สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ (3)

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป


💠 วัยรุ่น
บางคนให้ความหมายของ “วัยรุ่น” ว่าหมายถึง วัยที่ย่างเข้าสู่วุฒิภาวะทางเพศอย่างสมบูรณ์ สามารถจะเป็นพ่อแม่คนได้

💠 กฎหมาย
สังคมเป็นที่รวมของคนหมู่มาก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการวางระเบียบหรือกฎเกณฑ์แห่งความประพฤติของมนุษย์ในสังคมเพื่อให้มนุษย์ในสังคมสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

💠 เศรษฐศาสตร์มหภาค
ศรษฐศาสตร์ทำไมต้องมีคำต่อท้ายว่ามหภาค หรือจุลภาค ซึ่งถ้าหากจะพิจารณากันแล้วจะเห็นว่า การที่เราทำการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์เราจะต้องศึกษาโดยแยกเศรษฐศาสตร์ออกเป็น 2 แขนง

💠 กฎอัยการศึก
กฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นไว้สำหรับประกาศใช้เมื่อมีเหตุจำเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง” เป็นความหมายเฉพาะของ “กฎอัยการศึก”

💠 ค่านิยม
ค่านิยม มาจากคำในภาษาอังกฤษว่า “Value” และมาจากคำสองคำคือ “ค่า” “นิยม”เมื่อคำสองคำรวมกันแปลว่า การกำหนดคุณค่า

💠 สาระน่ารู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษที่เด็กและเยาวชนควรรู้
ปัจจุบันในแต่ละปีมีสถิติการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษที่ดำเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศเพิ่มขึ้นมาก จึงน่าเป็นห่วงเด็ก และเยาวชน

💠 การสื่อสารระหว่างบุคคล
หลักพื้นฐานในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลก็คือเพื่อความประทับใจร่วมกัน ความรักใคร่ ความชอบพอกัน เป็นมิตรกัน เป็นหนทางที่นำไปสู่มิตรภาพ

💠 ศาสตร์และศิลป์ทางการพูด
ผู้ที่ต้องการเป็นนักพูด วิทยากร จำเป็นต้องจดจำคำคม และนำไปใช้ให้เหมาะสม ถูกกาลก็จะทำให้ผู้ฟังเกิดความศรัทธาได้

💠 หลักการพูดในที่ชุมนุมชน
ดูเหมือนจะยังไม่มีใครเลย ประสบความสำเร็จในการพูดต่อที่ชุมนุมชน ทั้งๆที่ปราศจากความเชื่อมั่นในตนเอง และไม่สามารถควบคุมสติอารมณ์ในขณะพูด

💠 ศิลปะการพูดเพื่อการสื่อสาร
การพูดเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้กิจการต่าง ๆ สำเร็จไปได้ด้วยดี ผู้มีความสามารถในการพูดจึงเป็นผู้มีอำนาจอยู่ในตัว

💠 การแบ่งแยกออกเป็นสองฝ่ายและความขัดแย้งทางการเมืองไทย
คนทั้งเมืองต่างเบิกบานใจโดยถ้วนหน้า พวกตำรวจที่ประชาชนหมดความไว้วางใจเพราะมุ่งขัดขวางและปราบปรามการชุมนุมประท้วงต่างก็หายหน้าไปจากท้องถนนชั่วคราว

💠 จิตสำนึกทางสังคม
ในความเป็นจริงแล้วจะเห็นว่า การอาสาเข้ามากิจกรรมเพื่อชาติบ้านเมือง ในนามการเมืองนั้น มักสะท้อนจากรากฐานเศรษฐกิจโดยตรงและรวมศูนย์

💠 การมีส่วนร่วมทางการเมืองกับการพัฒนาทางการเมือง
การมีส่วนร่วมทางการเมืองถือว่าเป็นลักษณะที่สำคัญประการหนึ่งของระบบการเมืองสมัยใหม่

💠 กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองได้เกิดกระแสของระบบฟาสซิสต์ซึ่งเข่นเขี้ยวกับระบบประชาธิปไตยและสังคมนิยม จนหลังสงครามโลกระบบฟาสซิสต์ก็ได้ถูกทำลายลงในเยอรมัน อิตาลี ญี่ปุ่น

💠 ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

💠 กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ฝรั่งเศสได้ถือโอกาสที่เกิดเรื่องกระทบกระทั่งกันทางชายแดน ได้ส่งเรืรบ 2 ลำ เข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2436 โดยใช้เรือพาณิชย์นำร่องเข้ามาถึงพระนคร แล้วยื่นเงื่อนไขคำขาดกับไทย

💠 สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ประชาชนทั้งปวงมีสิทธิในการกำหนดเจตจำนงของตนเอง โดยอาศัยสิทธินั้น ประชาชนจะกำหนดสถานะทางการเมืองของตนอย่างเสรี

💠 ภาวะผู้นำปริวรรต
ผู้บริหารจะทำหน้าที่บริหารงานต่างๆ ให้ดำเนินไปด้วยความพร้อมเพรียงมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เรียบร้อย ประหยัดกำลังคน กำลังทรัพย์ และบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้

💠 ภาวะผู้นำแบบสร้างสรรค์
การสร้างวัฒนธรรมใหม่และการปรับปัจจัยเกื้อหนุนต่าง ๆ ของโรงเรียนที่ทำให้ทุกคนสามารถแสดงภาวะผู้นำได้อย่างกว้างขวาง ทั่วทั้งโรงเรียนจึงเต็มไปด้วยผู้นำ

💠 ภาวะผู้นำ
ผู้นำ (Leader) คือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือการเลือกตั้งหรือการยกย่องจากกลุ่มให้ทำหน้าที่ของตำแหน่งผู้นำ

💠 ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม
จีนซึ่งมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและทางทหารขึ้นมากแล้ว มีข้อวิวาทเรื่องแหล่งน้ำมันในทะเลจีนใต้กับเวียตนาม จนในที่สุดจีนได้เปิดฉากโจมตีเวียตนามก่อน ส่วนเวียตนาม ซึ่งมีสัมพันธไมตรีกับวอชิงตัน

💠 ทฤษฎีนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยากับกฎหมายการค้ามนุษย์
นิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยาเป็นทฤษฎีทางนิติปรัชญาที่เน้นบทบาทความสัมพันธ์ของกฎหมายต่อสังคม เป็นการพิจารณาถึงบทบาทหน้าที่ของกฎหมายยิ่งกว่าการพิจารณาแต่เนื้อหาของกฎหมาย

💠 กบฎไพร่ สมัยอยุธยา
กลุ่มผู้แย่งชิงอำนาจทางการเมืองหรือแสดงออกซึ่งการแข็งข้อทางการเมืองจะเป็นพวกพระญาติพระวงศ์และขุนนางผู้ใหญ่ทั้งส่วนกลางและระดับท้องถิ่นเป็นสำคัญ

💠 ประวัติการเมืองการปกครองไทย
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 13 ชนชาติไทยได้ตั้งมั่นอยู่แล้วทางภาคเหนือของดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบัน มีการสร้างเมืองต่าง ๆ ซึ่งปรากฏชื่อในตำนาน

💠 กบฏผีบุญ
กบฏผู้มีบุญหรือขบถผีบุญ หรือกบฏผีบ้าผีบุญตามที่รัฐนิยามให้ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง พ.ศ.2443-2446 หรือในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

💠 ทักษะการเป็นผู้นำ
ความเป็นผู้นำเคยถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิด ด้วยความที่มันถูกแสดงให้เห็นเด่นชัดโดยบุคคลที่เป็นวีรบุรุษ ความเป็นผู้นำจึงถูกมองว่าเป็นการผสมผสานระหว่างความกล้า บารมี และความสามารถพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

💠 บันไดสู่ความเป็นผู้นำ
ผู้นำที่ดีต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง เมื่อทำผิดหรือเกิดความผิดพลาดขึ้นก็ต้องยอมรับในความเป็นจริง เพราะแม้แต่ผู้นำที่ดีที่สุดก็เคยทำผิดพลาด

💠 ความยุติธรรม
โสเครตีสมาพบยูไทโฟรหน้าศาล และได้พูดคุยสนทนาซักถามกันว่ามาทำอะไรที่ศาล สำหรับโสเครตีสมาเพื่อรับฟังข้อกล่าวหาจากการถูกเมเลตัสฟ้องว่าโสเครตีสได้ทำให้เด็กหนุ่มเสียคนเพราะสร้างเทพเจ้าองค์ใหม่และไม่เชื่อในเทพเจ้าองค์เดิม

💠 พฤติกรรมมนุษย์
ปัญญาและอารมณ์ (EMOTION) เมื่อมีสิ่งเร้ามากระทบ สติปัญญาหรือารมณ์ จะเป็นตัวตัดสินว่า ควรจะปล่อยกิริยาใดออกไป

💠 ลัทธิเศรษฐกิจ
การศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ทำให้รู้ถึงการดำเนินกิจการทางเศรษฐกิจของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในอดีต ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจว่ามีพัฒนาการอย่างไร

💠 เสรีภาพแห่งท้องทะเล
บิดาแห่งกฎหมายทะเลชาวเนเธอแลนด์ เป็นผู้นำแนวคิดเสรีภาพแห่งท้องทะเลมาสู่ชาวโลกในปี ค.ศ. 1603 อีกครั้งและเป็นครั้งสำคัญเพราะทำให้คนทั่วโลกได้สัมผัสกับหลักเสรีภาพที่มีการรับรองไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

💠 กลุ่มและพรมแดนชาติพันธุ์
การรวมกลุ่มของผู้คนที่ร่วมแบ่งแก่นสาระวัฒนธรรมร่วมกัน และเชื่อมโยงความแตกต่างที่จำแนกแยกแยะแต่ละวัฒนธรรมนั้นออกมาจากผู้อื่นทั้งหมด

💠 จริยธรรม
ทฤษฎีและแนวคิดสำคัญที่มีอิทธิพลต่อเรื่องพัฒนาการด้านจริยธรรม ซึ่งได้ประมวลแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการทางจริยธรรมของ Kohlberg และทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม

💠 จักรวรรดิไบเซ็นไทน์ (Byzantine)
คอนสแตนติโนเปิลคือ อิสตันบูล เมืองหลวงของประเทศตุรกี ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ในช่วงสงครามเย็น เมืองอิสตันบูลจัดว่าเป็นเขตที่สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต

💠 การสื่อสารในการประชุม
การประชุม คือ การสื่อสารอย่างหนึ่งซึ่งบุคคลพบปะกันตามกำหนดนัดหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ต่างๆกัน

💠 การเมืองอเมริกา
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์ของความสำเสร็จ ในการอยู่รวมกันของคนหลากหลายเชื้อชาติ แต่สหรัฐอเมริกาก็สามารถผสมผสานจุดเด่นของความหลากหลายเข้าด้วยกัน

💠 ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเกิดเริ่มแรกในนครรัฐเอเธนส์ สมัยกรีกโบราณ และหยุดชะงักไปพร้อมกับการล่มสลายของนครรัฐเอเธนส์

💠 รัฏฐาธิปัตย์ในระบอบประชาธิปไตย
ทุกประเทศในโลกนี้ล้วนมีกฎหมายใช้บังคับในการปกครองประเทศทั้งสิ้น  ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรหรือกฎหมายจารีตประเพณีก็ตาม

💠 ประชาธิปไตยสายกลาง
โดยธรรมชาติของมนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคม (การเมือง) เมื่อมนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นเวลานานแล้วมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นมนุษย์ได้สร้างเครื่องมือขึ้นมาเพื่อจัดการความอยากมนุษย์

💠 ลัทธิสังคมนิยมกับสงคราม
ชาวสังคมนิยมได้ประณามสงครามระหว่างประชาชาติต่าง ๆ เสมอมาว่าป่าเถื่อนและโหดร้าย แต่ท่าทีต่อสงครามของเราแตกต่างกับท่าทีของนักสันตินิยมชนชั้นนายทุน (ผู้สนับสนุนและผู้เสนอให้มีสันติภาพ) และพวกอนาธิปไตยโดยรากฐาน

💠 ปฎิวัติ ร.ศ.130
ปฐมบทแรกแห่งการปฎิวัติโค่นล้มลัทธิการปกครอง อรุณรุ่งแห่งประชาธิปไตย ที่เป็นได้แค่เพียงความฝันลมๆแล้งๆ ของสามัญชนกลุ่มหนึ่ง ผู้ไม่เคยได้รับการขนานนาม

💠 กฎว่าด้วยความก้าวหน้าของมนุษยชาติ
ถ้าข้อยุติที่เราได้บรรลุถึงนั้นถูกต้อง มันย่อมจะตกอยู่ภายใต้หลักทั่วไปที่กว้างขวางกว่าด้วยเพราะฉะนั้นจึงขอให้เราเริ่มต้นการสอบสวนใหม่จากจุดยืนที่สูงกว่า จากจุดนี้เราจะได้สำรวจได้เป็นบริเวณกว้างขวางขึ้น

💠 สัตว์เลี้ยงไทย
มนุษย์มีสัตว์เเลี้ยงเป็นเพื่อนช่วยคลายเหงามาช้านาน ในสมัยโบราณ ประเทศไทยมีสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นที่นิยมอยู่มากแต่บางชนิดกลายเป็นสัตว์ที่หายากในปัจจุบัน

💠 รัฐธรรมนูญไทย
วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี ถือเป็นวันรัฐธรรมนูญของไทย เป็นวันคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้พระราชทาน รัฐธรรมนูญแผ่งราชอาณาจักรสยาม เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ

💠 สังคมวิทยา
สังคมวิทยาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับคนในฐานะที่ไม่อยู่โดดเดี่ยวแต่อยู่รวมกับผู้อื่น สังคมวิทยาจะศึกษาเกี่ยวกับสภาพเงื่อนไขของสังคม

💠 คนพื้นเมือง
เผ่าแซมบูรู (Samburu) อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศคีนยา มีความคล้ายคลึงกับพวกมาไซ นิยมเลี้ยงสัตว์ มีการค้าทาส

💠 เขาพระวิหาร
เขาพระวิหาร หรือ "ปราสาทเขาพระวิหาร" (Prasat Preah Vihear) ที่ประเทศกัมพูชาเรียกขานว่า "เปรี๊ยะวิเฮียร์" เป็นปราสาทหินตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาพนมดงรัก ในพื้นที่ทับซ้อนชายแดนไทย-กัมพูชา

💠 กรณีปราสาทพระวิหาร
ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ปราสาทพระวิหารสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 15 - 16 เพื่อเป็นศาสนสถานตามคติความเชื่อในศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกายที่นับถือพระศิวะเป็นเทพสูงสุด

💠 การเมือง
คำว่า “การเมือง” เป็นคำที่มีความหมายกว้างขวางมาก หากตั้งคำถามแก่ผู้ศึกษารัฐศาสตร์ว่า “การเมืองคืออะไร”

💠 ศาสตร์ของรัฐศาสตร์
การศึกษารัฐศาสตร์ตามแนวตะวันตกมีพัฒนาการมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 5 (สมัยเอเธนส์) นักปราชญ์คนสำคัญเช่น เพลโต อริสโตเติล

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย