สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

อหิงสา

12

ด้วยเหตุผลตามที่ได้พรรณนามานี้ จึงพอจะสรุปได้ว่า ข้าพเจ้ามิใช่เรียกร้องให้อินเดียประพฤติปฏิบัติอหิงสาเพราะเหตุว่าอินเดียอ่อนแอข้าพเจ้าต้องการให้อินเดียประพฤติปฏิบัติอหิงสาโดยที่อินเดียตระหนักถึงกำลังและอำนาจของตนเป็นอย่างดี อินเดียไม่จำเป็นต้องมีการฝึกอาวุธเพื่อให้เกิดกำลัง ดูเหมือนพวกเราต้องการจะมีอาวุธ และมีการฝึกอาวุธกันมาก เพราะเราเข้าใจกันเสียว่า ตัวเราเป็นเพียงก้อนเนื้อเท่านั้น ข้าพเจ้าต้องการให้อินเดียตระหนักว่า เรามีวิญญาณที่สามารถเอาชนะความอ่อนแอทางกาย และสามารถต่อสู้กับโลกที่ไม่เป็นธรรมได้ หากอินเดียยึดมั่นในลัทธิ  คมหอกคมดาบ อินเดียอาจจะได้รับชัยชนะชั่วครู่ชั่วยาม แต่ข้าพเจ้าจะหมดความภาคภูมิใจในอินเดีย ข้าพเจ้ารักอินเดีย เพราะข้าพเจ้าได้รับทุกสิ่งทุกอย่างจากอินเดียข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นว่า อินเดียมีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติเพื่อโลกอินเดียจะต้องไม่เลียนแบบยุโรปอย่างไม่ลืมหูลืมตาเมื่อใดที่อินเดียยอมรับลัทธิบุชาคมหอกคมดาบเมื่อนั้นจะเป็นเวลาทดสอบตัวข้าพเจ้าและข้าพเจ้าเชื่อว่า เมื่อถึงเวลานั้นข้าพเจ้าจะไม่เป็นคนเหลวไหลลัทธิความเชื่อ ของข้าพเจ้าไม่มีขอบเขตจำกัดทางภูมิศาสตร์หากข้าพเจ้ามีศรัทธาในลัทธิความเชื่อของตนอย่างแท้จริงแล้วไซร้ ศรัทธานั้นก็ควรจะอยู่เหนือความรัก ข้าพเจ้ามีต่อแม้แต่อินเดียซึ่งเป็นประเทศมาตุภูมิของข้าพเจ้า อย่างไรก็ดี ข้าพเจ้าได้อุทิศชีวิตนี้เพื่อรับใช้อินเดียด้วยการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักแห่งอหิงสธรรมซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่าเป็นรากแก้ว ของศาสนาฮินดู

ข้าพเจ้าจำเป็นต้องชี้แจงแสดงเหตุผลจนกว่าจะสามารถเอาชนะฝ่ายตรงข้ามได้ หรือไม่ก็จนกว่าข้าพเจ้าจะยอมจำนนต่อเหตุผลของฝ่ายตรงข้ามข้าพเจ้ามีภารกิจที่จะต้องโน้มน้าวจิตใจชาวอินเดีย ชาวอังกฤษและในที่สุดชาวโลก ให้หันมาเข้าใจหลักการของอหิงสา ทั้งนี้เพื่อความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเมือง การเศรษฐกิจ การสังคม หรือการศาสนาก็ตาม ใครจะชี้หน้าข้าพเจ้าว่า มีความทะเยอทะยานเกินขอบเขต ข้าพเจ้าก็จะขอยอมรับฟังโดยดุษณี หากมีใครบอกข้าพเจ้าว่า “คุณฝัน ไปเสียแล้ว” ข้าพเจ้าก็จะขอตอบว่า “อาจเป็นได้” แล้วก็จะขอเดินหลีกทางไป ข้าพเจ้าเป็นทหารสัตยาเคราะห์ที่ผ่านการรบมาแล้ว ข้าพเจ้ามีหลักฐานพอที่จะพิสูจน์ความเชื่อมั่นของตนเองได้ ด้วยเหตุนี้ ไม่ว่าข้าพเจ้าจะมีสหายร่วมรบเพียงคนเดียวมากกว่าหนึ่งคนหรือไม่มีเลยข้าพเจ้าก็จะขอทดลองความจริงต่อไปโดยไม่หยุดยั้ง

มีมิตรสหายชาวอเมริกันบางคนบอกข้าพเจ้าว่า ระเบิดปรมาณูนั่นแหละจะจูงใจให้โลกหันไปยึดมั่นและประพฤติปฏิบัติอหิงสา ก็น่าจะเป็นเช่นนั้น ถ้าผู้พูดหมายถึงว่า โลกจะเกิดประหวั่นพรั่นพรึงจากอำนาจทำลายล้างของระเบิดปรมาณู จนถึงกับเลิกทำสงครามกันไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง เช่นเดียวกับคนที่รับประทานอาหารเอร็ดอร่อยเข้าไปมากจนถึงกับล้นออกมาทางปาก แล้วหยุดรับประทานไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง แต่ในเวลาต่อมาก็จะกลับไปรับประทานอาหารสิ่งนั้นอีก ที่ว่ามานี้ ฉันใด ในเมื่อยามเข็ดขยาดจากฤทธิ์เดชของระเบิดปรมาณูแล้วโลกก็อาจจะหวนกลับไปใช้ระเบิดปรมาณูประหัตประหารกันอีกฉันนั้น(มหาตมา คานธี กล่าวคำข้างต้นนี้หลังจากที่สหรัฐอเมริกาใช้ระเบิดปรมาณูพิชิตญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สองได้ไม่นานนัก – ผู้แปล)

มีบ่อยครั้งที่ความดีเกิดจากความร้าย แต่นั่นเป็นแผนการของพระผู้เป็นเจ้า หาใช่เป็นแผนการของมนุษย์ไม่ มนุษย์เรารู้แต่เพียงว่าความร้ายย่อมเกิดจากความร้าย เช่นเดียวกับที่ความดีย่อมเกิดจากความดีบทเรียนที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะพึงเรียนได้จากโศกนาฏกรรมที่ประเทศญี่ปุ่นก็คือระเบิดปรมาณูนั้นจะขจัดด้วยระเบิดปรมาณูไม่ได้ เช่นเดียวกับที่ความรุนแรงจะขจัดด้วยความรุนแรงไม่ได้มนุษยชาติจะเป็นอิสระจากความรุนแรงได้ก็ด้วยการไม่ใช้ความรุนแรงความรักความเมตตาเท่านั้นที่จะเอาชนะความเกลียดและความโกรธได้ ความเกลียดและความโกรธ มีแต่จะเพิ่มความเกลียดและ  ความโกรธให้มากขึ้นทั้งในส่วนที่เป็นผิวเผินและส่วนลึก

ข้าพเจ้าพูดเช่นนี้มาหลายครั้งหลายหนแล้ว ตัวข้าพเจ้าเองก็พยายามปฏิบัติตามที่ได้พูดมาอย่างเต็มความสามารถ ข้าพเจ้าไม่มีอะไรใหม่ที่จะนำมาสอนให้โลกทราบสัจจะและอหิงสาเป็นของเก่าแก่มีอยู่คู่มากับโลกเช่นเดียวกับป่าเขาลำเนาไพร เพียงแต่ข้าพเจ้ามิใช่เป็นคนที่ปากเท่านั้นที่ท่องถึงสัจจะและอหิงสา แต่ข้าพเจ้านำสัจจะและอหิงสาไปปฏิบัติในกิจกรรมทุกชนิดในชีวิตด้วย ประสบการณ์ที่ผ่านมา 60 ปีทั้งของตนเองและของมิตรสหายยิ่งทำให้ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นในสัจจะและอหิงสามากขึ้นและแข็งแกร่งขึ้น สัจจะและอหิงสาเท่านั้นที่จะคุ้มครองมนุษยชาติให้รอดพ้นจากภัยพิบัติได้อย่างไรก็ดีข้าพเจ้าเห็นด้วยกับท่านแมกซ์ มีลเล่อร์ที่ว่าไว้ว่าตราบใดที่ยังมีคนไม่เชื่อในอานุภาพของสัจจะ ตราบนั้นก็จะต้องมีการพูดถึงสัจจะอยู่เรื่อยไป

หากอินเดียยึดมั่นเอาหิงสาเป็นสรณะและหากข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ ข้าพเจ้าจะไม่ขออยู่ในอินเดียข้าพเจ้าจะหมดความภาคภูมิใจที่เกิดมาในผืนแผ่นดินอินเดีย ความรักชาติของข้าพเจ้าอยู่ในอันดับที่สองรองลงมาจากความเชื่อมั่นในหลักธรรมคำสอนของศาสนาข้าพเจ้าเกาะอินเดียเหมือนทารกเกาะสะเอวแม่ เพราะข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าอินเดียให้อาหารทางใจที่ข้าพเจ้าต้องการ อินเดียมีสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับความมุ่งมาดปรารถนาอันสูงสุดของข้าพเจ้าหากความเชื่อมั่นตามที่ได้กล่าวมานี้ต้องสูญสลายไป ข้าพเจ้าคงจะรู้สึกตนเองเหมือนเด็กกำพร้าที่เหลียวไปทางไหนก็มองไม่เห็นผู้ปกครองเสียแล้ว

<< ย้อนกลับ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ