สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

อหิงสา

8

สำหรับเราปุถุชนคนธรรมดาแล้ว มิใช่เป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าใจหลักการของอหิงสา ยิ่งการปฏิบัติตนตามหลักของอหิงสาด้วยแล้วยิ่งยากมากขอให้เราทั้งหลายจงตั้งอยู่ในความประพฤติที่ชอบที่ควร และจงสวดมนต์อ้อนวอน พระผู้เป็นเจ้าให้ทรงประทานปัญญาให้เราได้ดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องในฐานะ ผู้ใฝ่ฝันสันติภาพข้าพเจ้าถือว่าเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะต้องยึดมั่นอยู่กับหลักการของอหิงสาในการรณรงค์ เพื่ออิสรภาพของประเทศชาติมาตุภูมิ ความ สำเร็จในภารกิจชิ้นนี้ของอินเดียจะช่วยให้โลกประสบสันติสุขมากยิ่งขึ้น

การต่อสู้แบบดื้อแพ่งเป็นมีดดาบที่มีคมทุกด้านและใช้ได้ในทุกกรณี การต่อสู้แบบดื้อแพ่งมีคุณูปการต่อผู้ใช้และผู้ที่ถูกนำไปใช้การต่อสู้แบบดื้อแพ่งไม่ใช้เลือดแม้แต่หยดเดียวแต่มีระสิทธิาพอางมหาศาล มีดดาบแห่งการต่อสู้แบบดื้อแพ่งหรือสัตยาเคราะห์ ไม่เคยมีสนิมขึ้น และไม่มีใครลักขโมยไปได้

การต่อสู้ที่จะให้เป็นการดื้อแพ่ง จะต้องมีความจริงใจเต็มไปด้วยคารวจิต มีระเบียบวินัยไม่ท้าทาย ยืนหยัดอยู่กับหลักการ ไม่เอาแต่ใจตนเอง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องไม่มีความอาฆาตมาดร้ายเป็นแรงกระตุ้น

พระเยซูคริสต์ แดเนียล (Daniel) และโสกราตีส เป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้แบบดื้อแพ่งและอาตมพลอย่างแท้จริงบูรพาจารย์ทั้งสามท่านนี้ล้วนให้ความสำคัญทางใจเหนือความสำคัญทาง กาย ตอลสตอยเป็นผู้ประกาศพลังทางใจที่รุ่งโรจน์และดีที่สุดในยุคปัจจุบัน ตอลสตอยมิใช่เป็นเพียงผู้ประกาศพลังทางใจเท่านั้นหากยังเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตโดยให้ความสำคัญแก่พลังทางใจเป็นอันดับหนึ่งอีกด้วยในประเทศอินเดียมีผู้เข้าใจอาตมพลหรือพลังทางใจ และปฏิบัติตามความเข้าใจนี้ก่อนที่ยุโรปจะเข้าใจกัน มิใช่เป็นการยากเลยที่จะเห็นได้ว่า พลังทางใจนั้นเหนือกว่าพลังทางกายอย่างสุด  ที่จะพรรณนา หากเราจะหันมาใช้พลังทางใจเข้าแก้ไขความบกพร่องต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วไซร้ความวุ่นวายและความทุกข์ยาก นานัปการที่มีอยู่ในปัจจุบันจะไม่เกิดขึ้นเลย

พระพุทธองค์ เสด็จไปทรงสั่งสอนนักบวชที่เชื่อในลัทธิตรงกันข้ามถึงในสำนักของนักบวชเหล่านั้นและทรงกลับใจนักบวชเหล่านั้นให้หันมามีความเชื่อเช่นเดียวกับพระองค์ท่านได้พระเยซูคริสต์ ทรงขับไล่ผู้มีอาชีพแลกเปลี่ยนเงินให้ออกไปจากเทวาลัยในนครเจรูซาเล็มได้และทรงบันดาลให้ชาว แฟริซี (Pharisee) ผู้ปลิ้นปล้อน ได้รับการสาปแช่งจากสวรรค์ แต่ทั้งพระพุทธองค์และพระเยซูคริสต์ต่างก็ทรงมีพระทัยเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาจริยาวัตรของทั้งสองพระองค์ล้วนแต่มีเมตตาธรรมและการุณยธรรมเป็นที่ตั้ง ทั้งสองพระองค์ไม่เคยทรงปองร้ายแม้แต่ศัตรูของพระองค์ ตรงกันข้าม ทั้งพระพุทธองค์และพระเยซูคริสต์ทรงพร้อมที่จะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสัจธรรมโดยเฉพาะพระพุทธองค์นั้นทรงเอาชนะนักบวชผู้เป็นมิจฉาทิฐิได้ด้วยพระกรุณาธิคุณอันมีอยู่ในพระองค์ท่านโดยแท้ส่วนพระเยซูคริสต์ก็ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน พร้อมด้วยมงกุฎหนามสวมอยู่บนพระเศียรพระองค์ไม่ทราบยอมจำนนต่อจักรพรรดิโรมันผู้เรืองอำนาจ หากข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนเป็นนักต่อสู้แบบดื้อแพ่งบ้าง ข้าพเจ้าก็เป็นเพียงผู้ดำเนินตามรอยยุคลบาทของศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ ดังได้ยกมาเป็นนิทัศน์อุทธาหรณ์นี้เท่านั้นเป็นกฎของการต่อสู้แบบสัตยาเคราะห์หรือดื้อแพ่งว่า ในเมื่อผู้ต่อสู้ไม่ใช้อาวุธและไม่มีทางเลือก ก้าวสุดท้ายสำหรับเขาก็คือยอมตาย

อหิงสาคืออาตมพล ซึ่งได้แก่พลังทางใจ อาตมหรือใจนั้นเป็นนิรันดร ไม่มีเสื่อมสลายหรือเปลี่ยนแปลงระเบิดปรมาณูเป็นสุดยอดของพลังทางรูปธรรมและเนื่องจากเป็นพลังทางรูปธรรม ระเบิดปรมาณูจึงมีวันเสื่อมสลาย ทรุดโทรมและหมดสิ้นไปตามกฎของสรรพสิ่งที่เป็นรูปธรรมคัมภีร์ทางศาสนาของเราเป็นสักขีพยานได้เป็นอย่างดีว่าอาตมพลหรือพลังทางใจนั้น เมื่อได้รับการปลุกให้ตื่นขึ้นในตัวของเราโดยสมบูรณ์แล้ว จะเป็นพลังซึ่งไม่มีสิ่งใดมาต้านทานได้ เงื่อนไขและข้อพิสูจน์ในเมื่อได้รับการปลุกให้ตื่นขึ้นโดยสมบูรณ์ก็คือ อาตมพลจะเอิบอาบและซึมซาบในทุกขุมขนและลมหายใจเข้าออกของเรา

แต่เราจะบังคับให้บุคคลหรือสถาบันประพฤติปฏิบัติอหิงสาหาได้ไม่ เราจะเขียนหลักการของอหิงสาและสัจจะไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประชาชนนำไปปฏิบัติตามก็ไม่ได้เช่นเดียวกันบุคคลหรือสถาบันจะต้องเลื่อมใสและปฏิบัติตามหลักการของอหิงสาด้วยใจสมัครเองจะมีการบังคับกันแต่ประการใดไม่ได้ อหิงสาและสัจจะจะต้องแนบแน่นอยู่กับจิตใจของเราเช่นเดียวกับเสื้อผ้าที่เราสวมใส่แนบแน่นอยู่กับกาย ของเราฉะนั้น

ชีวิตคือความมุ่งมาดปรารถนา ภาระหน้าที่ของชีวิตได้แก่การพากเพียรเพื่อความสมบูรณ์ ซึ่งได้แก่ สัจการแห่งตนเองเราไม่ควรจะลดอุดมการณ์นี้ให้ลงมาอยู่ในระดับที่ต่ำเพราะเราอ่อนแอและขาดความสมบูรณ์ ผู้ใดที่ยึดอหิงสาอันได้แก่กฎแห่งความรักและความเมตตาเป็นอุดมการณ์ในชีวิต ผู้นั้นย่อมได้ชื่อว่า เป็นผู้ช่วยลดวงกลมแห่งการทำลายและช่วยส่งเสริมชีวิตและความรัก ผู้ใดที่ประพฤติปฏิบัติหิงสาอันได้แก่กฎแห่งความชิงชังผู้นั้นย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ขยายวงกลมแห่งการทำลายและช่วยส่งเสริมความตาย

<< ย้อนกลับ| หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ