ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

สถาปัตยกรรม แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เดิมคือ พระราชวังพญาไท สรัางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นที่ประทับพักร้อน ต่อมารัชกาลที่ 6 ทรงโปรดให้รื้อถอน และสร้างหมู่พระราชมณเฑียรขึ้นใหม่ ถูกดัดแปลงใช้เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียง ในสมัยรัชกาลที่ 7 และได้แปรสภาพเป็นโรงพยาบาลในปัจจุบัน

วังสวนผักกาด
กระทรวงกลาโหม
สะพานเจริญรัช 31
ศาลาเฉลิมกรุง
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สะพานอุบลรัตน์
ราชอุทยานสราญรมย์
ศาลเจ้าพ่อหอกลอง
วัดยานนาวา
ท่าชัางวังหลัง
วัดราชนัดดารามวรวิหาร และโลหะปราสาท
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย