Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

รู้ค่า รู้ชีวิต

อยู่แบบพอเพียง ใช้จ่ายแบบพออยู่
จัดสรรที่ดินทำกิน ใช้เป็นทุนของชีวิต
แบ่งกิน แบ่งใช้ จำหน่ายออก
สร้างประโยชน์จากเงินกู้ให้คุ้มค่า
ทำตามอัตภาพ รอบคอบ อย่าตาโต
มานะ อดทน อดออม

สร้างประโยชน์จากเงินกู้ให้คุ้มค่า

"กู้เงิน เงินนั้นจะต้องให้เกิดประโยชน์ มิใช่กู้สำหรับไปเล่นไปทำอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์ "

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540

พระราชดำรัสนี้ เป็นแนวทางที่ดีสำหรับนักลงทุน และเกษตรกรที่จำเป็นต้องกู้เงิน มาใช้ในธุรกิจหรือการผลิต หากนำเงินที่ได้มาจัดสรร และใช้ให้เกิดประโยชน์ ก็จะสร้างความเจริญสู่ธุรกิจและครอบครัว หากนำไปใช้ในทางไม่ถูก ก็อาจจะสร้างปัญหาให้ธุรกิจและครอบครัวไม่สิ้นสุด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com