ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ละครพูดสลับลำ

ได้แก่ เรื่องชิงนาง และปล่อยแก่

การแสดง

ละครพูดล้วน ๆหรือละครพูดแบบร้อยแก้ว  ดำเนินเรื่องด้วยวิธีพูด  ใช้ท่าทางแบบสามัญชนประกอบ  การพูดที่เป็นธรรมชาติ  ลักษณะพิเศษของละครพูดชนิดนี้  คือ ในขณะที่ตัวละครคิดอะไรอยู่ในใจมักใช้วิธีป้องปากบอกกับคนดู

ละครพูดแบบร้อยกรอง  ดำเนินเรื่องด้วยวิธีพูดที่เป็นคำประพันธ์ชนิดคำกลอน คำฉันท์ คำโคลง ซึ่งมีวิธีอ่านออกเสียงปกติเหมือนละครพูดร้อยแก้ว  แต่มีจังหวะวรรคตอนเน้นสัมผัสตามชนิดของคำประพันธ์นั้น ๆ

ละครพูดสลับลำ  ยืดถือบทพูดมีความสำคัญในการดำเนินเรื่องแต่เพียงอย่างเดียวบทร้องเป็นเพียงบทแทรกเพื่อเสริมความ ย้ำความ  ประกอบเรื่องไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง ถ้าตัดบทร้องออกก็ไม่ทำให้เนื้อเรื่องของละครขาดความสมบูรณ์แต่อย่างใด คำว่า “ลำ” มาจากคำ “ลำนำ”  หมายถึง บทร้องหรือเพลง

ดนตรี

ละครพูดล้วน ๆ หรือละครพูดแบบร้อยแก้ว  บรรเลงโดยวงดนตรีสากลหรือปี่พาทย์ไม้นวมแต่จะบรรเลงประกอบเฉพาะเวลาปิดฉากเท่านั้น
ละครพูดแบบร้อยกรอง  บรรเลงดนตรีคล้ายกับละครพูดล้วน ๆ
ละครพูดสลับลำ  บรรเลงดนตรีคล้ายกับละครพูดล้วน ๆ แต่บางครั้งในช่วงดำเนินเรื่องถ้ามีบทร้อง ดนตรีก็จะบรรเลงร่วมด้วย

เพลงร้อง

ละครพูดล้วน ๆ หรือละครพูดแบบร้อยแก้ว  เพลงร้องไม่มี ผู้แสดงดำเนินเรื่องโดยการพูด
ละครพูดแบบร้อยกรอง  เพลงร้องไม่มี  ผู้แสดงดำเนินเรื่องโดยการพูดเป็นคำประพันธ์ชนิดนั้น ๆ
ละครพูดสลับลำ  มีเพลงร้องเป็นบางส่วน  โดยทำนองเพลงขึ้นอยู่กับผู้ประพันธ์ที่จะแต่งเสริมเข้ามาในเรื่อง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย