สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

พลังแผ่นดิน

อธรรมปราบอธรรม
ป่า 3 อย่าง 4 ประโยชน์
แกล้งให้ดินเปรี้ยว
ก่อกวน เลี้ยงให้อ้วน โจมตี
โรงเรียนพระดาบส
เศรษฐกิจพอเพียง
ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก
4 น้ำ  3 รส
เส้นทางเกลือ
โครงการแก้มลิง
สวนสองแสน
ขาดทุนคือกำไร


เศรษฐกิจพอเพียง

ทฤษฎีใหม่ อยู่อย่างพอกินพอใช้ แนวทางปฎิบัติที่ทรงปูพื้นฐานไว้เพื่อความ อยู่ดีกินดี ต่อไปภายหน้าโดยให้เกษตรกรใช้ที่ดินของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดสรรพื้นที่ปลูกข้าว 30 % ขุดสระเก็บน้ำ 30%ปลูกพืชหมุนเวียน 30% และที่อยู่อาศัย 10%

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย