สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

วิถีคิด วิถีเชื่อ แบบตะวันออก - ตะวันตก

ความหมายของวิถีตะวันออก วิถีตะวันตก
แหล่งเกิดวิถีความคิดและความเชื่อแบบตะวันออก
แหล่งเกิดวิถีความคิดและความเชื่อแบบตะวันตก
ลักษณะแห่งวิถีเชื่อทางศาสนา
วิถีเชื่อทางศาสนาของชาวตะวันออก
ลักษณะแห่งวิถีคิดและวิถีเชื่อแบบตะวันตก
ลักษณะแห่งวิถีเชื่อทางศาสนา
ความสำคัญของวิถีคิดวิถีเชื่อแบบตะวันออกและตะวันตก
ความสำคัญของวิถีเชื่อทางศาสนา

แหล่งเกิดวิถีความคิดและความเชื่อแบบตะวันออก

อินเดียและจีนได้เชื่อว่าเป็นแหล่งกำเนิดวิถีคิดวิถีเชื่อแบบตะวันออก วิถีชีวิตด้านความคิดและความเชื่อแบบอินเดีย มีต้นกำเนิดแรกเริ่มอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุ (the Indus river) และขยายต่อไปยังบริเวณลุ่มแม่น้ำคงคาและแม่น้ำยมุนา โดยมีชน ๒ เผ่าใหญ่ คือ ชนเผ่าทราวิเดี่ยนหรือมิลักขะ และ ชนเผ่าอารยัน เป็นผู้สร้างสรรค์วิถีคิดวิถีเชื่อขึ้น ชาวทราวิเดี่ยนเป็นชนพื้นเมืองดั่งเดิมในชมพูทวีป ได้สร้างสรรค์วิถีแห่งความคิดทางปรัชญาและวิถีแห่งความเชื่อทางศาสนาของตนให้เกิดมีขึ้นแล้ว ก่อนที่พวกชาวอารยันซึ่งเป็นชนเผ่าเร่ร่อนและชอบรบ จะเข้ามารุกรานขับไล่พวกเขา ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองเดิมให้ถอยร่นลงไปทางใต้ พวกทราวิเดี่ยนที่แพ้สงครามถูกจับและถูกลดฐานะลงเป็นทาสของชาวอารยันที่เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ

พวกอารยัน เมื่อได้ตั้งหลักแหล่งมั่นคงในชมพูทวีปแล้ว ได้พัฒนาวิถีคิดและวิถีเชื่อของตน โดยได้ผสมผสานวิถีคิดและวิถีเชื่อของชาวมิลักขะ (ทราวิเดี่ยน) ซึ่งเป็นของคนพื้นเมืองเดิม เข้ากับวิถีคิดและวิถีเชื่อเดิมของตน จนเกิดเป็นความคิดและความเชื่อแบบใหม่ คือ เกิดปรัชญา-ศาสนาแบบอินเดียเป็นพราหมณ์- ฮินดูขึ้น โดยมีคัมภีร์พระเวทเป็นฐานคิดทางปรัชญาและฐานเชื่อทางศาสนา ครั้นต่อมาก็เกิดความคิดและความเชื่อในระบบใหม่ของชาวอารยันรุ่นใหม่ เป็นวิถีคิดวิถีเชื่อซึ่งไม่เห็นด้วยกับบทบาทแห่งความคิดและความเชื่อเดิมของพวกพราหมณ์ ขึ้นมาหักล้างและปฏิรูปความคิดและความเชื่อของพวกพราหมณ์นั้น เกิดเป็นวิถีคิดและวิถีเชื่อแบบใหม่ คือ เชน และ พุทธ ดังที่เป็นที่ทราบกันดี

 

ปรัชญา-ศาสนา ๓ ฐานใหญ่นี้ได้กลายเป็นรากฐานสำคัญแห่งการดำเนินชีวิตและสร้างสรรค์สังคมของชาวตะวันออก คือ ชาวชมพูทวีปเองและชาวเอเซียอื่น ๆ กล่าวโดยเฉพาะ ก็คือว่า ปรัชญา-ศาสนาพุทธเถรวาทได้แผ่อิทธิพลไปนอกประเทศอินเดียเข้าไปในประเทศศรีลังกา และเข้าไปสู่ประเทศแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนปรัชญา-ศาสนาพุทธมหายานออกจากอินเดียเหนือเข้าไปมีอิทธิพลในประเทศจีน แล้วแผ่อิทธิพลต่อไปในประเทศเกาหลีและประเทศญี่ปุ่น ปรัชญา-ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูก็ได้แผ่อิทธิพลเข้าไปในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะเข้าไปในประเทศเขมร ประเทศไทย และประเทศอินโดนีเซีย โดยเฉพาะในเกาะบาหลี ส่วนปรัชญา-ศาสนาเชนคงมีอิทธิพลเฉพาะในประเทศอินเดีย

วิถีชีวิตด้านความคิดและความเชื่อแบบจีน มีต้นกำเนิดแรกเริ่มอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำฮวงเหอหรือแม่น้ำเหลืองและแม่น้ำแยงซีเกียง ซึ่งมีชน ๓ เผ่าอาศัยอยู่ คือ ชนเผ่าจีนอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำฮวงเหอ ชนเผ่าไทและชนเผ่าแม้วอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียง ในราวก่อน พ.ศ. ๒,๐๐๐ เศษ พระเจ้าอึ้งตี่ (พระเจ้าเหลือง) ซึ่งเป็นผู้นำเผ่าจีน ได้นำทับจีนรุกรานเผ่าไทและเผ่าแม้วให้ถอยร่นไปทางใต้ เจ้าของถิ่นเดิมสู้ไม่ได้ต้องอพยพหนีไป จึงถูกคนจีนกลืนชาติ ชนชาติจีนจึงกลายเป็นพลเมืองของทั้งสองฝากฝั่งแม่น้ำฮวงเหอและแม่น้ำแยงซีเกียง ประศาสตร์จีนเริ่มต้น โดยมีพระเจ้าอึ้งตี่เป็นจอมกษัตริย์ ปรัชญา-ศาสนาที่สำคัญของจีน ก็คือ เต๋า และขงจื้อ ความคิดและความเชื่อแบบเต๋าและขงจื้อเป็นฐานเดิมแห่งวิถีคิดวิถีเชื่อของจีน โดยมีวิถีคิดวิถีเชื่อโบราณ เช่น เรื่องวิญญาณในธรรมชาติ เทียน ฮ่องเต้เป็นโอรสสวรรค์ บรรพบุรุษ และหยิน-หยาง เป็นฐานดั้งเดิมอีกต่อหนึ่ง ต่อมาได้ผสมผสานเข้ากับอิทธิพลของพุทธศาสนาแบบมหายานจากประเทศอินเดีย ที่เข้ามาสู่ประเทศจีน ทำให้เกิดวิถีชีวิตด้านความคิดและความเชื่อแบบจีนสายสำคัญ ซึ่งถือว่าเป็นอารยธรรมสายหนึ่งที่สำคัญของโลก ที่ต่อมาได้แผ่อิทธิพลเข้าไปมีบทบาทสำคัญทางความคิดและความเชื่อในประเทศเกาหลีและประเทศญี่ปุ่นด้วย

อ่านต่อ >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ