการปกครองในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
การพัฒนาทางการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยโดยการกระจายอำนาจจากเบื้องบนสู่เบื้องล่างในสมัยรัชกาลที่ 7 เป็นการสานต่อกิจการสุขาภิบาล ซึ่งเริ่มมาแต่ครั้งสมัยรัชกาลที่ 5

เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
อุปสงค์ คือ จำนวนสินค้าและบริการที่ผู้ซื้อต้องการซื้อ ณ ระดับราคาต่าง ๆ หรือ ณ ระดับรายได้ต่าง ๆ หรือ ณ ระดับราคาสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเลือกคนของแจ๊ค เวลช์
งานทุกอย่างสำเร็จได้โดยคน คนจึงเป็นสินทรัพย์(asset)ที่สำคัญที่สุดขององค์กรที่จะทำให้องค์กรเติบโตเจริญก้าวหน้า

สังคมมนุษย์
สัตว์โลก เป็นสัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่ตามลำพังได้โดยไม่ต้องอยู่รวมกันเป็นกุล่มก็ได้ เช่น จระเข้ แมว สุนัข แรด เป็นต้น

ความเป็นมาของมนุษย์
มนุษย์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีวิวัฒนาการมาจาก เอป (ape) ซึ่งเป็นกลุ่มไพรเมตชั้นสูง นักวิทยาศาสตร์มีความเชื่อว่ามนุษย์มีถิ่นกำเนิดในป่าเขตร้อน ในทวีปแอฟริกาตอนกลางและทวีปเอเชีย

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) หมายถึง การที่ระบบสังคม กระบวนการแบบอย่างหรือรูปแบบทางสังคม เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบครอบครัว ระบบการปกครองได้เปลี่ยนแปลงไป

สิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิ ที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่กำเนิด ซึ่งไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หรือแจกให้กับผู้หนึ่งผู้ใดได้ สิทธิดังกล่าวนี้มีความเป็นสากลและเป็นนิรันดร์

สังคมศึกษา
ประชาชนทุกคนมีหน้าที่สำคัญในฐานพลเมืองดีของชาติ การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย มีความรู้ในเรื่องลักษณะทางกายภาพ

วันสำคัญของไทย
วันสำคัญ คือ วันที่มีความสำคัญหรือมีความพิเศษในด้านใดด้านหนึ่ง โดยมีประเพณีหรืองานฉลองในวันสำคัญแต่ละวันแตกต่างกันไป

พัฒนาการและการสร้างสรรค์ของมนุษย์ในสังคมโลก
สภาพสังคมวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออก เป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมที่เก่าแก่ส่วนใหญ่พบในประเทศจีน เป็นสังคมที่ยกย่องผู้ที่มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในหลักคำสอนของเต๋า,ขงจื้อ

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีน
ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ.1975 เป็นต้นมา

ระเบียบกรมปศุสัตว์
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือการทำลายสัตว์ หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. 2547

ภาวะโลกร้อนกับชีวิตพอเพียง
ปัญหาโลกร้อนได้เริ่มขึ้นเมื่อชั้นบรรยากาศของโลกถูกทำลายเพราะบทบาทของบรรยากาศโลกคือการเอื้อให้กำเนิดสิ่งมีชีวิต

ความรู้เรื่องกฎหมาย
บรรดาคำสั่งหรือข้อบังคับของรัฐหรือประเทศที่ใช้บังคับความประพฤติทั้งหลายของบุคคล อันเกี่ยวด้วยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกัน ถ้าใครฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะต้องมีความผิดและถูกลงโทษ

ครอบครัว
กลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือทางการแต่งงานจำนวนหนึ่ง ที่ได้ตกลงใช้ชีวิตร่วมกัน อยู่ภายในบ้านเรือนเดี่ยวกัน

สังฆาธิปไตย ระบอบการปกครองสงฆ์
ในสถานการณ์ปัจจุบันแนวคิดทางการเมืองการปกครอง ได้ขยายสู่อาณาจักรต่าง ๆ ทุกรูปแบบไม่เว้นแม้แต่ในอาณาเขตของพุทธจักร หรือในศาสนจักร

วิวัฒนาการของกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
เมื่อมีบริษัทต่างประเทศเข้ามาทำป่าไม้สักเพิ่มมากขึ้น จึงเกิดปัญหาการแก่งแย่งกันขอเข้าทำป่าไม้ และมีการเสนอเงินกินเปล่าแก่เจ้านายเจ้าของป่าเป็นจำนวนมาก

ศาลเจ้าโต๊ะนิ
ศาลเจ้าโต๊ะนิถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงความเคารพยกย่องต่อ โต๊ะนิรายาจาวัน ราชาผู้ที่ใช้ไสยศาสตร์ในการรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของชาวบ้าน

สัตว์และมนุษย์
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์นั้นจะพิจารณาในเชิงสังคมวิทยา จะไม่พิจารณาในเชิงในเชิงมานุษยวิทยาซึ่งต้องศึกษาย้อนกลับไปในอดีตอันไกลโพ้น

สาเหตุของการข่มขืน
แรงจูงใจที่ทำให้อยากข่มขืนนั้นมีหลายอย่าง ตั้งแต่กินเหล้าเข้าไปแล้วเกิดความกล้าจนลืมกลัว จนถึงถูกชักจูงให้ไปร่วมขบวนการข่มขืนเป็นหมู่โดยเพื่อนฝูงชวนไป

ดัชนีความสุขโลก
ดัชนีความสุขโลก(HPI : Happy Planet Index) ไม่ได้ต้องการจะบอกว่าประชากรสองแสนกว่าคนของวานูอาตูมีความสุขที่สุดในโลก

วัฒนธรรมองค์กร
รูปแบบของวัฒนธรรมองค์กรในลักษณะต่างๆ เป็นการแบ่งประเภทตามพื้นฐานของตัวแปรที่แตกต่างกันไว้หลายรูปแบบ

มนุษย์และความขัดแย้ง
หากมนุษย์เรามองให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่าง เราก็จะพบว่าแวดล้อมตัวเราก็จะมีมนุษย์คนอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะทางกายภาพที่ใกล้เคียงตัวเราที่สุด

พนัน
ประเทศไทยได้มีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการพนันขึ้นใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว โดยในระยะแรกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนันจะเป็นลักษณะของการควบคุมในรูปแบบของการจัดเก็บอากรบ่อนเบี้ย

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการละเมิด
ละเมิดคือ การกระทำใด ๆ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายโดยผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นชีวิตร่างกาย ทรัพย์สินหรือสิทธิใด ๆ ก็ตาม

กฎหมายระหว่างประเทศ
กฎหมายระหว่างประเทศเป็นหลักกฎหมายหรือข้อตกลงร่วมกันที่ใช้บังคับกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ค่านิยมทางเพศ
ค่านิยมทางเพศของวัยรุ่นในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมต่างๆ ที่แสดงออกอย่างเปิดเผยในเรื่องเพศ โดยเฉพาะในวัยรุ่นหญิงหากมีค่านิยมทางเพศที่ไม่ถูกต้อง

สัตว์สังคม
มนุษย์มีสติปัญญาในระดับสูงกว่าสัตว์อื่น ๆ สามารถประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ เพื่อนำมา ใช้ในการดำรงชีวิต

การทุ่มตลาดทางสังคม
การทุ่มตลาดทางสังคม (Social dumping) เป็นศัพท์ที่มีความหมายลื่นไหล เดิมหมายถึง การขายสินค้าราคาถูก อันเป็นผลจากการใช้แรงงานนักโทษและแรงงานเด็ก

หลักการของสหนัยนิยม
หากจะหาข้อบกพร่องในทฤษฏีสหนัยแล้วเราก็อาจจะต้องกลับไปพิจารณาปัญหา dilemma ของสหนัยนิยมแบบ particularism กับแบบ universalism นั้นเอง

โสเภณี
ความสุขทางเพศเป็นความสุขที่เกิดจากความตื่นเต้น เร้าใจ และผ่อนคลาย ดังนั้นความแปลกใหม่ การต้องหลบหลีก หลบซ่อน และการได้ระบายอารมณ์ในที่สุดเมื่อมารับบริการทางเพศ

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์สวัสดิการเป็นวิชาที่ช่วยให้มีการประเมินนโยบายเศรษฐกิจอย่างมีหลักเกณฑ์ ทั้งนี้เพื่อหาลู่ทางการเสนอแนะนโยบายที่จะก่อให้เกิดสวัสดิการสูงสุดแก่สังคม

เศรษฐศาสตร์กับการตลาด
หากจะกล่าวถึงวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ศึกษาถึงความต้องการของคนที่มีอยู่อย่างไม่จำกัดเมื่อเทียบกับทรัพยากรอันจำกัดที่มีอยู่บนโลกแล้วนั้น ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่กล่าวถึง ความต้องการ หรือ อุปสงค์ (Demand)

เศรษฐศาสตร์จากมุมมองสตรีนิยม
เสนอถึงเหตุจำเป็นที่ควรบูรณาการวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมกับสตรีศึกษา เพื่อท้ายที่สุดแล้วหวังที่จะก่อให้เกิดการบูรณาการเศรษฐศาสตร์และสตรีศึกษาได้เนียนอย่างแท้จริง

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
โครงสร้างเศรษฐกิจระหว่างประเทศประกอบด้วยระบบการค้าและระบบการเงิน ระบบการค้าประกอบด้วยสินค้าออกและสินค้าเข้า ส่วนระบบการเงินประกอบด้วย ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ และการจัดระเบียบการเงินระหว่างประเทศ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์
วิชาเศรษฐศาสตร์ มุ่งศึกษาเรื่องการจัดสรรทรัพยากรที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ จัดว่าเป็นหัวใจสำคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์กำลังคน
กำลังคนเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ เพราะกำลังคนเป็นตัวกำหนดยอดรวมของผลผลิตรวมของประเทศ ระดับการบริโภค ระดับการออมและระดับการลงทุน

เหตุผลใหม่ของการเรียนเศรษฐศาสตร์
เราเรียนเศรษฐศาสตร์เพื่อเข้าใจและคาดคะเนพฤติกรรมของคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของคนจำนวนมาก

เศรษฐศาสตร์การเมืองและระบบโลก
ทฤษฎีว่าด้วยกิจกรรมของมนุษยชาติ ไม่อาจสั่งสมและพัฒนาตัวเองไปเรื่อย ๆ ทฤษฎีเกิดขึ้นตามหลังประวัติศาสตร์

ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์
Principle Economic เป็นวิชาที่ศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษย์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อการดำรงชีพ(Business of life) ให้ได้มาซึ่งวัตถุสิ่งของเพื่อยังชีพให้ได้รับความสมบูรณ์พูนสุข

หลักรัฐศาสตร์ และหลักนิติศาสตร์
ปัญหาเรื่องการแบ่ง " ศาสตร์ " ออก เป็นสาขาต่างๆเป็นประเด็นหนึ่งในหลายๆ ประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงกันได้ในทางวิชาการ แต่การถกเถียงกันดังกล่าวในที่สุดแล้วกลายเป็น เรื่องที่ปกป้องวิชาชีพของแต่ละฝ่ายเสียเป็นส่วน ใหญ่

อหิงสา
การไม่ใช้ความรุนแรง เป็นพลังยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์มีอหิงสา มีอำนาจยิ่งกว่าศัสตราวุธใด ๆ

เศรษฐกิจพอเพียงคือฐานแห่งคุณธรรมนำสู่สังคมสมานฉันท์
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนวทางสายกลางในการดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ

คาสปาร์ เฮาเซอร์ : กระบวนการสร้างมายาคติผ่านภาพยนตร์
Enigma of Kaspar Hauser เป็นภาพยนตร์ที่อิงจากเรื่องจริงของ คาสปาร์ เฮาส์เซอร์ (Kaspar Hauser) เด็กชายวัย 16 ปีที่ปรากฏตัวขึ้นบนถนนในเมืองนูเร็มเบิร์ก (Nuremberg) อย่างลึกลับ

สภาพยุโรป
สภาพยุโรป (European Union) ตั้งขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1993 โดยสนธิสัญญามาสทริกต์ (สนธิสัญญาลงนามกันในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1992 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1993)

ขอบเขตของสิทธิมนุษยชน
การใช้สิทธิและเสรีภาพดังกล่าวมีการโต้แย้งกันอยู่เสมอว่า  หากรัฐเข้าป้องกันหรือปราบปราม  หรือดำเนินคดี  จะเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

แสวงหาสาระของประชาธิปไตยสำหรับเมืองไทย
สำหรับรัฐประหารในรัชกาลปัจจุบันที่เริ่มแต่ พ.ศ. 2490 นั้น ทุกครั้งมีความเลวร้ายคล้ายกัน และเป็นการฆ่าสาระของประชาธิปไตยทุกๆ ครั้งด้วย

แนวคิด ทฤษฎีว่าด้วยรัฐ
รัฐ คือ กลไกทางการเมือง ซึ่งได้แก่ สถาบันต่างๆ ของรัฐบาล และข้าราชการที่ทำงานให้สถาบันเหล่านั้น ผู้ทำหน้าที่ในการปกครองบ้านเมือง โดยอำนาจตามกฎหมาย

ทศพิธราชธรรม
แต่โบราณมาได้มีข้อกำหนดต่างๆ ที่พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าพึงประฏิบัติ ในพระราชจริยาวัตรจัดเป็นพระคุณสมบัติที่สำคัญยิ่งด้วย เรียกว่า ทศราชธรรม หรือคุณธรรม 10 ประการ

จรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับพยาบาล
การพยาบาลเป็นการปฏิบัติโดยตรงต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม นับได้ว่าเป็นบริการในระดับสถาบันของสังคม

วิวัฒนาการของมนุษย์
70 ล้านปีแห่งห้วงเวลาของการกำเนิดวิวัฒนาการของมนุษย์ จากสายพันธุ์ซึ่งเคยเป็นลิงไม่มีหาง เดินหลังค่อม มีขนเต็มตัว ค่อยๆพัฒนามาเป็นการเดินลำตัวตรง

คนภูเขา
ท่ามกลางขุนเขาที่สูงสลับซับซ้อน ในภาคเหนือของประเทศไทย มีชาวชาวอยู่มากมายหลายเผ่า นับเป็นแสนๆคน พวกเขาเหล่านี้ล้วนเป็นประชากรส่วนหนึ่งของชาติ

ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิในการพัฒนา
การพัฒนา คือ กระบวนการรอบด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ซึ่งมีความสม่ำเสมอ ในการ มุ่งยกระดับความผาสุกของประชากรทั้งมวล

กฎมาตรฐาน ว่าด้วยการสร้างความเสมอภาคทางโอกาสให้แก่คนพิการ

ประวัติการเมืองการปกครองไทย
นอกจากร่องรอยทางโบราณคดีและหลักฐานทางตำนานแล้ว ไม่ปรากฏหลักฐานอื่น ๆ เกี่ยวกับนครรัฐไทยเหล่านี้มากนัก ทำให้เราไม่ทราบความเป็นมา และสภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของนครรัฐไทยในระยะแรก ๆ

นาวาสมุทร นาวาชีวิต
เมื่อสัญญาณของการเดินทางเริ่มดังขึ้น หมู่ลูกเรือทุกคนต่างเข้าประจำหน้าที่ของตนด้วยความพร้อมเพรียง เพื่อประสานการทำงานอย่างกลมเกลียว เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวด้วยศรัทธา

บัญญัติ 10 ประการ วิชาเศรษฐศาสตร์
คำว่า "เศรษฐกิจ" หรือ "Economy" มาจากคำศัพท์ภาษากรีก ที่แปลว่า "ผู้ดูแลจัดการครัวเรือน"

คิดอย่างผู้นำโลก
ผู้นำคิดอย่างผู้นำ ผู้ตามคิดอย่างผู้ตาม สัจธรรมของโลก คือปลาใหญ่กินปลาเล็ก ข้อสรุปจากเรื่องนี้ จะช่วยให้เราเป็นปลาใหญ่ที่ไม่รังแกใคร

การเดินทางท่องเที่ยว
การเดินทางเป็นกิจกรรมที่กระทำควบคู่กับสังคมมนุษย์แต่การเดินทางในแต่ละยุคอาจมีความแตกต่างกันทั้งวัตถุประสงค์และวิธีการเดินทาง

สู่ความเป็นสากล
สัจธรรมได้ชี้ไว้อย่างชัดเจนว่า ทุกสิ่งมองได้สองด้าน และรู้ได้ว่าด้านไหนคือพื้นฐานของอีกด้านหนึ่ง

สังคมนิยมและคอมมิวนิสม์
เกออร์ก เฮเกล จิตนิยมแบบปฏิพัฒนา โดยให้ความสำคัญแก่ความคิดหรือจิต โดยมีเป้าหมายคือ การรู้แจ้งเห็นจริงทางความคิด

ขับเคลื่อนชีวิตด้วยความรัก
ความโกรธทำให้เราเผลอตัวได้ง่าย ถ้อยคำรุนแรงที่หลุดออกไป แม้ตั้งใจจะเล่นงานผู้อื่น

พระบิดาการปฏิรูปโครงสร้างทางการเกษตรเพื่อเกษตรกร
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยปวงชนชาวไทยตลอดมาและเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

เศรษฐศาสตร์เพื่อชุมชน
  “ เศรษฐกิจ ” หมายถึง การกระทำใด ๆ อันก่อให้เกิดการผลิต การจำหน่าย การกระจายผลผลิต การแลกเปลี่ยนผลผลิต และการบริโภค

พัฒนาการสังคมไทย
เชื่อว่าถิ่นกำเนิดของคนไท (ไทย) อยู่บริเวณมณฑลเสฉวน ตอนกลางของประเทศจีน แล้วอพยพลงมาทางตอนใต้ เข้าสู่แคว้นสุวรรณภูมิ ผู้ที่มีความเชื่อในกลุ่มนี้ คือ เตเรียน เดอลาคูเปอรี สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระยาอนุมานราชธน และหลวงวิจิตรวาทการ

มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์กับการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร
นปัจจุบันแนวคิดการใช้มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ หรือที่เรียกว่า Economic Value Added (EVA) เพื่อนำมาเป็นระบบการวัดผลและการจัดการองค์กรเริ่มได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
วัฒนธรรมทางด้านการกินอยู่ ชาติทางตะวันตกบางชาติการกินอยู่ซับซ้อน ยุ่งยาก และใช้เวลานาน อุปกรณ์ประกอบการกินมีมาก มีระเบียบวิธีการมาก

สงครามระหว่างอวิชชา
สิ่งที่ท้าทายนักวางนโยบายของตะวันตกก็คือ ทำอย่างไรตะวันตกจะเข้มแข็งกว่าและปกป้องตัวเองจากอารยธรรมอื่น ๆ

» ย้อนกลับ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย