ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัวและรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
แนะนำทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

กำเนิดครอบครัวและการกดขี่ทางเพศ
โดย เฟรเดอริค เองเกิลส์ แปลโดย กุหลาบสายประดิษฐ์
คัดเลือกและเรียบเรียงใหม่โดย นุ่มนวล ยัพราช

กำเนิดรัฐของสังคมมนุษย์ (จาก กุหลาบ สายประดิษฐ์ ๒๕๒๔ หน้า 372-376)

ในบัดนี้เราทราบว่าสิ่งที่เรียกว่ารัฐนั้น มิใช่อำนาจที่อุบัติขึ้นในสังคมโดยการผลักดันมาจากภายนอกแต่อย่างใด อีกทั้งมิใช่เป็น "ความจริงแท้ของอุดมคติทางศีลธรรม" หรือ "มโนภาพและความจริงแท้ของเหตุผล" ดังที่ปราชญ์บางท่านได้แสดงมิติไว้ ความจริงนั้นรัฐเป็นผลิตผลของสังคมตามความคลี่คลายของสังคมในขั้นหนึ่ง การอุบัติของรัฐเป็นการยอมรับว่าสังคมนี้ ได้นำตนเข้าไปพัลวันกับการขัดแย้งต่าง ๆ ที่ไม่อาจแก้ให้ตกได้ เป็นการยอมรับว่าสังคมนี้ได้แตกแยกออกไปเป็นขมิ้นกับปูน จนไม่อาจจะสมัคสมานให้กลับคืนดีได้ เพื่อที่จะป้องกันมิให้ความเป็นปรปักษ์ต่อกัน และชนชั้นที่มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจขัดแย้งกัน ผลาญกันเองและผลาญสังคมในการต่อสู้ที่ไร้ประโยชน์นั้น จึงเป็นการจำเป็นที่จะต้องสถาปนาอำนาจอันหนึ่งไว้เหนือสังคม ด้วยความประสงค์ที่จะให้อำนาจนั้นเข้ามาจัดการลดหย่อนความรุนแรงของการปะทะกัน และจัดการให้ประทะกันได้อยู่ในขอบเขตของระเบียบข้อบังคับ อำนาจอันใหม่นี้ซึ่งอุบัติขึ้นมาภายในสังคมนั้นเอง แต่ก็ได้จัดตั้งตัวเองไว้เหนือสังคม และทำตนห่างเหินจากสังคมยิ่งขึ้นเป็นลำดับก็คือ รัฐ นั้นเอง อำนาจของรัฐจะมีการจัดตั้งที่เข้มแข็งขึ้นตามลักษณะของความขัดแย้งทางชนชั้นที่ทวีขึ้น เช่น คุก ศาล ทหาร ตำรวจ เพื่อข่มขวัญผู้อยู่ใต้ปกครอง เครื่องมือที่เป็นสถาบันเหล่านี้จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาล ซึ่งก็นำมาจากพลเมืองที่สังกัดรัฐที่เรารู้จักกันดีว่า "ภาษี" จัดเก็บโดยบรรดาพวกที่เป็นเครื่องมือของรัฐ ซึ่งเรียกว่าข้าราชการ ก็ได้เป็นองค์กรของสังคมที่มีฐานะอยู่เหนือสังคม พวกนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะสถาปนาความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบัน โดยบัญญัติลงไว้ในกฎหมายพิเศษ อันจะช่วยเสริมฐานะให้คงอยู่และใครจะล่วงละเมิดไม่ได้ เพราะรัฐใดที่สามารถอ้างได้ว่าเป็นกลาง อยู่เหนือสังคม และไม่เข้าข้างชนชั้นใดย่อมเป็นเครื่องมือที่ดีเลิศของชนชั้นปกครอง

สู่เสรีภาพของสตรี

การณ์เป็นดังนี้ เราจึงเห็นได้แล้วว่า การที่จะปลดเปลื้องผู้หญิงให้หลุดพ้นออกมาจากความเป็นเบี้ยล่างของผู้ชาย และให้เธอได้มาซึ่งความเสมอภาคกับผู้ชายนั้น ย่อมเป็นสิ่งพ้นวิสัยที่จะแก้ไขเฉพาะจุดเสียแล้ว และผู้หญิงก็จะต้องคงอยู่ในฐานะอันต่ำต้อยเช่นนั้นสืบต่อไป ตราบเท่าที่ผู้หญิงได้ถูกกันออกไปจากระบบการผลิตที่เกี่ยวข้องกับสังคม (Social production ) และถูกกำหนดกรอบให้ทำงานแต่เฉพาะที่เป็นงานบ้านเท่านั้น การที่หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องกับระบบการผลิตของสังคมจะอำนวยโอกาสให้ผู้หญิงได้มีความอิสระจากชาย แต่นี่เป็นแค่ประตูสู่เสรีภาพของสตรีอย่างแท้จริงเท่านั้น (กุหลาบ ๒๕๒๔ ; 349)

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ