ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม (4)

» ย้อนกลับ


การแต่งกายของสตรีไทย
สมัยทวาราวดี พุทธศตวรรษที่ 11-16
เครื่องแต่งกาย ตลอดจนลีลาท่ารำ กรมศิลปากรค้นคว้าได้จากซากปฎิมากรรม โบราณสถานต่างๆ

ประเพณีสงกรานต์
วันสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่น

พระมหาธาตุ
หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน พระบรมสารีริกธาตุ ได้ถูกแบ่งออกเป็น 8 ส่วน ให้กษัตริย์ 8 เมือง ที่ทรงเสื่อมใสในพุทธศาสนา ณ ประเทศอินเดีย

ประเพณีกินเจ
เดิมประเพณีกินผัก (เจี๊ยะฉ่าย) ที่ชาวบ้านและชาวจีนที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตเรียกกันว่า "เจี๊ยะฉ่าย" นั้น เป็นลัทธิเต๋าซึ่งนับถือบูชาเซียนเทวดา เทพเจ้า วีรบุรุษ

ยอง
ยอง หรือไท-ยอง ชาวล้านนาจะออกเสียงเป็น "ญอง" แต่กลุ่มชาวไทยองมักออกเสียงเป็น "ยอง"

ประเพณีกินเข่าค่ำ
การจัดงานประเพณี “กินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน” กำหนดจัดขึ้นใน ช่วงเดือนมีนาคม ของทุกปี ณ บริเวณปราสาทเมืองแขก ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าพระยาสายน้ำแห่งชีวิต
แม่น้ำเจ้าพระยากำเนิดจากแม่น้ำสาขาน้อยใหญ่มากมายโด ยมีแม่น้ำสายหลัก 4 สายคือ ปิง วัง ยม น่าน

อารยธรรมมนุษย์
วัฒนธรรมทางจิตใจ (ไม่ใช่วัตถุ) : เป็นความคิดหรือเป็นนามธรรม  อุดมการณ์ ค่านิยม ประเพณี ความคิด

อารยธรรมอินเดีย
ลักษณะของคนอินเดียมีร่องรอยของหลายเชื้อชาติผสมอยู่ เริ่มตั้งแต่ชนดั้งเดิมที่สันนิษฐานว่ามาจากอาฟริกา

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันมาฆบูชาเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนแสดงความเคารพต่อพระธรรม มาฆะเป็นชื่อของเดือน ๓ มาฆบูชาย่อมาจากคำว่า "มาฆบุรณมี"

ประเพณีบุญข้าวจี่
ประเพณีบุญข้าวจี่ ปิดทองบวงสรวงหลวงพ่อพระไชยเชษฐา นับว่าเป็นประเพณีเก่าแก่อีกอย่างหนึ่งของชาวบ้านในพื้นที่ของอำเภอสุวรรณคูหา

วัฒนธรรมการออม
การออม เป็นวัฒนธรรมร่วมของมนุษย์ชาติ และเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนเรา เงินออมนับว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่า

ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยจัดเป็นศิลปวัฒนธรรมไทยแขนงหนึ่งที่มีเอกลักษณ์ มีความงดงามและทรงคุณค่า ซึ่งบรรพบุรุษได้ค้นคิด สืบสาน

ฤๅษีดัดตน
ในอดีตกาลไทยเรามีการบริหารร่างกายแก้โรคลมและปวดเมื่อยตามร่างกาย รวมทั้งการบำรุงรักษาสุขภาพ และยกระดับจิตใจให้บริสุทธิ์ รวมเรียกว่า "ฤๅษีดัดตน

อารยธรรมอินเดีย
อนุทวีปอันเป็นที่ตั้งของประเทศอินเดียถือเป็นอนุทวีปที่ปิดแห่งหนึ่งของ ยูเรเซีย

ไทแสก
แสก หมายความว่า แจ้ง , สว่าง เป็นชนชาติหนึ่งในตระกูลมอญ - เขมร ชาวไทแสกเป็นชนกลุ่มน้อยตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

จักรวรรดิไศเลนทร์
ชนชาวอินเดียพื้นเมืองผิวดำที่เรียกกันว่า “ทราวิต” หรือ “มิลักขะ” สร้างสรรค์อารยธรรมอันรุ่งเรืองขึ้นในแผ่นดินชมพูทวีปมาหลายพันปี ก่อนที่ชนชาวอารยันขาวยุคแรกจะบุกรุกเข้าไปแย่งชิงดินแดน

เพลงลูกเสือ (เพลงประกอบท่าทาง)
เพลงที่ใช้ท่าทางของร่างกายประกอบเนื้อเพลง ใช้ในกิจกรรมการบันเทิงในกองลูกเสือหรือกิจกรรมเยาวชนอื่น ๆ เพื่อเป็นการบันเทิงผ่อนคลายหรือการนำเข้าสู่บทเรียน ซึ่งนอกจากจะเกิดความสนุกสนานแล้ว ยังได้ออกกำลังกายและฝึกให้เด็กกล้าแสดงออกอีกด้วย

เพลงลูกเสือ-เนตรนารี

เกมลูกเสือ

» ย้อนกลับ


แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย