ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

ชิโต

7

จากความเชื่อในเรื่องกามิ ได้นำไปสู่คำสอนหลักของชินโต ซึ่งมีดังนี้ คือ

1. โลกเรานี้มีระเบียบและระเบียบในโลกเป็นผลมาจากเจตนารมย์ของกามิ แม้แต่การกระทำของมนุษย์ก็เป็นผลมาจากเจตนารมย์ของกามิทุกครั้ง ในเทพนิยายของญี่ปุ่นจึงมีเรื่องราว ที่สะท้อนความหวังของชาวไร่ ชาวนา และแสดงให้เห็นถึงพื้นฐานของความคิดที่ผูกพันต่อ ธรรมชาติ รักธรรมชาติและบูชาเคารพในธรรมชาติ อันเป็นชนวนสำคัญที่นำไปสู่ความรักชาติ และการเกิดลัทธิชาตินิยม (nationalism)

2. ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าพวกตนเป็นลูกหลานกามิ จึงมีเลือดที่บริสุทธิ์และสะอาด จากความคิดนี้ได้นำไปสู่ความเคร่งครัดในเรื่องความสะอาดของร่างกายและการรักษาความสะอาดในบ้านเรือน มีเรื่องเล่าถึงชาวญี่ปุ่นว่าแม้นอากาศจะหนาวเย็นปานใด ทุก ๆ เช้าคนญี่ปุ่นจะต้องอาบน้ำชำระร่างกาย ตัดเล็บ ตัดผม อย่างเรียบร้อย และสะอาดอยู่เสมอ ในเรื่องนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความอดทนและความเคร่งครัดในตัวเองของชาวญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี เพราะจากวินัยขั้นพื้นฐานนี้สามารถนำไปสู่วินัยในสังคม ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบการปกครองของประเทศ


นอกจากความสะอาดทางกายแล้ว คนญี่ปุ่นยังให้ความสำคัญแก่ความสะอาดทางจิตใจด้วย กล่าวคือ เป็นผู้บูชาคุณธรรม และเคร่งครัดในหลักคำสอนของบรรพบุรุษอย่างเคร่งครัด อีกทั้งจะต้องมีความสะอาดทางวาจาด้วยการบูชาสัจจะความจริงอย่างมั่นคง ผู้ไม่มีความจริงจะต้องถูกลงโทษว่าเป็นคนขี้ขลาด และผู้พูดคำหยาบ ย่อมได้รับการติเตียน
เราอาจสรุปได้ว่าคำสอนในข้อ 2 นี้มีผลสะท้อนต่อสังคมญี่ปุ่นมาก เพราะทำให้พวกเขาภูมิใจในตนเอง และให้ความสำคัญแก่ระบบครอบครัวเป็นอย่างดี ก่อให้เกิดความสามัคคี ซึ่งมีผลขยายออกไปจนถึงระดับชาติ คนญี่ปุ่นจึงเป็นชาติที่มีระเบียบวินัยและมีความสามัคคีจนเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลก

3. จากความเชื่อที่ว่า พระจักรพรรดิ์ทุกพระองค์ของญี่ปุ่น สืบเชื่อสายมาจากกามิอะมา - เตระสุ สุริยะเทพีองค์สำคัญ ทำให้คนญี่ปุ่นมีความจงรักภักดีต่อองค์พระจักรพรรดิ์ด้วยชีวิตและมีความกล้าหาญมากพอที่จะสละชีวิตเพื่อพระองค์และเพื่อประเทศชาติ ดังนั้นจึงเกิดพิธีสำคัญของชาติ คือ พิธีถวายความเคารพสักการะพระจักรพรรดิ์ที่เป็นต้นบรรพบุรุษ สถานที่ถวายความเคารพซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี คือ วิหารไดจิงจู ตำบลอิเซ อันเป็นสถานที่สำคัญที่ประดิษฐานพระคันฉ่อง ซึ่งเชื่อกันว่าสุริยะเทพีได้ทรงประทานให้แก่บรรพบุรุษดั้งเดิมของญี่ปุ่น ทุก ๆ ปีจะมีพวกนับถือชินโตเดินทางไปสักการะคันฉ่องนี้ในวิหารอิเซ (Ise) เพราะเชื่อกันว่าอย่างน้อยในชีวิตครั้งหนึ่งจะต้องเดินทางไปสักการะให้ได้ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตคล้ายกับพวกอิสลามไปนมัสการหินกาบะที่เมืองเมกกะ

4. ด้วยความเคารพยกย่องที่ชาวญี่ปุ่นมีต่อสุริยเทพีนี้เอง พวกเขาจึงนิยมเรียกตัวเองว่า "ลูกพระอาทิตย์" และคนญี่ปุ่นจะสอนลูกหลานอยู่เสมอว่าให้กล้าหาญไม่หวั่นไหว และมีสติ มั่นคงดังเช่นดวงอาทิตย์ในยามอุทัย

5. จากความเชื่อในเรื่องกามิ ได้นำไปสู่ความเคารพและศรัทธาในบรรพบุรุษ และมีผลมาถึงการเคารพนบนอบต่อบิดา มารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีอาวุโสกว่า ตลอดจนการที่หญิงต้องเคารพชาย และคนหนุ่มสาวเคารพคนแก่

        ความเชื่อแบบชินโตเช่นนี้ ฝังรากอยู่ในวัฒนธรรมของญี่ปุ่นมาเป็นเวลานาน นับตั้งแต่เริ่มประวัติศาสตร์ของชนชาติมาจนกระทั่งอิทธิพลทางวัฒนธรรมของจีน และเกาหลีได้เริ่มเข้ามาเผยแพร่ก่อให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมขึ้นมา โดยเฉพาะในด้านภาษา ศิลปะ ศาสนา และจริยธรรมความเชื่อของลัทธิเต๋าและลัทธิขงจื๊อ แต่ครั้นเมื่อถึงปีคริสตศักราชที่ 4 ญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาแบบมหายานอีกระลอกหนึ่ง ทำให้ญี่ปุ่นเกิดการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจนกระทั่งในช่วงคริสตศตวรรษที่ 14 เป็นต้นมา โดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่ 17 ได้เกิดการฟื้นฟูความเชื่อแบบชินโตไปทั่วประเทศญี่ปุ่นอันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเอกลักษณ์ของชาติ แต่ในขณะเดียวกันก็ยอมรับทัศนะทางการเมืองของลัทธิขงจื๊อ ถึงแม้นว่าญี่ปุ่นจะต่อต้านพุทธศาสนา คริสต - ศาสนา และลัทธิความเชื่ออื่น ๆ ของต่างชาติก็ตาม ในช่วงเวลานี้ตรงกับสมัยของโตกูกาวา (Tokugawa) อันเป็นระยะเวลาที่ลัทธิบูชิโด (Bushido) ได้เผยแพร่ และมีผู้ยอมรับจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมญี่ปุ่น

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย