ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

ชิโต

6

       ชินโตเป็นความเชื่อพื้นฐานดั้งเดิมที่อิงอยู่กับลัทธิวิญญาณนิยม ดังนั้นวิญญาณหรือที่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า "กามิ" (Kami) จึงเป็นศูนย์กลางของความเชื่อและเป็นบ่อเกิดของสรรพสิ่ง ทั้งหลาย
อย่างไรก็ตาม คำว่า "กามิ" มีความหมายที่ค่อนข้างกว้างมาก จึงเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายแต่โดยทั่ว ๆ ไปที่ชาวญี่ปุ่นเข้าใจกันนั้น หมายถึง ทวยเทพในสวรรค์และในโลกมนุษย์ อีกทั้งยังหมายถึงวิญญาณตามศาลเจ้า วิญญาณที่สถิตอยู่ในสัตว์ พืช ก้อนดิน ก้อนหิน ภูเขาและทะเล เป็นต้น การที่กามิมีจำนวนมากเป็นเพราะสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นสิ่งที่จำกัดตายตัว จึงมีรูปร่างและกินเนื้อที่ ทำให้ปรากฏเห็นชัดเป็นจำนวนมากมาย แต่กามิหรือวิญญาณเปรียบได้กับ อสสาร ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่จำกัดตายตัว จึงสามารถเข้าไปอยู่ในรูปร่างต่าง ๆ ของสรรพสิ่งได้ ดังนั้นคนญี่ปุ่นจึงเห็นเทพเจ้าหรือกามิในรูปร่างของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงและเชื่อในฤทธิ์อำนาจนั้น ๆ


เราอาจสรุปได้ว่า ทัศนะของชินโตนั้นเชื่อว่ากามิมีอยู่ในทุก ๆ สิ่ง เป็นพลังที่ให้ชีวิตแก่ทุกสิ่งและทำให้ชีวิตเหล่านั้นกลมกลืนอยู่ในโลกนี้ได้ ธรรมชาติและมนุษย์จึงเป็นลูกหลานของกามิ โดยเฉพาะมนุษย์นั้นเป็นผลิตผลสำคัญของกามิ มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตราบเท่าที่เขาสามารถรักษาบทบาท และความสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ในโลกนี้ การมีชีวิตอยู่ตามธรรมชาติและกลมกลืนกับธรรมชาติจึงเป็นความดีงาม ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า ทัศนะเช่นนี้คล้ายกับแนวคิดของลัทธิเต๋าและศาสนาโซโรอัสเตอร์ ซึ่งให้ความสำคัญกับธรรมชาติมาก

จากความเชื่อดั้งเดิมของคนญี่ปุ่นโบราณซึ่งเชื่อกันว่าโลกเรานี้แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

1. ชั้นบน มีสวรรค์ที่สว่างไสว เป็นที่สถิตของเทพเจ้า มนุษย์ไม่สามารถขึ้นมาได้
2. ชั้นล่าง มีสวรรค์ชั้นต่ำซึ่งมืดมิด เป็นที่อาศัยของวิญญาณชั่วร้าย มนุษย์ไม่สามารถลงไปได้
3. ชั้นกลาง เป็นสวรรค์ที่อยู่ระหว่างสวรรค์ชั้นบนและชั้นล่าง เป็นที่อยู่ของพวกมนุษย์ ซึ่งสามารถได้รับอิทธิพลจากสวรรค์ชั้นบนหรือชั้นล่างได้

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ