ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัวและรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
แนะนำทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

กำเนิดครอบครัวและการกดขี่ทางเพศ
โดย เฟรเดอริค เองเกิลส์ แปลโดย กุหลาบสายประดิษฐ์
คัดเลือกและเรียบเรียงใหม่โดย นุ่มนวล ยัพราช

การปลดเปลื้องผู้หญิงให้พ้นจากฐานะอันต่ำต้อย จะมีทางเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อผู้หญิงได้รับโอกาสเข้าร่วมมีส่วนในการผลิตที่เป็นงานขนาดใหญ่คือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสังคม และในระบบการแลกเปลี่ยนที่ไม่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสามารถควบคุมแรงงานของอีกฝ่ายได้ ส่วนงานในหน้าที่แม่บ้านนั้น ต้องจำกัดตัดทอนลงมาให้เหลือขนาดที่เบาจนถือได้ว่าเป็นงานส่วนเล็กน้อย เพราะในขณะนี้มูลค่าแรงงานส่วนหนึ่งของผู้หญิงที่เลี้ยงดูกรรมาชีพรุ่นต่อไปถูกละเลยไม่คิดมูลค่าโดยผลักให้เป็นภาระงานในบ้าน ดั้งนั้นต้องหาทางที่จะแปรเปลี่ยนงานบ้านต่าง ๆ ให้เป็นงานสาธารณะ ซึ่งหมายถึงว่าเป็นงานที่รัฐจะต้องรับภาระแบ่งเบาจากสตรีปัจเจกผู้เป็นแม่บ้าน และสังคมต้องร่วมรับผิดชอบในทางปฏิบัติ เช่นต้องมีโรงเลี้ยงเด็ก โรงอาหาร โรงสักผ้า ฯลฯ ของสังคม รูปการณ์เช่นนี้มีทางเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อได้จัดให้มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ดังที่รูปแบบของระบบทุนนิยมได้สร้างมันขึ้นมาในปัจจุบัน แต่เป้าหมายการผลิตเพื่อสังคมต้องมิใช่ผลิตเพื่อสนองกำไรของคนส่วนน้อยอย่างที่เป็นอยู่ในระบบทุนนิยม ดังนั้นต้องมีการเปลี่ยนระบบการผลิตและลักษณะรัฐให้เป็นรูปแบบสังคมนิยม

อนึ่ง ภาวะเศรษฐกิจของระบบทุนนิยมปัจจุบันเรียกร้องต้องการ การเข้ามามีส่วนของผู้หญิงในภาคการผลิตมากมาย

สิ่งนี้มีผลทำให้หญิงทั่วโลกเริ่มอิสระจากชาย ซึ่งมีผลในด้านความคิด กระแสความคิดใหม่ในยุคความอิสระของสตรีนี้เริ่มเรียกร้องความเสมอภาคและเป็นต้นกำเนิดของ “ขบวนการสิทธิสตรี” สมัยใหม่ แต่ในขณะเดียวกัน ระบบการขูดรีดแรงงานของทุนนิยมกำหนดอย่างไม่หยุดยั้งว่าต้องมีการหาทุกวิธีทางเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพื่อเพิ่มอัตรากำไร สิ่งนี้จะขัดแย้งอย่างถึงที่สุดกับการเรียกร้องให้ทรัพยากรของสังคมถูกนำมาใช้เพื่อปลดปล่อยหญิงทั้งหมดจากภาระงานบ้าน พูดง่ายๆ นายทุนไม่พร้อมและไม่สามารถจะสละกำไรเพื่อสร้างระบบสังคมที่ "ภาระบ้าน" ทั้งหมดกลายเป็นภาระของสังคมโดยรวม ดังนั้นกระแสความคิดที่สำคัญที่ขัดแย้งและดำรงอยู่ควบคู่กันไปกับแนวคิดสิทธิสตรีในยุคปัจจุบันคือ "การปกป้องสถาบันครอบครัว" ในรูปแบบผัวเดียวเมียเดียวที่หญิงต้องรับผิดชอบภาระส่วนใหญ่ของงานบ้านในลักษณะปัจเจก

ที่ผ่านมาสถานภาพของผู้หญิงกลายเป็นรองและจำกัดบทบาทอยู่ภายในบ้านภายใต้อำนาจชายพร้อมกับพัฒนาการของการถือครองทรัพย์สมบัติส่วนตัวและการกำเนิดชนชั้น การผลิตอันไม่ใช่เพื่อตอบสนองการบริโภควันต่อวันได้เป็นบ่อเกิดของระบบสังคมอันอยุติธรรม สังคมแห่งชนชั้น แต่ถ้าจะปลดปล่อยผู้หญิงออกจากการกดขี่ในปัจจุบันเราไม่ต้องการย้อนยุคกลับไปสู่ยุคบุพการ เราต้องการให้ผู้หญิงทุกคนมีส่วนร่วมในการผลิตของสังคมเท่าเทียมกับเพศชายทุกคน หรืออีกนัยหนึ่งคือการได้สิทธิในการร่วมกันครอบครองปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ต้องมีการยกเลิกระบบการผลิตแบบชนชั้นแบบทุนนิยม ต้องยกเลิกรัฐของทุนนิยม และต้องมีการต่อสู้ของมนุษย์ทั้งชายและหญิงเพื่อการปลดปล่อยตนเองจากทัศนะคติความเชื่อต่างๆ ที่กดขี่ผู้หญิงและผู้ชายอันเป็นปราการหลักที่คอยพิทักษ์ระบบเดิมเอาไว้ เราต้องก้าวต่อไปเพื่อสร้างสังคมแห่งเสรีภาพของมวลมนุษย์ที่แท้จริง แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเราไม่สามารถรอให้ใครมาสร้างให้เราได้ ชนชั้นกรรมาชีพต้องกำหนดโลกใหม่ของเราเอง

เองเกิลส์เคยเขียนไว้ว่า... .

“แนวโน้มเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเพศจะเป็นไปในทิศทางใดถ้าเรามีสังคมใหม่ที่เราร่วมกำหนด? สิ่งใดที่จะถูกยกเลิกหลังจากที่ได้มีการล้มล้างระบบทุนนิยมไป? อะไรใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามา? คำถามเหล่านี้จะถูกตอบโดยคนอีกรุ่นหนึ่งที่เติบโตขึ้นจากวิถีการผลิตแบบใหม่ ชายรุ่นใหม่ที่ไม่เคยรู้จักการซื้อขายหญิงด้วยเงินตราหรือตำแหน่ง ยศศักดิ์ และอำนาจทางสังคม หญิงรุ่นใหม่ที่รู้จักการมอบกายให้กับชายโดยมีเงื่อนไขเดียวเท่านั้นคือ “ความรัก” ยิ่งกว่านั้นเธอจะไม่รู้จักความกลัวว่าถ้าไม่ยอมกระทำตามความต้องการของชายที่ตนรัก จะมีผลร้ายที่ต้องเผชิญทางด้านเศรษฐกิจ

และเมื่อคนเหล่านี้ได้เติบโตขึ้นเต็มโลกใบใหม่ เขาจะไม่สนใจว่าคนยุคอดีตจะมองพฤติกรรมของเขาเช่นไร พวกเขาจะกำหนดประเพณีการปฏิบัติ ค่านิยมต่าง ๆ ของสังคมใหม่ขึ้นมากลายเป็นวัฒนธรรมที่รับใช้มนุษย์อย่างแท้จริง"

<< ย้อนกลับ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ