วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน (3)

» ย้อนกลับ


💠 คมภาษิต
อย่าพยายามทำคนอื่นให้เหมือนใจเราเพราะเราก็ยังทำให้เหมือนใจคนอื่นไม่ได้

💠 วรรณคดี
วรรณคดี เป็นคำที่บัญญัติขึ้นเพื่อใช้แทนคำ Literature ในภาษาอังกฤษ ปรากฏครั้งแรกในพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งเป็นวรรณคดีสโมสร เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2457

💠 วรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่ได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีต่างประเทศ
วรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นสืบทอดสายธารวรรณคดีมาจากสมัยอยุธยา ดังนั้น อิทธิพลวรรณคดีต่างประเทศจึงเข้ามาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้ว

💠 วรรณคดีไทยสมัยธนบุรี
พระยามหานุภาพแต่งเพลงยาว 3 บท ขณะมีบรรดาศักดิ์เป็น พระยามหานุภาพในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หอสมุดแห่งชาติได้รวบรวมและจัดพิมพ์เพลงยาวนี้ในหนังสือชุมนุมเพลงยาวสมัยโบราณ

💠 ยุคสมัยของวรรณคดี
การแบ่งสมัยของวรรณคดีไทยนิยมแบ่งตามช่วงระยะเวลาที่เกิดวรรณคดี โดยยึดราชธานีเป็นหลัก

💠 สามัคคีเภทคำฉันท์ (เรื่องย่อ)
พระเจ้าอชาตศัตรู ทรงครอบครองแคว้นมคธ มีราชคฤห์เป็นเมืองหลวง พระองค์ทรงมีอำมาตย์ที่สนิทคนหนึ่งชื่อว่า วัสสการพราหมณ์ เป็นผู้ฉลาดและรอบรู้ศิลปศาสตร์และเป็นที่ปรึกษาราชการทั่วไป

💠 ทาน ศีล ภาวนา พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ

💠 ร้อยกรองคำคม
ดอกไม้มีหนามแหลมมิใช่แย้มคอยคนชมบานไว้เพื่อสะสมความอุดมแห่งผืนดิน

💠 สุภาษิต คำคม วาทะคนดัง
“อัจฉริยะเกิดจากแรงบันดาล ใจเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ และอีก 99 เปอร์เซ็นต์คือความอุตสาหะ”  โทมัส อัลวา เอดิสัน

💠 หลักการเขียนเรียงความ
มีเอกภาพ มีใจความสำคัญเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น กำหนดจุดมุ่งหมายเป็นประโยคใจความสำคัญเนื้อหาสาระของข้อความที่นำมาเขียนขยายนั้นต้องมีใจความเป็นเรื่องเดียวกันกับประโยคใจความสำคัญ

💠 ค่าว
“ค่าว“ หมายถึงคำประพันธ์ที่มีลักษณะร้อยสัมผัสสอดเกี่ยวกันไปแบบร่ายและจบลงด้วยโคลงสองหรือโคลงสามสุภาพ มีหลายชนิด

💠 ผลไม้ในวรรณคดี
ผลจากเจ้าลอยแก้วบอกความแล้วจากจำเป็นจากช้ำน้ำตากระเด็นเป็นทุกข์ท่าหน้านวลแตง

💠 ทักษะการเขียน
การเขียนเป็นระบบการสื่อสาร หรือบันทึกถ่ายทอดภาษาเพื่อแสดงออกซึ่งความรู้ ความคิด ความรู้สึก และอารมณ์โดย ใช้ตัวหนังสือ

💠 คำ
คำประกอบด้วยเสียงที่มีความหมายซึ่งมนุษย์ใช้ในการสื่อสารทั้งระหว่างบุคคล ในกลุ่ม ในที่สาธารณะ

💠 คำคมความรัก
ในความรักมีความลับอยู่ว่า จงอย่ารักในสิ่งที่ทำให้เรามีความสุข แต่จงมีความสุขในสิ่งที่เรารัก

💠 ข้อคิด คำคม เก็บตก
การทูต คือ การแสดงออกถึงอำนาจของชาติด้วยถ้อยคำในการสนทนากันอย่างผู้ดี

💠 คำคมจากนวนิยาย
จำไว้อย่าง ผู้ชายชอบผู้หญิงพูดมากตอนพูดใหม่ๆ เท่านั้นแหละ พอพูดเก่าๆ แล้วเขาอยากให้พูดน้อย

💠 สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
สุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำที่สั่งสอนหรือห้ามโดยตรง มีคำเปรียบเทียบบ้างไม่มีบ้าง

💠 ข้อคิด คำเตือน
ถ้าเอาชนะด้วยอาวุธจะสิ้นสุดด้วยความแค้น ใช้ธรรมะชนะแทนความแค้นจะหายไป

💠 สุภาษิต คำคมจีน
เมื่อพ่อแม่มีชีวิตอยู่ ยังไม่เลี้ยงดูท่านครั้นท่านตายไปแล้ว ทำการเซ่นไหว้ท่านจะได้รับประโยชน์อันใด

💠 เส้นทางวรรณกรรมเพื่อชีวิต จาก พ.ศ.2492-ปัจจุบัน
จุดเริ่มของ “วรรณกรรมเพื่อชีวิต” น่าจะมาจากแนวคิดเรื่อง “ศิลปะเพื่อชีวิต” ซึ่งนำเสนอโดย อัศนี พลจันทร (อินทรายุทธ, นายผี) และอุดม สีสุวรรณ (พ.เมืองชมพู, บรรจง บรรเจิดศิลป์)

💠 ศรีปราชญ์ คือ กวีผู้แต่ง “ทวาทศมาส”
ทวาทศมาส เป็นวรรณกรรมเรื่องหนึ่งที่มีความสมบูรณ์ทั้งเนื้อหา คำประพันธ์ และผู้แต่ง ซึ่งต่างจากวรรณกรรมโบราณอื่น ๆ

💠 วรรณกรรมล้อ
วรรณกรรมที่เกิดร่วมยุคสมัยเดียวกันมักมีทั้งลักษณะร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับวรรณกรรมอื่นๆ ในยุคสมัยนั้น แต่ในขณะเดียวกันก็มีความต่าง เป็นลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมแต่ละเรื่องด้วย

💠 กวีหญิงสมัยต้นรัตนโกสินทร์
กวีหญิงใช้กลวิธีการนำเสนอวรรณกรรมด้วยร้อยแก้วและร้อยกรอง โดยใช้ร้อยแก้วนำเสนอเรื่องประเภทสารคดีซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ และใช้ร้อยกรองกับเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี

💠 ร้อยแก้วยุคแรกในสมัยรัตนโกสินทร์
“เรื่องเล่า” หมายถึง เหตุการณ์ที่ร้อยเป็นเรื่องราว เรื่องเล่าที่เป็นที่คุ้นเคยกันทั่วไปไม่ว่าจะอยู่ในรูปของนิทาน เรื่องสั้น นวนิยาย ฯลฯ

💠 นิทาน
นิทาน หมายถึงเรื่องเล่าที่เล่าสืบต่อกันมา มุ่งให้เห็นความบันเทิงแทรก แนวคิด คติสอนใจ จนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยอย่างหนึ่ง

💠 นิทานเวตาล
ผู้แต่ง พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (ทรงพระนามเดิมว่า : พระองค์เจ้า“รัชนีแจ่มจรัส” ที่มาของนามแฝง น.ม.ส.)

💠 รามเกียรติ์
รามเกียรติ์ มีที่มาจากเรื่อง รามยณะ ที่ฤาษีวาลมิกิ ชาวอินเดีย แต่งขึ้นเป็นภาษาสันกฤต เมื่อประมาณ 2,400 ปีเศษ มาแล้ว และได้แพร่หลาย จากอินเดียไปยังประเทศใกล้เคียง

💠 โคลงกลอนสอนใจ
มะโนนอบพระผู้  เสวยสวรรค์แขนมอบถวายทรงธรรม์ เทอดหล้าดวงใจมอบเมียขวัญ และแม่เกียรติศักดิ์รักข้า มอบไว้แก่ตัว

💠 คำคม
สัตว์ที่ขี้ขลาดตาขาวที่สุด เมื่อถึงเวลาที่จะต้องปกป้องสิ่งที่มันรัก อาจกลายเป็นสัตว์ที่ดุร้ายที่สุด

💠 คำพังเพย
ชาติเสือต้องไว้ลาย ชาติชายต้องไว้ชื่อ

💠 พุทธภาษิต
กมฺ มุนา วตฺตตี โลโก สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

💠 ธรรมคติ
การภาวนา คือ การลดความโง่ของตัวเองผู้ที่อ้างว่าไม่มีเวลาภาวนา คือผู้ที่ถือว่าไม่มีเวลาลดความโง่ของตนเอง

💠 สุภาษิตสอนหญิง
จงปฎิบัติสามีเป็นที่รักสามิภักดิ์โดยเที่ยงไม่เดียงสามิให้เคืองขืนขัดเรื่องอัชฌาถึงเวลายามนอนผ่อนเอาใจ

💠 คติธรรมคำสอน
ผู้สนใจปฎิบัติธรรม คือผู้สนใจหาความรู้ความฉลาด เพื่อคุณงามความดีทั้งหลายที่โลกเขาปรารถนากัน เพราะคนเราจะอยู่ในโลกไปโดยไม่มีเครื่องป้องกันตัว ย่อมไม่ปลอดภัยต่ออันตรายทั้งภายนอกภายใน

💠 สุภาษิตจีน
สุภาษิตจีน เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติจีน แต่สามารถนำมาผสมผสานกับสังคมไทยได้ ช่วยให้สภาพจิตใจดี หนักแน่น มั่นคง

💠 ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล
ผู้ที่ไม่ให้อภัย คือผู้ที่ทำลายสะพานที่เขาเองจะต้องข้าม

💠 คมคำบาดใจ
ถ้าดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจ น้ำตาก็เป็นบันได...พาดปีน

💠 จง
จงประกาศความสำเร็จ และความดีงามของบุคคลหนึ่งๆ ต่อสาธารณชนเพื่อยกย่อง และให้เกียรติผู้กระทำดี

💠 ภาษิต คติพจน์
เจ้าหน้าที่ชั่วคนเดียว เป็นอันตรายมากกว่าโจร 100 คน

💠 ว่าด้วยความรัก
ความรักแม้ไม่ได้รับการนมัสการ แต่ก็ได้ถูกขนานนามไว้ในพระคัมภีร์

💠 ลิขิตสี่ประการ
ทุกสิ่งที่เกิดกับเรานั้นไม่อาจเป็นอื่นไปได้ เป็นความหลงผิดยิ่งที่ไปคิดว่า”ชีวิตเราไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ ถ้าในอดีตเราได้ทำอย่างนั้น”

💠 ขุนช้าง-ขุนแผน
เรื่องขุนช้างขุนแผน มีผู้สันนิษฐานว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ และเล่ากันต่อ ๆมาจนกลายเป็นนิยายพื้นเมืองของเมืองสุพรรณบุรี

💠 โคลงโลกนิติ
โคลงโลกนิติเป็นสุภาษิตเก่าแก่ มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี นักปราชญ์ในครั้งนั้นได้สรรหา คำสุภาษิตที่เป็นภาษาบาลีและสันสกฤต ที่มีอยู่ในคัมภีร์ต่างๆ

💠 กลบทสุภาษิต
คำประพันธ์ประเภทร้อยกรองซึ่งเป็นการอวดชั้นเชิงการประพันธ์ของกวีชั้นครูที่แตกฉานในการโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ประพันธ์โดยมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับเป็นพิเศษ เพิ่มเติมจากกฎเกณฑ์ข้อบังคับพื้นฐาน คำประพันธ์จึงมีความไพเราะงดงามและมีคุณค่าในแง่สอนใจ

» ย้อนกลับ


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย