สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

พลังแผ่นดิน

อธรรมปราบอธรรม
ป่า 3 อย่าง 4 ประโยชน์
แกล้งให้ดินเปรี้ยว
ก่อกวน เลี้ยงให้อ้วน โจมตี
โรงเรียนพระดาบส
เศรษฐกิจพอเพียง
ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก
4 น้ำ  3 รส
เส้นทางเกลือ
โครงการแก้มลิง
สวนสองแสน
ขาดทุนคือกำไร


4 น้ำ  3 รส

แนวคิดการแก้ไขปัญหา น้ำท่วม น้ำจืด น้ำเค็ม ที่ส่งผลต่อการเกาตรกรรมในภาคใต้ ทรงวางหลักการแก้ไขคือ สร้างระบบป้องกันน้ำเปรี้ยวจากพรุที่ทำให้พื้นที่เกษตรกรรมเป็นกรด ระบบป้องกันน้ำเค็มบุกรุก และระบบส่งน้ำจืดช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย