ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม>>

อารยธรรมอินเดีย

โดย ดร.สุนันทา ฟาเบรอ

อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ
อารยธรรมอารยัน
อารยธรรมสมัยคุปตะ
อารยธรรมสมัยสุลต่านเตลฮีและสมัยราชวงศ์โมกุล
สมัยตะวันตกเข้าสู่อินเดีย

การแบ่งชนชั้นในสังคม

เมื่อตอนที่พวกอารยันอพยพเข้ามาอยู่ในอินเดียตอนเริ่มแรกนั้น คนอารยันได้แต่งงานกับชนพื้นเมือง (Dasas,ทาส) ต่อมาอารยันมีความคิดว่า เผ่าอารยันนั้นมีอารยรธรรมเหนือผู้อื่น เกรงว่าจะสูญพันธุ์ จึงเริ่มเรียกร้องให้ทุกคนรักษาเผ่าพันธุ์อันแท้จริงของตนไว้ ทำให้เกิดการแบ่งชั้นวรรณะ ราวสมัยฤคเวทตอนปลาย วรรณะ มี 4 วรรณะ คือ พราหมณ์ (พระ, นักบวช) กษัตริย์, ไวศยะ (กสิกร, พ่อค้า) และศูทร (ทาส,คนรับใช้) พวกที่ไม่มีวรรณะ เรียกว่า พวกจัณฑาล (พวกพราหมณ์ที่อารยันนำเข้ามาสู่อินเดียต้องการรักษาสังคมแบบอย่างอารยันไว้ ทำให้เกิดประเพณีเคร่งครัด ทำให้เป็นต้นกำเนิดของศาสนาฮินดูในเวลาต่อมา)  

ประมาณ 560-468 ปีก่อนค.ศ. ศาสนาพุทธและลัทธิชินศาสตร์ พระโคตมะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า คำสอนของพระองค์ คือ เน้น ให้เห็นสภาพจิตที่เป็นอิสระ และว่างเปล่า สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เพื่อบรรลุไปสู่ความสุขสูงสุดที่เรียกว่า นิพพาน คำสั่งสอน ของศาสนาพุทธเป็นภาษาบาลี   พระมหาวีระผู้เป็นเจ้าลัทธิชินศาสตร์ สอนให้ทรมานหรือละทิ้งความเอาใจใส่ต่อร่างกายเพื่อให้จิตใจบริสุทธิ์ จุดประสงค์ คือ เพื่อให้หลุดพ้นจากกรรมเช่นเดียวกับพุทธศาสนา คำสั่งสอนของลัทธิชินศาสตร์ ใช้ภาษาปรากฤต ทั้งสองศาสนามีความคิดคล้ายคลึงกันหลายประการ แม้ว่าการปฏิบัติจะต่างกัน ทั้งสองต่อต้านอำนาจของพราหมณ์ การแบ่งชั้นวรรณะ และอิทธิพลของคัมภีร์พระเวท 512 ปีก่อนค.ศ. แคว้นคันธาราษฏร์ และแคว้นสินธ์อยู่ในความครอบครองของจักรวรรดิเปอร์เซีย (พระเจ้าดาริอุสที่1)

326-325 ปีก่อนค.ศ. กองทัพพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช แห่งกรีกโจมตีได้แคว้นคันธาราษฏร์ ปัญจาป สินธ์ และดินแดนที่เป็นประเทศ ปากีสถานปัจจุบัน อิทธิพลของกรีกผ่านมาทางบัคเทรียสู่ศิลปะแบบ คันธาราษฏร์

<< ย้อนกลับ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ