วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา (3)

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป


น้ำ
ไอน้ำที่แทรกซึมขึ้นมาจากเปลือกโลก ลอยตัวสูงขึ้น และเกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำ ฝนในยุคแรกๆ ตกลงมาไม่ทันถึงพื้นก็ระเหยกลับเป็นไอน้ำไปหมด

ธรรมชาติของมนุษย์
มนุษย์มีอิสรภาพที่จะแสวงหาความหมายให้กับชีวิตของตนเอง ซึ่งเป็นอิสระและเสรีภาพเฉพาะตัว โดยถือว่าความสุข ความทุกข์นั้นขึ้นอยู่กับตัวเราเอง

ภาวะโลกร้อน ผลกระทบต่อประเทศไทยระดับน้ำทะเลขึ้นสูง
นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าระดับน้ำทะเลอาจสูงขึ้นอีกถึง 90 เซนติเมตรในอีกหนึ่งร้อยปีข้างหน้า ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบทั้งทางด้านกายภาพและชีวภาพต่างๆ

ภาวะโลกร้อนกับการประมง
เมื่อโลกร้อนขึ้น จะทำให้น้ำแข็งบริเวณขั้วโลกละลายเพิ่มมากขึ้น ระดับน้ำทะเลก็จะเพิ่มสูงขึ้น สิ่งที่ตามมาก็คือ ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ)
การดัดแปลงพันธุกรรม (genetic modification) ไม่ว่าจะเป็นการดัดแปลงพันธุกรรมพืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ จะทำให้ได้พืช สัตว์ จุลินทรีย์ หรือสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม

พลังงาน
มนุษย์มีการใช้พลังงานเกือบตลอดเวลาที่มีชีวิตโดยพลังงานที่ใช้นี้มีรูปแบบต่าง ๆ กันและสามารถเปลี่ยนรูปไปมาได้

ไฟฟ้าสถิต
ไฟฟ้าสถิต (Static electricity) เป็นปรากฏการณ์ที่ปริมาณประจุไฟฟ้าขั้วบวกและขั้วลบบนผิววัสดุมีไม่เท่ากัน ปกติจะแสดงในรูปการดึงดูด, การผลักกัน และเกิดประกายไฟ

สมองอัจฉริยะ
สมองของคนเรามีอยู่ 2 ซีก คือสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา โดยที่สมองซีกขวาจะควบคุมการทำงานของร่างกายซีกซ้าย และสมองซีกซ้ายจะควบคุมการทำงานของร่างกายซีกขวา

สมองมหัศจรรย์
สมองเป็นส่วนของอวัยวะที่สำคัญที่สุดในร่างกายของคนเรา ซึ่งจะทำหน้าที่ควบคุมการกระทำของเราทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหว ความรู้สึกนึกคิด หรือความจำ

ดาราจักรทางช้างเผือก
“กาลิเลโอ กาลิเลอี” ได้ประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์ขึ้นโดยใช้เลนซ์ทำด้วยแว่นขยายสามารถขยายให้มองเห็นภาพใหญ่โตได้ราว 20 เท่า ส่องขึ้นไปค้นหาความลับของดวงดาวบนสวรรค์

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์
โดยทั่วไปเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทางดาราศาสตร์ นักดาราศาสตร์สามารถศึกษาสิ่งต่างๆ ในจักรวาลที่อยู่ไกลออกไป

โลกของเรา
โลกของเราเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มก็าซ และธุลีในจักรวาลกล่าวกัน ว่าเมื่อโลกเกิดขึ้นมาใหม่นั้นมีความร้อนถึง 4,000 องศาเซลเซียสต่อมา ผิวโลกค่อยๆ เย็นตัวลงเกิดเป็นก้อนหินแข็ง ๆ

มหัศจรรย์ ในเอกภพ
บนท้องฟ้าอันเวิ้งว้างหาขอบเขตมิได้ โลกและสุริยะจักรวาลที่เราอาศัยอยู่นี้ ประกอบด้วยดวงดาว กลุ่มหมอกเพลิง และเทหะวัตถุนานาชนิด แต่ละอย่างมีปรากฎการณ์ปรากฎออกมาล้วนแต่น่าพิศวง และแปลกประหลาดทั้งสิ้น

อัญมณีแห่งดวงดาว
นักดาราศาสตร์ในสมัยโบราณสำคัญผิดคิดว่า “โลกแบน” และเข้าใจว่า “โลก” เป็นศูนย์กลางของจักรวาล ตั้งนิ่งอยู่กับที่

เวลา
เราสามารถสัมผัสได้ถึงการผ่านพ้นไปของเวลาได้ด้วยประสบการณ์และการสังเกตสิ่งที่อยู่รอบข้าง เรารู้สึก คิด และอยู่ภายใต้การเคลื่อนที่ของเวลา

กำเนิดระบบสุริยะ
ระบบสุริยะประกอบด้วย ดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์ทั้ง 9 ดวงและดวงจันทร์บริวาร ดาวเคราะห์น้อย และดาวหาง

กล้องโทรทรรศน์อวกาศ
จันทรา (ChandraObservatory) สถานีเฝ้าสังเกตการณ์อวกาศรังสีเอ็กซ์ของสหรัฐอเมริกา ส่งขึ้นไปสู่วงโคจร

ทางช้างเผือก
ดวงอาทิตย์และเทหวัตถุอื่นๆทั้งหมดที่หมุนรอบดวงอาทิตย์ในอวกาศ ประกอบกันเป็นระบบสุริยะ (SolarSystem)ดาวพุธอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด

การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์
ความหมายของการ “การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์” การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ คือ การพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในวิทยาการขอโลกตะวันตก

วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆในธรรมชาติ และกระบวนการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน

ดาวเทียม
"ดาวเทียม" เป็นวิวัฒนาการที่มนุษย์ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาใช้ประโยชน์ในด้านการทหาร และได้พัฒนามาใช้ทางด้านการพยากรณ์อากาศ

กำเนิดหินชนิดต่าง ๆ
หินอัคนีบาดาล(Plutonic rock) หมายถึงหินอัคนีเนื้อหยาบที่เกิดจากการเย็นตัวอย่างช้า ๆ ตกผลึกและแข็งตัวจากการหลอมละลาย ณ ระดับหนึ่งใต้ผิวโลก

ระบบอวัยวะสืบพันธุ์
ระบบอวัยวะทางเพศของชายและหญิงมีหน้าที่หลายอย่าง เช่น การสืบทอดลูกหลาน สร้างความสุขความสำราญ

ฝนกรด
ฝนกรด คือ น้ำฝนที่รวมตัวกันกับแก๊สออกไซด์ของvโลหะบางชนิดในอากาศ เกิดเป็นสารละลายที่มีสมบัติเป็นกรด และมีความเป็นกรดอยู่ในช่วง pH = 3-5

กัมมันตภาพรังสี
รังสีที่ธาตุกัมมันตรังสีปล่อยออกมาจากเกลือโพแทสเซียมยูเรนิลซัลเฟตนั้นมี 2 ชนิด ชนิดที่หนึ่งไม่สามารถเคลื่อนทะลุผ่านแผ่นอะลูมิเนียมบางๆ ได้ เรียกว่า รังสีแอลฟา

quaoar ดาวเคราะห์ดวงที่ 10
ควาอัวร์ เป็นเทหวัตถุขนาดใหญ่ดวงที่ 4 ที่ถูกค้นพบบริเวณวงแหวนคูเปอร์ 3 ดวง

โอโซน
ก๊าซโอโซนบริสุทธิ์จะมีสีน้ำเงินแก่ มีกลิ่นคล้ายคลอรีนจางๆ ถ้าดมเข้าไปมากๆ จะปวดศีรษะ

มิวเทชัน
การกลายพันธุ์ หรือ มิวเทชัน (mutation) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสภาพของสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปลี่ยนแปลงของยีน

ปรากฎการณ์ เอลนิโน และลานินา
ในสภาวะปกติที่ไม่มีปรากฎการณ์เอลนิโนกระแสน้ำอุ่นทางตะวันตกของมหาสุมทรจะส่งผลให้บริเวณเอเซียตะวันตกเฉียงใต้

5ภูเขาไฟที่สำคัญของโลก
ภูเขาไฟเวสซุเวียส ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ นาทรานเบิลร์ ประเทศอิตาลี ยอดสูง 3858 ฟุต

ทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์
ความเร็วของแสงเป็นคุณสมบัติทางกายภาพ ซึ่งคงที่เพียงสิ่งเดียวในจักรวาล และในเมื่อความเร็งของแสงคงที่เสมอ ไม่ว่าผู้สังเกตจะเคลื่อนที่หรือไม่ก็ตาม

อิเล็กตรอน
เซอร์วิลเลียม ครูกส์ ได้ดัดแปลงหลอด 90 เพื่อพิสูจน์ว่าการเรืองแสงนั้นเกิดจากสารในเนื้อแก้วหรือเกิดจากขั้วไฟฟ้าในหลอด และพบว่าเกิดการเรืองแสงมากที่สุดบริเวณตรงข้ามกับขั้วแคโธด

แผ่นดินไหว
แผ่นดินไหว เป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนหรือเขย่าของพื้นผิวโลก สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวนั้นส่วนใหญ่เกิดจากธรรมชาติ

จักรวาลวิทยา
การศึกษาเอกภพโดยรวม ซึ่งนับว่าเป็นการศึกษาถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นพื้นฐานที่สุดในเวลาเดียวกัน

โครโมโซม
ในขณะที่ลิงซิมแพนซีมี 24คู่, สุนัข 39คู่, แมว 19 คู่ เซลล์สืบพันธุ์ (เซลล์ไข่ และ อสุจิ) มีจำนวนโครโมโซม เพียงครึ่งนึงของ เซลล์ร่างกาย (23แท่งในมนุษย์)

ระบบประสาท
ระบบประสาทมีหน้าที่ควบคุมและประสานการทำงานของระบบต่างๆของร่างกาย หลังจากที่รวมรวมข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีความสัมพันธ์กับระบบต่างๆของร่างกาย

การทำมัมมี่
จากผลของการศึกษามัมมี่มาหลายปีพบว่า คนอียิปต์โบราณพัฒนาเทคนิคและ ความเชี่ยวชาญในการทำมัมมี่มา

ความหมายของ GMOs
ในร่างกายของคนหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ หรือจุลินทรีย์นั้น มีหน่วยพันธุกรรมที่ควบคุมการแสดงออกของลักษณะต่างๆ

แสง
นิวตัน (Newton) ได้เสนอทฤษฎีอนุภาคของแสง (particle theory) ซึ่งสามารถนำไปใช้อธิบาย ปรากฏการณ์สะท้อนและการหักเหของแสง

ภาพมายา
นักดาราศาสตร์ชาวอิตาลีมีชื่อว่า จิโอดาโน บรูโน ได้เสนอความรู้ทางดาราศาสตร์ใหม่ดวงอาทิตย์เป็นแต่เพียงดาวฤกษ์ดวงหนึ่งเท่านั้น

หลุมดำ
หลุมดำ คือหลุมในอวกาศที่เป็นสุสานของทุกๆสิ่งที่หลงเข้าไปใกล้รัศมีแรงโน้มถ่วงของมัน

วงจรไฟฟ้าเชื่อมโยงกับโมเลกุลเดี่ยว
ในหลักวิชาการจะดูเหมือนง่ายแต่ในทางปฏิบัติทดลองค่อนข้างยาก

มหัศจรรย์ ชีวิตแห่งโลกใบเล็ก
ชีวิตทุกชีวิตก่อกำเนิดขึ้นมาบนโลก ต่างก็ได้อาศัยเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นชีวิตน้อยๆ ตัวเล็กๆ ไปจนถึงสรรพชีวิตตัวใหญ่

โลกใต้ทะเลไทย
ณ ห้วงน้ำสีน้ำเงินอันกว้างใหญ่ไพศาล อาณาจักรท้องทะเลที่ครอบคลุมถึง 3 ใน 4 ส่วนของพื้นที่โลก จึงเปรียบโลกใต้ทะเลดังมารดาของสรรพสิ่ง

สืบสานพืชพรรณไทย
เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ประโยชน์ที่เคยได้รับจากพรรณพืชอาจเปลี่ยนไปตามสถฃภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ความต้องการของสังคมและผู้บริโภค

อาวุธชีวภาพ
อาวุธชีวภาพ (Biological Weapon) คืออาวุธที่ได้จากสิ่งมีชีวิตซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งมีชีวิตเอง สารพิษจากสิ่งมีชีวิต และ ฮอร์โมน หรือ สารอื่นที่สิ่งมีชีวิตผลิตขึ้น

กำเนิดเอกภพ(BigBang)
ปัจจุบันเอกภพประกอบดัวยกาแล็กซีจำนวนเป็นแสนล้านกาแล็กซีระหว่างกาแล็กซีเป็นอวกาศที่เวิ้งว้างกว้างไกล

อะตอม
สสารประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กที่สุดเรียกว่า อะตอม เนื่องจากอะตอมส่วนมากมีโครงสร้างที่เสถียร อะตอมจึงเป็นองค์ประกอบของทุกสิ่งในจักรวาล

อายุโลก
การสร้างโลกเกิดขึ้นเมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 22 ตุลาคม ในปี 4004 ปีก่อนคริสตกาล

ใบพาย
ลักษณะลำต้น : ลำต้นอยู่ใต้ดิน ส่วนที่โพล่ขึ้นมาจะเป็นก้านใบและใบ มีความสูงประมาณ 10 - 15 เซนติเมตร

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย