ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ละครร้อง

  ละครร้องกำเนิดขึ้นในตอนปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ละครร้อง  ได้ปรับปรุงขึ้นดดยได้รับอิทธิพลจากละครต่างประเทศ  ละครร้องนั้นต้นกำเนิด มาจากจากแสดงของชาวมลายู  เรียกว่า “บังสาวัน” (Malay Opera) ได้เคยเล่นถวายรัชกาลที่ 5 ทอดพระเนตรครั้งแรกที่เมืองไทรบุรี  และต่อมาละครบังสาวันได้เข้ามาแสดงในกรุงเทพฯ  พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์  ทรงแก้ไขปรับปรุงเป็นละครร้องเล่นที่โรงละครปรีดาลัย ละครของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์นี่ต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนเรียกชื่อว่า “ละครหลวงนฤมิตร”  บางครั้งคนยังเรียกว่า  “ละครปรีดาลัย”  ต่อมาเกิดคณะละครร้องแบบปรีดาลัยขึ้นมากมายเช่นคระปราโมทัย  ปราโมทย์เมือง ประเทืองไทย  วิไลกรุง  ไฉวเวียง  เสรีสำเริง บันเทิงไทย  และนาครบันเทิง  เป็นต้น  ละครนี้ได้นิยมกันมาจนถึงสมัยราชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7

  นอกจากนี้ได้เกิดละครร้องขึ้นอีกแบบหนึ่งดดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ  สยามมกุฎราชกุมาร ทรงดัดแปลงละครของชาวตะวันตก จากละครอุปรากร ที่เรียกว่า “โอเปอเรติก ลิเบรตโต”  (Operatic  Libretto)  มาเป็นละครในภาษาไทย  และได้รับความนิยมอีกแบบหนึ่ง ละครร้องจึงแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ

1.  ละครร้องสลับพูด  ใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
2.  ละครร้องล้วน ๆ ใน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมาร

ผู้แสดง

ละครร้องสลับพูด  ใช้ผู้หญิงแสดงล้วน  ยกเว้นตัวตลกหรือจำอวดที่เรียกว่า “ตลกตามพระ”  ซึ่งใช้ผู้ชายแสดง  มีบทเป็นผู้ช่วยพระเอกแสดงบทตลกบทตลกขบขันจริง ๆ เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน
ละครร้องล้วน ๆ ใช้ผู้ชาย และผู้หญิงแสดงจริงตามเนื้อเรื่อง

เรื่องที่แสดง

ละครร้องสลับพูด  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์  เป็นผู้พระนิพนธ์บท และกำกับการแสดง เรื่องที่แสดงได้แก่ ตุ๊กตายอดรัก  ขวดแก้วเจียระไน เครือณรงค์ กากี
ละครร้องล้วน ๆ เรื่องที่แสดง คือ เรื่องสาวิตรี

การแสดง

ละครร้องสลับพูด  มีทั้งบทร้อง  และบทพูด  ยึดถือการร้องเป็นส่วนสำคัญ  บทพูดเจรจาสอดแทรกเข้ามาเพื่อทวนบทที่ตัวละครร้องออกมานั้นเอง  แม้ตัดบทพูดออกทั้งหมดเหลือแต่บทร้องก็ยังได้เนื้อเรื่องสมบูรณ์  มีลูกคู่คอยร้องรับอยู่ในฉาก  ยกเว้นแต่ตอนที่เป็นการเกริ่นเรื่องหรือดำเนินเรื่อง  ลูกคู่จะเป็นผู้ร้องทั้งหมด  ตัวละครจะทำท่าประกอบตามธรรมชาติมากที่สุดทรงเรียกว่า “ละครกำแบ”

ละครร้องล้วน ๆ  ตัวละครขับร้องโต้ตอบกัน และเล่าเรื่องเป็นทำนองแทนการพูดดำเนินเรื่องด้วยการร้องเพลงล้วน ๆ ไม่มีบทพูดแทรก มีเพลงหน้าพาทย์ประกอบกิริยาบถของตัวละคร จัดฉากตามท้องเรื่อง ใช้เทคนิคอุปกรณ์แสงสีเสียงเพื่อสร้างบรรยากาศให้สมจริง

ดนตรี
ละครร้องสลับพูด
  บรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ไม้นวมหรืออาจใช้วงมโหรีประกอบ ในกรณีที่ใช้แสดงเรื่องเกี่ยวกับชนชาติอื่น ๆ
ละครร้องล้วน ๆ บรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ไม้นวม

เพลงร้อง
ละครร้องสลับพูด  ใช้เพลงชั้นเดียวหรือเพลง 2 ชั้น ในขณะที่ตัวละครร้องใช้ซออู้คลอตามเบา ๆ เรียกว่า “ร้องคลอ”
ละครร้องล้วน ๆ
ใช้เพลงชั้นเดียวหรือเพลง 2 ชั้น ที่มีลำนำทำนองไพเราะ

สถานที่แสดง มักแสดงตามโรงละครทั่วไป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย