ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

ชิโต

5

การศึกษาศาสนาชินโต ต้องศึกษาเรื่องราวจากคัมภีร์ในศาสนาเสียก่อน เพราะว่าเรื่องของพระเจ้า เรื่องการนับถืออันสืบต่อกันมา เรื่องของแผ่นดิน เรื่องของคนชาติหนึ่งซึ่งอาศัยบนแผ่นดินผืนนี้ ตลอดจนจริยธรรมมีอยู่ในคัมภีร์ของศาสนาทั้งหมด

คัมภีร์ในศาสนาชินโต มีดังนี้

1. โคยิกิ (Ko - Ji - Ki) คือ จดหมายเหตุเรื่องราวโบราณ ผู้แต่งคัมภีร์เล่มนี้เป็นคนในราชสำนักรับราชโองการจากจักรพรรดิ์ให้เป็นผู้รวบรวมเหตุการณ์ เมื่อราว พ.ศ. 1253 เรื่องในคัมภีร์เริ่มตั้งแต่การกำเนิดของพระเจ้า การเริ่มของเกาะญี่ปุ่นซึ่งพระเจ้าเป็นผู้สร้าง และเริ่มประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยจักรพรรดิ์องค์แรก คือ ยิมมู (พ.ศ. 1171) นอกนั้นมีเรื่องพิธีกรรมที่จะกระทำเป็นพลีต่อพระเจ้า

2. นิฮองงิ (Nihongi) หรือ นิฮอนโชกิ แปลว่า จดหมาย ประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น ผู้แต่งเป็นชาวราชสำนักอีกเหมือนกัน แต่งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1263 ในระยะไม่ไกลกับการแต่งคัมภีร์เล่มก่อน เขียนด้วยอักษรภาษาจีนล้วนกล่าวความเรื่องของพระเจ้าตามเทพนิยายดั้งเดิมมาเหมือนกันถึงสมัยจักรพรรดินีบีโด (พ.ศ. 1350) เล่มนี้ เป็นประวัติศาสตร์ที่พอกำหนดได้ตามความเป็นจริง มีอยู่ 30 เล่ม

3. เยนงิ - ชิกิ (Yengi - Shiki) เป็นบทสวดและพิธีกรรมในสมัยเยนงิ (ระหว่าง พ.ศ. 1444 - 1566) เป็นหนังสือประมาณ 50 ผูก 10 ผูกแรกอธิบายถึงเรื่องพิธีกรรมต่าง ๆ แต่โบราณ นอกนั้นเป็นบทสวด (Nori - to) พิธีกรรมเหล่านั้น มีอาทิ บทสวดในพิธีเทศกาลหว่านข้าวเก็บเกี่ยว พิธีอ้อนวอนพระเจ้า ให้นำความสมบูรณ์เกิดแก่พืชผล เป็นต้น

4. มันโย - ชู (Munyo - Shiu) แปลว่า ชุมชนแห่งใบไม้หมื่นใบคัมภีร์เล่มนี้ประกอบด้วยคำโคลง 4,496 บท ซึ่งแสดงการเริ่มขึ้นแห่งแผ่นดินและสวรรค์ตลอดถึงเรื่องที่สุริยเทพองค์นั้นทรงสร้างเกาะญี่ปุ่น ประทานแผ่นดินให้เป็นที่อาศัยของชาวญี่ปุ่น เป็นต้น คัมภีร์นี้ เข้าใจกันว่าได้รวบรวมทำกันขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 5 - 8 ของคริสตศักราช

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย