วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน (3)

» ย้อนกลับ


คมภาษิต
อย่าพยายามทำคนอื่นให้เหมือนใจเราเพราะเราก็ยังทำให้เหมือนใจคนอื่นไม่ได้

วรรณคดี
วรรณคดี เป็นคำที่บัญญัติขึ้นเพื่อใช้แทนคำ Literature ในภาษาอังกฤษ ปรากฏครั้งแรกในพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งเป็นวรรณคดีสโมสร เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2457

วรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่ได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีต่างประเทศ
วรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นสืบทอดสายธารวรรณคดีมาจากสมัยอยุธยา ดังนั้น อิทธิพลวรรณคดีต่างประเทศจึงเข้ามาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้ว

วรรณคดีไทยสมัยธนบุรี
พระยามหานุภาพแต่งเพลงยาว 3 บท ขณะมีบรรดาศักดิ์เป็น พระยามหานุภาพในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หอสมุดแห่งชาติได้รวบรวมและจัดพิมพ์เพลงยาวนี้ในหนังสือชุมนุมเพลงยาวสมัยโบราณ

ยุคสมัยของวรรณคดี
การแบ่งสมัยของวรรณคดีไทยนิยมแบ่งตามช่วงระยะเวลาที่เกิดวรรณคดี โดยยึดราชธานีเป็นหลัก

สามัคคีเภทคำฉันท์ (เรื่องย่อ)
พระเจ้าอชาตศัตรู ทรงครอบครองแคว้นมคธ มีราชคฤห์เป็นเมืองหลวง พระองค์ทรงมีอำมาตย์ที่สนิทคนหนึ่งชื่อว่า วัสสการพราหมณ์ เป็นผู้ฉลาดและรอบรู้ศิลปศาสตร์และเป็นที่ปรึกษาราชการทั่วไป

ทาน ศีล ภาวนา พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ

ร้อยกรองคำคม
ดอกไม้มีหนามแหลมมิใช่แย้มคอยคนชมบานไว้เพื่อสะสมความอุดมแห่งผืนดิน

สุภาษิต คำคม วาทะคนดัง
“อัจฉริยะเกิดจากแรงบันดาล ใจเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ และอีก 99 เปอร์เซ็นต์คือความอุตสาหะ”  โทมัส อัลวา เอดิสัน

หลักการเขียนเรียงความ
มีเอกภาพ มีใจความสำคัญเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น กำหนดจุดมุ่งหมายเป็นประโยคใจความสำคัญเนื้อหาสาระของข้อความที่นำมาเขียนขยายนั้นต้องมีใจความเป็นเรื่องเดียวกันกับประโยคใจความสำคัญ

ค่าว
“ค่าว“ หมายถึงคำประพันธ์ที่มีลักษณะร้อยสัมผัสสอดเกี่ยวกันไปแบบร่ายและจบลงด้วยโคลงสองหรือโคลงสามสุภาพ มีหลายชนิด

ผลไม้ในวรรณคดี
ผลจากเจ้าลอยแก้วบอกความแล้วจากจำเป็นจากช้ำน้ำตากระเด็นเป็นทุกข์ท่าหน้านวลแตง

ทักษะการเขียน
การเขียนเป็นระบบการสื่อสาร หรือบันทึกถ่ายทอดภาษาเพื่อแสดงออกซึ่งความรู้ ความคิด ความรู้สึก และอารมณ์โดย ใช้ตัวหนังสือ

คำ
คำประกอบด้วยเสียงที่มีความหมายซึ่งมนุษย์ใช้ในการสื่อสารทั้งระหว่างบุคคล ในกลุ่ม ในที่สาธารณะ

คำคมความรัก
ในความรักมีความลับอยู่ว่า จงอย่ารักในสิ่งที่ทำให้เรามีความสุข แต่จงมีความสุขในสิ่งที่เรารัก

ข้อคิด คำคม เก็บตก
การทูต คือ การแสดงออกถึงอำนาจของชาติด้วยถ้อยคำในการสนทนากันอย่างผู้ดี

คำคมจากนวนิยาย
จำไว้อย่าง ผู้ชายชอบผู้หญิงพูดมากตอนพูดใหม่ๆ เท่านั้นแหละ พอพูดเก่าๆ แล้วเขาอยากให้พูดน้อย

สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
สุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำที่สั่งสอนหรือห้ามโดยตรง มีคำเปรียบเทียบบ้างไม่มีบ้าง

ข้อคิด คำเตือน
ถ้าเอาชนะด้วยอาวุธจะสิ้นสุดด้วยความแค้น ใช้ธรรมะชนะแทนความแค้นจะหายไป

สุภาษิต คำคมจีน
เมื่อพ่อแม่มีชีวิตอยู่ ยังไม่เลี้ยงดูท่านครั้นท่านตายไปแล้ว ทำการเซ่นไหว้ท่านจะได้รับประโยชน์อันใด

เส้นทางวรรณกรรมเพื่อชีวิต จาก พ.ศ.2492-ปัจจุบัน
จุดเริ่มของ “วรรณกรรมเพื่อชีวิต” น่าจะมาจากแนวคิดเรื่อง “ศิลปะเพื่อชีวิต” ซึ่งนำเสนอโดย อัศนี พลจันทร (อินทรายุทธ, นายผี) และอุดม สีสุวรรณ (พ.เมืองชมพู, บรรจง บรรเจิดศิลป์)

ศรีปราชญ์ คือ กวีผู้แต่ง “ทวาทศมาส”
ทวาทศมาส เป็นวรรณกรรมเรื่องหนึ่งที่มีความสมบูรณ์ทั้งเนื้อหา คำประพันธ์ และผู้แต่ง ซึ่งต่างจากวรรณกรรมโบราณอื่น ๆ

วรรณกรรมล้อ
วรรณกรรมที่เกิดร่วมยุคสมัยเดียวกันมักมีทั้งลักษณะร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับวรรณกรรมอื่นๆ ในยุคสมัยนั้น แต่ในขณะเดียวกันก็มีความต่าง เป็นลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมแต่ละเรื่องด้วย

กวีหญิงสมัยต้นรัตนโกสินทร์
กวีหญิงใช้กลวิธีการนำเสนอวรรณกรรมด้วยร้อยแก้วและร้อยกรอง โดยใช้ร้อยแก้วนำเสนอเรื่องประเภทสารคดีซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ และใช้ร้อยกรองกับเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี

ร้อยแก้วยุคแรกในสมัยรัตนโกสินทร์
“เรื่องเล่า” หมายถึง เหตุการณ์ที่ร้อยเป็นเรื่องราว เรื่องเล่าที่เป็นที่คุ้นเคยกันทั่วไปไม่ว่าจะอยู่ในรูปของนิทาน เรื่องสั้น นวนิยาย ฯลฯ

นิทาน
นิทาน หมายถึงเรื่องเล่าที่เล่าสืบต่อกันมา มุ่งให้เห็นความบันเทิงแทรก แนวคิด คติสอนใจ จนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยอย่างหนึ่ง

นิทานเวตาล
ผู้แต่ง พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (ทรงพระนามเดิมว่า : พระองค์เจ้า“รัชนีแจ่มจรัส” ที่มาของนามแฝง น.ม.ส.)

รามเกียรติ์
รามเกียรติ์ มีที่มาจากเรื่อง รามยณะ ที่ฤาษีวาลมิกิ ชาวอินเดีย แต่งขึ้นเป็นภาษาสันกฤต เมื่อประมาณ 2,400 ปีเศษ มาแล้ว และได้แพร่หลาย จากอินเดียไปยังประเทศใกล้เคียง

โคลงกลอนสอนใจ
มะโนนอบพระผู้  เสวยสวรรค์แขนมอบถวายทรงธรรม์ เทอดหล้าดวงใจมอบเมียขวัญ และแม่เกียรติศักดิ์รักข้า มอบไว้แก่ตัว

คำคม
สัตว์ที่ขี้ขลาดตาขาวที่สุด เมื่อถึงเวลาที่จะต้องปกป้องสิ่งที่มันรัก อาจกลายเป็นสัตว์ที่ดุร้ายที่สุด

คำพังเพย
ชาติเสือต้องไว้ลาย ชาติชายต้องไว้ชื่อ

พุทธภาษิต
กมฺ มุนา วตฺตตี โลโก สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

ธรรมคติ
การภาวนา คือ การลดความโง่ของตัวเองผู้ที่อ้างว่าไม่มีเวลาภาวนา คือผู้ที่ถือว่าไม่มีเวลาลดความโง่ของตนเอง

สุภาษิตสอนหญิง
จงปฎิบัติสามีเป็นที่รักสามิภักดิ์โดยเที่ยงไม่เดียงสามิให้เคืองขืนขัดเรื่องอัชฌาถึงเวลายามนอนผ่อนเอาใจ

คติธรรมคำสอน
ผู้สนใจปฎิบัติธรรม คือผู้สนใจหาความรู้ความฉลาด เพื่อคุณงามความดีทั้งหลายที่โลกเขาปรารถนากัน เพราะคนเราจะอยู่ในโลกไปโดยไม่มีเครื่องป้องกันตัว ย่อมไม่ปลอดภัยต่ออันตรายทั้งภายนอกภายใน

สุภาษิตจีน
สุภาษิตจีน เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติจีน แต่สามารถนำมาผสมผสานกับสังคมไทยได้ ช่วยให้สภาพจิตใจดี หนักแน่น มั่นคง

ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล
ผู้ที่ไม่ให้อภัย คือผู้ที่ทำลายสะพานที่เขาเองจะต้องข้าม

คมคำบาดใจ
ถ้าดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจ น้ำตาก็เป็นบันได...พาดปีน

จง
จงประกาศความสำเร็จ และความดีงามของบุคคลหนึ่งๆ ต่อสาธารณชนเพื่อยกย่อง และให้เกียรติผู้กระทำดี

ภาษิต คติพจน์
เจ้าหน้าที่ชั่วคนเดียว เป็นอันตรายมากกว่าโจร 100 คน

ว่าด้วยความรัก
ความรักแม้ไม่ได้รับการนมัสการ แต่ก็ได้ถูกขนานนามไว้ในพระคัมภีร์

ลิขิตสี่ประการ
ทุกสิ่งที่เกิดกับเรานั้นไม่อาจเป็นอื่นไปได้ เป็นความหลงผิดยิ่งที่ไปคิดว่า”ชีวิตเราไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ ถ้าในอดีตเราได้ทำอย่างนั้น”

ขุนช้าง-ขุนแผน
เรื่องขุนช้างขุนแผน มีผู้สันนิษฐานว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ และเล่ากันต่อ ๆมาจนกลายเป็นนิยายพื้นเมืองของเมืองสุพรรณบุรี

โคลงโลกนิติ
โคลงโลกนิติเป็นสุภาษิตเก่าแก่ มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี นักปราชญ์ในครั้งนั้นได้สรรหา คำสุภาษิตที่เป็นภาษาบาลีและสันสกฤต ที่มีอยู่ในคัมภีร์ต่างๆ

กลบทสุภาษิต
คำประพันธ์ประเภทร้อยกรองซึ่งเป็นการอวดชั้นเชิงการประพันธ์ของกวีชั้นครูที่แตกฉานในการโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ประพันธ์โดยมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับเป็นพิเศษ เพิ่มเติมจากกฎเกณฑ์ข้อบังคับพื้นฐาน คำประพันธ์จึงมีความไพเราะงดงามและมีคุณค่าในแง่สอนใจ

» ย้อนกลับ


แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย