สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

อหิงสา

5

อหิงสาเป็นหลักการที่คลุมครอบ เราปุถุชนคนธรรมดานั้น มีชีวิตอยู่ในกองเพลิงแห่งอหิงสา คำพูดที่ว่ามนุษย์มีชีวิตอยู่ได้ด้วยชีวิตมีความหมายอันลึกซึ้งมากมนุษย์ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้แม้ขณะ หนึ่งโดยไม่ต้องประกอบหิงสกรรมภายนอกไม่ว่าเขาจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามข้อเท็จจริงแห่งการมีชีวิตของมนุษย์ อันได้แก่ การกิน ดื่ม และเคลื่อนไหว เหล่านี้ล้วนหมายถึงหิงสา คือ การทำลายชีวิต แม้จะเป็นการทำลายชีวิตที่เล็กน้อยสักเพียงไรก็ตามเพราะฉะนั้นผู้เลื่อมใสบูชาอหิงสาจะได้ชื่อว่าเป็นผู้เลื่อมใสบูชาอย่างแท้จริงหากเขาจะกระทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรักความเมตตา ไม่เบียดเบียนหรือทำลายชีวิตใด ๆ และพยายามช่วยชีวิตทุกชนิดที่สามารถจะช่วยได้ กล่าวโดยย่อก็คือ เขาจะต้องพยายามละเว้นจากหิงสกรรมทุกชนิดอีกทั้งจะต้องพยายามควบคุมตนเองและเจริญเมตตาธรรมอยู่เป็นนิจศีลอย่างไรก็ตาม มนุษย์จะเป็นอิสรเสรีจากหิงสกรรมภายนอกโดยสมบูรณ์ไม่ได้

อนึ่ง เนื่องจากอหิงสาเป็นหลักการที่รองรับเอกภาพแห่งชีวิต ดังนั้น ความผิดพลาดของคนหนึ่งย่อมจะส่งผลกระทบไปถึงคนอื่นด้วยอย่างไม่มีปัญหาและด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงเป็นอิสระจากหิงสกรรมโดยสมบูรณ์ไม่ได้ตราบใดที่มนุษย์ยังมีชีวิตอยู่และเป็นสัตว์สังคมตราบนั้นมนุษย์จะต้องมีส่วนร่วม ในหิงสกรรมด้วยไม่มากก็น้อย ไม่โดยทางตรงก็ทางอ้อม เพราะการมีชีวิตอยู่ย่อมหมายถึงการมีส่วนร่วมในหิงสกรรมดังกล่าวแล้ว เมื่อสองชาติรบกัน หน้าที่ของผู้เลื่อมใสบูชาอหิงสาก็คือ ต้องช่วยยุติการรบ หน้าที่ของผู้เลื่อมใสบูชาอหิงสาก็คือ ต้องช่วยยุติการรบ ผู้ที่ทำหน้าที่นี้ไม่ได้ หรือผู้ที่  ไม่มีอำนาจหรือไม่อยู่ในฐานะที่จะต่อต้านสงคราม อาจจะต้องเข้าร่วมในสงคราม แต่เขาจะต้องพยายามอยู่ตลอดเวลา   ในอันที่จะปลดปล่อยตนเอง ประเทศชาติ และโลกให้พ้นจากหายนภัยแห่งสงคราม

อหิงสาในทรรศนะของข้าพเจ้าไม่แยกหน่วยรบออกจากหน่วยช่วยรบ ผู้ที่อาสาเข้าช่วยกลุ่มโจรด้วยการ แบกหามสัมภาระให้ เป็นยามเฝ้าดูเหตุการณ์ให้ หรือเป็นพยาบาลให้ ย่อมได้ชื่อว่ามีส่วนร่วมในอาชญากรรมเช่นเดียวกับอาชญากรเอง ในทำนองเดียวกัน ผู้ที่มีส่วนช่วยในการดูแลปรนนิบัติทหารที่ได้รับบาดเจ็บในสงคราม ก็หาได้พ้นจากความผิดแห่งสงครามไม่

อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้มีความละเอียดอ่อน ซึ่งพิจารณากันได้หลายแง่หลายมุมและหลายทรรศนะ ด้วย  เหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงได้เสนอเรื่องนี้ให้บรรดาผู้เลื่อมใสบูชาและยึดมั่นในหลักการของอหิงสาได้พินิจพิจารณากันอย่างถ่องแท้ ผู้เคารพสัจจะไม่ควรจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยยึดมั่นอยู่กับแบบฉบับตลอดเวลา ผู้เคารพสัจจะต้องพร้อมที่จะแก้ไขตนเองเสมอ และเมื่อใดที่พบว่าตนเป็นฝ่ายผิด เมื่อนั้นเขาจะต้องยอมรับความผิดนั้นพร้อมกับจัดการแก้ไขทันที

อหิงสานั้นจะให้เกิดพลานุภาพจริง ๆ แล้วจะต้องเริ่มต้นแต่ใจก่อน อหิงสาแต่เพียงทางกายโดยปราศจากการร่วมมือจากใจเป็นอหิงสาของคนขลาดและคนอ่อนแอ และด้วยเหตุนี้จึงเป็นอหิงสาที่ไม่มีอานุภาพ หากใจของเรายังเต็มไปด้วยความชิงชังและความอาฆาตมาดร้าย แต่กายของเราเสแสร้งแกล้งทำเป็นผู้บริสุทธิ์ ผลร้ายจะเกิดแก่ตัวเราเองในไม่ช้า และจะนำเราไปสู่ความล่มจมในที่สุด หากเราไม่สามารถแสดงความรักความเมตตาต่อผู้อื่นด้วยการกระทำได้ อย่างน้อยที่สุด จิตใจของเราจะต้องปราศจากความเคียดแค้นและความอาฆาต เมื่อนั้นแหละ การละเว้นจากหิงสกรรมทางกายของเราจึงจะไม่ก่อให้เกิดผลร้ายแก่ตัวเราเองและแก่ผู้อื่น

ผู้ที่ฆ่าผู้อื่นทีละน้อยด้วยการล่อลวงหรือการใช้เล่ห์เพทุบาย (คานธี ถือว่าการล่อลวงและการใช้กโลบาย ก็เป็น “การฆ่า” อย่างหนึ่งเหมือนกัน – ผู้แปล) ผู้ที่เสแสร้งให้ความอารักขาแก่แม่โคพ่อโคเพียงไม่กี่ตัว แต่แล้วกลับคบคิดค้ากำไรกับผู้มีอาชีพฆ่าสัตว์อย่างลับ ๆ (ฮินดูโดยทั่วไปถือว่าการทำร้ายหรือการฆ่าวัวเป็นบาปอย่างมหันต์ และในทำนองตรงกันข้าม การอภิบาลเลี้ยงดูและการให้ความปลอดภัยแก่วัวเป็นบุญอย่างอนันต์ – ผู้แปล) และผู้ที่สังหารชีวิตเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล โดยคิดว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นการรักชาติอย่างเลอเลิศบุคคลทั้งสามประเภทที่กล่าวมานี้หาใช่ผู้ที่ยึดมั่นอยู่กับหลักการของอหิงสาไม่เพราะการกระทำดังกล่าวของเขาล้วนเกิดจากความโกรธ ความกลัว และความขลาด

ข้าพเจ้าคัดค้านไม่เห็นด้วยกับหิงสกรรมทุกรูปแบบ เพราะคุณของหิงสกรรมซึ่งดูจะมีอยู่บ้างนั้น มีอยู่เพียงผิวเผินและชั่วครู่ชั่วยาม แต่โทษสิมีอยู่อย่างมหันต์และถาวร ข้าพเจ้าไม่เชื่อว่า แม้เราจะสามารถทำลายชีวิตชาวอังกฤษในโลกนี้ได้หมดทุกคนผลดีจะเกิดขึ้นแก่เราชาวอินเดียหรือแก่ประเทศอินเดียแม้แต่น้อยนิดหากในวันพรุ่งจะมีใครสักคนหนึ่งสามารถฆ่าชาวอังกฤษได้หมดทุกคน เราชาวอินเดียจำนวนล้านๆ คนก็คงจะมีสภาพอันเต็มไปด้วยความลำเค็ญเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโดยไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ก็เพราะว่าสภาพความลำเค็ญที่เราต้องเผชิญอยู่ทุกวันนี้มีมูลเหตุมาจากตัวของเราเองมากกว่าจากชาวอังกฤษชาวอังกฤษจะไม่สามารถ ทำความชั่วได้หากเราชาวอินเดียจะพากันทำแต่ความดีด้วยเหตุนี้  ข้าพเจ้าจึงย้ำนักย้ำหนาถึงความจำเป็นที่เราจะต้องปฏิรูปตัวเราเอง

<< ย้อนกลับ| หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ