ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ละครพันทาง

เป็นละครแบบผสม  ผุ้ให้กำเนิดคือ  เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง  (เพ็ง  เพ็ญกุล)  ท่านเป็นเจ้าของคณะละครมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 แต่เพิ่งมาเป็นหลักฐานมั่นคงในรัชกาลที่ 5 ซึ่งแต่เดิมก็แสดงละครนอก ละครใน ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ท่านไปยุโรป จึงนำแบบละครยุโรปมาปรับปรุงละครนอกของท่านให้มีแนวแปลกออกไป  ละครของท่านได้รับความนิยมมากในปลายรัชกาลที่ 5 และสิ่งที่ท่านได้สร้างให้เกิดในวงการละครของไทยคือ

1.  ตั้งชื่อโรงละครแบบฝรั่งเป็นครั้งแรก เรียกว่า“ปรินซ์เธียเตอร์”
2.  ริเริ่มแสดงละครเก็บเงิน (ตีตั๋ว) ที่โรงละครเป็นครั้งแรก
3.  การแสดงของท่านก่อให้เกิดคำขึ้นคำหนึ่ง คือ “วิก” เหตุที่เกิดคำนี้คือ  ละครของท่านแสดงสัปดาห์ละครั้ง  คนที่ไปดูก็ไปกันทุกๆ สัปดาห์ คือ ไปดูทุกๆ วิก มักจะพูดกันว่าไปวิก คือ ไปสุดสัปดาห์ด้วยการไปดูละครของท่านเจ้าพระยา

  เมื่อท่านถึงแต่อสัญกรรม โรงละครของท่านตกเป็นของบุตร  คือ  เจ้าหมื่นไวยวรนาถ (บุศย์)  ท่านผู้นี้เรียกละคร่ของท่านว่า  “ละครบุศย์มหินทร์”  ละครโรงนี้ได้ไปแสดงในยุโรปเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยไปแสดงที่เมื่อปีเตอร์สเบิร์ก   ในประเทศรัสเซีย  ในสมัยรัชกาลที่ 5  นี้มีคณะละครต่างเกิดขึ้นมากมาย  ต่อมาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ทรงพระราชนิพนธ์  บทละครเรื่อง “พระลอ (ตอนกลาง)”  นำเข้าไปแสดงถวายรัชกาลที่ 5 ทอดพระเนตร ณ พระที่นั่งอภิเษกกดุสิต เป็นที่พอพระราชหฤทัยมาก

  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ได้ทรงตั้งคณะละครขึ้นชื่อว่า “คณะละครหลวงนฤมิตร”  ได้ทรงนำพระราชพงศาวดารไทยมาทรงพระนิพนธ์เป็นบทละคร เช่น เรื่องวีรสตรีถลาง  คุณหญิงโม  ขบถะรรมเถียร ฯลฯ ทรงใช้พระนามแฝงว่า “ประเสริฐอักษร”  ปรับปรุงละครขึ้นแสดง  โดยใช้ท่ารำของไทยบ้าง และท่าของสามัญชนบ้าง ผสมผสานกัน เปลี่ยนฉากไปตามเนื้อเรื่อง เรียกว่า “บทละครพระราชพงศาวดาร” และเรียกละครชนิดนี้ว่า  “ละครพันทาง”

  ผู้แสดง  มักนิยมใช้ผู้แสดงชาย และหญิงแสดงตามบทบาทตัวละครที่ปรกกฎในเรื่อง

  การแต่งกาย  ไม่แต่งกายตามแบบละครรำทั่วไป  แต่จะแต่งกายตามลักษณะเชื้อชาติ  เช่น  แสดงเกี่ยวกับเรื่องมอญ  ก็จะแต่งแบบมอญ  แสดงเกี่ยวกับเรื่องพม่า ก็จะแต่งแบบพม่าเป็นต้น

  เรื่องที่แสดง  ส่วนมากดัดแปลงมาจากบทละครนอก  เรื่องที่แต่งขึ้นในระยะหลังก็มี  เช่น  พระอภัยมณี  เรื่องที่แต่งขึ้นจากพงศาวดารของไทยเอง  และของชาติต่าง ๆ  เช่น จีน แขก มอญ ลาว  ได้แก่ เรื่องห้องสิน  ตั้งฮั่น  สามก๊ก  ซุยถัง ราชธิราช  เป็นต้น  นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องที่ปรับปรุงจากวรรณคดีเก่าแก่ของภาคเหนือ  เช่น  พระลอ

  การแสดง  ดำเนินเรื่องคำร้อง  เนื่องจากเป็นละครแบบผสมดังกล่าวแล้ว  ประกอบกับเป็นละครที่ไม่แน่นอนว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้  ดังนั้นบางแบบต้นเสียง  และคู่ร้องทั้งหมดเหมือนละครนอก  ละครใน  บางแบบต้นเสียงลูกคู่ร้องแต่บทบรรยายกิริยา  ส่วนบทที่เป็นคำพูดตัวละครจะร้องเองเหมือนละครร้อง  มีบทเจรจาเป็นคำพูดธรรมดาแทรกอยู่บ้าง  ดังนั้นการที่จะทำให้ผู้ชมรู้เรื่องราว  และเกิดอารมณ์ต่าง ๆจึงอยู่ที่ ถ้อยคำ  และทำนองเพลงทั้งสิ้น  ส่วนท่าทีการร่ายรำมีทั้งดัดแปลงมาจากชาติต่าง ๆผสมเข้ากับท่ารำของไทย

  ดนตรี  มักนิยมใช้วงปี่พาทย์ไม้นวม  เรื่องใดที่มีท่ารำ  เพลงร้อง  และเพลงดนตรีของต่างชาติผสมอยู่ด้วย  ก็จะเพิ่มเครื่องดนตรีอันเป้นสัญลักษณ์ของภาษานั้น ๆเรียกว่า “เครื่องภาษา” เข้าไปด้วยเช่น ภาษาจีนก็มีกลองจีน กลองต๊อกแต๋ว ฉาบใหญ่  ส่วนพม่าก็มีกลองยาวเพิ่มเติมเป็นต้น

  เพลงร้อง  ที่ใช้รอง่จะเป็นเพลงภาษา สำหรับเพลงภาษานั้นหมายถึงเพลงประเภทหนึ่งที่คณาจารย์ดุริยางคศิลปะได้ประดิษฐ์ขึ้น จากการสังเกต และการศึกษาเพลงของชาติต่าง ๆ ว่ามีสำเนียงเช่นใด แล้วจึงแต่งเพลงภาษาขึ้นโดยใช้ทำนองอย่างไทยๆ แต่ดัดแปลงให้มีสำเนียงของภาษของชาตินั้นๆ หรืออาจจะนำสำเนียงของภาษานั้นๆ มาแทรกไว้บ้าง เพื่อนำทางให้ผู้ฟังทราบว่า เป็นเพลงสำเนียงอะไร และได้ตั้งชื่อเพลงบอกภาษานั้น ๆ เช่น มอญดูดาว จีนเก็บบุปผา ลาวชมดง ลาวรำดาบ แขกลพบุรี เป็นต้น คนร้องซึ่งมีตัวละคร ต้นเสียง และลูกคู่ จะต้องเข้าใจในการแสดงของละคร เพลงร้อง และเพลงดนตรีเป็นอย่างดี

สถานที่แสดง แสดงบนเวที มีการจัดฉากไปตามท้องเรื่องเช่นเดียวกับละครดึกดำบรรพ์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ