ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

บ้านเชียง

baanchiang03.jpg (13504 bytes)

                     สภาพภูมิประเทศ ตำแหน่งที่ตั้งและสภาพแวดล้อมของบ้านเชียง แสดงให้เห็นว่า คนสมัยก่อนประวัติศาสตร์บ้านเชียง เลือกที่จะตั้งบ้านเรือนอยู่บนเนิน ใกล้แหล่งน้ำ และมีพื้นที่ราบลุ่มเพื่อ ทำการเกษตร จากการขุดค้นตรงรอยของหลุมเสาบ้านทำให้รู้ว่า บ้านเรือนของคนในสมัยนั้น สร้างด้วยไม้ ผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สร้างอยู่บนเสาสูง มีใต้ถุนบ้าน ซึ่งอาจจะเป็นคอกสัตว์หรือใช้ประกอบกิจกรรม อื่นๆ
                        จากหลักฐานทางโบราณคดีประเภทซากพืช ได้พบร่องรอย เมล็ดข้าว และรอยประทับของ เปลือกข้าวในเนื้อภาชนะดินเผาจำนวนมาก ตั้งแต่ระยะแรก จนถึงระยะสุดท้ายของคนบ้านเชียงสมัยก่อน ประวัติศาสตร์ จากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญ ด้านการศึกษาพืชสมัยโบราณ จากตัวอย่างเมล็ดข้าวและเปลือกข้าว ลงความเห็นว่า เป็นพันธุ์ข้าวที่เพาะปลูกวไว้แล้วเก็บเกี่ยวมากิน ไม่ใช่ข้าวป่าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ จึงสันนิฐาน ว่าคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่มาตั้งรกรากที่บ้านเชียงนั้น เป็นเกษตรกรปลูกข้าวนั่นเอง
                          และจากหลักฐานทางโบารณคดี ประเภทซากสัตว์ ที่ได้จากการขุดค้นนั้น มีกระดูกสัตว์มากมาย หลายชนิด โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสัตว์ พบว่ามีทั้งสัตว์น้ำและสัตว์บก และยังสามารถบอกได้ว่า เป็นกระดูกสัตว์ เลี้ยงและสัตว์ป่า อีกด้วย


                        จำพวกสัตว์เลี้ยงได้แก่ วัว หมูและหมา ส่วนสัตว์ป่าที่คนสมัยก่อนประวัติศาสตร์บ้านเชียงล่านั้น ได้แก่ กระต่าย ชะมด พังพอน และสัตว์ป่าที่มีชนาดใหญ่ก็ได้แก่ เก้ง กวาง ละมั่ง เนื้อทราย สมัน หมูป่า เสือ แรด และอื่นๆอีก รวมทั้งสัตว์น้ำ พวก ปลา หอย และสัตว์เลื้อยคลาน เช่น งู แย้ กบ เป็นต้น
                         หลักฐานทางโบราณคดี ประเภทซากพืชซากสัตว์นี้ ได้แสดงให้เห็นว่า คนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ บ้านเชียงนั้น เป็นเกษตรกร ทำนาข้าว เลี้ยงสัตว์ และยังล่าสัตว์ป่า และหาสัตว์น้ำ มาประกอบเป็นอาหารอีกด้วย และประเภทของสัตว์ป่าที่คนบ้านเชียงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ล่านั้น ยังสามารถบ่งชี้ได้ว่า สภาพแวดล้อมของ บ้านเชียงในสมัยนั้น น่าจะเป็น ป่าดิบแล้ง พืชพันธุ์หลักๆ ได้แก่ ไม้ใหญ่ประเภท ต้นเต็ง ต้นรัง และต้นพลวง เป็นต้น
                          การขุดค้นทางโบราณคดีที่บ้านเชียง โดยโครงการวิจัยร่วมระหว่าง กรมศิลปากร และมหาวิทยาลัย เพนซิลเวเนีย ในครั้งนั้น ยังได้พบกระดูกคนราว 130 โครง ผู้เชียวชาญทางด้านมานุษยวิทยากายภาพ ได้ทำการ วิเคราะห์โครงกระดูกเหล่านั้น และสามารถแยกเพศได้ชัดเจนเพียง 93 โครงเท่านั้น โดยแบ่งเป็น ผระดูกผู้ชาย จำนวน 54 โครง กระดูกผู้หญิงอีก 39 โครง และสันนิฐานว่า ผู้ชายบ้านเชียงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สูงโดยเฉลี่ย ประมาณ 165-175 เซนติเมตร ส่วนผู้หญิงสูง 150-157 เซนติเมตร
                        มนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์บ้านเชียง รูปร่างล่ำสันแข็งแรง ช่วงขายาว ใบหน้ากลมใหญ่ หน้าผากกว้าง สันคิ้วเห็นชัดเจน กระบอกตาเล็ก โหนกแก้มสูง อายุของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์บ้านเชียง สมัยแรกๆ เฉลี่ย ประมาณ 25 ปี ส่วนสมัยหลังๆ ประมาณ 34 ปี และจากร่องรอยของโครงกระดูกส่วนใหญ่ ไม่พบบาดแผลใหญ่ร้ายแรง ที่เกิดจากการต่อสู้ หรือทำร้ายร่างกาย แสดงว่า คนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ บ้านเชียง มีสภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างสงบสุข 

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ