เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ฝนหลวง

พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับฝนหลวง
กลยุทธการพัฒนาโครงการพระราชดำริฝนหลวง
ตำราฝนหลวงพระราชทาน
ความเป็นมาของโครงการพระราชดำริฝนหลวง
บทบาทและหน้าที่
สารฝนหลวง
การทำฝนจากเมฆอุ่น
การทำฝนจากเมฆเย็น
คำถามที่หลายคนสนใจ

กลยุทธการพัฒนาโครงการพระราชดำริฝนหลวง

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีว่าการและปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะฑูตและคณะผู้เชี่ยวชาญสหรัฐฯ ที่ปรึกษาและนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานปฏิบัติการฝนหลวงเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2529 ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส ในวโรกาสนี้ ทรงมีพระราชกระแสฯ ทางวิชาการฝนหลวง ประสบการณ์และความสำเร็จ รวมทั้งพระราชทานข้อแนะนำทางเทคนิคอย่างถี่ถ้วนเป็นเวลานานถึงสามชั่วโมง ซึ่งคณะผู้เชี่ยวชาญสหรัฐฯ ได้ร่วมสรุปสาระสำคัญไว้ดังนี้

 

  1. ทรงเน้นทั้งความจำเป็นในการพัฒนาการและการดำเนินการปรับปรุงวิธีการทำฝนในแนวทางของการออกแบบ การปฏิบัติการและการติดตามประเมินผลที่มีลักษณะเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น ตลอดจนความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่องานศึกษารูปแบบของก้อนเมฆและการปฏิบัติการทำฝนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
  2. ทรงย้ำถึงบทบาทของการดัดแปรสภาพอากาศ (การทำฝน) ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในกระบวนการจัดการ แหล่งน้ำและทรัพยากรน้ำ ได้แก่ การเพิ่มปริมาณน้ำให้แก่แหล่งเก็บกักน้ำต่างๆ การบรรเทาปัญหามลภาวะ และการเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อการบริโภค เป็นต้น
  3. ทรงเน้นว่า ความร่วมมือประสานงานอย่างเต็มที่ระหว่างหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ที่จะเป็นกุญแจสำคัญในอันที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้

ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นล้นพ้นโดยเฉพาะ คณะผู้เชี่ยวชาญสหรัฐฯ ต่างทราบซึ้งในพระปรีชาสามารถ ว่าทรงรอบรู้และเชี่ยวชาญในเรื่องวิทยาศาสตร์บรรยากาศ การดัดแปรสภาพอากาศ อุตุนิยมวิทยา และฝนหลวงโดยแท้จริง ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชกระแสฯ ไปประกอบใน รายงานผลการประมวลฝนหลวงในสหราชอาณาจักรไทย ซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จทำให้เกิดความร่วมมือ ไทย-สหรัฐฯ ในโครงการวิจัยทรัพยากรบรรยากาศประยุกต์ในที่สุด

หน้าถัดไป>>>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ