ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

บ้านเชียง

คนสมัยก่อนประวัติศาสตร์บ้านเชียง เริ่มใช้สำริด เมื่อราว 4000 ปีมาแล้ว จากนั้นราว 2700 ปี จึงเริ่มใช้เหล็ก จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบ เกี่ยวกับการทำสำริดของคนบ้านเชียงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ได้แก่ เบ้าดินเผา สำหรับหลอมโลหะ และแม่พิมพ์หินทราย สำหรับหล่อโลหะ แสดงว่ามีการหลอมและหล่อโลหะ ขึ้ใช้เองที่บ้านเชียงสมัยนั้น

baanchiang07.jpg (2269 bytes)  baanchiang08.jpg (4551 bytes)  baanchiang09.jpg (4836 bytes)


                       วัตถุสำริดที่ขุดพบได้แก่ ใบหอก หัวขวาน ลูกศร กำไลข้อมือ กำไลข้อเท้า เบ็ดตกปลา เป็นต้น และที่เก่าแก่ที่สุด คือใบหอก ที่พบในหลุมศพของระยะที่3 ของบ้านเชียงสมัยต้นก่อนประวัติศาสตร์   จากการวิเคราะห์   ของผู้เชียวชาญ สันนิฐานว่าขั้นตอนการทำวัตถุชิ้นนี้คือ การหล่อโดยใช้แม่พิมพ์แบบประกบกัน แล้วนำไปตีในขณะที่เย็นตัว เพื่อตกแต่งให้ได้รูปร่าง แล้วนำไปเผา เพื่อลดความเปราะ และคืนความเหนียว ให้แก้โลหะสำริด

 

baanchiang05.jpg (5906 bytes)

                        นอกจากจะหล่อสำริดด้วยแม่พิมพ์ชนิดสองชิ้นประกบกันแล้ว ช่างสำริดสมัยแรกๆยังหล่อโลหะโดย วิธี "ขับขี้ผึ้ง" ได้แก่พวกเครื่องประดับ เช่น กำไลสำริดแบบที่มีลูกกระพวน ซึ่งพบในช่วงระยะสมัยต้นบ้านเชียง

baanchiang3_5.jpg (6860 bytes)   baanchiang10.jpg (8947 bytes)

                         สำหรับแหล่งวัตถุดิบที่เป็นส่วนผสมของสำริด ได้แก่ ทองแดง และดีบุกนั้น ไม่มีอยู่บริเวณรอบๆ หรือใกล้เคียง เนื่องจากไม่พบร่องรอยการถลุงแร่ที่บ้านเชียง แสดงว่าได้นำวัตถุดิบมาจากแหล่งอื่น ในสภาพที่เป็น ก้อนโลหะผ่านการถลุงแล้ว ซึ่งอาจจะได้มาจากากรแลกเปลี่ยน ค้าขาย กับชุมชนอื่น
                         ต่อมาในราว 2700 ปี ได้มีการใช้เหล็กทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ และอาวุธ ในขณะที่สำริด ยังคง เป็นที่นิยมใช้ทำเตรื่องประดับ เป็นส่วนใหญ่ จากการวิเคราะห์ พบว่าเหล็กที่ใช้กันในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ บ้านเชียงนั้น เป็นเหล็กที่ได้มาจากการถลุงสินธุ์แร่เหล็ก โดยตรง โดกการนำแร่เหล็กที่ขุดได้มาทำความสะอาด แล้วผสมคลุกเคล้ากับถ่านในสัดส่วนที่ถูกต้อง บรรจุลงเตาถลุงจุดไฟ คอยเติมถ่าน และสูบลม เพื่อเพิ่มความร้อน และเติมเชื้อถลุง เพื่อแยกธาตุอื่นที่ปนอยู่ในแร่ ให้รวมตัวกันเป็นตะกรัน วิธีถลุงเช่นนี้จะได้เหล็กเกือบจะบริสุทธิ์   เป็นเหล็กอ่อน สามารถนำไปเป็นวัตถุดิบสำหรับทำเครื่องมือ เครื่องใช้อื่นๆได้
                         การทำเครื่องมือเหล็กของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์บ้านเชียง คือการตีขึ้นรูป ในขณะที่เหล็กยัง ร้อนอยู่ โดยการนำเหล็กไปเผาไฟจนเป็นสีแดง แล้วนำมาตีด้วยพะเนิน เพื่อบีบและรีดให้เป็นรูปร่าง ทำซ้ำๆไป เรื่อยๆจนได้รูปร่างและขนาดตามต้องการ แล้วนำไปชุบ โดยการนำเครื่องมือที่ขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว ไปเผาไฟจน ร้อนแดง แล้วนำไปแช่ในน้ำเย็นทันที เพื่อเพิ่มความกล้าให้เหล็ก
                        จากการขุดค้นที่บ้านเชียง ได้พบหลักฐานอันบ่งบอกถึงความเป็นอยู่ ในรูปแบบสังคมเกษตรกรรมนี้ สภาพแวดล้อมจึงมักจะมีผลต่อการ ดำเนินชีวิต และพัฒนาการทางสังคม ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ ที่ราบลุ่มที่เหมาะแก่การเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ จากชุมชนขนาดเล็ก ขยายตัวเป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่ มีการจัด ระเบียบทางสังคม และการติดต่อกับชุมชนอื่น โดยการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ คนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ บ้านเชียง พยายามใช้ภูมิปัญญา ปรับสภาพความเป็นอยู่ให้เหมาะสมและกลมกลืน กับธรรมชาติ แต่ในที่สุดดุลทาง ธรรมชาติก็เริ่มสูญหาย จนเกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานขึ้น การเป็นอยู่ในลักษณะชุมชนจึงขาดช่วงไป กลุ่มคนสมัยก่อน ประวัติศาสตร์บ้านเชียง ได้เคลื่อนย้ายไปกลมกลืนกับธรรมชาติสภาพแวดล้อม ตามความเหมาะสม ยังแหล่งอื่นใน ที่สุด
                           คงทิ้งไว้เพียง ความรกร้าง ว่างเปล่า กับร่องรอยเศษซากชีวิตสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่หมู่9 ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี " บ้านเชียง " ร่องรอยทางวัฒนธรรมของมนุษย์สมัยก่อนประวัติ ศาสตร์ แหล่งโบราณคดี ที่หลงเหลือจากการปล้นอดีต
                          บ้านเชียง ได้รับการยอมรับและขึ้นบัญชีสงวนไว้เป็น "มรดกโลก" ทางวัฒนธรรม เมื่อ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2535

<< ย้อนกลับ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย