สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

วิถีคิด วิถีเชื่อ แบบตะวันออก - ตะวันตก

ความหมายของวิถีตะวันออก วิถีตะวันตก
แหล่งเกิดวิถีความคิดและความเชื่อแบบตะวันออก
แหล่งเกิดวิถีความคิดและความเชื่อแบบตะวันตก
ลักษณะแห่งวิถีเชื่อทางศาสนา
วิถีเชื่อทางศาสนาของชาวตะวันออก
ลักษณะแห่งวิถีคิดและวิถีเชื่อแบบตะวันตก
ลักษณะแห่งวิถีเชื่อทางศาสนา
ความสำคัญของวิถีคิดวิถีเชื่อแบบตะวันออกและตะวันตก
ความสำคัญของวิถีเชื่อทางศาสนา

ความหมายของ “วิถีตะวันออก วิถีตะวันตก”

 “วิถีตะวันออก วิถีตะวันตก” (Eastern and Western Ways) เป็นคำศัพท์ที่บัญญัติขึ้นครั้งแรก เพื่อใช้เรียกรายวิชาบางวิชาของวิชาศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มมนุษยศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่ปีการศึกษา ๑/๒๕๔๗ เป็นต้นมา คำๆ นี้เกิดจากการผสมกัน ๒ คำ คือ วิถี + ตะวันออก และ วิถี + ตะวันตก ซึ่งตามรูปศัพท์ “วิถี” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายถึง “สาย แนว ถนน ทาง” เป็นคำนิยมใช้ตามด้วย “ชีวิต” เป็น “วิถีชีวิต” แปลว่า แนวทางการดำเนินชีวิต ขณะที่ “ตะวันออก” เป็นคำเรียกประชาชนที่อาศัยอยู่ในทวีปเอเชีย ซึ่งส่วนมากเป็นพวกผิวเหลือง โดยนิยมเรียกว่า “ชาวตะวันออก” และ “ตะวันตก” เป็นคำที่ใช้เรียกประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกาและประชาชนของประเทศในทวีปทั้งสองนั้น โดยเฉพาะพวกผิวขาว ตลอดจนวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกเขาด้วย โดยนิยมเรียกว่า “ชาวตะวันตก วัฒนธรรมตะวันตก” ดังนั้น โดยรูปศัพท์ คำว่า “วิถีตะวันตก วิถีตะวันออก” จึงอาจหมายถึงสายธารหรือแนวทางแห่งการดำเดินชีวิตของชาวตะวันออกในประเทศแถบทวีปเอเชีย และของประชาชนชาวตะวันตกในแถบทวีปยุโรปและอเมริกา ในด้านวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งมีอิทธิพลต่อความคิดและความเชื่อของประชาชนของกลุ่มคนจากรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง และยังอาจมีอิทธิพลต่อความคิดและความเชื่อของประชาชนในโลกอีกฝ่ายหนึ่งด้วย ไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

 

แต่โดยเหตุที่ “วิถีตะวันออก วิถีตะวันตก” ถูกใช้หมายจะศึกษา “วิถีความคิดทางปรัชญาและความเชื่อทางศาสนาที่เป็นรากฐานของโลกตะวันออกและตะวันตก ในอดีตและปัจจุบัน” ในแนวประวัติศาสตร์ คำว่า “วิถีตะวันออก วิถีตะวันตก” โดยการใช้จึงหมายที่จะสื่อถึงวิถีชีวิตของชาวตะวันออกและชาวตะวันตกในด้านความคิดทางปรัชญาและด้านความเชื่อทางศาสนา ซึ่งเป็นรากฐานของการดำเนินชีวิตและสร้างสรรค์สังคมของพวกเขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

แหล่งเกิดวิถีคิดวิถีเชื่อแบบตะวันออกและตะวันตก

การศึกษาประวัติศาสตร์วิถีแห่งความคิดทางปรัชญา และความเชื่อทางศาสนา ของโลกตะวันออก และโลกตะวันตก พบว่าแหล่งเกิดวิถีคิดวิถีเชื่อที่สำคัญของโลกมีแหล่งเริ่มต้นอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำ และจะพบว่าแหล่งเกิดมีอยู่ด้วยกัน ๓ แหล่งใหญ่ คือ
๑) แหล่งลุ่มแม่น้ำสินธุและแม่น้ำคงคาในประเทศอินเดีย
๒) แหล่งลุ่มแม่น้ำฮวงเหอและแม่น้ำแยงซีเกียงในประเทศจีน
๓) แหล่งลุ่มแม่น้ำไนล์ในประเทศอียิปต์ และแม่น้ำไทกรีสและยูเฟรตีสในเมโสโปเตเมีย

อ่านต่อ >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ