Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

สมบัติผู้ดี

เจ้าพระยาวิสุทธิ์สุริยศักดิ์ (ม.ร.ว. เปีย มาลากุล)
เรียบเรียง พ.ศ. 2455

บทที่1 ผู้ดี ย่อมรักษา ความเรียบร้อย
บทที่ 2 ผู้ดี ย่อมไม่ทำอุจาดลามก
บทที่ 3 ผู้ดี ย่อมมีสัมมาคารวะ
บทที่ 4 ผู้ดี ย่อมมีกิริยาเป็นที่รัก
บทที่ 5 ผู้ดี ย่อมเป็นผู้มีสง่า
บทที่ 6 ผู้ดี ย่อมปฏิบัติการงานดี
บทที่ 7 ผู้ดี ย่อมเป็นผู้ใจดี
บทที่ 8 ผู้ดี ย่อมไม่เห็นแก่ตัวฝ่ายเดียว
บทที่ 9 ผู้ดี ย่อมรักษาความสุจริตซื่อตรง
บทที่ 10 ผู้ดี ย่อมไม่ประพฤติชั่ว

คำว่า ผู้ดี หมายถึงบุคคลผู้มีความประพฤติดี ทั้งทางกาย วาจา และความคิด คือทำดี พูดดี คิดดี.

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com