ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

คนเดือนตุลา 2516

>>> ประมวลภาพเหตุการณ์

กลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญ

หน้า 1

             วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 วันที่ประวัติศาสตร์ชาติไทยจะต้องบันทึกเอาไว้ เพื่อให้ลูกหลานไทยในวันข้างหน้าได้จดจำ วันที่ประชาชนชาวไทยต้องเอาเลือดทาแผ่นดิน การต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญ ของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในบ้านเมือง อันนำมาซึ่งระบอบการปกครองที่เสรีชนปรารถนา
                     นับตั้งแต่ "คณะราษฎร์" ได้ใช้กำลังเข้ายึดอำนาจการปกครองประเทศ โดยอ้างว่าต้องการให้ประเทศไทยมีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย   เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 จากนั้นก็ปรากฎว่าได้มีการปฎิวัติรัฐประหารึ้นหลายครั้งหลายคราว อำนาจถูกเปลี่ยนมือมาครั้งแล้วครั้งเล่า จากบุคคลกลุ่มหนึ่งไปยังบุคคลอีกกลุ่มหนึ่ง หลายครั้งที่ต้องหยิบอาวุธขึ้นมาประหัตหระหารกันเอง แต่ไม่มีครั้งใดที่ประชาชนคนเดินถนนเข้าร่วมกระทำการด้วย
                     เช้าวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2516 "กลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญ" ที่ประกอบด้วยสมาชิกจากบุคคลหลายสาขาอาชีพ ทั้งอดีตรัฐมนตรี อดีตสมาชิกสภาผู้แทน นักการเมือง ข้าราชการ นิสิต นักศึกษา นักหนังสือพิมพ์ นักร้อง ฯลฯ โดยบุคคลทั้งหมดนี้มีความเห็นตรงกันว่า ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยควรจะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงเสียที รัฐบาลจะต้องรีบดำเนินการมอบรัฐธรรมนูญ ให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศโดยเร็ว บุคคลคณะนี้ประกอบด้วยสมาชิกเริ่มแรก จำนวน 100 คน ดังนี้

1   ประสาน มฤคพิทักษ์
2   นพพร สุวรรณพานิช
3   สุเทพ วงค์กำแหง
4   ดร.ชัยอนันต์ สมุทรวณิช
5   ธีระยุทธ บุญมี
6   แล ดิลกวิทยรัตน์
7   มนตรี จึงศิริอาลักษณ์
8   เดชา อุบลวรรณา
9   นพพร ไพรัตน์
10 ดร.อภิชัย พันธเสน
11 ทวี หมื่นนิกร
12 ศิริยุพา พูลสุวรรณ
13 ธัญญา ชุนชฎาธาร
14 วิสา คัญทัพ
15 ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
16 ปรีดี บุญซื่อ
17 ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
18 ชัยวัฒน์ สุริชัย
19 รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
20 จินตนา เชิญศิริ
21 ชูศรี มณีพฤกษ์
22 วันรักษ์ มิ่งมณ๊นาคิน
23 ฉายศิลป์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์
24 พินัย อนันตพงศ์
25 พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร
26 พ.ต.ต. อนันต์ เสนาขันธ์
27 เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์
28 อรุณ วัชรสวัสดิ์
29 ไชยวัฒน์ ยนเปี่ยม
30 พิทักษ์ ธรัชชัยนันท์
31 ร.ท.รณชัย ศรีสุวรนันท์
32 น.พ.วิชัย โชควัฒนา
33 ฟัก ณ สงขลา
34 สมเกียรติ อ่อนวิมล
35 ดร.เขียน ธีระวิทย์
36 วัชรี วงค์หาญเชาว์
37 อัจฉรา สภัสอังกูร
38 สุมิตรา เต็งอำนวย
39 ดร.เสริม ปุณณะหิตานนท์
40 สุธน สุนทราภา
41 สุชาดา กาญจนพังคะ
42 สุมาลย์ คงมานุสรณ์
43 ภาสกร เตชะสุรังกูล
44 ธวัชชัย ณ ลำพูน
45 ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์
46 ชวชาติ นันทะแพทย์
47 จุฬา แก้งมงคล
48 เทอดศักดิ์ จันทร์สระแก้ว
49 สุวัฒน์ ทองธนากุล
50 คำสิงห์ ศรีนอก
51 ปรีชา แสงอุทัย
52 ณรงค์ เกตุทัต
53 เสนีย์ ด้านมงคล
54 อุดร ทองน้อย
55 สุรชัย จันทิมาธร
56 สถาพร ศรีสัจจัง
57 ถวัลย์ วงค์สุภาพ
58 สมคิด สิงสง
59 วิชัย บำรุงฤ0ทธิ์
60 ไพสันต์ พรหมน้อย
61 ไพบูลย์ วงษ์เทศ
62 ประยงค์ มูลสาร
63 ทศพล ยศรักษา
64 สุดาทิพย์ อินทร
65 พรชัย วีรณรงค์
66  ดร.บุญสนอง บุณโยทยาน
67 ธรรมเกียรติ กันอริ
68 สุรพล วัฒนกุล
69 วีรศักดิ์ สุนทรศรี
70 เทพ โชตินุชิต
71 เลียง ไชยกาล
72 ไขแสง สุกใส
73 ร.ต.ประทีป ศิริขันธ์
74 สมพล ฆารสไว
75 ดร.ปราโมทย์ นาครทรรพ
76 ประกอบ สงัดศัพท์
77 พล.ต.ต.สง่า กิติขจร
78 เสถียร จันทิมาธร
79 ดาราวัลย์ เกษทอง
80 วีรพงษ์ รามางกูร
81 ประพันธ์ศักดิ์ กมลเพชร
82 ดร.วารินทร์ วงค์หาญเชาว์
83 ชนินทร์ ดีวิโรจน์
84 เหม ศรีวัฒนธรรมา
85 เจริญ คันธวงศ์
86 ดำรงค์ ลัทธพิพัฒน์
87 พิชัย รัตตกุล
88 ศุภชัย มนัสไพบูลย์
89 วิบูลย์ อิงตากุล
90 สมเกียรติ โอสถสภา
91 กมล จันทรสร
92 ประยูร พูนบำเพ็ญ
93 ประทุมพร วัชรเสถียร
94 พนม ทินกร ณ อยุธยา
95 ชัยศิริ สมุทรวาณิช
96 สุชาติ สวัสดิ์ศรี
97 พิภพ ธงไชย
98 นิวัติ กองเพียร
99 ดร.ศักดา สายบัว
100 อรรณพ พงษ์วาท

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย