ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

ชิโต

4

การที่พุทธศาสนามหายานได้เข้ามาเผยแพร่ในญี่ปุ่นได้ทำให้เกิดปรากฏการณ์สำคัญดังนี้ คือ

1. ทำให้เกิดความคิดในเรื่องชาตินิยม ซึ่งมีผลทำให้คนญี่ปุ่นเริ่มตระหนักเห็นความสำคัญในหลักความเชื่อทางศาสนาที่เป็นของตนเอง เพราะแต่เดิมมานั้นความเชื่อแบบชินโตเป็นเพียงความเชื่อพื้นบ้านที่เต็มไปด้วยความคิดแบบไสยศาสตร์และเรื่องราวที่เกี่ยวกับเทพนิยาย จึงมีลักษณะคล้ายกับศาสนาในยุคต้น ๆ ของสังคมกสิกรรม

2. ทำให้เกิดขบวนการเรียวบุ ชินโต (Ryobu Shinto) หรือชินโตสองด้าน (Two - Side Shinto) ซึ่งเป็นขบวนการที่มีจุดมุ่งหมายในการรวบรวมแนวคิดแบบชินโตกับพุทธศาสนาไว้ด้วยกัน พวกนี้เชื่อว่าเทพกามิเป็นผู้เปิดเผยหรือเป็นองค์อวตารของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ และ อะมาเตระสุ ผู้เป็นสุริยะเทวีเป็นองค์เดียวกับพระไวยโรจนะซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์สำคัญของ พุทธศาสนามหายาน ทำให้พุทธศาสนาเข้าไปมีบทบาทมากขึ้นในศาลเจ้าของชินโต และด้วย อิทธิพลเช่นนี้เองที่ทำให้ชินโตเริ่มมีความเป็นระบบ มีกรอบความคิดทางปรัชญามากขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน พุทธศาสนาและชินโตต่างเอื้อซึ่งกันและกันทำให้คนญี่ปุ่นในสมัยนั้นมีลักษณะที่เรียกได้ว่า "เกิดแบบชินโตแต่ตายแบบพุทธ"

3. ทำให้เกิดพุทธศาสนาแบบเซ็น (Zen) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของพุทธศาสนามหายาน ที่มีกำเนิดมาจากพระโพธิธรรมหรือปรมาจารย์ตั๊กม๊อ (ดังรายละเอียดที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นที่ว่าด้วยเรื่องพุทธศาสนาในญี่ปุ่น) และยังเกิดนิกายใหม่อีกนิกายหนึ่งที่เรียกว่า นิจิเร็น (Nichiren)
ต่อมาในสมัยการปกครองของตระกูลโตกูกาวา (Tokugawa) (ระหว่างปี ค.ศ. 1600 - 1867) ความเชื่อแบบชินโตได้ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกกลายเป็นศาสนาแห่งชาติและเป็นสัญลักษณ์แห่ง เอกภาพ ลัทธิศาสนาอื่น ๆ ได้ถูกริดรอนเสรีภาพและถูกห้ามแพร่หลาย ยกเว้นลัทธิขงจื๊อเพราะเป็นลัทธิที่เกื้อหนุนต่อการปกครองแบบทหารในสมัยนั้น ฮอพฟ์ (Hopfe. 1994 : 226 - 228) ได้กล่าวถึงสมัยนี้ว่าเป็นยุคที่เกิดพวกนักรบหรือซามูไร (Samurai) และมีสำนักสำหรับฝึกซามูไรหลายแห่งประกอบกับได้มีผู้นำคนสำคัญคนหนึ่งคือ ยามากะ โซโก (Yamaga Soko - ค.ศ. 1622 - 1685) ได้นำแนวคิดแบบชินโตกับขงจื๊อมาประสานกันซึ่งนำไปสู่การสร้างลัทธิบูชิโด (Bushido)
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นถูกบังคับให้ปิดประเทศ จึงทำให้ญี่ปุ่นจำเป็นต้องพัฒนาตัวเองในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ทันกับความเจริญของโลกในขณะนั้น ศาสนาทุกศาสนาที่มีอยู่ในญี่ปุ่นสามารถเผยแพร่ได้ง่ายกว่าแต่ก่อน แม้แต่รัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นก็เปิดโอกาสให้ประชาชนนับถือศาสนาใดก็ได้ ชินโตซึ่งเป็นเพียงศาสนาเก่า ๆ ที่ดูเหมือนว่ามีโอกาสน้อยมากที่จะดิ้นรนต่อสู้กับความเจริญของโลกแต่กลับเข้มแข็งขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะมีชาวญี่ปุ่นอีกเป็นจำนวนนับล้านคนที่ให้การสนับสนุน ประกอบกับการเข้าไปมีส่วนในทางการเมืองและมีส่วนที่ทำให้เกิดสหภาพแรงงาน จึงทำให้ชินโตยังคงมีอำนาจในทางประเพณีและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นมาจนทุกวันนี้

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ