ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัว และรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
ทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

ทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
โดย ใจ อึ๊งภากรณ์

ความสัมพันธ์ในรูปแบบวิภาษวิธี ระหว่าง ทุนนิยมโดยรัฐ กับรัฐกรรมาชีพ

ทุนนิยมโดยรัฐคือสิ่งตรงข้ามโดยสิ้นเชิงของรัฐกรรมาชีพ (หรือเผด็จการ ชนชั้นกรรมาชีพ)

ภายใต้ระบบทุนนิยมโดยรัฐระบบแรงงานรับจ้างอิสระถูกปฏิเสธไประดับหนึ่ง เนื่องจากแรงงานไม่มีสิทธิเลือกนายจ้าง แต่ภายใต้เผด็จการชนชั้นกรรมาชีพแรงงานรับจ้างอิสระถูกปฏิเสธไประดับหนึ่งเพราะกรรมาชีพไม่ได้มีอิสระภาพจากปัจจัยการผลิตที่ตนเองครอบครอง ในเวลาเดียวกันแรงงานก็แปรสภาพไปจากสภาพเดิมที่เป็นสินค้าชนิดหนึ่ง การขายแรงงานไม่เหมือนการขายแรงงานในระบบทุนนิยม เพราะภายใต้ระบบรัฐกรรมาชีพกรรมกรจะไม่ขายแรงงาน แต่จะนำแรงงานของตนมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนในสังคมที่มีลักษณะส่วนรวม ฉนั้นแรงงานจึงไม่ใช่สินค้าเพราะการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นระหว่างกรรมกรที่เป็นปัจเจกชนกับกรรมกรคนเดียวกันที่เป็นส่วนขององค์กรส่วนรวม และจะไม่เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างสองส่วนที่แตกต่างกัน

ระบบทุนนิยมโดยรัฐทำให้สหภาพแรงงานกับรัฐเข้าเป็นองค์กรเดียวกันจนความเป็นสหภาพแรงงานสูญหายไป แต่ในรัฐกรรมาชีพจะมีการเพิ่มบทบาทของสหภาพแรงงานถึงระดับสูงสุด

ระบบทุนนิยมโดยรัฐ ถ้าดูจากกรอบของประวัติศาสตร์ จะเป็นการทำให้ รัฐเป็นเผด็จการ แต่รัฐกรรมาชีพเป็นการสร้างประชาธิปไตยสูงสุดที่ไม่เคยมีมาก่อน ระบบทุนนิยมโดยรัฐ คือการกดขี่กรรมาชีพอย่างหนักโดยชนชั้นนายทุนที่คุมปัจจัยการผลิต แต่รัฐกรรมาชีพคือการกดขี่นายทุนโดยชนชั้นกรรมาชีพ ที่ควบคุมปัจจัยการผลิต

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย