ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัว และรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
แนะนำทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

รัฐกับการปฏิวัติ

4. “การสลายตัว” ของรัฐและการปฏิวัติอย่างรุนแรง

ถ้อยคำของ เองเกิลส์เกี่ยวกับ “การสลายตัว” ของ รัฐเป็นที่รู้จักแพร่หลาย นับเป็นถ้อยคำที่ยกมาอ้างกันอยู่เนืองๆ และเผยให้เห็นอย่างแจ่มชัดถึงสารัตถะของการปลอมปนลัทธิมาร์คซ์ที่ปฏิบัติกันเป็นประจำ อันเราจะต้องพูดถึงโดยละเอียด เราขอยกข้อความทั้งหมดจากแหล่งที่อ้างดังนี้:

“ชนชั้นกรรมาชีพต้องยึดอำนาจรัฐ และจัดการเปลี่ยนปัจจัยผลิตมาเป็นทรัพย์สินของรัฐเป็นอันดับแรก แต่การกระทำดังนี้ เท่ากับชนชั้นกรรมาชีพล้มล้างตนเองในฐานะชนชั้นกรรมาชีพ ล้มล้างความแตกต่าง ทางชนชั้นและความเป็นปฏิปักษ์ทางชนชั้นทั้งปวง พร้อมกันนั้นก็ล้มล้างรัฐในฐานะรัฐด้วย สังคมแต่ก่อนเป็นสังคมที่เวียนวนอยู่ในความเป็นปฏิปักษ์ทางชนชั้น จึงจำต้องมีรัฐ นั่นก็คือองค์กรจัดตั้งของชนชั้นผู้ขูดรีดในแต่ละยุค เพื่อธำรงไว้ซึ่งเงื่อนไขภายนอกแห่งการผลิตของชนชั้นนั้น ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่การใช้กำลังปราบปรามชนชั้นผู้ถูกขูดรีดให้ตกอยู่ภายใต้สภาพแห่งการถูกกดขี่ (ระบบทาส ระบบเกษตรกรติดที่ดิน ระแบบแรงงานรับจ้าง) ซึ่งก็ถูกกำหนดด้วยรูปการผลิตที่เป็นอยู่อีกชั้นหนึ่ง รัฐคือตัวแทนเป็นทางการของสังคมโดยส่วนรวม เป็นจุดรวมยอดของสังคมในรูปบรรษัทที่มองเห็นได้ แต่มันจะเป็นอย่างนี้ได้ต่อเมื่อมันเป็นรัฐของชนชั้น ซึ่งตัวเองเป็นตัวแทนโดยส่วนรวมของยุคนั้น: สมัยโบราณได้แก่รัฐของพลเมืองที่เป็นเจ้าของทาส, ในยุคกลางได้แก่รัฐของพวกขุนนาง, ในยุคของเราได้แก่ รัฐของชนชั้นนายทุน จนในท้ายที่สุดเมื่อรัฐกลายเป็นตัวแทนอย่างแท้จริงของสังคมโดยส่วนรวมแล้ว มันก็จะทำให้ตัวเองหมดความหมาย เมื่อใดที่ไม่มีชนชั้นใดสำหรับให้กดขี่อีกต่อไป (พร้อมกับการครอบงำทางชนชั้น และการต่อสู้เพื่อมีชีวิตของเอกชนโดยมีพื้นฐาน อยู่บนความไร้แบบแผนในการผลิตดังก่อน)

เมื่อใดที่การกระทบกระทั่งและความเลยเถิด อันเกิดจากสิ่งดังกล่าวนี้ได้ถูกขจัดสิ้นไป เมื่อนั้นย่อมไม่มีสิ่งใดให้ปราบปรามกดขี่ อันจะทำให้กำลังปราบปรามพิเศษหรือรัฐ ไม่มีความจำเป็น การกระทำเบื้องแรกซึ่งรัฐก้าวออกมาในฐานะตัวแทนอย่างแท้จริงของสังคมโดยส่วนรวม - คือการเข้ายึดกุมปัจจัยผลิตในนามของสังคม - ในขณะเดียวกันก็เป็นการกระทำอันเป็นอิสระครั้งสุดท้ายในฐานะรัฐ การเข้าแทรกแซงของอำนาจรัฐในความสัมพันธ์ทางสังคมกลายเป็นสิ่งหมด ความหมาย แล้วสิ้นสุดลงโดยตัวมันเอง การบริหารบุคคลจะถูกแทนที่ด้วยการบริหารสิ่งของและการควบคุมกระบวนการผลิต รัฐมิได้ถูก “ล้มล้าง” แต่มันสลายตัว จากจุดยืนดังกล่าวมานี้เองที่เราต้องใช้ประเมินวลี ‘รัฐของประชาชนเสรี’ ...พร้อมทั้งใช้ประเมิน ข้อเรียกร้องของพวกอนาธิปัตย์ที่เรียกร้องให้ล้มเลิกรัฐเสียโดยฉับพลัน”

อาจกล่าวได้โดยไม่กลัวผิดว่าจากข้ออภิปรายของเองเกิลส์ที่ยกมานี้ ซึ่งอุดมด้วยความคิดยิ่งนัก คงมีอยู่ประเด็นเดียวเท่านั้นที่กลายเป็นส่วนสำคัญแห่งแนวคิดสังคมนิยมในหมู่พรรคสังคมนิยมปัจจุบัน นั่นก็คือตามทัศนะของมาร์คซ์รัฐต้อง “สลายตัว” อันตรงกันข้ามกับหลักการของพวกอนาธิปัตย์ที่เน้น “การล้มล้าง“รัฐ ทว่าการบิดเบือนลัทธิมาร์คซ์ในลักษณะเช่นนั้นก็เท่ากับลดทอนลัทธิมาร์คซ์ลงเป็นลัทธิฉวยโอกาส เพราะ “การตีความ“เช่นนั้นมีแต่ทำให้เกิดแนวคิดอันคลุมเครือว่าการเปลี่ยนแปลงต้องเกิดขึ้นอย่างช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไป ปราศจากมิคสัญญี ปราศจากการปฏิวัติ ดังนั้นแนวคิดเกี่ยวกับ“การสลายตัว” ของรัฐที่แพร่หลายอยู่ในปัจจุบัน จึงหมายถึงการลดทอนความสำคัญของการปฏิวัติ แม้ไม่ถึงกับปฏิเสธการปฏิวัติก็ตาม

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ