ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระเจ้าสิบชาติ

พระเตมีย์  ผู้ทรงบำเพ็ญเนกขัมมบารมี
พระมหาชนก ผู้ทรงบำเพ็ญวิริยบารมี
สุวรรณสาม ผู้บำเพ็ญเมตตาบารมี
พระเนมิราช ผู้ทรงบำเพ็ญอธิษฐานบารมี
มโหสถบัณฑิต ผู้ทรงบำเพ็ญปัญญาบารมี
พระภูริทัต ผู้ทรงบำเพ็ญศีลบารมี
พระจันทกุมาร ผู้ทรงบำเพ็ญขันติบารมี
พระมหานารทกัสสปะ ผู้ทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมี
วิธุรบัณฑิต ผู้บำเพ็ญสัจบารมี
พระเวสสันดร ผู้ทรงบำเพ็ญทานบารมี

 

พระเวสสันดร ผู้ทรงบำเพ็ญทานบารมี

 vedsandhon.jpg (27363 bytes)

หน้า1   หน้า2   หน้า3   หน้า4

               ในอดีตกาลนานมา มีพระราชาพระนามว่า พระเจ้าสีวิมหาราช ครองราชสมบัติ ในกรุงเชตุดรแห่งแคว้นสีพี มีพระโอรสพระนามว่า สญชัยราชกุมาร เมื่อพระกุมารทรงพระเจริญวัย พระเจ้าสีวิมหาราช ทรงนำราชกัญญาพระนามว่าผุสดี ผู้เป็นพระราชธิดาของพระเจ้ามัททราช มาอภิเษกสมรสกับพระกุมารนั้น ทรงมอบให้ทั้งสองครองราชสมบัติสืบแทนต่อมา พระนางผุสดีนั้น ในพระชาติที่เพิ่งผ่าน มาทรงเป็นพระอัครมเหสี ของท้าวสักกเทวราช ในพิภพดาวดึงส์ เมื่อจะเสด็จมาอุบัติ ในมนุษยโลกทรงรับพร 10 ประการ จากท้าวสักกเทวราช คือ ขอให้เสด็จอุบัติ ในพระราชนิเวศน์ของพระเจ้าสีวิราช 1. พึงเป็นผู้มีจักษุดำ เหมือนตาลูกมฤคีซึ่งมีดวงตาดำ   2. พึงมีขนคิ้วดำ  3. พึงเกิดในราชนิเวศน์นั้น มีนามว่าผุสดี  4. พึงได้พระราชโอรส ผู้ให้สิ่งอันประเสริฐ ผู้ประกอบการเกื้อกูล ในกระยาจก มิได้ตระหนี่ มีเกียรติยศอันพระราชา ทุกประเทศบูชา  5. เมื่อมีครรภ์ขออย่าให้นูนออกมา   6. ถันทั้งคู่อย่าหย่อนยาน  7. ผมหงอกก็อย่าได้มี  8. ธุลีก็อย่าได้ติดในกาย  9. พึงปล่อยนักโทษประหารได้ 10. พึงได้เป็นพระอัครมเหสี ที่โปรดปราน ของพระราชาในแคว้นสีพี ในพระราชนิเวศน์ อันกึกก้องด้วยเสียงร้องของนกยูง และนกกระเรียน พรั่งพร้อมด้วยหมู่วรนารี เกลื่อนกล่นไปด้วยคนเตี้ยค่อม อันพ่อครัวชาวมคธเลี้ยงดู กึกก้องไปด้วย เสียงกลอน และบานประตู อันวิจิตร มีคนใกล้ชิดเชิญชวนให้ดื่มกิน พระนางผุสดีเทพอัปสร จุติจากดาวดึงสเทวโลกนั้น มาประสูติในสกุลกษัตริย์ ได้เป็นพระอัครมเหสี ของพระเจ้าสญชัย ผู้ครองราชสมบัติ ในกรุงเชตุดร แค้วนสีพี
               พระเวสสันดรโพธิสัตว์ ทรงเป็นพระโอรส ของพระเจ้าสญชัย กับพระนางผุสดี ในพระนครเชตุดร แคว้นสีพี เล่ากันว่า เมื่อประสูตรออกมา ก็ทรงยื่นพระหัตถ์ไปที่พระมารดา ตรัสว่า  "ข้าแต่พระแม่เจ้า หม่อมฉันจักบริจาคทาน มีทรัพย์อะไรๆ บ้าง "   พระชนนีตรัสว่า  " พ่อจงบริจาคทาน ตามอัธยาศัยของพ่อเถิด "   แล้วทรงวางถุงกหาปณะพันหนึ่ง ในพระหัตถ์ที่แบอยู่ ในวันที่พระโพธิสัตว์ประสูติ ช้างพังเชือกหนึ่ง ได้นำช้างเผือกมงคลมาไว้ ในพระนครเชือกหนึ่ง ชนทั้งหลายตั้งชื่อให้ว่า ปัจจัยนาเคนทร์ เพราะช้างนั้นมีมาเนื่องจาก พระโพธิสัตว์เป็นปัจจัย

               เมื่อพระเวสสันดรโพธิสัตว์ มีพระชนมายุได้ 16 พรรษา ทรงศึกษาศิลปะทั้งปวงสำเร็จแล้ว พระราชบิดาจึงทรงนำ พระนางมัทรีผู้เป็นพระราชธิดา ของพระมาตุละ แต่มัททราชสกุล มาอภิเษกสมรสกับพระเวสสันดรกุมาร ทรงมอบราชสมบัติให้ปกครองสืบมา ต่อมาพระเวสสันดร และพระนางมัทรี ทรงมีพระราชโอรส ธิดา คือ ชาลี ราชกุมาร และกัณหาชินา ราชกุมารี พระเวสสันดรโพธิสัตว์ ประทับบนคอช้างปัจจัยนาเคนทร์ ตัวประเสริฐอันตกแต่งแล้ว เสด็จทอดพระเนตร โรงทานทั้ง 6 เดือนละ 6 ครั้ง ทรงบริจาคทานเป็นประจำเสมอมา
               ในกาลนั้น เมืองกาลิงครัฐฝนแล้ง เกิดภัยอันเกิดจากการอดอาหาร อดน้ำ เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ตามมา ประชาชนเดือดร้อน จึงไปร้องเรียนให้พระราชาช่วยเหลือ ก็ไม่สามารถจะบันดาลให้ฝนตกลงมาได้ มีผู้แนะนำให้ไปทูลขอช้างทรงมงคล ของพระเวสสันดรมาไว้ในเมืองกาลิงค์ ฝนคงจะตกแน่นอน พระราชาจึงตรัสสั่งให้พราหมณ์ 8 คน ไปดำเนินการทันที ในที่สุดพระเวสสันดรโพธิสัตว์ ก็พระราชทานช้างทรงมงคลนั้นแก่พราหมณ์ไป ในขณะที่ประทับนั่งบนคอช้างนั่นเอง เสด็จลงมาจากคอช้าง ทรงมอบช้างมงคลให้พราหมณ์ทั้ง 8 นั้นแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระนคร
               ประชาชนชาวเชตุดร พากันโกรธแค้นพระเวสสันดรโพธิสัตว์ ที่พระราชทานช้างมงคล ซึ่งเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองไป พากันชุมนุมร้องเรียนกล่าวโทษพระเวสสันดร ต่อพระเจ้ากรุงสญชัย ให้เนรเทศพระเวสสันดรออกไปจากเมือง จนในที่สุดพระเจ้ากรุงสญชัย ก็ต้องทรงยินยอมกระทำตาม จึงทรงส่งคนไปทูลพระโอรสให้ทรงทราบเรื่อง พระเวสสันดรทรงทราบเรื่องแล้ว ทรงขอผัดผ่อนไว้วันหนึ่งกับคืนหนึ่ง เพื่อพระองค์จะได้บริจาคทาน แล้วจึงจะเสด็จจากพระนครไป แล้วตรัสสั่งให้เสนาคุตอำมาตย์มาเฝ้า ตรัสสั่งให้จัดเตรียมสัตตสดกมหาทานให้เรียบร้อย ในวันรุ่งขึ้น คือ ช้าง 700 เชือก ม้า 700 ตัว รถ 700 คัน สตรี 700 คน ทาส 700 คน ทาสี 700 คน โคนม 700 ตัว เป็นต้น ทุกอย่างเตรียมไว้อย่างละ 700 แล้วเสด็จอำลาพระมัทรี เพื่อจะเสด็จออกผนวช พระองค์เดียว แต่พระมัทรียินดีตามเสด็จในทุกแห่งหน รวมทั้งจะพาพระชาลีกัณหา โอรสธิดาติดตามไปด้วย

หน้า1   หน้า2   หน้า3   หน้า4
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย