สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

อหิงสา

6

ประวัติศาสตร์ให้บทเรียนแก่เราว่า ผู้ที่ใช้กำลังเข้าโค่นล้มคนโลภด้วยกำลังนั้น แม้ผู้โค่นล้มจะมีจิตใจบริสุทธิ์สักเพียงไรก็ตาม ในที่สุดผู้โค่นล้มก็จะประสบชะตากรรมเช่นเดียวกับผู้ที่ถูกโค่นล้ม

การใช้ความรุนแรงกับชาวต่างด้าวท้าวต่างแดนที่ปกครองเราอยู่ จะนำไปสู่การใช้ความรุนแรงกับพวกเราด้วยกันเอง ซึ่งเราถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการงานกู้ชาติของเราได้ง่ายที่สุดผลที่ปรากฏให้เห็นจากการใช้ความรุนแรงในประเทศอื่นโดยที่เราไม่ต้องคำนึงถึงหลักคำสอนของอหิงสาย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีว่าหากเราใช้ความรุนแรงเข้าแก้ไขปัญหาแล้วไซร้ ปัญหาจะเพิ่มมากยิ่งขึ้น และวันแห่งอิสรภาพซึ่งเรามุ่งมาดปรารถนาจะยิ่งอยู่ห่างไกลออกไป ประชาชนที่ไม่ยอมปฏิรูปตนเอง เพราะยังไม่เห็นความจำเป็น จะเกิดความโกรธแค้นเพราะคิดว่าถูกบังคับ เขาเหล่านั้นจะหันไปขอความช่วยเหลือจากชาวต่างด้าวท้าวต่างแดน เพื่อดำเนินการโต้ตอบ ความจริงข้อนี้ยังไม่เป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่เราอีกหรือ ทั้ง ๆ ที่ได้เกิดขึ้นอย่างติดต่อสืบเนื่องกันมาแล้วหลายปี และเราก็ยังเห็น ๆ กันอยู่ทุกวันนี้ด้วยความช้ำใจ

ข้าพเจ้าไม่สามารถจะให้ความร่วมมือแก่การใช้ความรุนแรงซึ่งรัฐเป็นผู้จัดฉันใด ข้าพเจ้าก็ไม่สามารถจะให้ความร่วมมือแก่การใช้ความรุนแรงซึ่งประชาชนเป็นผู้จัดฉันนั้น ข้าพเจ้าพร้อมที่จะยอมตนให้ถูกบดขยี้ในท่ามกลางความรุนแรงของทั้งสองฝ่าย

ข้าพเจ้าพยายามนำหลักการของอหิงสามาใช้ด้วยความระมัดระวัง เป็นเวลาติดต่อกันนานกว่าห้าสิบปี ข้าพเจ้าใช้หลักการของอหิงสาแก้ไขปัญหานานาชนิด เช่น ปัญหาการเมือง การเศรษฐกิจ และสังคม ข้าพเจ้ายังไม่เคยประสบกับความล้มเหลว หากจะต้องประสบกับความไม่สำเร็จบ้าง นั่นก็เป็นเพราะความพยายามของข้าพเจ้ายังขาดความสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าไม่เคยอ้างตนเองว่ามีความสมบูรณ์ ข้าพเจ้าอ้างแต่เพียงว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้เสาะหาสัจจะอย่างเอาจริงเอาจัง และสัจจะนี้ก็คือ พระผู้เป็นเจ้านั่นเอง ในการเสาะหาสัจจะดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ค้นพบอหิงสา ข้าพเจ้าถือว่าเป็นหน้าที่ประจำชีวิตที่จะต้องเผยแพร่อหิงสา นอกจากภาระหน้าที่นี้แล้ว ข้าพเจ้าไม่มีความสนใจอื่นใด ในชีวิต

ข้าพเจ้ามีความพอใจอยู่อย่างหนึ่งเสมอมา นั่นก็คือข้าพเจ้าได้รับความรักใคร่และนับถือจากบุคคลซึ่งข้าพเจ้าต่อต้านหลักการและนโยบายของเขารัฐบาลของประเทศแอฟริกาใต้ได้ให้ความไว้ วางใจแก่ข้าพเจ้าและเป็นมิตรกับข้าพเจ้าแม้ว่าข้าพเจ้าจะได้ประณามนโยบายและระบบการปกครองอินเดียของอังกฤษแต่ชาวอังกฤษจำนวนไม่น้อยซึ่งมีทั้งชายและหญิงต่างก็ให้ความรักความเมตตาแก่ข้าพ เจ้าและแม้ว่าข้าพเจ้าจะต่อต้านอารยธรรมนิยมวัตถุของโลกตะวันตกแต่จำนวนเพื่อนฝูงและผู้ที่เห็นด้วยกับแนวความคิดของข้าพเจ้าทั้งในยุโรปและอเมริกา ก็ดูจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งหมดนี้ข้าพเจ้าถือว่าเป็นชัยชนะของอุดมการณ์แห่งอหิงสา

ประสบการณ์สอนข้าพเจ้ามากขึ้นทุกวันว่าความสงบสุขจะไม่เกิดแก่ปัจเจกบุคคลหรือประเทศชาติหากปัจเจกบุคลและประเทศชาติไม่ประพฤติปฏิบัติสัจจะและอหิงสาให้มากเท่าที่จะมากได้ การจองเวรจองกรรมและการ แก้แค้นไม่เคยช่วยให้ผู้ใดประสบผลสำเร็จ

ศรัทธาที่ข้าพเจ้ามีต่ออหิงสานั้น มีอยู่เหนือสิ่งอื่นใดในโลกและนอกโลก ศรัทธาในอหิงสาของข้าพเจ้ามีมากเท่า ๆ กับศรัทธาที่ข้าพเจ้ามีต่อสัจจะ สำหรับข้าพเจ้าแล้ว สัจจะมีความหมายเช่นเดียวกับอหิงสา ข้าพเจ้าจะเข้าถึงสัจจะได้ก็ด้วยการประพฤติปฏิบัติอหิงสา ข้าพเจ้าไม่ยอมรับความแตกต่างในเรื่องลัทธิความเชื่อถือหรือเชื้อชาติ ข้าพเจ้ามองเห็นมนุษย์เป็นอันหนึ่งอันเดียวและเหมือนกันหมด

ข้าพเจ้าเป็นเพียงผู้เพียรพยายามธรรมดา ๆ คนหนึ่ง ข้าพเจ้าพยายามอยู่เสมอ แต่ก็ประสบความล้มเหลวอยู่เสมอความล้มเหลวทำให้ข้าพเจ้าต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นและมีศรัทธามากขึ้น ศรัทธาเป็นนัยน์ตาช่วยให้ข้าพเจ้ามองเห็นว่าการประพฤติปฏิบัติสัจจะและอหิงสาจะก่อให้เกิดผลดีนานัปการ ซึ่งเราไม่อาจจะอนุมาน หรือคาดคะเนได้

ข้าพเจ้าเป็นนักสุคตินิยมโดยไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ความเป็นนักสุคตินิยมของข้าพเจ้าเกิดจากความเชื่อที่ว่าอหิงสาจะช่วยให้เกิดคุณูปการ แก่เรานานัปการเรายิ่งปฏิบัติอหิงสาด้วยตัวของเราเองมากเท่าไรอหิงสาจะยิ่งแพร่ไปได้มากและมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมมากเท่านั้น จนในที่สุดอหิงสาจะสามารถเอาชนะโลกได้

<< ย้อนกลับ| หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ