ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

คนเดือนตุลา 2516

>>> ประมวลภาพเหตุการณ์

คอมมิวนิสต์

หน้า 5

            เนื่องจากมีนิสิตนักศึกษาและประชาชนวิพากษ์วิจารณ์กันมาก ในเรื่องที่ตำรวจจับกุมกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญ เพราะเห็นว่าไม่ถูกต้อง และเป็นสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนที่จะเรียกร้องได้ ดังนั้นทางฝ่ายตำรวจจึงต้องหาทางชี้แจงกับหนังสือพิมพ์ โดยพยายามนำหลักฐานต่างๆที่เป็นเอกสารซึ่งยึดมาได้จากที่พักของผู้ต้องหามาแสดงให้ดู โดยให้ พ.ต.อ. ศิริ สุจริตกุล ผู้กำกับการ2 สันติบาล เป็นผู้แถลงแก่ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ ดังนี้

                   .....เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการจับกุมกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่งมิใช่นักศึกษา ที่ทำการเรียกร้องรัฐธรรมนูญ ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม และได้มีการแจกเอกสารโฆษณาโปสเตอร์ บริเวณต่างๆ เช่น ท้องสนามหลวง บางลำภู และประตูน้ำนั้น ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นว่าการกระทำของผู้ต้องหานั้น แม้จะมีเจตนาดี แต่วิธีการนั้น เป็นการกระทำที่ถึอได้ว่า เป็นการชุมนุนทางการเมืองเกิน 5 คน ในระหว่างประกาศใช้กฎอัยการศึก อันเป็นการกระทำที่ผิดตามประกาศของคณะปฎิวัติฉบับที่4   ดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เข้าจับกุมบุคคลเหล่านั้น อันมี นายธีระยุทธ บุญมี นายประพันธ์ศักดิ์ กมลเพชร กับพวก รวมทั้งสิ้น 12 คน และได้จับกุมเพิ่มอีกเป็น 13 คน ในการจับกุมผู้ต้องหาดังกล่าว เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่จำเป็นจะต้องมีการตรวจค้นบริเวณที่ครอบครองของผู้ต้องหา และในการตรวจค้นนั้น ปรากฎว่า เจ้าหน้าที่ได้พบเอกสารในความครอบครองของผู้ต้องหานั้น มีลักษณะที่เจ้าหน้าที่สงสัยว่าอาจจะเป็นการกระทำเพื่อเตรียมการณ์อันเป็นความผิดตามมาตรา 116 ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาทราบอีกหนึ่งข้อหา หลังจากที่ได้กล่าวหาไปแล้วปรากฎว่า ได้เกิดความเข้าใจผิดโดยมีผู้คิดว่าเจ้าหน้าทีตำรวจได้แจ้งผู้ต้องหาที่เรียกร้องรัฐธรรมนูญ ว่ากระทำความผิดมาตรา 116 ความจริงมิใช่เช่นนั้น การแจกเอกสารเคลื่อนไหวเรียกร้อวรัฐธรรมนูญนั้น เป็นการกล่าวหาในเรื่องที่กระทำผิดฐานชุมนุนทางการเมืองเกินกว่า 5 คนโดยมิได้รับอนุญาติจากเจ้าพนักงานในระหว่างประกาศใช้กฎอัยการศึก ข้อหามาตรา 116 นั้น เป็นเรื่องที่ทางเจ้าหน้าที่กล่าวหา เนื่องจากพบเอกสารต่างๆ ที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่า เป็นการเตรียมการณ์กระทำผิดตามมาตรา 116 จึงได้แจ้งข้อหาตามมาตรา 116 เพิ่มอีกข้อหาหนึ่ง เหตุผลและหลักฐานที่เจ้าหน้าที่กล่าวหาตามมาตรา 116 นั้น จะได้ชี้แจงให้ทราบดังต่อไปนี้

                   ...........ของกลางหมายเลข1 นี้ล้วนเป็นของกลางที่ยึดได้ในวันที่ 6 ตุลาคม ซึ่งเป็นของกลางเกี่ยวกับการกระทำผิดฐานชุมนุนทางการเมืองเกินกว่า 5 คน โดยไม่ได้รับอนุญาติในระหว่างประกาศกฎอัยการศึก สำหรับของกลางในการกระทำผิดครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลเห็นว่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียกร้องรัฐธรรมนูญอย่างสุจริตใจมิได้เกี่ยวกับความผิดมาตรา 116 แต่หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้นสถานที่ของพวกผู้ต้องหาแล้ว   สิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจค้นพบ ตัวอย่างเช่น โปสเตอร์ที่เห็นอยู่นี้ ส่วนที่สำนักงานธรรมรังสีนั้น ก็เป็นโปสเตอร์ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นว่าข้อความต่างๆนั้น มิได้เป็นการเรียกร้องรัฐธรรมนูญอย่างสันติวิธี อย่างที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล เช่นใช้คำว่ารัฐบาลเถื่อน อันที่จริงมิใช่รัฐบาลที่เถื่อน ความจริงรัฐบาลนี้มิใช่รัฐบาลเถื่อน ท่านจะสังเกตเห็นรูปภาพของลูกระเบิดมือที่ใช้แทนอุปกรณ์นั้น เราต้องการรัฐบาลของประชาชน
   tula4.jpg (5475 bytes)  tula1.jpg (4058 bytes)  tula2.jpg (3557 bytes)  tula3.jpg (3201 bytes)   
แต่สาระสำคัญคือเอกสารหมายเลข3 ซึ่งเป็นเอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียกร้องรัฐธรรมนูญจริงๆ มิใช่เอกสารเกี่ยวกับการกระทำผิดมาตรา 116 แต่ว่าเอกสารหมายเลข 4 นี้ เป็นเอกสารที่ใคร่จะขอทำความเข้าใจกับท่านผู้สื่อข่าวมวลชนได้ทราบว่า ข้อเท็จจริงนั้น ทางสันติบาลขอยอมรับว่าเป็นเอกสารที่หาซื้อได้ตามท้องตลาด สิ่งสำคัญในเอกสารเหล่านี้เป็นเรื่องของการชี้นำทางความคิด ดังจะเห็นได้ว่า หนังสือ A History of The Chinese Communist China 1921เอกสารฉบับนี้แสดงให้เห็นว่า เป็นเรื่องของการดำเนินอารต่อสู้ล้มล้างรัฐบาลจอมพลเจียงไคเช็ค ในประเทศจีน โดยในชั้นแรกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1921-1925 นั้นเป็นการต่อสู้แบบสันติวิธี ไม่มีการใช้กำลัง และหลังจากปี ค.ศ. 1935 เรียกได้ว่าเป็นปี เดอะลองมาร์ช เป็นการต่อสู้โดยใช้อาวุธ เช่นเดียวกับหนังสือเรื่อง The Y'enan Way in Revolutionary : China อันนี้ก็เชีนเดียวกัน เป็นเอกสารเกี่ยวกับเรื่องราว วิธีการปฎิวัติ และต้องการใช้มวลชน และใช้อาวุธล้มล้างรัฐบาล สำหรับหนังสือเรื่อง To The Finland Station เล่มนี้ภายในมีสาระสำคัญด้านหนึ่งคือ เทคนิคในการปฎิวัติในรัสเซียตั้งแต่เลนินปฎิวัติ จนกระทั้งถึงปัจจุบัน อีกเล่มหนึ่งคือ Mao Tse Tung Thought เป็นความคิดของ เมาเซตุง ต่อการปฎิรูปสังคมต่างๆ และวิวัฒนาการของ มากซ์ หนังสือเหล่านี้แม้จะเป็นหนังสือที่สามารถหาได้ในท้องตลาด แต่สำคัญที่ว่าความคิดของผู้แต่งหนังสือเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้มวลชนและการใช้กำลังปฎิวัติล้มล้างรัฐบาล อีกด้านหนึ่งที่สำคัญคือ ความคิดของเมาเซตุง ในเอกสารที่แบ่งออกเป็นสองตอนคือ ตอนแรกเป็นเรื่องความคิดทางการเมือง ตอนที่สองจะเน้นความคิดเกี่ยวกับการใช้อาวุธเข้าต่อสู้ และหลักของคอมมิวนิสต์ที่เขียนไว้ว่า " เอ็งมา ข้ามุด เอ็งหยุด ข้าแหย่ เอ็งแย่ ข้าตี เอ็งหนี ข้าตาม " อันนี้เป็นหลักการของคอมมิวนิสต์ที่เข้าต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธ ซึ่งใชักันอยู่ในปัจจุบันนี้
                  นอกจากเอกสารหมายเลข4 แล้วจะเห็นได้ว่าเอกสารทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการต่อสู้ เพื่อใช้มวลและกำลังอาวุธเพื่อล้มล้างรัฐบาล และยังมีเอกสารซึ่งเป็นการติดต่อจากทางด้านของฝ่ายผู้ต้องหาที่เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งมีสาระสำคัญ คือวิธีการดำเนินงานที่จะให้ประชาชนเข้าร่วมด้วย

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ