เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ฝนหลวง

พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับฝนหลวง
กลยุทธการพัฒนาโครงการพระราชดำริฝนหลวง
ตำราฝนหลวงพระราชทาน
ความเป็นมาของโครงการพระราชดำริฝนหลวง
บทบาทและหน้าที่
สารฝนหลวง
การทำฝนจากเมฆอุ่น
การทำฝนจากเมฆเย็น
คำถามที่หลายคนสนใจ

บทบาทและหน้าที่

วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ :

เป็นองค์กรที่สนองพระราชดำริ  ในการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงและการดัดแปรสภาพอากาศ  เพื่อป้องกัน  แก้ไขปัญหาภัยแล้ง  และร่วมจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศให้เพียงพอ เกิดประโยชน์อย่างทั่วถึง

พันธกิจ :

 1. ปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ
 2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการดัดแปรสภาพอากาศ
 3. ให้บริการทางด้านการบินและการสื่อสาร ในภารกิจด้านการเกษตร

 

อำนาจหน้าที่ : (ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545)

 1. ปฏิบัติงานการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรและผู้ใช้น้ำทั่วไป และเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่การเกษตรและเขื่อน  เก็บกักน้ำรวมทั้งการดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปฏิบัติการฝนหลวง
 2. ปฏิบัติงานด้านการบินและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเกษตร
 3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ยุทธศาสตร์ :

 1. กำหนดพื้นที่รับผิดชอบเป็นลุ่มน้ำ โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ จำนวน 8 ศูนย์รับผิดชอบพื้นที่
 2. บริหาร จัดการ เครื่องบิน สารฝนหลวง ระบบสื่อสาร และเครื่องมืออุปกรณ์ให้สามารถปฏิบัติการฝนหลวงได้รวดเร็ว สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
 3. เร่งรัดพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง
 4. พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. พัฒนาระบบสารสนเทศ และสร้างเครือข่าย
 6. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนและผลปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  หน้าถัดไป>>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ