ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัวและรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
แนะนำทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

กำเนิดครอบครัวและการกดขี่ทางเพศ
โดย เฟรเดอริค เองเกิลส์ แปลโดย กุหลาบสายประดิษฐ์
คัดเลือกและเรียบเรียงใหม่โดย นุ่มนวล ยัพราช

อย่างไรก็ดี การสมรสของพวกกระฎุมพีก็ยังคงเป็นการสมรสในระหว่างชนชั้นเดียวกัน และภายในชนชั้นของตนนั้นหนุ่มสาวมีอิสระพอควรในการเลือกคู่ครอง อนึ่งได้มีการบัญญัติทฤษฎีทางศีลธรรมไว้บนกระดาษอย่างแน่นหนาว่า การสมรสทุกราย ที่ปราศจากความรักระหว่างเพศและที่ได้ประกอบขึ้น โดยปราศจากความตกลงปลงใจอันแท้จริงของคู่สมรส ย่อมถือว่าเป็นการสมรสที่ไม่ชอบด้วยศีลธรรม กล่าวสั้น ๆ ก็คือ ได้มีประกาศรับรู้ การสมรสรสด้วยความสมัครรักใคร่ของคู่สมรสเป็นสิทธิ์อันหนึ่งของมนุษย์ และก็มิใช่เป็นแต่สิทธิ์ของผู้ชายเท่านั้น แต่เป็นสิทธิของผู้หญิงด้วย

แต่ว่าสิ่งที่รองรับกันว่าเป็นสิทธิ์ของมนุษย์ข้อนี้มีความแตกต่างกับสิ่งที่เรียกว่าสิทธิ์ของมนุษย์ข้ออื่น ๆ อยู่ประการหนึ่งกล่าวคือในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของมนุษย์ข้ออื่น ๆ นั้น “ในทางปฏิบัติผู้ที่ได้เสวยสิ่งที่เรียกว่า สิทธิของมนุษย์จริง ๆ นั้น จำกัดอยู่ในวงของชนชั้นปกครองได้แก่เหล่ากระฎุมพีเท่านั้น ส่วนหมู่คนอีกมากหลายที่อยู่ภายใต้การปกครอง อันเต็มไปด้วยการเอารัดเอาเปรียบของเหล่ากระฎุมพีนั้น สิทธิของมนุษย์ของบุคคลเหล่านั้นก็ถูกพรากเอาไปเสีย ไม่โดยตรงก็โดยทางออ้ม” แต่ในกรณีสิทธิของมนุษย์ในเรื่องการสมรสนี้ พวกชนชั้นปกครองหรือกระฎุมพีเอง กลับถูกอิทธิพลทางเศรษฐกิจเข้าครอบงำไว้ จนไม่อาจเสวยสิทธิของมนุษย์ในเรื่องการสมรสที่ได้ประกาศยกย่องขึ้นไว้ เพราฉนั้นในสมัยที่พวกกระฎุมพี ได้ครองความเป็นใหญ่ในสังคม การสมรสของคนพวกนี้ที่เป็นไปด้วยความสมัครรักใคร่ของคู่สมรสจริง ๆ ก็มีแต่ในกรณีที่ถือว่าเป็นข้อยกเว้นเท่านั้น แต่ในบรรดาบุคคลที่อยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของพวกกระฎุมพี การสมรสด้วยความสมัครรักใคร่ของคู่สมรสกลับปรากฏว่าเป็นเรื่องปรกติธรรมดาของหมู่ชนเหล่านั้น ซึ่งไม่ตกอยู่ภายใต้ความครอบงำของอิทธิพลทางเศรษฐกิจดังที่พวกกระฎุมพีผู้เป็นชนชั้นปกครองได้ตกอยู่

กำเนิดชนชั้นก่อให้เกิดรัฐ

ในขณะเดียวกันที่เพศหญิงตกอยู่ภายใต้อำนาจของเพศชาย ผู้ชายทุกคนไม่ได้มีความเสมอภาคซึ่งกันและกัน นอกจากความแตกต่างกันในฐานะของมนุษย์ระหว่างผู้ที่เป็นอิสระชน และผู้ที่เป็นทาสอันได้มีอยู่แล้ว มาถึงนี้ก็ได้มีความแตกต่างในฐานะของมนุษย์เพิ่มขึ้นใหม่อีกประการหนึ่งคือความแตกต่างระหว่างคนรวยและคนจน และพร้อมกับที่มีการแบ่งงานในรูปใหม่ ก็ได้มีการแบ่งชนชั้นอันใหม่เกิดขึ้นในสังคม การที่บรรดาผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวได้เข้าเป็นเจ้าของโภคทรัพย์เป็นส่วนสัดส่วนตัว แตกต่างไปจากคนอื่นๆ ได้เป็นสาเหตุให้ประชาคมหรือชุมนุมชน ที่ประกอบขึ้นในรูปครัวเรือนแบบสหชีพที่ยังคงเหลืออยู่ในสมัยนั้นต้องสลายลง การร่วมกันทำงานเพาะปลูก บนผืนแผ่นดินเดียวกันเพื่อประโยชน์ของชุมชนก็เป็นอันสลายตามไปด้วย

การเปลี่ยนแปลงในเรื่องการครอบครองที่ดิน จากการครอบครองโดยหมู่ชน ไปสู่การครอบครองส่วนบุคคลโดยสิ้นเชิงนั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไป และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่บังเกิดขึ้นพร้อม ๆ กันกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของครอบครัวจากการสมรสหมู่ไปสู่การสมรสแบบผัวเดียวเมียเดียวการทำให้มีหน่วยเศรษฐกิจของสังคมในรูปของครอบครัวแต่ละครอบครัว ระบชาติวงศ์ได้ถูกทำลายโดยการแบ่งงานกันทำในระหว่างสมาชิกของชาติวงศ์และโดยผลของการแบ่งงานนั้นเอง อันได้แก่การแบ่งสังคมออกเป็นชนชั้น สิ่งที่เข้ามาสวมตำแหน่งแทนระบบชาติวงศ์นั้น คือ รัฐ

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ