ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ (3)

» ย้อนกลับ


ประวัติศาสตร์ศิลปะจีน
ประเทศจีนมีพัฒนาการทางวัฒนธรรมที่ต่อเนื่องยาวนานนับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงสมัย ราชวงศ์ซึ่งในสมัยราชวงศ์ศิลปวัฒนธรรมจีนได้แพร่เข้าไปในญี่ปุ่น

แหล่งท่องเที่ยวโปแลนด์
ย่านเมืองเก่าของกรุงวอร์ซอว์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศโปแลนด์ ซึ่งเมืองนี้องค์กรยูเนสโก มีการประกาศให้เป็นมรดกโลก

หมากล้อม (โกะ)
ใช้หมากของตนล้อมพื้นที่ว่างบนกระดานให้ได้ดินแดนของตนมากกว่าคู่ต่อสู้

กีตาร์
เสียงของกีตาร์นั้นเกิดจากการสั่นสะเทือนของสาย ทำให้เกิดกำทอน (resonance) แก่ตัวกีตาร์และคอกีตาร์

ความหมายของคำว่าศิลปะไทย
มนุษย์มีวิถีชีวิตแตกต่างจากสรรพสัตว์ สามารถสร้างแบบแผนในการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ การสร้างที่อยู่อาศัย สร้างสิ่งประดิษฐ์ เคารพกฎแห่งการอยู่ร่วมกันในสังคม สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้คือ วัฒนธรรม “ศิลปะ”

แบดมินตัน
แบดมินตัน (Badminton) เป็นกีฬาที่ได้รับการวิจารณ์เป็นอย่างมากเพราะไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดถึงที่มาของกีฬาประเภทนี้ คงมีแต่หลักฐานบางอย่างที่ทำให้ทราบว่ากีฬาแบดมินตันมีเล่นกันในยุโรป

ดนตรีอินเดีย
ประเทศอินเดียเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ และมีวัฒนธรรมสูงส่งทั้งในด้านวรรณคดี ศิลปปรัชญา รวมทั้งดนตรี

การรวมศูนย์ศิลปะของการกระจายตัวของศิลปะและการเมืองฯ
โลกของการประเมินคุณค่าทางศิลปะกับประวัติศาสตร์จึงเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกัน ความคิดแบบ Greenberg อาจจะเป็นความคิดธรรมดาๆ ที่แยกเรื่องของสุนทรียะออกจากประวัติศาสตร์ที่ต้องการข้อเท็จจริง

คำจำกัดความของ Expressionismus
คำจำกัดความของ Expressionismus มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินคำว่า “Expressio” และหมายความว่า “ศิลปะแห่งการแสดงออก”

ประวัติกีฬาฟุตบอล
ฟุตบอล เป็นกีฬาที่มีผู้สนใจ ที่จะชมการแข่งขัน และเข้าร่วมเล่น มากที่สุดในโลก ชนชาติใด เป็นผู้ให้กำเนิด กีฬาชนิดนี้อย่างแท้จริง

ภูมิปัญญาไทยกับทัศนศิลป์
ลักษณะ สำคัญของพระพุทธรูปสุโขทัย คือ พระวรกายโปร่ง เส้นรอบนอกโค้งงาม ได้จังหวะ พระพักตร์รูปไข่ยาวสมส่วน ยิ้มพองาม

ศิลปะศาสตร์
ศิลปศาสตร์ (อังกฤษ: Liberal arts) หมายถึง การศึกษาที่มุ่งจะให้ความรู้ทั่วไป และทักษาเชิงปัญญา มิใช่วิชาชีพเฉพาะด้าน หรือความทักษะเชิงช่าง

จิตรกรรม
จิตรกรรม หมายถึง การขีดเขียนหรือการระบายสีฝุ่น สีน้ำ สีน้ำมัน สีวิทยาศาสตร์ต่างๆ ลงบนพื้นผิววัสดุที่มีความราบเรียบ

ภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์อีสาน
"ถ้ำคน" เป็นภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ราว 2,000-3,000 ปีมาแล้ว บนผนังถ้ำแสดงให้เห็นภาพคน 7 คน เขียนเป็นแถวยาว

ผ้าพื้นบ้านไทย
ผ้าพื้นบ้าน ผ้าทอด้วยกี่หรือหูกพื้นบ้าน ตามกรรมวิธีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ มักทอด้วยฝ้ายหรือไหม

สะพานที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ได้ชื่อว่าเป็นมหานครที่มีประชากรหนาแน่นแห่งหนึ่งของโลก มีคูคลองกระจายอยู่ทั่วไปจนถูกเรียกว่า "เวนิสตะวันออก"

พื้นฐานแนวคิดเกี่ยวกับศิลปะไทย
ศิลปะไทยมีลักษณะเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง สืบทอดต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานจากอดีตที่ผ่านมาจวบจนปัจจุบัน มีการรับอิทธิพลทางด้านศาสนา และคติความเชื่อ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คลี่คลายการสร้างรูปแบบให้เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมแต่ละยุคสมัยอยู่ตลอดเวลา

ศิลปะบำบัด
“ศิลปะบำบัด” ถูกหยิบยกเป็นหัวข้อทางวิชาการในวงการแพทย์ การศึกษา ตลอดจนการบำบัดเยียวยา ต่อเนื่องกันตลอดสามสี่ปีที่ผ่านมา งานวิชาการศิลปะบำบัด โดยเฉพาะกระแสหลัก (Mainstream) ที่กล่าวขานกันอยู่ในทุกวันนี้ ก็เป็นเพียงแค่การอธิบายศิลปะบำบัดบนพื้นฐานของจิตวิทยา

อเมริกันเรอเนซองซ์
ยุคอเมริกันเรอเนซองซ์เกิดขึ้นในช่วงที่ประชาธิปไตยแบบแจ๊กสัน (Jacksonian Democracy) กำลังเฟื่องฟูและสิ้นสุดลงเมื่อเกิดสงครามกลางเมืองอเมริกัน

ละครดึกดำบรรพ์
ละครดึกดำบรรพ์เป็นละครชนิดแรกของไทยที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปการละครตะวันตก เหตุที่เกิดละครดึกดำบรรพ์ เนื่องจากเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ (ม.ร.ว.หลาน กุญชร) ได้ตามเสด็จพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประพาสทวีปยุโรปและได้มีโอกาสชมการแสดงของชาวตะวันตกชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “โอเปร่า”

การถ่ายภาพสถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรม (Architecture) คือสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีทั้งประโยชน์โดยตรง

» ย้อนกลับ


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย