ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

ชิโต

3

       อย่างไรก็ตามต่อมาของสามสิ่งนี้ได้ถูกตีความหมายหลายอย่าง บางคนบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ของคุณธรรม 3 ประการ คือ ความซื่อตรง ความเมตตา และสติปัญญา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพระจักรพรรดิ์ ถ้าสามสิ่งนี้บกพร่องไปพระจักรพรรดิ์จะเป็นผู้เสียสิทธิของ ตนเองการปกครองของพระจักรพรรดิ์โดยมีความเชื่อแบบชินโต เป็นรากฐานทางวัฒนธรรมของชนชาติญี่ปุ่นได้สืบต่อกันมาช้านาน จนกระทั่งลัทธิและศาสนาของต่างชาติได้เข้ามาครอบงำและแผ่อิทธิพลทางวัฒนธรรมโดยมาจากจีนและเกาหลี ลัทธิและศาสนาเหล่านี้ได้แก่ ลัทธิเต๋า ลัทธิขงจื๊อ และพุทธศาสนาแบบมหายาน ทำให้ญี่ปุ่นซึ่งขาดแคลนในด้านภาษาและวัฒนธรรมได้รับการปรับเปลี่ยนทางด้านนี้อย่างรวดเร็ว

ประกอบกับญี่ปุ่นกำลังมีระบบการปกครองแบบศักดินา จึงง่ายที่จะรับแนวคิดของขงจื๊อ ซึ่งผูกติดอยู่กับระบบเจ้าขุนมูลนาย และความเป็นระบบของลัทธิเต๋า และพุทธศาสนามหายานก็มีส่วนทำให้คนญี่ปุ่น เกิดการตื่นตัวที่จะปรับปรุงความเชื่อแบบชินโต ทั้งในด้านแนวคิดและพิธีกรรม ให้เป็นระบบมากขึ้นกว่าแต่ก่อน และมีการสร้างสถานที่ทางศาสนาให้แก่ ทวยเทพที่ตนนับถือมากขึ้น แม้แต่ในบ้านก็มีการสร้างศาลเจ้าสำหรับบรรพบุรุษและศาลเจ้าสำหรับเทวดาประจำบ้าน โดยเฉพาะพุทธศาสนาแบบมหายานนั้นมีอิทธิพลต่อคนญี่ปุ่นมาก ทำให้ชินโตซึ่งแต่เดิมขาดระบบทางความคิดได้มีแนวคิดทางศาสนาที่เป็นสากล มีความลุ่มลึกทางปรัชญาและมีสุนทรียภาพทางความรู้สึกมากขึ้น ซึ่งเราจะเห็นได้จากศิลปะ และวรรณคดีของญี่ปุ่นที่เกิดจากการประสมประสานระหว่างพุทธศาสนา และความเชื่อแบบชินโต

       ครั้นปี ค.ศ. 522 พระจักรพรรดิ์ของญี่ปุ่น ซึ่งแต่เดิมมาเคยนิยมชมชอบพุทธศาสนาแบบมหายานได้เปลี่ยนท่าทีและความคิดกลับมาทำลายแทน ทั้งนี้เพราะ ได้รับการยุยงส่งเสริมจากกลุ่มที่ปรึกษาของพระองค์ ซึ่งระแวงว่าพุทธศาสนาแบบมหายานนี้จะทำลายความเป็นญี่ปุ่นให้หมดไป ดังนั้นสถานที่สำคัญและรูปเคารพของศาสนาได้ถูกเผาและทำลายไปอย่างรวดเร็ว แต่เป็นการยากที่จะทำให้หมดสิ้นไปอย่างง่าย เพราะผู้นับถือมีเป็นจำนวนไม่น้อย และยังคงยึดมั่นในศาสนาอย่างเหนียวแน่น เมื่อมีการทำลายวัตถุทางศาสนาก็มีการสร้างขึ้นมาทดแทนใหม่ เพราะฉะนั้นในช่วงปลายคริสศตวรรษที่ 6 พุทธศาสนามหายานจึงตั้งหลักปักฐานอย่างมั่นคงในญี่ปุ่นอย่างยากที่จะทำลายได้

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย