ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

สถาปัตยกรรม แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ศาลเจ้าพ่อหอกลอง

สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2509 เพื่อสักการะและระลึกถึงเจ้าพ่อหอกลอง หอกลองประจำกรุงรัตนโกสินทร์ มี 3 ชั้น กลองใบล่างชื่อ ย่ำพระสุริย์ศรี ใช้ตีเพื่อบอกเวลา ใบกลางชื่อ อัคคีพินาศ ใช้ตีเพื่อแจ้งอัคคีภัย ใบบนสุดชื่อ พิฆาตไพรี เพื่อแจ้งศึกสงคราม

วังสวนผักกาด
กระทรวงกลาโหม
สะพานเจริญรัช 31
ศาลาเฉลิมกรุง
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สะพานอุบลรัตน์
ราชอุทยานสราญรมย์
ศาลเจ้าพ่อหอกลอง
วัดยานนาวา
ท่าชัางวังหลัง
วัดราชนัดดารามวรวิหาร และโลหะปราสาท
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย